-A +A

Omzendbrief nr. COL 5/99 van het College van Procureurs-generaal betreffende de Seksuele Agressie Set (S.A.S.)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Afkondiging: 
woe, 24/02/1999
Tekst van de wetgeving: 

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL
 
Brussel, 24 februari 1999.
 
Omzendbrief nr. COL 5/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep
 
Mijnheer / Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer / Mevrouw de Nationaal magistraat, Mijnheer / Mevrouw de Procureur des Konings, Mijnheer / Mevrouw de Arbeidsauditeur,
 
Betreft : Ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set (S.A.S.)
 
Ik heb de eer U hierbij de ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set over te maken, die de datum draagt van 15 december 1998. Deze ministeriële richtlijn treedt in werking op 1 maart 1999.
 
De exemplaren bestemd voor de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie zullen door het departement rechtstreeks worden overgemaakt, via de verbindingsofficieren.
 
De ringmap waarin de richtlijn zich bevindt is bedoeld om alle omzendbrieven inzake slachtoffers te bevatten.
 
Ik verzoek U wanneer de toepassing van deze richtlijn moeilijkheden zou opleveren, met het bevoegde Parket-generaal contact op te nemen en het binnen de termijn vastgelegd onder punt 7, met name voor 1 maart 2000, Uw opmerkingen te laten geworden met het oog op de evaluatie ervan.
 
Voor het College van Procureurs-generaal (A. VAN OUDENHOVE, Procureur-generaal te Brussel, F. SCHINS, Procureur-generaal te Gent, A. THILY, Procureur-generaal te Luik,
 
G. LADRIERE, Procureur-generaal te Bergen, Chr. DEKKERS, Procureur-generaal te Antwerpen),
 
G. LADRIERE,
 
Procureur-generaal te Bergen, Voorzitter van het College.
 
Ernest Allardstraat, 42 - 1000 Brussel - Tel. : 02/500 86 01 - Fax : 02/500 86 13
 
MINISTERIËLE RICHTLIJN BETREFFENDE DE SEKSUELE AGRESSIE SET (S.A.S.)
 
ten behoeve van de parketmagistraten en politiediensten (en ter informatie van de onderzoeksrechters)
 
MINISTER VAN JUSTITIE
TONY VAN PARYS
15 december 1998
 
MINISTERIËLE RICHTLIJN BETREFFENDE DE SEKSUELE AGRESSIE SET
 
(S.A.S.)
 
ten behoeve van de parketmagistraten en politiediensten (en ter informatie van de onderzoeksrechters)
 
 
MINISTER VAN JUSTITIE
TONY VAN PARYS
15 december 1998
 
INHOUDSOPGAVE
 
Ministeriële richtlijn:
 
Inleiding         blz. 3
 
1.    Beschrijving van de S.A.S.           blz. 4
 
2.    Personen bevoegd om de S.A. S. te gebruiken    blz. 4
 
3.    Opslagplaats voor de S.A. S.        blz. 5
 
4.    Voorwaarden voor het gebruik van de S.A. S.    blz. 6
 
5.    Gebruik van de S.A. S. / Procedure         blz. 7
 
5.1. Optreden van de gevorderde arts           blz. 7
 
5.2. Afsluiten van het lichamelijk onderzoek            blz. 8
 
5.3. Onderzoek van de in beslag genomen kleren
en voorwerpen            blz. 8
 
5.4. Wetenschappelijke analyses        blz. 9
 
5.5. Verplichte vermeldingen in het proces-verbaal en in de bijlagen          blz. 10
 
5.6. Honoraria blz. 10
 
6.    Slachtofferzorg      blz. 10
 
6.1. De politiediensten           blz. 10
 
6.2. De gevorderde arts         blz. 12
 
6.3. De rechterlijke autoriteiten         blz. 12
 
7.    Evaluatie    blz. 14

- Bijlage 1: Gids en medisch verslag voor de gevorderde arts

- Bijlage 2: Gids voor de slachtoffers van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

- Bijlage 3: Gids voor de politiediensten
 
- Bijlage 4: Administratieve inlichtingen betreffende de verdachte
 
- Bijlage 5: Voorstel van standaardvordering voor het onderzoek door een arts
 
- Bijlage 6: Voorstel van standaardvordering voor de aanvraag van een deskundigenonderzoek door een wetenschappelijk laboratorium
 
- Bijlage 7: Lijst van de criminalistische laboratoria voor biologische sporen
 
- Bijlage 8: Lijst van de diensten slachtofferonthaal op de parketten en rechtbanken
 
Waarschuwing
 
In deze richtlijn is rekening gehouden met de bepalingen van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.
 
INLEIDING
 
Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting werd een voorraad S.A.S. aangelegd teneinde het gerechtelijk onderzoek betreffende verkrachting en aanranding van de eerbaarheid positief te beïnvloeden.
 
Op 3 augustus 1992 hebben de procureurs-generaal een circulaire uitgevaardigd met betrekking tot het gebruik van de S.A. S..
 
Een technische groep bestaande uit wetsdokters en vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke laboratoria heeft aan de Minister van Justitie een nota bezorgd met voorstellen voor eventuele wijzigingen aan of verbeteringen van de S.A.S..
 
Bij het aanleggen van een nieuwe voorraad S.A.S. is met die nota rekening gehouden.
 
Er moesten nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd waarbij rekening is gehouden met de ervaringen uit het verleden, met belangrijke wetswijzigingen die de jongste jaren zijn doorgevoerd en met de aandacht die in het kader van de strafrechtspleging aan het slachtoffer moet worden besteed .
 
In het belang van het slachtoffer is het gepast om de regels voor het gebruik van de S.A. S. te uniformiseren.
 
Deze richtlijn vervangt de circulaire van de procureurs-generaal van 3 augustus 1992.
 
 
1.                       BESCHRIJVING VAN DE S.A.S.
 
1.1.      De S.A.S. bestaat in twee vormen: in de vorm van een verpakte set en in de vorm van onverpakt materiaal (los geleverde artikelen).
 
1.2.      De verpakte S.A.S. bestaat uit onderrichtingen (zie bijlage 1) en instrumenten waarmee de gevorderde arts op een slachtoffer van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid de afnemingen kan doen die noodzakelijk zijn opdat een wetenschappelijk laboratorium bewijselementen van de identiteit van de dader van de seksuele aanranding zou kunnen vinden.
 
De Set bevat eveneens inlichtingen bestemd voor het slachtoffer (zie bijlage 2). Daarnaast zijn er ook onderrichtingen voor de politieambtenaren (zie bijlage 3).
 
1.3.      Ook onverpakt materiaal staat ter beschikking van de gevorderde arts. Het gaat om los
 
geleverde artikelen (instrumenten, onderrichtingen voor de arts en inlichtingen voor het slachtoffer). Bij de meeste vaststellingen van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid gebruikt de arts dit materiaal. De hierboven omschreven verpakte S.A.S. wordt eigenlijk slechts in een beperkt aantal gevallen gebruikt.
 
1.4..     De S.A.S.- "verdachte" bestaat niet meer, want hij werd in het verleden slechts zeer zelden gebruikt. Het kan niettemin noodzakelijk blijken de verdachte te onderwerpen aan een onderzoek. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van los geleverde artikelen. Administratieve inlichtingen betreffende de verdachte zijn eveneens nuttig voor het wetenschappelijk laboratorium. Een document met als opschrift "Administratieve inlichtingen betreffende de verdachte" (zie bijlage 4) wordt door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie verspreid onder de artsen die gewoonlijk worden gevorderd om de S.A.S. te gebruiken.
 
1.5.      Op de S.A.S. wordt geen vervaldatum meer vermeld aangezien hij niet bederft door verloop van tijd.
 
2.                       PERSONEN BEVOEGD OM DE S.A.S. TE GEBRUIKEN
 
2.1.      De afnemingen worden gedaan door een gevorderde arts.
 
2.2.      Het is wenselijk de S.A.S. bij voorrang te laten gebruiken door wetsdokters die het
 
gewoon zijn met dat "werkinstrument" om te gaan en het vereiste belang te hechten aan het slachtoffer en aan zijn verhaal. De anamnese van de feiten en de objectieve vaststellingen van sporen van geweld op welk lichaamsdeel dan ook zijn bij het zoeken naar aanwijzingen immers even belangrijk als de afnemingen zelf.
 
 
Tussen de procureur des Konings en ziekenhuizen kunnen evenwel samenwerkingsprotocollen worden gesloten teneinde laatstgenoemden te machtigen om de S.A.S. te gebruiken.
 
In het geval van kinderen is het ten zeerste raadzaam om een beroep te doen op een gespecialiseerd team en dus een samenwerkingsprotocol te sluiten, zoals trouwens wordt aanbevolen door de Nationale Commissie tegen seksuele uitbuiting van kinderen, zodat aan het lichamelijk onderzoek de gepaste psychologische opvang kan worden gekoppeld.
 
2.3.      De procureur des Konings bezorgt de lijst met de gewoonlijk gevorderde artsen en een
 
kopie van de samenwerkingsprotocollen met ziekenhuizen en/of teams gespecialiseerd in de opvang van kinderen aan de procureur-generaal van het rechtsgebied, aan de politiediensten van het gerechtelijk arrondissement en aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Vilvoordsesteenweg, 98-110 te 1020 Brussel, dat is belast met de verspreiding van de S.A.S. onder de gewoonlijk gevorderde artsen.
 
2.4.      De arts op wie een beroep wordt gedaan, legt de eed af in de volgende bewoordingen:
 
"Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk zal vervullen".
 
Deze eedaflegging is verplicht en moet plaatsvinden vooraleer met de uitvoering van de taak wordt gestart.
 
Krachtens artikel 44, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering kan die eed worden afgelegd hetzij mondeling ten overstaan van de verzoekende overheid, hetzij door aanbrenging van het formulier op het verslag, hetzij bij een gedagtekend en ondertekend geschrift.
 
De niet-naleving ervan wordt gestraft met de nietigheid van het deskundigenverslag.
 
2.5.      De vaststellingen naar aanleiding van het gebruik van de S.A.S. worden gedaan in de taal van de procedure.
 
2.6.      Krachtens artikel 90bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering kan het slachtoffer zich tijdens het onderzoek laten bijstaan door een arts naar zijn keuze.
 
3.         OPSLAGPLAATS VOOR DE S.A.S.
 
3.1.      De S.A.S. worden opgeslagen bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
 
Criminologie, dat tevens instaat voor de vernieuwing van de voorraad en van de daarbij behorende gidsen (onderrichtingen voor de arts en inlichtingen voor het slachtoffer), waarvan sprake is in punt 1.2. van deze richtlijn.
 
3.2.      Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie moet de S.A.S. en de
 
gidsen in voldoende hoeveelheden verspreiden onder de artsen die door de parketmagistraten of de onderzoekende magistraten gewoonlijk worden gevorderd om gebruik ervan te maken.
 
Deze artsen bewaren deze S.A. S. enkel voor persoonlijk professioneel gebruik.
 
3.3.      De gewoonlijk gevorderde artsen moeten ervoor zorgen dat het Instituut hen met S.A.S. bevoorraad.
 
Het is aan de procureur des Konings om te beslissen of er ten behoeve van de gewoonlijk gevorderde artsen ook op andere plaatsen S.A.S. worden opgeslagen, bijvoorbeeld de "101 "-diensten, de wachtdiensten van de gerechtelijke politie en de universitaire ziekenhuizen. Het aantal opslagplaatsen moet evenwel beperkt blijven.
 
In voorkomend geval wordt van zijn beslissing door toedoen van het College van procureurs-generaal een kopie gestuurd aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, dat de S.A. S. aan vermelde diensten moet bezorgen.
 
4.         VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE S.A.S.
 
4.1.      In geval van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid moet de politieambtenaar contact opnemen met de procureur des Konings teneinde onderrichtingen te krijgen. De wettelijke bepalingen inzake het onderzoek aan het lichaam zijn van toepassing.
 
