Algemene voorwaarden website &webshop, Auteursrechtverklaring en disclaimer

versie 12/05/2018 12:03

Personalia

De verantwoordelijke auteur-titularis van de auteursrechten:

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve
Stationsstraat 29
9700 Oudenaarde
BTW nr. BE-0462.301.70

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De uitgever:

arc3c VOF
Peehoopstraat 33
1770 Liedekerke
BTW nr BE-0849.680.507

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De interne verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij de uitgever: Cedric Carrette


Auteursrechten


Algemeen


Reproductie, verspreiding of aanwending in welke vorm ook, in welke taal of vertaling ook, met welk medium ook van de teksten, afbeeldingen, video’s geluidsfragmenten, logo’s, formats, documenten, kortom welke gepubliceerde content ook is enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de titularis van de auteursrechter, onverminderd de rechten van de uitgevers. 

Voor inlichtingen en formele toestemmingen verwijzen we naar het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve
Stationsstraat 29 te 9700 Oudenaarde

Voor inlichten met betrekking tot de exploitatierechten verwijzen we naar het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
arc3c VOF
Peehoopstraat 33 te 1770 Liedekerke

Auteurs en titularissen van de auteursrechten
Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld hebben de auteurs van alle intellectuele werken op deze website hun auteursrechten en aanverwante intellectiele rechten op dit werk afgestaan aan de verantwoordelijke auteur, titularis van de auteursrechten zoals hierboven omschreven. Deze rechten werden in licentie gegeven aan de uitgever die deze onder de voorwaarden van de licentie exploiteert. 

Elke inzending aan deze website, aan de uitgever, aan de verantwoordelijke auteur wordt gedaan met afstand van intellectuele rechten behoudens anders vermeld. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld impliceert aldus het toezenden van rechtspraak toezending tot publicatie ervan. Idem dito voor formulieren, modellen, akten, procedurestukken, commentaren en argumentatie in abstracto, weze het na anonimiseren van de stukken andere dan gerechtelijke uitspraken en onverminderd de regels van het beroepsgeheim en rechten van derden.

De auteurs van deze website bestaan onder meer uit natuurlijk en rechtspersonen, het weze juridische professionals die alleen, in samenwerking of middels en geholpen door peerreview en sociale netwerken, in eigen naam of onder pseudoniem, publiceren. Behoudens wanneer de naam van de auteur van een bijdrage uitdrukkelijk vermeld is, in welk geval de auteur schrijft onder eigen verantwoordelijkheid, draagt de verantwoordelijke auteur, titularis van de auteursrechten alle verantwoordelijkheid als auteur.


Sanctionering bij miskenning auteursrechtenMiskenning van het auteursrecht resulteert in vervolging.
Evenwel kan de gebruiker va deze website zonder beperking links leggen naar onze site of onze pagina’s. Hiervoor is geen toestemming noodzakelijk. 

De auteurswet en haar strafbepalingen is op onze bijdrages toepasselijk.
Bij misbruik van de licenties of de auteursrechten kan de toegang voor de gebruiker tijdelijk of blijvend worden afgesloten en wordt een schadevergoeding in rekening gebracht van 250 euro per inbreuk, dan wel per scherm, per document en per dag van elk geraadpleegd, verspreid, afgedrukt, gekopieerd document met miskenning van onze rechten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn ID en paswoord. Indien derden ID en/of paswoord hebben ontvreemd zal de gebruiker onmiddellijk zijn paswoord dienen te wijzigen en politionele aangifte dienen te doen van diefstal of misbruik van deze gegevens.


Bijdragen en commentaren op verzoekWij verlenen redactionele bijdrages en artikels aan tijdschriften en overige mediakanalen dan wel afzonderlijke commentaren en toelichtingen op onze bijdragen of op bijzondere gebeurtenissen.

