-A +A

Rechtspraak Raad van State Windturbines

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De hiernavermelde arresten worden weergegeven in pdf formaat. Gebruikers van de overigens verder uitstekende Safari browser schakelen best over naar een andere browser om deze pgaina's te raaplegen (zoals internet explorer).

 Arrest. 204466 van 28/05/2010, Rolnummer A. 164.791/X-12.419

...ASPIRAVI van de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van vier windturbines met bijhorende elektriciteitscabines op een perceel gelegen te Gistel, Oostendse ...recht van opstal met eerste kooprecht voor het inplanten van windturbines. 4. De betrokken percelen zijn volgens het bij koninklijk besluit
...v.b.a. GISTEL-WIND voor het oprichten van een windturbine binnen een globaal plan voor zes windturbines (gewijzigde inplanting) op een perceel gelegen te Gistel, Oostendse Baan, ...recht van opstal voor het inplanten van één of meerdere windturbines. 4. Het betrokken perceel is volgens het bij koninklijk besluit
...Industriezone Mandeldal) zn, met als voorwerp het exploiteren van twee windturbines; Gezien de nota van de verwerende partij; VII-32.799- ...gelegen te Izegem Noordkaai z/n (Industriegebied Mandelvallei), die twee windturbines van elk 2 MW en twee transformatoren van elk VII-
...ELECTRAWINDS van de stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een windturbine binnen een globaal plan voor zes windturbines op een perceel gelegen te Gistel, Zomerloosstraat, kadastraal bekend sectie ...Zomerloosstraat te Gistel, een bouwrecht voor het inplanten van een windturbine. 4. Het betrokken perceel is volgens het bij koninklijk besluit
...verzoekende partij van de milieuvergunning voor het exploiteren van een windturbine, gelegen aan Zwaarveld 26 te Hamme, worden ingewilligd, de beroepen ...stedenbouwkundige ambtenaar een aanvraag ingediend voor het plaatsen van drie windturbines gelegen aan het Zwaarveld te Hamme. De aanvraag situeert zich
...verzoekende partij van de milieuvergunning voor het exploiteren van een windturbine, gelegen aan Zwaarveld 35 te Hamme, wordt ingewilligd, de beroepen ...stedenbouwkundige ambtenaar een aanvraag ingediend voor het plaatsen van drie windturbines gelegen aan het Zwaarveld te Hamme. De aanvraag situeert zich
...ECOPOWER de milieuvergunning wordt geweigerd voor het exploiteren van een windturbine aan de Ballingsweg in Zottegem, gegrond wordt verklaard en de ...2002 een milieuver- gunningsaanvraag in voor de exploitatie van een windturbine. De inrichting zou komen aan de Ballingsweg in Zottegem, in
...een vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van zeven windturbines, met een nominaal vermogen van 2 MW per windturbine, inclusief de gedeeltes van loopbruggen naar de havendam die tot ...KBVEMA"). Deze aanvraag kadert in een globaal project van veertien windturbines, waarvan de overige zeven windturbines zich bevinden op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Voor deze zeven windturbines werd een aanvraag voor het bekomen van de nodige administratieve
...vergunning wordt verleend voor het oprichten van een windturbinepark (zes windturbines) te Hoogstraten-Meer, met als kadastrale omschrijving : afdeling 3 - sectie ...stedenbouwkundig ambtenaar een aanvraag in tot het oprichten van 6 windturbines te Hoogstraten-Meer. 1.2. Het gevraagde is volgens het
...het betrokken perceel, heeft er eerder (sinds november 2003) een windturbine opgericht. De gevraagde betoncentrale wordt naast de bestaande windturbine ingeplant. 4. Van 29 december 2006 tot 28 januari 2007 ...ervan, met de bedoeling de oprichting en exploitatie van een windturbine mogelijk te maken. De overeenkomst voorziet zeer duidelijk dat de 
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend tot het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabines en het rooien van hoogstammige bomen op ...februari 2002 de vergunning verleent voor het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabines en het rooien van hoogstammige bomen op
...bij het gemeentebestuur van Tielt voor het exploiteren van twee windturbines, gelegen te Tielt, Szamatolylstraat, op de kadastrale percelen, afdeling 2, ...berekening- en geldig blijven voor dit project; dat het immers windturbines van hetzelfde type, merk en vermogen betreft; dat de karakteristieken