Gelet op het nieuwe artikel 90bis van het Wetboek van Strafvordering ressorteert de beslissing om de S.A.S. te gebruiken onder de bevoegdheid van de procureur des Konings in geval van een op heterdaad ontdekt of als zodanig beschouwd misdrijf zoals bepaald in artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering en ook ingeval het meerderjarige slachtoffer schriftelijke toestemming geeft om de S.A.S. te gebruiken. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de onderzoeksrechter of door de kamer van inbeschuldigingstelling.
 
De procureur des Konings kan dus niet beslissen de S.A.S. te gebruiken in de volgende situaties:
 
- er is geen sprake van ontdekking op heterdaad en het meerderjarige slachtoffer geeft geen schriftelijke toestemming om de S.A.S. te gebruiken;
 
- er is geen sprake van ontdekking op heterdaad en het slachtoffer is minderjarig.
 
4.2.      Naast eenvormigheid ter zake van de vaststellingen betreffende verkrachting en
aanranding van de eerbaarheid, strekt het gebruik van de S.A.S. hoofdzakelijk ertoe bewijsmateriaal te verzamelen over de schuld of de onschuld van een verdachte en dit door de vaststelling van de genetische afdruk van de dader (door een DNA-analyse van de afnemingen). Zelfs in de veronderstelling dat de afnemingen ontoereikend zijn om een DNA-analyse uit te voeren, kan een analyse van microsporen (in het bijzonder haren, vezels) gevonden op het slachtoffer en op de verdachte het bewijs leveren van lichamelijk contact tussen die twee personen.
 
Dank zij de van de gevorderde arts gevraagde nauwgezetheid kunnen ook andere substanties dan sperma worden opgespoord.
 
4.3.      Het is aanbevolen de S.A.S. te gebruiken binnen een termijn korter dan of gelijk aan 24 uur na een verkrachting. De S.A.S. kan na die termijn worden gebruikt indien bijvoorbeeld op de kledij of op de huid van het slachtoffer verdachte biologische vlekken worden vastgesteld.
 
Bij aanranding van de eerbaarheid is het gebruik van de S.A.S. nuttig indien de dader elementen heeft achtergelaten die als aanwijzing kunnen dienen (inzonderheid haren, vezels, diverse biologische vlekken).
 
Zelfs indien de verdachte bekent voordat een genetische analyse werd uitgevoerd, is het aangeraden een biologisch refertemonster af te nemen als wetenschappelijk bewijs van het misdrijf en met het oog op het opslaan van het daderprofiel in de toekomstige nationale genetische gegevensbank.
 
4.4.      Indien wordt besloten de S.A.S. te gebruiken, stellen de rechterlijke autoriteiten
 
tegelijkertijd twee vorderingen op: een betreffende de aanwijzing van de arts en een andere betreffende de aanwijzing van het wetenschappelijk laboratorium. Bij deze ministeriële richtlijn gaat informatie inzake het opstellen van de vorderingen en een lijst van deskundigen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en van andere criminalistische laboratoria voor biologische sporen (zie bijlagen 5, 6 en 7).
 
De vorderingen kunnen mondeling geschieden op voorwaarde dat zij zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bevestigd.
 
5.         GEBRUIK VAN DE S.A.S. / PROCEDURE
 
5.1.      Optreden van de gevorderde arts
 
Vooraleer de gevorderde arts het onderzoek verricht, vestigt de politieambtenaar zijn aandacht erop dat de naam van het slachtoffer niet mag worden vermeld op de doos (bij gebruik van de verpakte set) of op het zakje (bij gebruik van onverpakt materiaal).
 
De politieambtenaar is niet aanwezig bij het eigenlijk geneeskundig onderzoek.
 
Voor het overige moeten in casu de gewone regels worden nageleefd, inzonderheid :
 
- het verbod dwang uit te oefenen: het slachtoffer kan weigeren dat de S.A.S. wordt gebruikt;
 
- de verplichting om enkel het in de punten 1.1., 1.2. en 1.3. beschreven materiaal te gebruiken om de afnemingen en de vaststellingen te doen;
 
- de overzending aan de diensten van de bevoegde procureur des Konings, van de onkostenstaat (in tweevoud), waarbij de vordering moet worden gevoegd.
 
5.2.      Afsluiten van het lichamelijk onderzoek:
 
5.2.1. De arts bezorgt de witte pagina's van het medisch rapport onder omslag aan de politieambtenaar en voegt de gele pagina's van datzelfde rapport bij de doos of het zakje die/dat de afnemingen bevat. Hij maakt de blauwe pagina's los en bewaart deze voor zijn persoonlijk dossier.
 
Nadat de arts de nodige afnemingen heeft gedaan, wordt de doos door de politieambtenaar verzegeld door middel van speciaal daartoe bestemde veiligheidsetiketten, zulks in aanwezigheid van die arts en van het slachtoffer. Die doos moet niet alleen alle afnemingen maar ook het ongebruikt gebleven materiaal bevatten.
 
Indien de arts onverpakt materiaal heeft gebruikt, doet hij de afnemingen in het zakje dat door de politieambtenaar wordt verzegeld in het bijzijn van die arts en van het slachtoffer.
 
5.2.2. De arts overhandigt de grote papieren zak met de kleren en de voorwerpen die het slachtoffer op het ogenblik van de feiten droeg resp. bij zich had aan de politieambtenaar. Er moet worden onderstreept dat elk stuk in een aparte zak wordt gestopt en dat alle zakken daarna in een grote papieren zak worden gestoken. De zak wordt door de politieambtenaar door middel van speciaal daartoe bestemde etiketten verzegeld in aanwezigheid van de arts en van het slachtoffer. Op de zak worden vermeld: het identificatienummer van de S.A. S., het notitienummer en de naam van het slachtoffer. Indien het slachtoffer zich voor het geneeskundig onderzoek heeft omgekleed, wordt het verzocht de kleren die het droeg en de voorwerpen die het bij zich had op het ogenblik van de feiten aan de politiedienst te overhandigen. Zowel in het ene als in het andere geval neemt de politieambtenaar - officier van gerechtelijke politie - die stukken in beslag met inachtneming van de wettelijke regels. Daartoe maakt hij een proces-verbaal van inbeslagneming en een gedetailleerde inventaris van de stukken op, op grond van de verklaringen van de gevorderde arts. Die inventaris wordt opgemaakt in tweevoud: het ene exemplaar wordt bij de zak en het andere bij het proces-verbaal gevoegd.
 
5.3.      Onderzoek van de in beslag genomen kleren en voorwerpen
 
5.3.1. Op mondelinge vordering van de magistraat bezorgt de politieambtenaar de kleren en voorwerpen vervolgens aan het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie. Bedoelde vordering wordt bevestigd met een apostille. De politieambtenaar bezorgt het laboratorium tevens een kopie van de inventaris van de inbeslagneming en de apostille.
 
Het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie onderzoekt gegevens die nuttig zijn voor het onderzoek, verricht de afneming van de sporen en aanwijzingen en maakt in voorkomend geval een foto ervan. Het maakt een proces-verbaal of een rapport op waarin de resultaten van die onderzoeken zijn vermeld.
 
Positieve resultaten worden meegedeeld aan de magistraat. De kleren en de voorwerpen worden samen met eventuele afnemingen bezorgd aan de verbaliserende politiedienst, die deze verder doorstuurt naar het (de) aangewezen laboratorium (laboratoria). Indien verscheidene laboratoria zijn aangewezen, worden zij in het bezit gesteld van de voor hen bestemde stukken.
 
In geval van negatieve resultaten worden de kleren en de voorwerpen door de verbaliserende politiedienst als overtuigingsstukken neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank.
 
5.3.2. Indien het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie niet over de nodige infrastructuur beschikt om het onderzoek uit te voeren in omstandigheden die zo weinig mogelijk besmettingsgevaar opleveren, beslist de procureur des Konings dat bij gebruik van de S.A.S. in zijn rechtsgebied het voorafgaand onderzoek van de stukken niet wordt uitgevoerd door het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie, maar door een wetenschappelijk laboratorium dat is aangewezen om de S.A.S. te analyseren. Die beslissing wordt meegedeeld aan de procureur-generaal en aan de politiediensten van het gerechtelijk arrondissement.
 
In dat geval moet in de vordering tot analyse van de S.A.S. zijn vermeld dat ook de kleren en de voorwerpen moeten worden onderzocht en geanalyseerd als de resultaten van het onderzoek positief zijn. Nog steeds in dit geval bezorgt de politieambtenaar de zak met kleren en voorwerpen aan het wetenschappelijk laboratorium dat is aangewezen om de S.A.S. te analyseren.
 
5.4.      Wetenschappelijke analyses
 
5.4.1. De politieambtenaar bezorgt de S.A.S. zo spoedig mogelijk aan het door de rechterlijke overheden aangewezen wetenschappelijk laboratorium.
 
Indien de S.A.S. niet naar het laboratorium kan worden gebracht binnen 24 uur na verzegeling ervan, moet de arts de set koud (in de koelkast) bewaren en bezorgt de politieambtenaar de set zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 dagen na de verzegeling ervan aan het laboratorium. Als het onderzoek dus plaatsvindt op een vrijdagavond of tijdens het weekend, moet de S.A.S. de maandag daarna zo vroeg mogelijk naar het laboratorium worden gebracht.
 
5.4.2. De rechterlijke overheden wijzen bij voorkeur het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie aan, aangezien het is belast met een taak van algemeen belang, te weten op strafrechtelijk gebied de ontwikkeling van deskundigen onderzoeken.
 
Gelet op de multidisciplinaire aard van het Instituut kunnen de verschillende vereiste analyses op een en dezelfde plaats worden uitgevoerd. Het risico op verlies of besmetting van de sporen wanneer zij door verschillende deskundigen buiten het Instituut worden behandeld, wordt aldus beperkt.
 
Bovendien zal het Instituut binnenkort beschikken over de nationale genetische gegevensbank.
 
5.4.3. In beginsel worden alle afnemingen in de S.A.S. geanalyseerd. Indien de magistraat beslist deze niet te laten analyseren, moet daarover aan het slachtoffer uitleg worden verschaft. De justitieassistent die instaat voor de opvang van slachtoffers kan ter zake een rol spelen. Niet-geanalyseerde afnemingen worden evenwel bewaard gedurende de door de magistraat voorgeschreven termijn.
 
Zodra de analyses beëindigd zijn, stuurt het laboratorium de S.A. S., en in voorkomend geval de kleren en de voorwerpen, naar de verbaliserende politiedienst, die deze als overtuigingsstukken moet afgeven ter griffie van de correctionele rechtbank.
 
5.5.      Verplichte vermeldingen in het proces-verbaal en in de bijlagen
 
5.5.1. In het proces-verbaal wordt melding gemaakt van:
 
- de vordering van de arts en de identiteit van de gevorderde arts;
 
- de vordering van het laboratorium en de gegevens betreffende het (de) gevorderde wetenschappelijk(e) laboratorium (laboratoria);
 
- de inbeslagneming van de kledij en voorwerpen; - de diverse verzegelingen;
 
- het identificatienummer van de S.A. S.;
 
- het notitienummer;
 
- alle handelingen.
 
5.5.2. De witte pagina's van het medisch rapport, onder omslag, en de inventaris van de kleren en voorwerpen worden bij dit proces-verbaal gevoegd.
 
5.6.      Honoraria
 
De honoraria voor het gebruik van de S.A. S. zijn gerechtskosten en worden geregeld in de artikelen 7 en 9 van de Schaal der Honoraria in Strafzaken.
 
6.         SLACHTOFFERZORG
 
Gelet op de grote psychologische verwarring van slachtoffers van een verkrachting of van een aanranding van de eerbaarheid en op de vaststelling dat zij het doorgaans moeilijk hebben om zich te uiten, is het noodzakelijk aan het slachtoffer en zijn verwanten gedurende de volledige procedure de nodige aandacht en bij stand te verlenen. Aan minderjarige slachtoffers wordt bijzondere aandacht besteed.
 