Links en citaatrechtUit onze teksten kan geciteerd worden conform en binnen de wettelijke grenzen van het citaatrecht en haar wettelijke grenzen en voorwaarden met uitdrukkelijke bronvermelding.
Naar onze bijdragen kunnen links gelegd worden conform de vigerende wetgeving mits de link opent in een nieuw venster en niet in frames, vensters of onderdelen van de website van waaruit de link wordt gelegd, dan wel soortgelijke technieken. Het gebruik van i-frames of pop-up vensters waarbij onze bijdrages op een andere sites in dit soort frames of vensters verschijnen is niet toegelaten.
Niet commerciële aanwending 
Wij stellen ons bereidwillig op voor  overname van onze bijdrages in niet-commerciële informatieve brochures of andere mediadragers, mits voorafgaande schriftelijke toestemming en duidelijke bronvermelding. We zijn  graag behulpzaam, doch dringen aan op diligentie en een voorafgaand verzoek tot instemming.
Onderwijsdoeleinden
Studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen kunnen in het kader van onderwijsdoeleinden van in beperkte mate van onze teksten gebruik maken mits bronvermelding en dit zelfs zonder instemming. Voor weergave in handboeken is evenwel steeds onze formele instemming vereist.
Afdrukken, kopiëren, knippen, plakken
Het afdrukken, kopiëren, knippen en plakken evenals het nemen van schermafbeeldingen is niet toegelaten behoudens bijzondere machtiging die bekomen wordt middels onze abonnementsvoorwaarden die licenties verlenen tot het gebruik van deze functies.
Modellen en teksten met bijzonder toegangsrechten
Het merendeel van de informatie op de site is vrij consulteerbaar. Bepaalde inhoud, zoals onder meer de modellen, is evenwel betalend en kan enkel geconsulteerd worden mits de gebruiker hiertoe over de nodige rechten beschikt. Deze rechten kunnen bekomen worden in een abonnementsformule. Consultatie of gebruik van deze inhoud zonder drager te zijn van deze rechten maakt een schending uit van onze auteursrechten.Intuitu personae
De bijzondere rechten die betalende gebruikers op deze website kunnen verwerven tot kopiëren, knippen, plakken en tot het kunnen raadplegen van aanvullende informatie, worden ten strikt persoonlijke titel verleend en dit voor het gebruik op 2 vaste computers (1 professioneel en 1 voor privégebruik), op één smartphone, op 1 laptop en op 1 tablet zoals hierna verduidelijkt:Wanneer de betalende gebruiker een privépersoon is moeten alle toestellen waarop de licentie gebruikt wordt toebehoren aan de desbetreffende privépersoon of aan de personen die onder zijn dak wonen en met hem een gezin vormen.Wanner de betalende gebruiker een onderneming is kan de onderneming een natuurlijke persoon machtigen om naast de toestellen waarop de licentie op de onderneming gebruikt wordt, de licentie te gebruiken door een natuurlijke persoon-werknemer op zijn PC thuis, zijn smartphone, tablet, of laptop.Computers worden berekend per scherm.Wanneer een onderneming meerdere schermen gebruikt is er voor elk bijkomend scherm een licentie nodig.
Onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen of andere instellingen, kunnen hun leerlingen, klanten of personeelsleden geen afzonderlijke bijkomende toegang verlenen. Elke gebruiker dient een afzonderlijk toegangsrecht aan te schaffen. De lage licentiekosten werden hierop berekenend.
Disclaimer
De inhoud op deze site vervatte omvat informatie onder alle voorbehoud, zonder garantie op volledigheid, juistheid, actualiteit, of accuraatheid. De inhoud kan niet aanzien worden als een advies.De site maakt louter melding van percepties, zoals de auteur deze opvangt, zonder dat deze daarom eigen worden gemaakt aan de auteur en zonder dat deze worden toegeschreven aan derden.Wij geven geen garanties dat de informatie op deze site foutloos is. Wie de informatie op deze site evenals de documenten via deze site aangeboden, gebruikt, doet dit op eigen risico.De titularis va de auteursrechten, de auteurs van deze site, de uitgevers van deze site, haar zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers en/of bedienden zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van de inhoud van deze site, de formats, de formalismen , de software, de modellen, de  weergaves  en hun inhoud.Het gebruik van deze website kan nooit resulteren in aansprakelijkheidsvorderingen voor technische schade veroorzaakt aan de installaties van de gebruiker, noch voor afgeleide commerciële schade. Deze bepaling houdt derhalve exoneratie in voor elke aansprakelijkheid te wijten aan zowel inhoudelijke maar ook technische of softwarematige tekortkomingen. Indien de uitwerking van deze clausule geheel of gedeeltelijk in rechte zou verworpen worden kan onze aansprakelijkheid nooit verder reiken dan de terugbetaling van de betalingen die de gebruiker aan de uitgever betaalde en kan deze nooit slaan op heraanschaf van software of hersamenstelling van data, waarbij elke gebruiker verondersteld wordt data-back-ups en