...op de exploitatie van het windturbinepark. Het windturbinepark zou vier windturbines van elk 2.000 kW en vier transfo's van ...van het terrein van de verzoekende partij ingeplant worden. Een windturbine heeft een mast van ongeveer 100 meter hoog en drie schroeven van elk 40 meter. De terreinen waarop de windturbines zullen worden ingeplant hebben als gewestplanbestemming industriegebied. Tijdens het openbaar
...van twintig jaar wordt verleend voor het exploiteren van de windturbine 1 in de Vlaanderenlaan en, anderzijds, wordt geweigerd voor het exploiteren van de windturbine 2 in de Frankrijklaan; Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van ...NV ELECTRAWINDS een vergunning aan voor het exploiteren van twee windturbines aan de Vlaanderenlaan en de Frankrijklaan te Poperinge. Windturbine 1 zal worden ingeplant op een perceel aan de Vlaanderenlaan,
...met als voorwerp het exploiteren van een windmolenpark, met vier windturbines (elk 1.800 kW - ashoogte 98 m, rotordiameter 70 m, ...van het historisch kasteel. Het project heeft betrekking op vier windturbines met een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van
...wordt geweigerd voor "het oprichten van een cluster van 3 windturbines van elk 1,65 MW" op drie locaties te Kruibeke, ...stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor het oprichten van telkens één windturbine van 1,65 MW op percelen gelegen aan de Botermelkstraat,
...als houder van een milieuvergunning voor de exploitatie van vier windturbines op gronden die gedeeltelijk dezelfde zijn als de gronden waarop de verzoekende partij de met het bestreden besluit geweigerde windturbines wenst te exploiteren, zij belang heeft om in onderhavige zaak ...volgt kunnen worden samengevat : De betwisting betreft de exploitatie van windturbines op een terrein in de Antwerpse haven, op gronden waarvan
...weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van vier windturbines op een perceel gelegen Laageind ZN te Stabroek, kadastraal bekend ...voor het plaatsen van vier in lijn op te stellen windturbines op de betrokken percelen. De ashoogte van deze turbines wordt
...Tielt, Szamotulystraat zn, met als voorwerp het exploiteren van twee windturbines; Gezien de nota van de verwerende partij; VII-32.107- ...bij het gemeentebestuur van Tielt voor het exploiteren van twee windturbines, gelegen te Tielt, Szamotulystraat, op de kadastrale percelen, Afdeling 2,
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen te Hoogstraten, Bieshof/De Mosten, kadastraal ...in voor een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van twee windturbines met bijhorende infrastructuur gelegen te Hoogstraten (Meer) Bieshof 
...te exploiteren gelegen te Zeebrugge, Westerdam z/n, omvattende 7 windturbines van 2 MW en 7 transformatoren van elk 2.100 ...kVa. Deze aanvraag kadert in een globaal project van 14 windturbines, waarvan de overige 7 windturbines zich bevinden voorbij de laagwaterlijn waarvoor de Belgische Staat bevoegd
...milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een windmolenpark, met zeven windturbines van telkens 1800 kW. De inrichting zou worden opgericht in ...advies van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen: 'De exploitatie omvat 7 windturbines, met een ashoogte van 85 m, rotordiameter van 70 m
...milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een windmolenpark, met zeven windturbines van telkens 1800 kW. De inrichting zou worden opgericht in ...advies van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen : 'De exploitatie omvat 7 windturbines, met een ashoogte van 85 m, rotordiameter van 70 m
...aan de naamloze vennootschap ELECTRAWINDS voor het oprichten van een windturbine binnen een globaal plan voor zes windturbines aan de Zomerloosstraat z/n te Gistel, op een perceel ...stedenbouw- kundige vergunning voor het oprichten van één van die windturbines, op een perceel gelegen te Gistel, Zomerloosstraat, kadastraal gekend onder
...algemene bestemming niet in het gedrang brengen, het aanbrengen van windturbines eveneens toegelaten is, Bijgevolg bestaat er geen legaliteitsbelemmering De Omzendbrief ...betreffende het beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines van 30 april 2009 vermeldt onder meer.: (...)’ Klaarblijkelijk is het