6.1.      De politiediensten
 
6.1.1. Wat het verhoor betreft, moet rekening worden gehouden met de uitleg in de gids voor de politiediensten (zie bijlage 3).
 
6.1.2. Onverminderd - eventuele aanvullende richtlijnen van de rechterlijke autoriteiten; - het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg en het samenwerkingsakkoord van 14 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg; en met inachtneming - van artikel 46 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, - en de omzendbrief OOP 15bis van 29 maart 1994 van de Minister van Binnenlandse Zaken, moet de politieambtenaar (bij voorkeur en naar gelang van de beschikbare personen in de dienst, een politieambtenaar die een specifieke opleiding heeft gevolgd):
 
- het slachtoffer van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid opvangen in optimale materiële omstandigheden en in een aangepaste kamer beschut tegen nieuwsgierige blikken;
 
- blijk geven van luisterbereidheid, geduld en begrip;
 
- het slachtoffer algemene inlichtingen verstrekken over het verloop van de procdure;
 
- het slachtoffer doorverwijzen naar instanties die specifieke hulp of bij stand kunnen verlenen;
 
- het slachtoffer de lijst bezorgen van gespecialiseerde instellingen inzake slachtofferhulp waarover hij zou beschikken, alsook de gegevens van de dienst voor slachtofferonthaal bij het parket van het gerechtelijk arrondissement dat met het dossier is belast (zie lijst in bijlage 8).
 
6.1.3. Het notitienummer van het dossier en de gegevens van het parket waaraan het proces-verbaal wordt toegezonden, worden aan het slachtoffer meegedeeld.
 
Aan het slachtoffer wordt bovendien gevraagd of het afstand doet van zijn in beslag genomen kleren en voorwerpen.
 
6.1.4. De politieambtenaar stelt het slachtoffer tevens ervan in kennis dat het krachtens het nieuwe artikel 5bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering de hoedanigheid van benadeelde persoon kan verkrijgen indien het op het secretariaat van de procureur des Konings verklaart schade te hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf. Hij deelt het slachtoffer tevens mee dat het op die manier inzonderheid op de hoogte kan worden gehouden van een eventuele seponering en de reden ervoor, de instelling van een gerechtelijk onderzoek en de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeks- en het vonnisgerecht.
 
6.1.5. Krachtens het nieuwe artikel 28 quinquies, §2, en het nieuwe artikel 57, §2, van het Wetboek van Strafvordering deelt de politieambtenaar aan het slachtoffer mee dat het kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor kan verkrijgen indien het daarom verzoekt.
 
6.2.      De gevorderde arts
 
Onverminderd eventuele aanvullende richtlijnen van de rechterlijke autoriteiten stelt de gevorderde arts het slachtoffer zo veel mogelijk gerust en verschaft hij hem uitleg over zijn rol en over het gebruik van de S.A.S.. Hij geeft blijk van luisterbereidheid, geduld en begrip.
 
Aan het slachtoffer wordt uitgelegd waartoe de handelingen en afnemingen dienen.
 
Na het onderzoek licht de arts het slachtoffer in over de weg die de S.A. S. aflegt.
 
Hij geeft aan het slachtoffer de gids die voor hem bij de S.A.S. is gevoegd. Het slachtoffer krijgt die gids ook als de arts onverpakt materiaal heeft gebruikt.
 
6.3.      De rechterlijke autoriteiten
 
6.3.1. Over het algemeen dienen " slachtoffers van misdrijven en hun verwanten (...) zorgvuldig en correct te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de nodige informatie en, in voorkomend geval, het bewerkstelligen van contact met de gespecialiseerde diensten en met name met de justitie-assistenten (nieuwe artikel 3bis, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering).
 
Krachtens de ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en rechtbanken: " moeten alle personeelsleden van de rechtbanken en parketten alle burgers die in contact komen met de rechterlijke orde zorgvuldig en correct bejegenen. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van slachtoffers en hun verwanten door hen de nodige informatie te verstrekken en hen, indien nodig, te verwijzen naar de gepaste hulpverlening".
 
Deze algemene principes gelden natuurlijk ook voor slachtoffers van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.
 
6.3.2. Ongeacht de toepassing van de geldende wetten en ministeriële richtlijnen, moet bij gebruik van de S.A.S. steeds worden gewezen op de bestaande wetgeving en op de aanbevelingen inzake slachtofferzorg (onverminderd aanvullende ministeriële richtlijnen en onverminderd het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg en het samenwerkingsakkoord van 14 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg).
 
6.3.2.1. Zodra zulks mogelijk is, moeten de rechterlijke autoriteiten aan het slachtoffer uitleg verschaffen over de feiten die het heeft ondergaan en over het verloop van het onderzoek en van de procedure.
 
6.3.2.2. Wanneer het slachtoffer of zijn verwanten worden uitgenodigd voor een verhoor of een confrontatie, verstrekken de personen belast met het onderzoek en de magistraten hen informatie over de noodzaak van dergelijke maatregelen.
 
Voor zover zulks mogelijk is worden zij naar aangepaste lokalen gebracht. Er wordt bovendien bijzondere aandacht besteed aan minderjarige slachtoffers.
 
6.3.2.3. Krachtens het nieuwe artikel 28 quinquies, §2, van het Wetboek van Strafvordering overhandigen de procureur des Konings en elke politiedienst die het slachtoffer ondervragen, hem op zijn verzoek kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor.
 
Zij delen het slachtoffer mee dat hij/zij het recht heeft een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor te vragen.
 
6.3.2.4. Krachtens het nieuwe artikel 57, §2, van het Wetboek van Strafvordering overhandigen de onderzoeksrechter en elke politiedienst die het slachtoffer ondervragen, hem op zijn verzoek kosteloos een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor.
 
De onderzoeksrechter en elke politiedienst die het slachtoffer ondervragen delen hem mee dat hij het recht heeft een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor te vragen.
 
6.3.2.5. Een slachtoffer dat krachtens het nieuwe artikel 5bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering op het secretariaat van het parket heeft verklaard schade te hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf, wordt op de hoogte gebracht van de seponering en de reden ervoor, de instelling van een gerechtelijk onderzoek, de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeks- en het vonnisgerecht.
 
6.3.2.6. Het slachtoffer moet worden ingelicht over de mogelijkheden tot teruggave van zijn in beslag genomen persoonlijke bezittingen.
 
Aangezien de teruggave van de persoonlijke bezittingen bij het slachtoffer grote emoties kan teweegbrengen, moet zulks indien mogelijk gebeuren in een speciaal daartoe bestemd lokaal of, indien de toestand van het slachtoffer zulks vereist, in zijn woonplaats.
 
Conform de ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en rechtbanken kan de dienst voor slachtofferonthaal worden geraadpleegd om de teruggave van de persoonlijke bezittingen te regelen en/of uit te voeren.
 
7.         EVALUATIE
 
De toepassing van deze richtlijn moet worden geëvalueerd teneinde ze aan te passen, rekening houdend met de bestaande zowel juridische als praktische problemen.
 
Die evaluatie moet een jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn plaatsvinden in samenwerking met het College van procureurs-generaal, het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid en de betrokken diensten.
 
Deze richtlijn treedt in werking op 1 maart 1999.
 
Tony Van Parys Minister van Justitie
 
 
 
BIJLAGE 1
 
Gids en medisch verslag voor de gevorderde arts
 
SEKSUELE AGRESSIE SET
 
Handleiding en medisch verslag ten behoeve van de gevorderde geneesheer
 
Ministeriële Richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set
R - 1    15-12-1998     bijlage 1 - blz. 1
 
De Seksuele Agressie Set is uitgewerkt samen met de gerechtelijke overheden, de politionele diensten en medisch deskundigen.
 
De set bestaat in twee verschillende vormen :
 
-           een verzegelde doos met alle materiaal, nodig voor de verschillende onderzoeken en afnemingen;
 
-           niet verpakt materiaal dat de mogelijkheid biedt het onderzoek van het
slachtoffer te beperken tot bepaalde afnemingen, die nuttig geacht worden door de geneesheer.
 
Deze set moet onder meer bijdragen tot een meer doeltreffende opsporing van de vermoedelijke dader.
 
Dankzij de set worden ook precieze gegevens verkregen omtrent de fysieke toestand van het slachtoffer op het tijdstip van het onderzoek.
 
Alleen dankzij uw medewerking kan de set een doeltreffend hulpmiddel worden en is een correcte wetenschappelijke aanpak gewaarborgd.
 
De handleiding bevat alle relevante richtlijnen voor de onderzoekende geneesheer die de set gebruikt.
 
Gelieve de verschillende stappen in de aangegeven volgorde uit te voeren.
 
Aangezien bepaalde handelingen in het kader van de analyse van monsters met grote omzichtigheid moeten worden verricht, moeten dwingend steriele handschoenen en een mondmasker worden gedragen bij de afneming van biologische monsters.
 
Ingeval de set niet onmiddellijk naar het laboratorium kan worden overgebracht, moet hij KOEL worden bewaard (hoogstens gedurende 2 tot 3 dagen in de koelkast).
 
Kledingstukken en voorwerpen moeten droog en op kamertemperatuur worden bewaard. Ze zullen aan de politiebeambte overhandigd worden (zie pagina 3 van het medisch rapport)
 
Te onderzoeken slachtoffers moeten zoveel mogelijk op hun gemak worden gesteld.
 
Leg hen uit wat U aan het doen bent en waarom U het doet.
 
Luister bereidwillig en leg het nodige geduld en begrip aan de dag.
 
Na het onderzoek krijgt het slachtoffer informatie over het verdere beloop van de Set en krijgt het van u een slachtoffergids.
 
 
BELANGRIJK
 
ONDERZOEK
 
1.    Verzamelen van de kledingstukken
 
2.    Vaststellen van letsels die verband houden met seksuele aanrandingen, met uitzondering van letsels vastgesteld in de anale streek en aan geslachtsorganen.
 
3.    Verrichten van afnemingen : sporen van speeksel, van sperma en van gedroogd bloed; alle organische of anorganische stoffen; lichaams- en/of hoofdharen, referentiestalen, bloedafname van het slachtoffer (ten einde te bepalen van wie het bloed is dat eventueel op het lichaam wordt gevonden).
 
4.    Onderzoek van de anale streek en van de genitaliën.
 
Gelieve in het medisch verslag na elke stap van het uitgevoerd onderzoek het passende vakje aan te kruisen.
 
ETIKETTEN
 
1.    Elk etiket draagt het referentienummer van de set. De gevorderde geneesheer zal ervoor zorgen dat elk etiket het notitienummer van het parket en de naam van het slachtoffer draagt;
 
2.    Elk verzameld voorwerp of staal wordt geïdentificeerd aan de hand van een etiket waarop het referentienummer is vermeld.
 
3.    Drie etiketten dienen te worden gekleefd op de eerste bladzijde van de drie medische verslagen.
 
Twee veiligheidsetiketten dienen voor het verzegelen van de set, de twee andere voor het verzegelen van de zak met kledingstukken. Wanneer niet verpakt materiaal wordt gebruikt, worden de afnemingen in een veiligheidszakje verzegeld.
 
ZORG ERVOOR
 
1.    dat alle belangrijke stappen van het onderzoek omschreven in deze gids zijn verricht;
 
2.    dat alle etiketten goed op de recipiënten zijn gekleefd;
 
3.    dat de eerste bladzijde van ieder medisch verslag wordt ingevuld en voorzien is van een etiket;
 
4.    dat alle genummerde benodigdheden, zowel gebruikte als niet gebruikte, in de set opgeborgen blijven;
 
5.    dat de naam van het slachtoffer noch op de set, noch op het zakje (als niet verpakt materiaal gebruikt wordt) vermeld staat.
 