software-back-ups te maken op dagelijkse basis en dit op verschillende locaties.De informatie op de website wordt weergegeven zonder garantie van correctheid, volledigheid, recentheid of actualisering. Voor actualisering van de wetgeving kan u de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen. Mededelingen van derden op deze website binden ons niet. De site kan voorzien in korte eerste lijnsadviezen die via e-mail worden verschaft op basis van een eerste inzicht en op basis van de verschafte informatie, die niet op volledigheid kan worden nagezien. Gepoogd wordt op vragen een korte eerste vrijblijvende benadering te verschaffen. Hieruit kan geen aanstelling als advocaat of aanvaarding van een opdracht worden afgeleid.Indien op welke wijze ook de aansprakelijkheid van Elfri De Neve, of BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve, dan wel van welke advocaat ook op grond van of onder verwijzing naar deze website, zal de aansprakelijkheid van deze advocaat beperkt zijn ten belope van diens beroepsverzekering.De beroepsaansprakelijkheid van mr Elfri DE NEVE en diens vennootschap is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat- stagiair is er een vrijstelling van 1.250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagtde vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).Privacy
Samengevat
De uitgever van deze site is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers van deze website voor doeleinden van de informatieve dienstverlening, klantenbeheer, prospectie en om de gebruiker te informeren over haar diensten, zowel als de diensten van de advocaten die ze promoot met inbegrip van workshops, uitgaven, software-, ICT- en webproducten, sociale media diensten, tijdschriften, boeken en andere uitgaven van haar zelf of derden.De uitgever kan hiervoor gegevens verwerken zoals onder meer de naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die de gebruiker aan de uitgever bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.Door zich als gebruiker te registreren stemt de gebruiker in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde via e-mail contact of brief te richten naar de uitgever:
Dergelijke verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De uitgever streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.]Wie is de verwerker van uw persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?
De uitgever van deze website is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website doorgeeft.De uitgever van deze website heeft hiertoe intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid. Bij deze aangeduide persoon kan u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking, de wijziging, de aanwending, kortom met betrekking tot alle vragen inzake uw persoonsgegevens. 
Vermelding van de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt?
De verwerkte persoonsgegevens, zijn afhankelijk van de diensten die gebruikt worden op onze website, en omvatten:  de door de gebruiker verschafte personalia, zoals naam, voornaam, adres, geboortedatum, beroep, adres, woonplaats, onderneming, telefoonnummer, e-mail, verstuurde contactberichten en documenten, aanwezigheid op events, inschrijvingen en uitschrijvingen op onze nieuwsbrieven, opt- in en opt out, registraties op onze websites, tijdstippen en duurtijd en aantal pagina’s door de gebruiker geraadpleegd, welke pagina’s de gebruiker geraadpleegd heeft, welke modules en functies hij geraadpleegd heeft, of hij documenten heeft gekopieerd, afgedrukt, geknipt, geplakt, wanneer hij voor het eerst geregistreerd werd, de IP-adressen waarmee hij heeft ingelogd, meldingen met betrekking tot niet gevonden of geblokkeerde pagina’s, foutmeldingen, gebruikte zoektermen, webgeschiedenis en logs, de pagina’s van waarop hij op onze site is gekomen, de links die hem naar onze site hebben gebracht, het door hem gebruikt operating systeem,  de i-phone, laptop, PC, of i-Pad, waarmee hij is ingelogd, de locatie alwaar hij inlogde, de ingangs- en uitgangspagina, het aantal maal dat hij reeds op onze site geweest is, de cookies en alle gegevens die verder ook door Google, soortgelijke zoekmachines en Google analytics en soortgelijke programma’s  geregistreerd worden.
Doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens?
• Personalia worden verzameld om de gebruiker te informeren omtrent onze diensten en ter verificatie van de identiteit van de gebruiker en diens rechten.