...met beperkte aansprakelijkheid GISTEL-WIND voor het oprichten van een windturbine binnen een globaal plan voor zes windturbines aan de Oostendse Baan z/n te Gistel, op een ...een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van één van die windturbines, op een perceel gelegen te Gistel, Oostendse Baan, kadastraal gekend
...stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een bijkomende windturbine (windmolen B bij het project van vijf windmolens) op een ...steeds geconfronteerd worden met drie dag-in-dag-uit molenwiekende windturbines die tot 120 m in de lucht zullen reiken. Het
...stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een bijkomende windturbine (windmolen A bij het project van vijf windmolens) op een ...steeds geconfronteerd worden met drie dag-in-dag-uit molenwiekende windturbines die tot 120 m in de lucht zullen reiken. Het
...te exploiteren gelegen te Zeebrugge, Westerdam z/n, omvattende 7 windturbines van 2 MW en 7 transformatoren van elk 2.100 ...kVa. Deze aanvraag kadert in een globaal project van 14 windturbines, waarvan de overige 7 windturbines zich bevinden voorbij de laagwaterlijn waarvoor de Belgische Staat bevoegd
...aan de naamloze vennootschap ASPIRAVI voor het oprichten van vier windturbines binnen een globaal plan voor zes windturbines aan de Oostendse Baan-St.-Jansdreef-Vaartstraat z/n te ...een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van vier van die windturbines, met bijhorende elektriciteitscabines, op percelen gelegen te Gistel, Oostendse Baan,  
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines met bijbehorende electriciteitscabines op een perceel gelegen te Izegem, Lodewijk ...van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, doordat de bestreden windturbines beschouwd worden als zone- eigen bouwwerken in een zone voor milieubelastende industrie, terwijl windturbines gemeenschapsvoorzieningen en algemene nutsvoorzieningen zijn die niet (zonder meer) in
...een windmolenpark, gelegen aan de Westerdam te Zeebrugge, omvattende zeven windturbines van 2 MW en zeven transformatoren van elk 2.100 ...exploiteren. Deze aanvraag kadert in een globaal project van veertien windturbines, waarvan de overige zeven zich bevinden voorbij de laagwaterlijn, waarvoor
...steeds geconfronteerd worden met drie dag-in-dag-uit molenwiekende windturbines die tot 120 m in de lucht zullen reiken. Het ...casus, zij het dat de in de bestreden beslissing vergunde windturbines nog hoger zijn ! Tweede verzoekende partij is eigenares van het brandweercomplex, dat is ongeveer 200 m gelegen van de windturbine 1. Vermits het een beroepscorps betreft, wordt deze kazerne permanent
...van een VII-37.858-2/9 windturbinepark met vijf windturbines langsheen de noordelijke kant van de autosnelweg E40 ter hoogte ...tussenkomende partij een milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van vijf windturbines langsheen de autosnelweg E40 te Nevele. De turbines zouden in
...vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van ze- ven windturbines, met een nominaal vermogen van 2 MW per windturbine, inclusief de gedeeltes van loopbruggen naar de havendam die tot ...2003). Deze aanvraag kadert in een globaal project van veertien windturbines, waarvan de overige zeven zich bevinden op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Voor deze zeven windturbines werd een aanvraag voor het bekomen van de nodige administratieve
...vergunning voor het oprichten van een windturbinepark, bestaande uit drie windturbines; dat de aanvraag betrekking heeft op percelen die eigendom zijn ...nrs. 358 c, 534 a en 665 b; dat de windturbines geplaatst zouden worden langs de autosnelweg E40, in de omgeving
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen aan de Szamotulystraat te TIELT, kadastraal ...dit overzicht blijkt onmiskenbaar dat de inrichting van de litigieuze windturbines de verzoekers allen een zeer ernstig en moeilijk te herstellen
...het Vlaams Gewest, en de inrichting van één of meerdere windturbines voor de industriële productie van elektriciteit uit windenergie en de ...en verdeling van elektriciteit met herwinbare energiebron in het bijzonder windturbines, ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken en uitvoeren van elektromechanische werken.