6.    dat de politie de set na het onderzoek in uw aanwezigheid en deze van het slachtoffer opnieuw verzegelt.
 
SLOTOPMERKING
 
De verschillende kleuren van de flesjes en van de omslagen wijzen slechts op de aard van hun inhoud en zijn bedoeld voor laboratoriumanalyses.
 
 
MEDISCH VERSLAG
 
(in drie exemplaren opmaken)
 
SEKSUELE AGRESSIE SET
 
SEKSUELE AGRESSIE SET SET AGRESSION SEXUELLE SET SEXUELLE AGRESSION
 
STEMPEL EN HANDTEKENING GENEESHEER
 
CACHET ET SIGNATURE MEDECIN STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DOCTOR Nr SET :
 
ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
 
nr. S.A.S. :
 
Slachtoffer (naam, voornaam) : Leeftijd :
 
Geslacht :
 
Politie :           nr. PV :
 
Rijkswacht :    nr. PV :
 
Magistraat :     nr. dossier :
 
Datum van ontvangst in het laboratorium :
 
Datum en uur waarop het feit is gepleegd :
 
Datum en uur waarop de afnemingen zijn verricht :
 
Datum en uur van de meest recente ingestemde seksuele betrekkingen :
 
Bloedtransfusie of transfusie van bloedproducten : ja / neen
 
Inname van geneesmiddelen en/of verdovende middelen tijdens de week voorafgaand aan de aanranding :      ja / neen
 
Land van herkomst van het slachtoffer of van zijn ouders :
 
Land van herkomst van de verdachte of van zijn ouders :
 
Ministeriële Richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set
R - 1    15-12-1998     bijlage 1 - blz. 5
 
MEDISCH VERSLAG S.A.S.
 
I. VERZAMELEN VAN KLEDINGSTUKKEN
 
I WIT
 
STAPPEN a) Indien het slachtoffer dezelfde kledingstukken draagt als tijdens het 1 tot 10       misdrijf :
 
S          het slachtoffer verzoeken plaats te nemen op het witte papier dat U op de grond openlegt;
 
S          het slachtoffer verzoeken elk kledingstuk afzonderlijk en zorgvuldig uit te doen;
 
S          elk kledingstuk afzonderlijk in een zak van gepaste grootte plaatsen (zakken
met nummers 1 tot 10). De kledingstukken niet steriliseren.
 
S          sluit de zakken onmiddellijk door de bovenkant te plooien.
 
b) Indien het slachtoffer zich heeft omgekleed :
 
S          het slachtoffer verzoeken de kledingstukken gedragen op het tijdstip waarop het feit is gepleegd, ongewassen en niet gesteriliseerd te bezorgen aan de politie belast met de zaak;
 
S          eventueel aan de politiebeambte de nodige papieren zakken samen met de
veiligheidsetiketten af te geven.uitgevoerd
 
STAP 11         De maandverbanden of tampons in verschillende lagen zijdepapier verpakken om doorsijpeling te voorkomen en in de witte papieren zak plaatsen (nummer 11). Sluit deze zak door de bovenkant te plooien.uitgevoerd
 
STAP 12         Het witte papier zorgvuldig dichtvouwen en in de bijgevoegde papieren zak plaatsen (nummer 12).
 
De zak onmiddellijk sluiten door de bovenkant te plooien.uitgevoerd
 
Alle voornoemde zakken in de daartoe verstrekte grote papieren zak plaatsen. Deze zak wordt door de politiebeambte bij middel van de twee voorziene veiligheidsetiketten in aanwezigheid van het slachtoffer en uzelf verzegeld.
 
 
II. VASTSTELLEN VAN LETSELS DIE VERBAND HOUDEN MET SEKSUELE GEWELDDADEN, MET UITZONDERING VAN LETSELS AAN DE GESLACHTSORGANEN EN DE ANALE STREEK
 
Aankruisen of de letsels aanwezig zijn
 
(eventueel ook aanduiden op de bijgevoegde tekeningen)
 
Vastgestelde letsels
 
Lichaamsdeel
 
HOOFD
 
GELAAT
 
HALS
 
kale plek op de behaarde hoofdhuid 9 uitgerukte haren
 
afgebroken haren
 
hematomen en ecchymosen
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp 9 andere wonden
 
krabben
 
ecchymosen
 
hematomen
 
 petechieën
 
oogbindvliesbloedingen
 
schaafwonden aan de lippen
 
 tandafdruk op de lippen
 
 tandafdruk op het wangslijmvlies
 
sporen van beten op de tong
 
 letsels door prikkend en snijdend voorwerp
 
andere wonden
 
ecchymosen aangebracht door vingers (wurgsporen) 9 hematomen
 
krabben
 
(halvemaanvormige) nagelkrabwonde
 
strangulatiegroef (strangulatiesporen)
 
zuigvlek
 
beet (tandafdrukken)
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp andere wonden
 
krabben
 
ecchymosen
 
hematomen
 
beet
 
tepelletsels
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp andere wonden
 
BORSTKAS EN BUIK
 
Vastgestelde letsels
 
Lichaamsdeel
 
RUG
 
ARMEN
 
POLSEN
 
KNIEËN
 
DIJEN
 
ENKELS
 
krabben
 
sleepletsels (plekken van schaafwonden)
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp andere wonden
 
discoiede ecchymosen aangebracht door vingers (grijpletsels ) letsels door prikkend en snijdend voorwerp
 
andere wonden
 
sporen van vastsnoering
 
discoiede ecchymosen aangebracht door vingers (grijpletsels) grijphematomen
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp
 
andere wonden
 
symmetrische erytheemplekken
 
symmetrische ecchymoseplekken
 
letsels door prikkend en snijdend voorwerp andere wonden
 
ecchymosen door vingers aangebracht aan de binnenzijde letsels door prikkend en snijdend voorwerp
 
andere wonden
 
sporen van vastsnoering
 
discoiede ecchymosen aangebracht door vingers (grijpletsels) letsels door prikkend en snijdend voorwerp
 
andere wonden
 
Opmerking :
 
Letsels die kunnen leiden tot de identificatie van de dader moeten gefotografeerd en/of afgegoten worden. Dit moet in uw aanwezigheid en met de hulp van een operator van het laboratorium voor wetenschappelijke politie gebeuren.
 
Beetwonden moeten slechts gefotografeerd en/of afgegoten worden na de afneming van een speekselstaal (zie stap 13).
 
 
 
 
III. VERRICHTEN VAN AFNEMINGEN
 
SPOREN VAN SPEEKSEL I LICHTBRUIN
 
STAP 13         Door middel van een speekselwisser (nr. 13) een afneming verrichten in de mond.
 
Bij orale seksuele betrekkingen een afneming verrichten in de mond, vooral langsheen het tandvlees, zulks aan de hand van 3 plastic speekselwissers.
 
De wissers na gebruik terug in de houder steken en in het plastic zakje opbergen. Bij beetwonden, speekselsporen met drie speekselwissers deppen.
 
orale seksuele betrekkingen
 
uitgevoerd
 
sporen ter hoogte van beetwonde
 
uitgevoerd
 
SPOREN VAN SPERMA    I GEEL
 
STAP 14         Wanneer de huid verdachte sporen van sperma vertoont, een afneming verrichten aan de hand van één of twee wissers die bevochtigd werden met enkele druppels fysiologisch water.
 
De wissers na gebruik in hun verpakking steken en terug in het plastic zakje opbergen. (nr. 14)
 
uitgevoerd
 
I DONKERBRUIN
 
STAP 15                     Een met sperma bevlekt monster van lichaams- of hoofdhaar wegknippen.
Het haarmonster in een omslag plaatsen (nr. 15).
 
De omslag dicht kleven en in het plastic zakje opbergen.uitgevoerd
 
SPOREN VAN GEDROOGD BLOED      I LICHTROZE
 
STAP 16         Indien de huid sporen van gedroogd bloed vertoont, een afneming verrichten aan de hand van één of twee wissers die bevochtigd werden met enkele druppels fysiologisch water.
 
De wissers na gebruik in de verpakking steken en terug in het plastic zakje bergen. (nr. 16)
 
uitgevoerd
 
 
LICHAAMS- EN HOOFDHAREN            I GROEN
 
STAP 17         Met behulp van een kam (nr. 17) de pubisstreek kammen en eventuele losse haren
 
en vreemde deeltjes verwijderen.
 
De hele pubisstreek voorzichtig kammen.
 
Kam en haren in een omslag (nr. 17) plaatsen.
 
De omslag dicht kleven en in het plastic zakje opbergen.
 
uitgevoerd
 
ORGANISCHE EN ANORGANISCHE STOFFEN
 
Het slachtoffer onderzoeken en nagaan of vreemde stoffen op het lichaam aanwezig zijn : Zo ja :
 
I LICHTPAARS
 
STAP 18                     Met een nagelreiniger de resten onder de nagels verzamelen, in een flesje (nr. 18)
plaatsen en in het plastic zakje opbergen.
 
uitgevoerd
 
I DONKERPAARS
 
STAP 19         Voor sporen (andere dan bloed, speeksel of sperma) aanwezig op het lichaam :
 
een afneming verrichten aan de hand van één of twee wissers, droog of bevochtigd met enkele druppels fysiologisch water.
 
De wissers terug na gebruik in hun verpakking plaatsen en in het plastic zakje opbergen. (nr.19)
 
uitgevoerd
 
AFNEMING VAN REFERENTIESTALEN          I LICHTBLAUW
 
STAP 20         Op verschillende plaatsen van het hoofd de haren vlak bij de huid afsnijden (15 tot 20 haren per zone).
 
De haren in een omslag plaatsen, deze sluiten en in het plastic zakje opbergen.
 
uitgevoerd
 
BLOED          I DONKERROZE
 
STAP 21         Aan de hand van de instrumententas voor bloedafnemingen, twee aderlatingen
verrichten (vul de buisjes volledig)
 
- op EDTA (tube van vacutainertype 10 cc - paarse dop - vacuümafneming) (DNA-onderzoek)
 
- in de tube bevattende een scheidingsgel (rode en zwarte dop).
 
Plaats de monsters in het plastic zakje (nr. 21) (toxicologisch onderzoek)
 
uitgevoerd
 
IV. ONDERZOEK VAN DE ANALE STREEK EN VAN DE GENITALIËN
 
I DONKERBLAUW
 
STAP 22         Bij vaginale betrekkingen een uitstrijkje verrichten met behulp van een wisser.
Het uitstrijkje op het objectglas van de microscoop aanbrengen. Ongeacht het resultaat van het microscopisch onderzoek van het uitstrijkje, 10 tot 20 ml fysiologisch serum inspuiten en daarna een vaginale spoeling verrichten met de spuit en de katheter.
 
De inhoud van de spuit in een flesje doen (nr. 22); de wisser in zijn houder plaatsen; daarna wisser, objectglazen, spuit en katheter in hun respectievelijke verpakkingen plaatsen en die verpakkingen samen met het flesje in het plastic zakje opbergen.(nr.22)
 
uitgevoerd
 
I ROOD
 
STAP 23         In geval van anale betrekkingen, een uitstrijkje verrichten met behulp van een wisser. Het uitstrijkje op het objectglas van de microscoop aanbrengen. Ongeacht het resultaat van het microscopisch onderzoek van het uitstrijkje, 50 ml fysiologisch water inspuiten en daarna een anale afneming verrichten aan de hand van een spuit.
 
De inhoud van de spuit in een flesje doen (nr. 23); de wisser in zijn houder plaatsen; daarna wisser, objectglazen, spuit en katheter in hun respectievelijke omslag plaatsen en die omslagen samen met het flesje in het plastic zakje opbergen.
 
uitgevoerd
 
V. TOXICOLOGISCH ONDERZOEK      I ORANJE
 
STAP 24         Teneinde vast te stellen of het slachtoffer op het tijdstip van de aanranding onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen en/of geneesmiddelen was, moet
zo spoedig mogelijk na het feit een urinestaal worden afgenomen.
 
