-A +A

Wetgeving

Titel
Potpourri I wet
Verordening 655/2014 mbt conservatoir grensoverschrijdend beslag op bankrekeningen
Potpourri II
Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft
Wet Consumentenkrediet als deel van het WER
Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars
Centrale kredieten voor Particulieren
Wet Hypothecair krediet zoals opgenomen in het WER
Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim
Wet Financiële zekerheden:Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten
Wet betreffende de rechten van vrijwilligers
Wet inzake overheidsopdrachten
Koninklijk besluit betreffende de publicatie [van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid] van de Raad van State
Wet Economische Expansie
Habitatrichtlijn
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011
Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies
Wet tot wijziging van de wet van betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Natuurlijke rechter
Wet betreffende de aantekening van beroep van gevangenzittende of geïnterneerde personen
Salduz bis wet
Wet pleegzorg
Beta Wet
Wet betreffende het Europees beschermingsbevel
Modelbrief uitnodiging van een minderjarige om gehoord te worden door de rechter
Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit
Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën
Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal
Codex over het welzijn op het werk
Wet aansprakelijkheidsverzekering aannemer en architect
Omzettingstabel vruchtgebruik langstlevende echtgenoot
Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten
Wet strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen
Bloedproef KB
Hormonenwet
Arbeidsovereenkomstenwet zeevisserij
Wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
Pandregister KB
Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen
Omzendbrief College Procureurs-Generaal geweld tegen politie
Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
Transgenderwet
Decreet houdende het toeristische logies
Europese erfrechtverordening
Omzendbrief omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens en neutralisering of vernietiging van vuurwapens
OMZENDBRIEF NR. 04/2018 Casusoverleg en professioneel beroepsgeheim
Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.