De contactgegevens kunnen aangewend worden voor eigen direct marketing doeleinden, beperkt tot onze en aanverwante diensten van derden. • Personalia en andere variabele gegevens kunnen anderzijds ook verzameld om de functionaliteit van de website te verzekeren en de vragen van de gebruiker inhoudelijk te beantwoorden.• Technische informatie wordt verzameld om het gebruiksgemak en functionaliteit evenals de werking en de uitbreiding van de gepaste inhoud en vorm van onze website en haar technieken te optimaliseren en naar de toekomst toe te verbeteren.• Deze bekommernis maakt aldus het gerechtvaardigd belang uit om deze informatie bij te houden, waarbij deze informatie verder dienstig is om de website aan te passen en te verbeteren en de diensten aan de gebruikers van deze website aldus te verbeteren en te optimaliseren, zonder hierbij de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers aan te tasten.• De gebruiker verleent zijn toestemming in alle vrijheid, met het recht deze gegeven toestemming te allen tijde terug in te trekken. Wanneer de gebruiker zijn toestemming intrekt, heeft zulks enkel gevolg voor de toekomst, onverminderd elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens, en/of rechtmatig belang van de verwerking.Direct Marketing
De uitgever van deze website mag de persoonsgegevens aanwenden tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Deze hierbij te dezen gegeven toestemming kan door de gebruiker die toestemming steeds worden ingetrokken.Momentum van registratie van persoonsgegevens
De uitgever van deze website ontvangt de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer:• door registratie op de website;• door het bestellen van een document of model• door het afsluiten van een abonnement• door het bezoeken va de website, althans voor die gegevens die automatisch door zoekmachines en google analytics of soortgelijke programma’s worden opgeslagen• door het inschrijven op een nieuwsbrief;• door lid te worden van onze sociale media• door sollicitatie voor een van onze openstaande vacature of vacatures die op de site worden kenbaar gemaakt;• door inschrijving op één van onze seminaries of events.• via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;• de gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming om diens persoonsgegevens te delen met verwerkers, subverwerkers, medewerkers, aannemers en onderaannemers, dan wel aan diensten of ondernemingen met aanverwante producten of aanvullende diensten en auteurs. Deze derden handelen steeds onder verantwoordelijkheid van de uitgever van deze website. Indien de uitgever van deze website beroep doet op derden zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en die de persoonsgegevens van de gebruiker zo goed mogelijk beschermt.
De uitgever heeft het recht uw persoonsgegevens en ingevulde formulieren en bijlagen mee te delen aan derden, verantwoordelijk voor het rondzenden van onze nieuwsbrieven of andere zendingen, dan wel aan professionele derden met oog op het beantwoorden van uw vragen onder bescherming van het beroepsgeheim.De uitgever van deze website verkoopt uw persoonsgegevens nooit commerciële ondernemingen.
De verantwoordelijkheid van ons als uitgever van deze website is beperkt tot de inhoud en format van de eigen website en strekt zich niet uit tot de websites waarnaar via deze website wordt gelinkt. 
Indien uw persoonsgegevens in het kader va de werking van deze website worden doorgegeven aan derden buiten de EER gaat de uitgever een inspanningsverbintenis aan om de gebruiker een even ruime bescherming te verlenen als deze verleend binnen de EER 
Bewaring van de persoonsgegevens
Alle gegevens worden bewaard tot verwijdering, het weze door manuele verwijdering, het weze door automatische verwijdering binnen de archiveringslimieten of instellingen van onze software, het weze op verzoek van de gebruiker.
De uitgever heeft geen bewaarplicht voor gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verschafte informatie en kan niet van de uitgever verwachten dat deze de informatie voor hem bewaart. Onverminderd het recht (maar dus niet de plicht) tot bewaring van de uitgever onder de in dit document gestelde voorwaarden.De gegevens van de gebruiker worden bewaard in de databanken van de uitgever en/of in de databanken van de aangestelden of commerciële partners, aannemers of onderaannemers van de uitgever. haar (sub)verwerkers. Op eerste verzoek zal de uitgever de identiteit van deze derden aan de gebruiker kenbaar maken. Beveiliging van de persoonsgegevens
De uitgever staat in voor alle passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen ter bescherming van de persoonlijkheidsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan conform de vigerende regelgeving.De uitgever ziet toe ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.
Wanneer ondanks de genomen voorzichtheidsmaatregelen en voorzorgen de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens is gevaar is gekomen, zal de uitgever van deze website, onverminderd zijn verplichtingen die de wet hem dan oplegt, niet verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.
De rechten van de gebruiker van deze website 