Een urinestaal laten afnemen bij het slachtoffer (minimum 20 ml urine in het daartoe bestemde flesje (nr. 24)).
 
Plaats het flesje in het plastic zakje (nr.24)
 
uitgevoerd
 
ELKE VERWONDING AAN DE HIERNA VERMELDE ORGANEN AANKRUISEN (onderliggend schema geldt enkel als aanwijzing, het kan aangevuld worden)
 
Genitaliën
 
Z Indien het slachtoffer een vrouw is           Letsels Ja /Neen 9
 
grote schaamlippen     kneuzingen en kleine schaamlippen   ecchymosen
 
commissura en            kneuzingen/ecchymosen
 
vestibulum
 
hymen bloederige scheurwond vagina en vaginale kneuzingen
 
baarmoederhals
 
anus     kloven rond de aars
 
scheuren in de anale sluitspier
 
2 Indien het slachtoffer een man is
 
penis    kneuzingen en ecchymosen
 
scrotum           kneuzingen en ecchymosen
 
anus     kloven rond de aars en scheuren in de anale sluitspier
 
de gids aan het slachtoffer bezorgen
 
* * *
 
de voorgedrukte brief voor de behandelende geneesheer aan het slachtoffer bezorgen
 
* * *
 
de blauwe pagina's losmaken en in uw dossier bewaren
 
* * *
 
de witte pagina's onder briefomslag aan de politiefunctionaris overhandigen, die ze aan het parket moet bezorgen
 
* * *
 
- Voeg de gele pagina's van het medisch verslag aan de set of aan het zakje (in het geval niet verpakt materiaal werd gebruikt) die de afgenomen stalen bevat.
 
Indien het zakje werd gebruikt worden de pagina's geborgen in de buidelzak.
 
- Indien u de voorverpakte Set gebruikt hebt, plaats niet alleen de verrichte afnemingen maar ook het niet gebruikt materiaal terug in de doos. De doos wordt door de
 
politiebeambte verzegeld bij middel van de veiligheidsetiketten in aanwezigheid van het slachtoffer en van uzelf.
 
- Indien u het niet verpakt materiaal gebruikt hebt, plaats de afnemingen in het zakje dat verzegeld zal worden door de politiebeambte in de aanwezigheid van het slachtoffer en van uzelf.
 
Geachte collega,
 
Op        heb ik uw patiënt
 
wonende te    
 
onderzocht in mijn hoedanigheid van geneesheer aangesteld door           
 
Indien U bijkomende gegevens wenst te bekomen, kan U mij steeds bereiken op de hieronder vermelde dagen en uren.
 
Met collegiale groeten,
 
Dr.
 
Adres 
 
Telefoon        
 
Bereikbaar op
 
van      tot       uur.
 
 
 
BIJLAGE 2
 
Gids voor de slachtoffers van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid
 
GIDS VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKRACHTING EN
 
AANRANDING VAN DE EERBAARHEID
 
U bent het slachtoffer geworden van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid.
 
U heeft klacht ingediend bij een politiedienst.
 
U bent medisch onderzocht door een arts aangewezen door de gerechtelijke autoriteiten waarbij gebruik is gemaakt van de Seksuele Agressie Set.
 
Maar u heeft het gevoel dat heel wat vragen onbeantwoord blijven.
 
Deze gids strekt enkel ertoe u informatie te geven over drie belangrijke vragen :
 
I.                        Wat is er precies gebeurd bij de politiedienst en bij de dokter ?   blz. 2
 
II.                     Wat gebeurt er nu verder met uw klacht ?              blz. 6
 
III.                  Wie kan u helpen ?  blz. 13
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Dienst Slachtofferonthaal bij het parket belast met uw dossier (zie blz. 14 en 15)
 
 
I. WAT IS ER PRECIES GEBEURD BIJ DE POLITIEDIENST EN BIJ DE DOKTER ?
 
1. UW KLACHT BIJ DE POLITIEDIENST
 
a)    De politieambtenaar heeft u een aantal vragen gesteld zoals
-           Wat is er gebeurd ?
 
-           Waar ?
 
-           Wanneer ?
 
-           Door wie ?
 
-           Hoe ?
 
-           Zijn er getuigen ?
 
Uw antwoorden op deze vragen zijn belangrijk omdat ze de gerechtelijke autoriteiten de mogelijkheid bieden de feiten juridisch te omschrijven en eventueel de dader op te sporen.
 
b)   De politie heeft u gevraagd wat u heeft gedaan na de aanranding en voor de klacht :
 
-           Heeft u zich gewassen ?
 
-           Heeft u andere kleren aangetrokken?
 
-           Heeft u iets gedronken ?
 
-           Heeft u op de plaats van de aanranding wat dan ook aangeraakt ?
 
De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om de sporen van het misdrijf vast te stellen en te analyseren.
 
c)    De politieagent heeft u ook gevraagd of u iemand wenste te waarschuwen en of u wenste dat iemand die u kent het verhoor zou bijwonen (eventueel een arts naar keuze, zonder kosten voor u, want de honoraria zijn ten laste van het gerecht, of een vertrouwenspersoon).
 
d)   De politieagent heeft ook uw toestemming gevraagd om de kleren die u droeg tijdens de feiten ter beschikking te stellen van het gerecht. Op de kledingstukken bevinden zich vaak sporen die kunnen leiden tot de identificatie van de dader. Het kledingstuk waarop zich nuttige sporen bevinden kan volledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door het onderzoek dat erop wordt uitgevoerd.
 
e)    Indien u daarmee akkoord ging, mocht u iemand waarschuwen die u andere kleren kon bezorgen.
 
Indien u andere kleren heeft aangetrokken vooraleer naar de politie te gaan, moet de politiebeambte de mogelijkheid hebben de kleren die u op het tijdstip van de feiten droeg bij u op te halen.
 
Indien uw kleren niet als overtuigingsstuk konden dienen, krijgt u ze na het onderzoek terug.
 
In het tegenovergestelde geval, moet u een verzoekschrift tot opheffing indienen bij het secretariaat van het parket, als u uw kleren wil terugkrijgen. De Dienst Slachtofferonthaal bij het parket (cfr. blz. 14 en 15) kan u daarover nuttige inlichtingen geven. Soms moet evenwel een tijdje worden gewacht. Een andere keer worden kleren niet terugbezorgd omdat zij door de gerechtelijke autoriteiten verbeurd zijn verklaard.
 
e)    U gaat akkoord met een medisch onderzoek, dat door een dokter aangesteld door de rechterlijke autoriteiten wordt uitgevoerd. Voor dat medisch onderzoek is gebruik gemaakt van een technisch instrument, te weten de Seksuele Agressie Set (S.A.S.).
 
f)    De politieagent heeft gevraagd of u schadeloos wenste te worden gesteld. In het procesverbaal kan worden vermeld dat u van plan bent zich burgerlijke partij te stellen, zodat de geleden schade zo snel mogelijk wordt vergoed
 
1. De burgerlijke partijstelling is de uiting van uw wil om schadevergoeding te beko men voor de strafrechter. U stelt zich burgerlijke partij bij de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of op de zitting.
 
2. HET MEDISCH ONDERZOEK : DE ARTS HEEFT GEBRUIK GEMAAKT VAN DE SEKSUELE AGRESSIE SET (S.A.S.).
 
De S.A.S. is speciaal ontworpen om sporen terug te vinden op het lichaam van een slachtoffer van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid. Deze sporen kunnen bijzonder belangrijke overtuigingsstukken zijn :
 
- zij kunnen helpen om de verdachte op te sporen (door vergelijking van genetische afdrukken); - zij kunnen ook ertoe bijdragen de schuld van de verdachte daadwerkelijk aan te tonen;
 
- aan de hand van op die manier verzamelde overtuigingsstukken kan de verdachte worden vervolgd en eventueel veroordeeld.
 
a)    Indien u met het medisch onderzoek heeft ingestemd, heeft de politieagent u begeleid naar de dokter aangewezen door de gerechtelijke autoriteiten.
 
De politie heeft niet bijgestaan bij het eigenlijk medische onderzoek, maar zijn en uw aanwezigheid was vereist bij het verzegelen van de S.A.S.
 
b)   Aan de hand van de S.A.S. heeft de dokter stapsgewijs de sporen verzameld die op uw lichaam terug te vinden waren en werd, indien nodig, een volledig gynaecologisch onderzoek gedaan. Er is bloed afgenomen om te controleren welke sporen van u zelf zijn, als gevolg van de verwondingen.
 
De dokter heeft geïnformeerd naar uw land van herkomst omdat bij de statistische beoordeling van de onderzoeksresultaten rekening wordt gehouden met de etnische oorsprong van de onderzochte personen.
 
c)    Na het medisch onderzoek heeft de dokter u een brief overhandigd voor uw huisarts waarin, indien u dit wenst, uitleg wordt gegeven over wat u overkomen is.
 
d)   Na het medisch onderzoek heeft de politieagent de S.A.S. bezorgd aan het analytisch laboratorium aangewezen door de gerechtelijke overheden.
 
Een exemplaar van het medisch verslag wordt onder omslag overhandigd aan de politiebeambte die het doorstuurt naar de gerechtelijke autoriteiten.
 
Indien u uw kleren aan de politieagent of aan de dokter heeft gegeven, worden zij in principe bezorgd aan het technisch en wetenschappelijk laboratorium van de gerechtelijke politie.
 
e)    De honoraria van de gevorderde dokter en van de door u gekozen dokter zijn gerechtskosten, wat betekent dat u ze niet moet betalen.
 
f)    Uw naam wordt nooit vermeld worden op de S.A. S. maar wel op de verpakking van de stalen en op de zak met kleren.
 
g)   Als u verder onderzoek wenst naar seksueel overdraagbare ziekten of zwangerschap, is het nuttig contact op te nemen met uw huisarts.
 
 
3. HET PROCES-VERBAAL (P.V.)
 
a)    Na het medisch onderzoek heeft de politiebeambte u teruggebracht naar de politiedienst om uw klacht op te nemen (het opmaken van een proces-verbaal), als dit nog niet was gebeurd.
 
b)   In uw verklaring zijn de volgende gegevens vermeld :
 
-           uw volledige identiteit;
 
-           datum, uur, plaats en gedetailleerde omschrijving van de feiten;
 
-           zoveel mogelijk gegevens over de dader;
 
-           uw wens om zich burgerlijke partij te stellen, om schadeloosstelling te bekomen.
 
c)    Nadien heeft de politieagent uw volledige verklaring voorgelezen en kon u nog verbeteringen of aanvullingen aanbrengen. Daarna heeft de politieagent u gevraagd uw verklaring te ondertekenen.
 
U kan ook nu nog steeds naar de politiedienst teruggaan om uw verklaring aan te vullen als u aan bijkomende opmerkingen of details denkt.
 
d)   U kon de politie vragen om u het PV-nummer mee te delen (u moet dat nummer vermelden op eventuele brieven aan de procureur des Konings) en om een gratis kopie van het proces-verbaal van uw verhoor te krijgen. Deze kopie wordt u onmiddellijk of binnen een maand bezorgd (in ernstige en bijzondere omstandigheden kan de termijn langer zijn).
 
De politie heeft u ook geïnformeerd dat u het recht heeft een kopie van uw verhoor te vragen.
 
II. WAT GEBEURT ER NU VERDER MET UW KLACHT ?
 
1. OPSPORING EN VERVOLGING VAN DE VERDACHTE
 
Tijdens uw gesprek met de politieagent heeft u hem gezegd dat u de persoon die u heeft aangerand of verkracht kende, herkende of kon beschrijven. Misschien beschikte u niet over elementen aan de hand waarvan de dader kan worden geïdentificeerd. In dat geval kan de S.A. S. een beslissende rol spelen. Indien u later nog iets te binnen schiet of verneemt, kan u dat ook achteraf aan de politiedienst meedelen.
 
