-A +A

Vlarem II addendum

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Besluit wan de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) - Addendum : Verslag aan de Vlaamse regering en advies van de Raad van State.
Afkondiging: 
don, 01/06/1995
Publicatie: 
vri, 29/09/1995
Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

 

Om de belasting op het milieu zo klein mogelijk te houden, gebruikt de overheid milieuvergunningen. Hiervoor baseert ze zich op enkele juridische pijlers: Vlarem I en Vlarem II. Waarop baseren de milieuvergunningen zich? Wie levert ze af? Welke adviesorganen worden ingeschakeld?
 
De juridische pijlers waarop de overheid de milieuvergunningen baseert, zijn:
 • het decreet inzake de milieuvergunning van 28 juni 1985;
 • de uitvoeringsbesluiten die door de Vlaamse Regering werden vastgesteld.

Vlarem I en Vlarem II
 • Vlarem I dateert van 6 februari 1991. Het behandelt vooral de procedurekant van de vergunningen.
 • Vlarem II dateert van 1 juni 1995. Het beschrijft de voorwaarden en modaliteiten om te lozen, én de kwaliteitsdoelstellingen en beleidstaken van de overheid.
 • Addendum Vlarem II
 • Vlarem I en II werden verschillende malen aangepast

 

Wie levert een milievergunning af?
Dat hangt af van de klasse van de onderneming zich bevindt:
 • Klasse 1: hinderlijk voor het milieu. De Bestendige Deputatie.
 • Klasse 2: minder hinderlijk. Het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Klasse 3: weinig hinderlijk. Het College van Burgemeester en Schepenen.
Beroep tegen de beslissing is mogelijk afhanklijk van de klasse.
 • Klasse 1: beroep behandeld door de Vlaamse minister voor Leefmilieu.
 • Klasse 2 en 3: beroep behandeld door de Bestendige deputatie.
VMM als adviseur
Advies aan provinciale en gewestelijke adviesorganen
VMM zetelt in de volgende adviesorganen:
 • Provinciale Milieuvergunningscommissies, die de Bestendige Deputatie adviseren.
 • Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, die de Vlaamse minister voor Leefmilieu adviseert.
  In beide gevallen heeft VMM stemrecht. Ze zetelt hier samen met experts en afgevaardigden van andere overheidsadministraties zoals OVAM, VLM, AHROM, Gezondheidszorg, ANRE.
Advies aan gemeenten
Daarnaast geeft VMM rechtstreeks advies aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen voor vergunningsaanvragen van Klasse 2-inrichtingen.
Advies aan inrichtingen
VMM geeft ook advies aan inrichtingen die afvalwater en/of koelwater lozen en/of een emissiejaarverslag moeten indienen. Die taak werd toegekend in Vlarem I en is uiterst belangrijk. Want zij geeft duidelijk aan hoeveel de inrichtingen in het oppervlaktewater en in de lucht mogen lozen.
 
Advies door de NV Aquafin
De afdeling milieuvergunningen van LNE kan volgens de bepalingen van Vlarem I het advies inwinnen van de NV Aquafin voor lozingsaanvragen op rioleringen. In de praktijk vraagt VMM dit subadvies aan.
Om het VMM-advies op een geïntegreerde wijze te formuleren wordt op basis van het standpunt van de NV Aquafin de impact op de RWZI’s rechtstreeks verwerkt. Hiermee geeft de VMM ook uitvoering aan haar opdracht om een sturend investeringsbeleid inzake waterzuiveringsinfrastructuur vorm te geven.
Gerelateerd
BijlageGrootte
vlarem_ii_versie_20111404.pdf2.17 MB
Aangemaakt op: ma, 08/08/2011 - 18:33
Laatst aangepast op: ma, 08/08/2011 - 18:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.