De gebruiker van de ze website heeft het recht te weten of de uitgever zijn persoonsgegevens al dan niet verwerkt, met recht voor de gebruiker op toegang tot de gebeurlijke verwerkte persoonsgegevens en recht om onmiddellijke verbetering van de uitgever te eisen van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;Evenzeer heeft de gebruiker het recht om kennis te krijgen van diens door de uitgever verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen en te eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens verder beperkt wordt;De gebruiker krijgt hierbij kennis dat hij de persoonsgegevens toegestuurd kan krijgen in een duidelijk leesbaar formaat;De gebruiker krijgt hierbij kennis van diens recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens en tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld door de uitgever van deze website middels een geschrift samen met de toezending van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.
De gebruiker wordt te dezen ter kennis gebracht van diens recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van de persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt conform de vigerende wetgeving. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Wijzigingen aan deze verklaring
De uitgever van deze website kan deze verklaring te allen tijde wijzigen. Voor zover deze tekst is opgenomen in algemene voorwaarden wordt verwezen naar de bepalingen in deze algemene voorwaarden inzake de wijziging van deze algemene voorwaarden.Indien deze bepaling afzonderlijk staat, los van algemene voorwaarden geldt deze tekst als een draft/eerste versie/update van de vorige versie van […].
Toestemming tot vrijgave
De gebruiker erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan de uitgever van deze website om zijn persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien de uitgever van deze website te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is:
• in het kader van een lopend gerechtelijk of politioneel, administratief, of fiscaal onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de website, dan wel een geschil waarbij de uitgever, de titularis van de auteursrechten de auteur of de gebruiker betrokken is;• om de algemene voorwaarden van de uitgever, de auteur, de titularis van de auteursrechten, dan wel de bijzondere voorwaarden of licenties van deze website gerespecteerd te zien;• om een eis in rechte, als eiser of als verweerder te kunnen instellen of ontmoeten, dan wel om een schadevordering te eisen dan wel te reageren op schadevorderingen tegen de uitgever van deze website waarbij de persoonsgegevens van de gebruiker van belang zijn.• ter vrijwaring van de rechten, eigendom en veiligheid van de uitgever van deze website, haar werknemers, gebruikers, titularissen, van auteursrechten, auteurs en derden te vrijwaren.De uitgever van deze website mag persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien naar oordeel van de uitgever of naar oordeel van de overheid zulks nuttig of noodzakelijk is in het kader van een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, misdrijf of contractuele tekortkoming 
Geen delegatie van aansprakelijkheid
Indien de uitgever de persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd is de uitgever niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.Cookiebeleid
Belangrijke informatie
De website gebruikt cookies om de surfervaring va de gebruiker gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de website zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.  De gebruiker kan eventueel de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken.  Indien de gebruiker de website verder bezoekt zonder de cookie-instellingen aan te passen, wordt ervan uitgegaan dat hij de installatie van cookies aanvaardt. De gebruiker kan de integrale cookiepolicy die voor deze website wordt gehanteerd hieronder lezen. Hij vindt er onder andere meer informatie over het gebruik van cookies en uitleg over hoe hij de cookies op elk moment kan blokkeren. Wat is een cookie?
Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code, wat toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website (dit is wat men een zogenaamde ‘session cookie’ noemt) of bij eventuele latere herhaalde bezoeken (dit is wat men een zogenaamde ‘permanent’ cookie’ noemt). De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website en door sommige partners waarmee de website samenwerkt. De server van deze website kan alleen de cookies lezen die de server zelf geplaatst heeft: hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in een mapje van uw browser.Hoe kan de gebruiker cookies beheren?
De gebruiker kan cookies beheren in zijn browserinstellingen, zodat hij desgewenst de installatie van cookies kan weigeren. Omdat niet voor iedere browser dezelfde instellingen gelden, verwijzen we graag naar de website http://www.hoemoetje.com/tag/cookies-verwijderen/ . Hier staat – voor de meest gebruikte browsers – een uitleg over hoe de cookies geweigerd kunnen worden. De gebruiker kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn computer of mobiel apparaat.Welke cookies worden gebruikt op deze site
Deze website maakt gebruik van volgende cookies: 