* ONBEKENDE VERDACHTE
 
Als u de verdachte niet kende, zal de politiedienst doorgaans een robotfoto van betrokkene maken op basis van uw beschrijving.
 
Die robotfoto wordt dan verspreid onder de politiediensten zodat de verdachte kan worden opgespoord. Bij het opmaken van de robotfoto kan u een beroep doen op de Dienst Slachtofferonthaal ( zie blz. 14 en 15) voor ondersteuning.
 
Wij wijzen evenwel erop dat het verspreiden van een robotfoto zelden resultaat oplevert.
 
De politie zal u waarschijnlijk ook vragen het fotoarchief door te nemen en te zoeken naar gezichten die u eventueel bekend voorkomen.
 
* BEKENDE VERDACHTE
 
Als u de verdachte kent of herkend hebt, zal de politiedienst de betrokkene opzoeken of onmiddellijk opsporen. U zal de verdachte dan moeten identificeren. De identificatie kan gebeuren achter een glas waardoor u de verdachte ziet, maar de verdachte u niet kan zien.
 
Als er voldoende aanwijzingen zijn, wordt in principe ook de verdachte aan een medisch onderzoek onderworpen.
 
Zulks gebeurt aan de hand van de op de verdachte teruggevonden sporen, die worden geanalyseerd en vergeleken met de sporen die bij u met de S.A.S. zijn teruggevonden.
 
U begrijpt nu ongetwijfeld waarom het medisch onderzoek aan de hand van de "S.A.S." zo belangrijk is.
 
 
2. HOE KAN U HET VERDER VERLOOP VAN UW ZAAK VOLGEN ?
 
Het proces-verbaal (P.V.) dat door de politieagent is opgesteld en door u is ondertekend, heeft een P.V.-nummer gekregen en is bezorgd aan de procureur des Konings (met andere woorden het parket).
 
Het P.V. krijgt ook een notitienummer dat u ongeveer 2 weken later kan aanvragen bij de politiedienst waarbij u klacht indiende.
 
Hoe kan u op de hoogte blijven van het gevolg dat aan uw klacht wordt gegeven ?
 
a)    U kan schrijven naar de procureur des Konings om op de hoogte gehouden te worden van de follow-up van het dossier. In uw brief vermeldt u uw volledige identiteit, het P.V.-nummer en het notitienummer.
 
U kan zich ook wenden tot de Dienst Slachtofferonthaal bij het parket (zie de lijst als bijlage op blz. 14 en 15) die u kan informeren over de stand van zaken in uw dossier en u kan wegwijs maken.
 
b)   Vanaf nu kan u het secretariaat van het parket door middel van een schriftelijke verklaring laten weten dat u door de aanranding schade hebt geleden. Die verklaring bevat de volgende gegevens :
 
-           naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, beroep en woonplaats;
 
-           een korte beschrijving van de feiten, die aanleiding gaven tot de schade;
 
-           de aard van de schade;
 
-           het persoonlijk belang dat u laat gelden.
 
Door deze verklaring krijgt u het recht op de hoogte te worden gehouden betreffende de instelling van een gerechtelijk onderzoek, van de zittingsdagen en van eventueel sepot en de motivatie hiervoor (cfr punt 3 : Het verdere verloop van de zaak) en van de mogelijkheid dat u elk stuk dat u nuttig acht aan het dossier kan laten toevoegen.
 
Door de verklaring af te leggen wordt u, wat in juridische terminologie genoemd wordt, “benadeelde persoon”
 
U kan een advocaat raadplegen (eventueel pro Deo) en contact opnemen met verenigingen die zich inzetten voor de bestrijding van geweld en de hulp aan slachtoffers. Deze verenigingen kunnen u vooral helpen bij het verwerken van het leed dat u is aangedaan Als u de hoger bedoelde verklaring heeft afgelegd, heeft u het recht u te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat (eventueel pro Deo).
 
De politiediensten zullen, indien u daarom verzoekt, u verwijzen naar een geschikte hulpdienst.
 
 
3. HET VERDERE VERLOOP VAN DE ZAAK
 
(zie schema op pagina 12)
 
Zoals eerder is gesteld, stuurt de politieagent het proces-verbaal van uw klacht naar de procureur des Konings.
 
A.        PROCUREUR DES KONINGS - PARKET
 
Nadat de procureur des Konings het proces-verbaal heeft ontvangen en een vooronderzoek heeft gedaan, kan hij beslissen vervolging in te stellen of de zaak te seponeren.
 
De procureur beslist om vervolging in te stellen
 
Als de procureur des Konings beslist om te vervolgen, brengt hij de zaak voor de bevoegde rechtbank (de correctionele rechtbank of eventueel het assisenhof).
 
Zie punt C.
 
Als de procureur des Konings het nodig acht een onderzoeksrechter in te schakelen (bijvoorbeeld om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen), bezorgt hij het dossier aan de onderzoeksrechter die het onderzoek voortzet. Bij het eind van het onderzoek, wordt het dossier voorgelegd aan de raadkamer, die beslist of de verdachte al dan niet voor de bevoegde rechtbank wordt gebracht (zie punt B).
 
De procureur stelt geen vervolging in
 
Als de dader na het onderzoek onbekend blijft of als de procureur des Konings oordeelt dat er tegen de verdachte onvoldoende bewijzen zijn, stelt hij geen vervolging in : hij seponeert de zaak.
 
(Opmerking : de resultaten van de analyses met de S.A.S. kunnen worden opgeslagen en opnieuw gebruikt, indien de verdachte wordt geïdentificeerd).
 
Dat betekent dat er verder niets meer met uw klacht gebeurt en ook dat u voor de hoven en rechtbanken geen schadevergoeding ontvangt (zie evenwel punt D over de financiële bij stand van de Staat).
 
Het is evenwel belangrijk te onderstrepen dat sepot geen definitieve beslissing is.
 
Het parket kan het onderzoek immers altijd opnieuw starten (inzonderheid als er nieuwe elementen zijn).
 
Als u niet akkoord gaat met het sepot van uw zaak, heeft u overigens twee mogelijkheden :
 
u kunt zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter, eventueel tegen onbekende als de dader nog steeds niet geïdentificeerd is. Als u zich burgerlijke partij stelt, betekent zulks dat u schadevergoeding wilt krijgen.
 
of :
 
u kan de zaak voor de rechtbank aanhangig maken door rechtstreekse dagvaarding (via een gerechtsdeurwaarder) van de verdachte (behalve in geval van een misdaad). Deze beide rechtsplegingen zijn niet kosteloos.
 
In beide gevallen zal de zaak dus het voorwerp worden van een rechterlijke beslissing.
 
 
In beide gevallen is het wenselijk een advocaat te raadplegen en/of contact op te nemen met en gespecialiseerde organisatie die u in deze moeilijke momenten steunt. Bovendien kunt u een beroep doen op de Dienst Slachtofferonthaal bij het parket (zie lijst op blz.14 en 15).
 
B.                      DE RAADKAMER
 
De raadkamer beslist welk gevolg aan de zaak wordt gegeven. Hierna kan u enkele mogelijke beslissingen vinden.
 
De raadkamer beslist tot buitenvervolgingstelling.
 
Als er tegen de verdachte geen bewijzen zijn, zal de raadkamer oordelen dat de zaak niet naar de correctionele rechtbank of het hof van assisen moet worden verwezen. Aan de zaak wordt dan geen gevolg gegeven.
 
Indien u zich echter burgerlijke partij hebt gesteld, kunt u tegen de beslissing tot buitenvervolgingstelling beroep instellen, dat wordt onderzocht door de kamer van inbeschuldigingstelling.
 
De raadkamer beslist tot internering.
 
Wanneer een verdachte zich in een toestand van krankzinnigheid, ernstige zwakzinnigheid of mentaal onevenwicht bevindt, waardoor hij niet in staat is zijn daden te beheersen, kan de rechter beslissen dat deze persoon moet worden opgenomen in bv. een psychiatrische instelling.
 
Deze maatregel wordt genomen om de maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke, geestesgestoorde delinquenten en om hen, in de mate van het mogelijke, te genezen.
 
De raadkamer verwijst de zaak naar de rechtbank.
 
Als de raadkamer oordeelt dat er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan wordt de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank (eventueel het assisenhof in geval van een misdaad).
 
C.                      DE RECHTBANK
 
Naar gelang van de juridische omschrijving van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid, de leeftijd van het slachtoffer, de verzwarende omstandigheden kunnen de feiten naar het assisenhof of naar de correctionele rechtbank worden verwezen.
 
Verkrachting is een misdaad en wordt naar het assisenhof verwezen. Dat betekent dat een jury beslist over de schuld of onschuld van een verdachte. Het hof spreekt de straf uit.
 
Ministeriële Richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set
R - 1    15-12-1998     bijlage 2 - blz. 9
 
De feiten kunnen evenwel worden gecorrectionaliseerd (correctionalisering betekent het omzetten van een misdaad in een wanbedrijf), zodat zij naar de correctionele rechtbank worden verwezen. Verkrachtingen worden vaak gecorrectionaliseerd.
 
Aanranding van de eerbaarheid van een meerderjarige is een wanbedrijf dat aanhangig wordt gemaakt voor de correctionele rechtbank.
 
Bij correctionele zaken, is het de rechtbank die oordeelt over de schuld of onschuld van de beklaagde en de straf uitspreekt.
 
Om de zittingsdag te kennen schrijft u best naar de procureur des Konings of neemt u contact op met de Dienst Slachtofferonthaal bij het parket (zie de lijst op blz. 14 en 15). Zoals hierboven is uitgelegd (blz 7) kunt u bij het secretariaat van het parket schriftelijk verklaren dat u ingevolge de aanranding schade hebt geleden. Op grond van die verklaring wordt u de zittingsdag medegedeeld.
 
Op de zitting kan u zich alsnog burgerlijke partij stellen (als dat nog niet gebeurd is) om schadevergoeding te krijgen. Indien dat reeds gebeurde, volstaat het uw schadeclaim op de terechtzitting te bevestigen. Het is belangrijk de bewijzen van uw schade te bewaren, zodat u over een degelijk samengesteld dossier beschikt.
 
U bent niet verplicht de zitting van de rechtbank bij te wonen; uw advocaat kan u vertegenwoordigen. Als u geen advocaat heeft, moet u wel aanwezig zijn. U moet de zitting trouwens bijwonen als u als getuige wordt gedagvaard.
 
Het verdient aanbeveling een advocaat te raadplegen. Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt, kunt u zich wenden tot het bureau van juridische bijstand van de balie opdat u een pro deo-advocaat wordt toegewezen.
 
In beginsel is de zitting van de rechtbank openbaar.
 
Bij uitzondering heeft de zitting niet openbaar maar met gesloten deuren plaats (op een zitting met gesloten deuren is niemand aanwezig die niet bij de zaak betrokken is).
 
De zitting met gesloten deuren kan bijvoorbeeld worden bevolen bij een zaak over seksueel misbruik van een minderjarige. De rechter zelf beveelt de behandeling met gesloten deuren, óf ambtshalve, óf op uw verzoek (of op dat van uw advocaat), óf op vraag van de procureur des Konings óf op vraag van de beschuldigde.
 
Wanneer de rechtbank het vonnis uitspreekt is de zaak op gerechtelijk vlak afgehandeld, onverminderd het instellen van rechtsmiddelen (hoger beroep). Opgelet : van die rechtsmiddelen moet binnen strikte termijnen gebruik worden gemaakt.
 
Indien u krachtens het vonnis schadeloosstelling krijgt, moet u zelf zorgen voor de tenuitvoerlegging ervan bij de veroordeelde. Eerst moet aan de veroordeelde worden gevraagd u het bedrag over te maken. Doet hij dat niet, dan moet een deurwaarder met de tenuitvoerlegging worden belast.
 