...te Tielt, Szamotulystraat, met als voorwerp het exploiteren van twee windturbines, gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven, en de vergunning voor het exploiteren van twee windturbines wordt verleend; VII-32.107-2/11 Gelet op het ...bij het gemeentebestuur van Tielt voor het exploiteren van twee windturbines, gelegen te Tielt, Szamotulystraat, op de kadastrale percelen, Afdeling 2,
...van de rechteroever en in een eerste pilootfase worden twee windturbines in de zone ten noorden van de Zandvliet- en Berendrechtsluis ...waar windmolens kunnen worden ingeplant. Gezien de eventuele opstelling van windturbines in het zeehavengebied planmatig dient te worden aangepakt, en teneinde  
...de Vlakte van de Raan. Voor het bouwen van de windturbines werd een machtiging verleend, voor het exploiteren ervan een vergunning. ...betreft de bouw en exploitatie van een park met 50 windturbines met een totale capaciteit van 100 MW op de zandbank
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van 9 windturbines op het grondge- bied van de gemeenten Laarne, Berlare en ...waarbij de vergunning wordt geweigerd voor het oprichten van 4 windturbines op het grondgebied van de gemeente Zele. II. Verloop van
...worden samengevat : 1.1. De betwisting betreft de exploitatie van windturbines op een terrein in de Antwerpse haven, op gronden waarvan ...de betreffende gronden een concessie verleend voor de exploitatie van windturbines : enerzijds, op 4 november 2002, de verwerende partij aan de
...de Raan in de Belgische Noordzee een park met 50 windturbines exploiteren. Hiertoe verkreeg zij op 25 juni 2002 enerzijds een ...zeerecht gewijzigd. Ingevolge dit koninklijk besluit zal de zone waarin windturbines zouden kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd gelegen zijn ter hoogte
...m.n. het realiseren van een eerste rij van 10 windturbines en de meetmast, waarna in een tweede fase onder meer ...de bouwfase en inzonderheid nadat de eerste rij van 10 windturbines (10 x 2 MW) zullen zijn geplaatst, (...) deze zichtbaar (zullen)
...weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van vier windturbines op een perceel gelegen Laageind ZN te Stabroek, kadastraal bekend ...v. Electrabel blijkt te bestaan uit de plaatsing van negen windturbines; dat verzoekende partij op grond van inzonderheid de beoordeling door
...het oprichten en exploiteren van een inrichting bestaande uit twee windturbines van elk 1.800 kW, op het industrieterrein gelegen aan ...welke hinder de bewoners door de exploitatie van de twee windturbines zouden dienen te ondergaan. Zij blijft dus in gebreke te
...de Raan in de Belgische Noordzee een park met 50 windturbines exploiteren. 1.2. Hiertoe verkrijgt zij op 25 juni 2002 ...zeerecht, gewijzigd. Ingevolge dit koninklijk besluit zal de zone waarin windturbines zouden kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd gelegen zijn ter hoogte
...de Raan in de Belgische Noordzee een park met 50 windturbines exploiteren. Hiertoe verkreeg zij op 25 juni 2002 enerzijds een ...zeerecht gewijzigd. Ingevolge dit koninklijk besluit zal de zone waarin windturbines zouden kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd gelegen zijn ter hoogte
...eerste verzoekende partij ingevolge de inplanting en exploitatie van de windturbines in de omgeving van zijn eigendom, een ernstige verstoring van ...eerste verzoekende partij op 400 m. van de dichtst bijgelegen windturbine en op ca. 1200 m. van de verst verwijderde turbine.  
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen aan de Szamotulystraat te Tielt, kadastraal ...v. ASPIRAVI een aanvraag ingediend tot het oprichten van 2 windturbines met elk een maximum vermogen van 2000 KW (elk met
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen te Tielt, Szamotulystraat, kadastraal bekend sectie ...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen te Tielt, Szamotulystraat, kadastraal bekend sectie
...een vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van 60 windturbines, met een nominaal vermogen van 3,6 MW per windturbine, inclusief de kabels, voor de productie van elektriciteit uit wind ...speciale beschermingszones activiteiten van burgerlijke bouwkunde, zodat het oprichten van windturbines in dergelijke zones onmogelijk is. Deze bepaling is duidelijk en
...nadeel, de verzoekende partij doet gelden dat één van de windturbines vlak naast het bureaugedeelte van het bedrijf komt, dat hierdoor ...werknemers als gevolg van het constant zoevende geluid, dat de windturbines een voortdurende visuele hinder en landschapsverontreiniging zullen veroorzaken, hetgeen haar
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend tot het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabines en het rooien van hoogstammige bomen op ...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend tot het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabi- nes en het rooien van hoogstammige bomen
...de Raan in de Belgische Noordzee een park met 50 windturbines exploiteren. Hiertoe verkrijgt zij op 25 juni 2002 een bouwmachtiging ...december 2000). Ingevolge dit koninklijk besluit zal de zone waarin windturbines zouden kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd, gelegen zijn ter hoogte