Noodzakelijke cookies. 
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten de gebruiker bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer de gebruiker met een persoonlijke account wenst in te loggen op de website zijn deze cookies nodig om uw identiteit zo goed mogelijk te controleren vooraleer er toegang wordt geven tot uw persoonlijke informatie.  De gebruiker kan ook deze cookies weigeren, maar indien hij dat doet, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies. 

Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat de gebruiker een meer persoonlijke surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens de voorkeur van de gebruiker onthouden.

Performantie-cookies
. 
Deze cookies bestaan om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website. Ze zijn bedoeld om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ze dragen er dus toe bij om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.
Third party cookies
.
Deze website gebruikt geen third party cookies.Embedded content 
Ter ondersteuning van de informatie over de website, wijst de website soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op dergelijke sites wordt u aangeraden om de cookiepolicy van deze sites te controleren.Hebt u nog vragen over het gebruik van cookies op deze website?Indien u na het lezen van deze cookieverklaring nog verdere vragen hebt over hoe deze website omgaat met cookies, kan u steeds contact opnemen  intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij de uitgever.Met veel plezier geven wij u graag meer uitleg.
Wijziging algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengen wij de gewijzigde tekst ter kennis van de gebruiker.
Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de gebruiker voor de toekomst. 
Indien de gebruiker een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan hij de overeenkomst kosteloos en zonder schadevergoeding beëindigen binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst. 
Bij gebreke aan schriftelijke kennisgeving van de gebruiker in die zin aan de uitgever, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de gebruiker voor de toekomst.
Nietigheidsclausulue
Nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen:Indien één of meerdere bedingen uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig zou(den) worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettig bevonden beding zullen in onderling overleg met de gebruiker onverwijld worden vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk benadert.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankenUitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
De rechtbanken te Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de dienstverlening en werking van deze website.
Wijzigingen en versie Bovenstaande tekst is een draft/eerste versie/update van de vorige versie van […].

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.