D.        FINANCIËLE HULP VAN DE STAAT AAN SLACHTOFFERS VAN
 
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
 
Indien het herstel van uw schade onmogelijk is of onvoldoende met andere middelen kan worden bereikt (bijvoorbeeld : de dader is onbekend of onvermogend), kunt u een verzoek om financiële hulp indienen bij de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
 
Daarbij zijn de volgende elementen belangrijk :
 
1 ° de strafrechter of het onderzoeksgerecht moet een beslissing hebben getroffen over de gewelddaad waarvan u het slachtoffer bent;
 
2° u moet zich burgerlijke partij hebben gesteld (of een burgerlijke rechtsvordering hebben ingesteld);
 
3° uw verzoek moet zijn ingediend binnen de termijnen bepaald in de wet betreffende de hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
 
4° uw verzoekschrift moet op het secretariaat van de Commissie worden overhandigd of bij aangetekend schrijven worden toegezonden, en moet beantwoorden aan bepaalde vormvereisten (op het secretariaat van de Commissie zijn standaardformulieren beschikbaar).
 
Nuttige adressen
 
Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Tel. : (02) 542.72.07 (Nederlands)
 
(02) 542.72.06 (Frans)
 
Fax : (02) 542.72.12 - 542.72.01
 
Postadres : Waterloolaan 115, 1000 Brussel
 
Ministerie van Justitie
 
Steundienst Slachtofferzorg Waterloolaan 115
 
1000 Brussel
 
Tel. : (02) 542.65.11
 
Fax : (02) 542.70.39
 
VAN KLACHT TOT VONNIS
 
 
Geen vervolging
sepot
 
Medisch onderzoek
(S.A.S.)
 
U kan zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. U kan de zaak voor de rechtbank brengen via een rechtstreekse dagvaarding
 
Proces-verbaal
 
Klacht
 
Vonnis
 
Procureur des Konings
 
Onderzoeksrechter
 
Rechtbank
 
Raadkamer
 
Internering
 
Buitenvervolgingstelling
 
III. WIE KAN U HELPEN ?
 
Als u het slachtoffer bent van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid blijft u best niet alleen. Seksuele agressie kan immers ernstige gevolgen hebben.
 
Wanneer u tijdig genoeg over de gebeurtenissen praat of gepaste begeleiding krijgt kan u de feiten meestal beter verwerken.
 
Misschien kan u na een verkrachting of aanranding van de eerbaarheid moeilijk bij iemand uit uw omgeving terecht of stuit u op onbegrip en vooroordelen.
 
Misschien staat uw omgeving de eerste weken na de feiten wel open voor uw situatie, maar heeft u na een tijd het gevoel dat niemand nog aandacht voor u heeft.
 
Het is ook mogelijk dat de gevolgen van een seksuele agressie pas na een tijd tot uiting komen of dat ze erg lang blijven nawerken.
 
Om al die redenen is het goed een gespecialiseerde hulpverlener te raadplegen die zonder vooroordelen of wantrouwen naar u luistert.
 
De politiebeambte die uw dossier heeft behandeld, de magistraat of de justitieassistent slachtofferonthaal van het parket (zie de lijst op de blz. 14 en 15) zal u het adres geven van een organisatie in uw streek die u gepaste hulp en begeleiding kan verlenen. Bovendien zal de politie, met uw toestemming, een formulier sturen naar het centrum voor slachtofferhulp zodat deze met u contact kan opnemen en u hulp kan aanbieden.
 
BIJLAGE
 
I. LIJST VAN DE DIENSTEN SLACHTOFFERONTHAAL BIJ DE PARKETTEN IN HET NEDERLANDSTALIGE LANDSGEDEELTE
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
 
Parket Oudenaarde Gerechtsgebouw
 
Bourgondiëstraat 5
 
9700 Oudenaarde
 
Tel.      055/33.50.53
 
Parket Brugge
 
Kazernevest 3
 
8000 Brugge
 
Tel.      050/44.35.70 of 78
 
Parket Kortrijk
 
Gerechtsgebouw
 
Burg. Denolfstraat l0A
 
8500 Kortrijk
 
Tel.      056/26.95.32 of 35
 
Parket Veurne
 
Gerechtsgebouw
 
P. Benoitlaan 2
 
8630 Veurne
 
Tel.      058/31.l0.65
 
Parket Gent
 
Gerechtsgebouw
 
Koophandelsplein 23 9000 Gent
 
Tel.      09/267.43.80
 
09/267.43.67
 
Parket Dendermonde
 
Gerechtsgebouw
 
Justitieplein 1
 
9200 Dendermonde
 
Tel.      052/26.09.40 of 26
 
Parket Ieper
 
Gerechtsgebouw
 
Grote Markt 1
 
8900 Ieper
 
Tel.      057/22.48.86
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen
 
Parket Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
 
Britse Lei 55
 
2000 Antwerpen
 
Tel.      03/216.54.20
 
03/216.54.42
 
Parket Hasselt
 
Havermarkt 10
 
3500 Hasselt
 
Tel.      011/29.06.75
 
011/29.06.77
 
Parket Mechelen Gerechtsgebouw Keizerstraat 20 2800 Mechelen Tel. 015/28.81.11
 
Parket Tongeren Gerechtsgebouw Kielenstraat 24/1 3700 Tongeren Tel. 012/39.96.03
 
Parket Turnhout
 
Gerechtsgebouw
 
Kasteelplein 1
 
2300 Turnhout
 
Tel.      014/47.16.45
 
014/47.16.62
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
 
Parket Brussel
 
Quatre Brasstraat 13 1000 Brussel
 
Tel.      02/508.72.94
 
02/508.71.6
02/508.74.98
 
Parket Leuven
 
Gerechtsgebouw
 
Smoldersplein 5
 
3000 Leuven
 
Tel. 016/27.25.26 of 27
 
BIJLAGE
 
II. LIJST VAN DE DIENSTEN SLACHTOFFERONTHAAL BIJ DE PARKETTEN IN HET FRANSTALIGE LANDSGEDEELTE
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
 
Parket Brussel
 
Quatre Brasstraat 13 1000 Brussel
 
Tel.      02/508.72.71
 
02/508.71.50
02/508.68.82
02/508.74.05
 
Parket Nijvel
 
Palais de Justice
 
Place Albert 1 er 1
 
1400 Nijvel
 
Tel.      067/28.22.82
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen
 
Parket Charleroi Palais de Justice Av. Général Michel 6000 Charleroi
 
Tel.      071/23.65.89
 
071/23.66.18 of 19
 
Parket Bergen
 
Parquet de Police
 
Rue des Quatre Fils Aymon, 7000 Mons
 
Tel.      065/39.43.33
 
Parket Doornik
 
Place du Palais de Justice 5
 
7500 Doornik
 
Tél.      069/21.31.71 (toestel 246)
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
 
Parket Aarlen
 
Palais de Justice
 
Place Léopold
 
6700 Aarlen
 
Tel.      063/21.44.55
 
Parket Dinant
 
Annexe Palais de Justice Place du Palais de Justice 8 5500 Dinant
 
Tel.      082/22.57.70
 
Parket Eupen
 
Rathausplatz 8
 
4700 Eupen
 
Tel.      087/59.65 76
 
Parket Hoei
 
Palais de Justice
 
Quai d' Arona 4
 
4500 Hoei
 
Tel.      085/24.45.47
 
Parket Luik
 
Palais de Justice
 
Place St. Lambert 16 4000 Luik
 
Tel.      04/232.53.40
 
04/230.51.19
 
Parket Marche-en-Famenne Palais de Justice
 
Rue V. Libert 19
 
6900 Marche-en Famenne Tel.          084/31.20.20
 
Parket Namen
 
Palais de Justice
 
Place du Palais de Justice 5000 Namen
 
Tel.      081/25.18.24 of 25
 
Parket Neufchâteau Rue Chéravoie 1
 
6840 Neufchâteau
 
Tel.      061/27.72.74
 
Parket Verviers
 
Palais de Justice
 
Rue du Tribunal 4
 
4800 Verviers
 
Tel.      087/32.37.83
 
BIJLAGE 3
 
Gids voor de politiediensten
 
SEKSUELE AGRESSIE SET GIDS VOOR DE POLITIEDIENSTEN
 
ZIE DE MINISTERIËLE RICHTLIJN INZAKE DE SEKSUELE
 
AGRESSIE SET VAN 15 DECEMBER 1998
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
 
zonder afbreuk te doen aan gebeurlijk bijkomende ministeriële richtlijnen en zonder afbreuk te doen aan het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg en het samenwerkingsakkoord van 14 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest inzake slachtofferzorg.
 
AANBEVELINGEN VOOR DE POLITIEAMBTENAAR
 
Vertel het slachtoffer dat u enkel de vragen stelt die echt nodig zijn en leg bij elke vraag uit waarom u ze stelt.
 
I. INLEIDING
 
1.    In alle gevallen van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid moet de politieambtenaar contact opnemen met de procureur des Konings om instructies te ontvangen en die onderrichtingen volgen.
 
2.    Gelet op het nieuwe artikel 90 bis van het wetboek van Strafvordering, ressorteert de beslissing om de S.A.S. te gebruiken onder de bevoegdheid van de procureur des Konings in het geval van een op heterdaad ontdekt misdrijf, of een als zodanig beschouwd misdrijf (artikel 41 Sv), en in het geval dat het meerderjarige slachtoffer schriftelijk toestemming heeft gegeven om de S.A.S. te gebruiken. In de andere gevallen ressorteert de beslissing onder de bevoegdheid van de onderzoeksrechter of van de kamer van inbeschuldigingstelling. In de volgende situaties kan de procureur des Konings dus niet beslissen de S.A.S. te laten gebruiken :
 
-           er is geen sprake van ontdekking op heterdaad en het meerderjarige slachtoffer geeftgeen schriftelijke toestemming om de S.A.S. te gebruiken;
 
-           er is geen sprake van ontdekking op heterdaad en het slachtoffer is minderjarig.
 
3.    Het kan gebeuren dat het slachtoffer van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid dringende medische verzorging nodig heeft. Het spreekt vanzelf dat de bijstand die het nodig heeft, voorrang heeft op alle gerechtelijke handelingen.
 
II. OPVANG
 
U bent vaak de eerste aan wie aangerande personen hun verhaal kunnen doen. Zorg ervoor dat zij hun verhaal zo vrij mogelijk kunnen doen, inzonderheid door : * de kamer waarin u hen ontvangt zo aangenaam mogelijk te maken eraan te herinneren dat hen geen schuld treft voor wat is gebeurd;
 
* hen de tijd te laten om op adem te komen en zich op hun gemak te voelen; * een vertrouwensrelatie op te bouwen en hen gerust te stellen;
 
* alles in het werk te stellen om diverse verhoren en een veelheid aan ondervragers te voorkomen.
 
1. Inlichtingen die aan het slachtoffer moeten worden gevraagd
 
- Wenst het slachtoffer tijdens de ondervraging te worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon?
 
Opmerking : hierbij mag artikel 91 van het Wetboek van Strafvordering betreffende het verhoor van minderjarigen die het slachtoffer zijn van bepaalde misdrijven niet uit het oog worden verloren (de procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan aan de hand van een met redenen omkleedde beslissing verhinderen dat de minderjarige zich laat begeleiden).
 
a.              Noodzakelijke elementen voor de politieagent :
 
- identiteit van het slachtoffer
 
- door wie?
 
- wat is er gebeurd?
 
- hoe?
 
- waar?
 
- getuigen? - wanneer? - werd het slachtoffer gedrogeerd, verplicht alcohol te drinken of medicijnen te nemen?
 
- waren er voordien reeds bedreigingen?
 
b.             Bijkomende vragen
 
-           heeft het slachtoffer :
 
* na de aanranding andere kleren aangetrokken?
 
* een douche genomen?
 
* op welke wijze ook iets gewijzigd aan de plaats van het misdrijf? * iets gedronken?
 
-           wenst het slachtoffer dat iemand wordt gewaarschuwd?
 