...haar de vergunning wordt geweigerd voor de exploitatie van een windturbine, gelegen aan de Nijverheidslaan 62-b te Deerlijk, ongegrond wordt ...haar de vergunning wordt geweigerd voor de exploitatie van een windturbine, gelegen aan de Nijverheidslaan 62-b te Deerlijk, ongegrond wordt
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen aan de Szamotulystraat te TIELT, kadastraal ...het thans bestreden besluit de oprichting wordt vergund van twee windturbines met een maximale hoogte van 140 m, alsook bij elke
...met als voorwerp het exploiteren van een windmolenpark, met vier windturbines (elk 1.800 kW, ashoogte 98 meter, rotordia- meter 70 ...opschorting van de uitvoering van een reeds verleende milieuvergunning. De windturbines zijn te dezen noch stedenbouwkundig vergund, noch zijn zij opgericht,
...stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een windturbinepark van 5 windturbines wordt geweigerd voor een inrichting gelegen te NEVELE”; Gezien het  
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen aan de Szamotulystraat te Tielt, kadastraal ...v. ASPIRAVI een aanvraag ingediend tot het oprichten van 2 windturbines met elk een maximum vermogen van 2000 KW (elk met
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen te Tielt, Szamotulystraat, kadastraal bekend sectie ...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen te Tielt, Szamotulystraat, kadastraal bekend sectie
...een vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van 60 windturbines, met een nominaal vermogen van 3,6 MW per windturbine, inclusief de kabels, voor de productie van elektriciteit uit wind ...speciale beschermingszones activiteiten van burgerlijke bouwkunde, zodat het oprichten van windturbines in dergelijke zones onmogelijk is. Deze bepaling is duidelijk en
...nadeel, de verzoekende partij doet gelden dat één van de windturbines vlak naast het bureaugedeelte van het bedrijf komt, dat hierdoor ...werknemers als gevolg van het constant zoevende geluid, dat de windturbines een voortdurende visuele hinder en landschapsverontreiniging zullen veroorzaken, hetgeen haar
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend tot het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabines en het rooien van hoogstammige bomen op ...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend tot het oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabi- nes en het rooien van hoogstammige bomen
...de Raan in de Belgische Noordzee een park met 50 windturbines exploiteren. Hiertoe verkrijgt zij op 25 juni 2002 een bouwmachtiging ...december 2000). Ingevolge dit koninklijk besluit zal de zone waarin windturbines zouden kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd, gelegen zijn ter hoogte
...haar de vergunning wordt geweigerd voor de exploitatie van een windturbine, gelegen aan de Nijverheidslaan 62-b te Deerlijk, ongegrond wordt ...haar de vergunning wordt geweigerd voor de exploitatie van een windturbine, gelegen aan de Nijverheidslaan 62-b te Deerlijk, ongegrond wordt
...de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het oprichten van twee windturbines op een perceel gelegen aan de Szamotulystraat te TIELT, kadastraal ...het thans bestreden besluit de oprichting wordt vergund van twee windturbines met een maximale hoogte van 140 m, alsook bij elke
...met als voorwerp het exploiteren van een windmolenpark, met vier windturbines (elk 1.800 kW, ashoogte 98 meter, rotordia- meter 70 ...opschorting van de uitvoering van een reeds verleende milieuvergunning. De windturbines zijn te dezen noch stedenbouwkundig vergund, noch zijn zij opgericht,
...stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een windturbinepark van 5 windturbines wordt geweigerd voor een inrichting gelegen te NEVELE”; Gezien het  
...wordt geweigerd voor "het oprichten van een cluster van 3 windturbines van elk 1,65 MW" op drie percelen te Kruibeke,
...Industriezone Mandeldal) zn, met als voorwerp het exploiteren van twee windturbines; Gelet op het arrest nr. 138.540 van 16 december
...ECOPOWER de milieuvergunning wordt geweigerd voor het exploiteren van een windturbine aan de Ballingsweg in Zottegem, gegrond wordt verklaard en de
...appartement voortaan bij helder weer geconfronteerd zal worden met molenwiekende windturbines, dat haar dagelijks leefklimaat derhalve in zeer aanzienlijke mate in
...d dat verzoekende partijen die op 250 m van twee windturbines woonden, geen voldoende persoonlijk belang hadden (…) en worden verzoekende partijen
...d dat verzoekende partijen die op 250 m van twee windturbines woonden, geen voldoende persoonlijk belang hadden (…) en worden verzoekende partijen
...verzoeker de laatste tijd sterk betrokken bij de bouw van windturbines). Het spreekt voor zich dat indien eerste verzoeker gedurende langere
...het model van concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van windturbines aan het bedrijf nv VLEEMO en het besluit van 25
...toelichtingsnota) dat het niet wenselijk is om op deze site windturbines te voorzien, o.a. wegens de nabijheid van de omliggende
...toelichtingsnota is dit gebied niet geschikt voor het inplanten van windturbines, waarbij o.a. de nabijheid van woningen één van de   
 
 

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 23/03/2011 - 12:31
Laatst aangepast op: wo, 23/03/2011 - 13:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.