-           als het slachtoffer de dader kan beschrijven, in voorkomend geval aan een
 
specialist vragen een robotfoto te maken (alvorens het slachtoffer foto's te tonen).
 
 
2.         Informatie die aan het slachtoffer moet worden gegeven (het is beter in het begin niet een overvloed aan informatie te geven)
 
a.              Gebruik van de S.A. S. aanbevelen (in geval van instemming, daarvan akte nemen).
 
b.             Uitleggen wat er gaat gebeuren (onderzoek door een arts gevorderd door de rechterlijke overheden - akte nemen van de klacht - bondige uitleg over de strafrechtspleging en de mogelijkheden om zich burgerlijke partij te stellen).
 
Aan het slachtoffer uitleggen dat zijn kleren en voorwerpen kunnen worden beschadigd als zij in beslag worden genomen en geanalyseerd. Aan het slachtoffer uitleggen dat onder bepaalde voorwaarden de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een financiële hulp kan toekennen.
 
c.              Als het slachtoffer zulks wenst, kan een arts van zijn keuze het medisch onderzoek bijwonen zonder bijkomende kosten voor het slachtoffer.
 
Het slachtoffer heeft het recht het medisch onderzoek te doen stopzetten.
 
d.             Het slachtoffer verwijzen naar de Centra voor slachtofferhulp overeenkomstig de samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg.
 
Binnen de Franse gemeenschap dienen de politiediensten:
 
1° aan het slachtoffer voorstellen om het rechtstreeks te verwijzen volgens het hierna volgende schema:
 
- op het moment van de vaststelling van de feiten of de klachtneerlegging, vult de politiedienst een verwijsformulier in dat de wens uitdrukt van het slachtoffer om te worden gecontacteerd door de dienst voor hulpverlening aan slachtoffers;
 
- dit formulier wordt zo snel mogelijk bezorgd aan de dienst voor hulpverlening aan slachtoffers;
 
- in geval van hoogdringendheid en mits toestemming van het slachtoffer, neemt de
 
politiedienst telefonisch contact op met de dienst voor hulpverlening aan slachtoffers;
 
2° indien ze over een gespecialiseerde dienst voor bijstand aan slachtoffers beschikken, de slachtoffers die een psychosociale hulp nodig hebben, te verwijzen naar de diensten voor hulpverlening aan slachtoffers, nadat hun opdracht van eerste opvang is vervuld;
 
3° de minderjarige slachtoffers van mishandeling of van seksueel misbruik, die directe bijstand nodig hebben, te verwijzen naar de diensten voor hulpverlening aan de jeugd of de teams S.O.S. Kinderen en de vrouwelijke slachtoffers van fysiek of seksueel geweld, die directe bijstand nodig hebben, te verwijzen naar de vluchthuizen voor mishandelde vrouwen;
 
4° slachtoffers die een onmiddellijke behoefte hebben aan residentiële opvang, bij voorkeur meteen in contact te brengen met een residentieel opvangcentrum;
 
5° in het proces-verbaal, opgemaakt bij de vaststelling van de feiten of de klachtneerlegging, het aanbod van verwijzing van het slachtoffer naar de dienst voor hulpverlening aan slachtoffers, naar de dienst voor hulpverlening aan de jeugd, naar het team S.O.S. Kinderen of naar het vluchthuis voor mishandelde vrouwen op te nemen.
 
Binnen de Vlaamse Gemeenschap dienen de politiediensten de slachtoffers te verwijzen naar de centra voor slachtofferhulp op de volgende manier:
 
1 ° de verwijzing gebeurt door de bevoegde politiedienst die, bij vaststelling van de feiten of neerlegging van de klacht, een daartoe bestemd formulier invult en het uiterlijk de tweede werkdag na de invulling doorstuurt naar het centrum voor slachtofferhulp van het gerechtelijk arrondissement; in geval van hoogdringendheid neemt de politiedienst dadelijk contact op met het bedoelde centrum;
 
2° indien het slachtoffer niet instemt met een rechtstreekse verwijzing, bezorgt de politiedienst aan het slachtoffer het adres en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde centrum;
 
3° van het aanbod van verwijzing van het slachtoffer naar het erkende centrum wordt melding gemaakt in het proces-verbaal dat wordt opgesteld bij de vaststelling of neerlegging;
 
4° onverminderd de toepassing van 1 ° brengt de bevoegde politiedienst slachtoffers die een onmiddellijke residentiële opvang behoeven, rechtstreeks in contact met een geschikt opvangcentrum.
 
De bevoegde politiedienst verwijst een minderjarig slachtoffer van intra familiale mishandeling of intra familiaal seksueel geweld rechtstreeks naar een vertrouwensartsencentrum kindermishandeling;
 
e.              Aan het slachtoffer het refertenummer van het dossier bezorgen, het notitienummer en de gegevens betreffende het parket waaraan het proces-verbaal wordt bezorgd.
 
f.              Aan het slachtoffer vragen of het afstand wenst te doen van zijn in beslag genomen kleren en voorwerpen.
 
3.             Contact met het parket
 
Nadat de politieambtenaar bovenstaande inlichtingen (punt 1) heeft ingewonnen, neemt hij onmiddellijk contact op met het parket en schikt hij zich naar de beslissing van de magistraat.
 
4.             Als de rechterlijke autoriteiten het gebruik van de set verplichten
 
a.         Het slachtoffer vragen in andere kleren te voorzien in geval de kleren die het aanhad op het tijdstip van de aanranding nog steeds worden gedragen. Als het slachtoffer ondertussen andere kleren heeft aangetrokken, de kleren die het droeg op het tijdstip van de aanranding ophalen, voor zover deze nog niet gewassen zijn.
 
b.             Contact opnemen met de gevorderde arts. Die arts komt ter plaatse of u gaat met het slachtoffer naar het kabinet van de arts.
 
Indien het slachtoffer dit wenst contact opnemen met een arts van zijn keuze.
 
c.              Indien zulks mogelijk is, de verplaatsingen in burger en met een gewoon voertuig doen.
 
III. OPTREDEN VAN DE GEVORDERDE ARTS
 
1.             De arts erop wijzen dat de naam van het slachtoffer niet op de S.A.S. mag worden vermeld (niet op de doos, niet op de zak).
 
2.             De arts voert het eigenlijke onderzoek uit (de politieambtenaar woont dat onderzoek niet bij).
 
3.             De politieambtenaar verzegelt de S.A.S. door middel van speciaal daartoe bestemde etiketten, in het bijzijn van de arts en het slachtoffer. Hij kijkt erop toe dat het bij het onderzoek niet gebruikte materiaal in de S.A.S. blijft.
 
4.             De politieambtenaar verzegelt de zak met de kleren en voorwerpen in aanwezigheid van de arts en het slachtoffer door middel van speciaal daartoe bestemde etiketten.
 
Als het slachtoffer zich vóór het medisch onderzoek heeft omgekleed, vraagt de politieambtenaar hem de kleren die het droeg en de voorwerpen die het bij zich had op het tijdstip van de feiten, te overhandigen. In beide gevallen neemt de politieambtenaar, officier van gerechtelijke politie, de verschillende stukken in beslag, maakt een proces-verbaal van inbeslagneming op, alsmede een gedetailleerde inventaris van de stukken op grond van de verklaringen van de gevorderde arts.
 
IV. VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE
 
1.             Het verhoor van het slachtoffer voortzetten. Indien zulks op dat tijdstip niet mogelijk is, dan wel zo spoedig mogelijk.
 
2.             Het slachtoffer naar huis brengen.
 
3.             Erop toezien dat een vertrouwd persoon of een hulpdienst zich over het slachtoffer ontfermt.
 
4.             Het proces-verbaal opmaken.
 
5.             De S.A.S. zo spoedig mogelijk bezorgen aan het door de rechterlijke autoriteiten aangewezen wetenschappelijk laboratorium. Indien de S.A.S. binnen vierentwintig uur na de verzegeling ervan niet naar het laboratorium kan worden gebracht, moet de arts de set koud bewaren en moet de politieambtenaar de set zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie dagen na de verzegeling aan het laboratorium bezorgen.
 
Als het geneeskundig onderzoek plaats heeft op vrijdag of tijdens het weekend, moet de set de maandag daarna zo vroeg mogelijk naar het laboratorium worden gebracht.
 
6.             De zak met kleren en voorwerpen op mondelinge vordering van de magistraat bezorgen aan het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie. Bedoelde vordering wordt bevestigd door middel van een apostille. Aan dat laboratorium een kopie van de inventaris van inbeslagneming en van de apostille bezorgen.
 
Opmerking
 
Krachtens de ministeriële richtlijn betreffende de S.A.S. kan de magistraat evenwel beslissen dat de zak met kleren en voorwerpen niet naar het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie moet worden doorgestuurd. In dat geval bezorgt de politieambtenaar de zak met kleren en voorwerpen aan het wetenschappelijke laboratorium aangewezen voor de analyse van de S.A.S..
 
In geval van positieve resultaten worden de kleren en voorwerpen, samen met de eventuele afnemingen, opnieuw bezorgd aan de verbaliserende politiedienst die ze verder doorstuurt naar het/de aangewezen wetenschappelijk(e) laboratorium/laboratoria. Indien verschillende laboratoria zijn aangewezen, worden zij in het bezit gesteld van de voor hen bestemde stukken.
 
In geval van negatieve resultaten worden de kleren en de voorwerpen door de verbaliserende politiedienst als overtuigingsstukken neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank.
 
7. Verslag uitbrengen bij de procureur des Konings over de uitvoering van de door hem opgelegde maatregelen en hem bijkomende onderrichtingen vragen.
 
V. PROCES-VERBAAL
 
Te vermelden punten, voor zedenzaken in het algemeen en voor de S.A.S. in het bijzonder. Het betreft een indicatieve opsomming, die evenwel niet limitatief is.
 
1. Algemeen
 
a.              Toestemming van de rechterlijke autoriteiten om de S.A.S. te gebruiken.
 
b.             Inbeslagneming van de kleren en voorwerpen
 
In dat geval:
 
- een gedetailleerde inventaris opmaken,
 
- noteren waar de kleren zich bevinden,
 
- vermelden of de kleren zich in de linnenmand bevonden, apart werden bewaard of werden gewassen (en met welk product).
 
c.              Refertenummer van de S.A. S. vermelden.
 
d.             Identiteit van de arts die het onderzoek uitvoert en gegevens betreffende het/de gevorderde wetenschappelijk(e) laboratorium/laboratoria.
 
e.              Onderscheiden verzegelingen en handelingen vermelden.
 
f.              Vermelden of het slachtoffer een beroep deed op een vertrouwenspersoon of op de bij stand van een professional. In voorkomend geval de identiteit vermelden.
 
g.             De witte pagina's van het medisch rapport (onder gesloten omslag) en de inventaris van de kleren en voorwerpen als bijlage bij het proces-verbaal voegen.
 
2. Tijdens het verhoor
 
Tot elke prijs voorkomen dat het slachtoffer dikwijls wordt verhoord of met te veel onderzoekers in contact komt.
 
Het slachtoffer laten praten alvorens vragen te stellen en uitleggen dat de vragen worden gesteld in het kader van het onderzoek en niet uit voyeurisme.
 
Het spontane relaas van het slachtoffer (het eerste gesprek) thema per thema opnieuw behandelen.
 
Vragen :
 
DADER :       -           eerste contact
 
            -           beschrijving (handen, geur,...)
 
            -           voertuig (beschrijving binnen- en buitenkant)
 
            -           lichamelijke en geestelijke toestand, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen ?
 
            -           zou zij/hij de dader herkennen ?
 
            -           wat heeft de dader precies gezegd (dialect, accent,...) ?
 
            WAAR EN - beschrijving van de plaats waar het slachtoffer naar toe is gebracht
            WANNEER - kan het slachtoffer de plaats lokaliseren ?
 
            heeft het slachtoffer iets aangeraakt, achtergelaten, meegenomen ?
 
(Idem voor de dader)
 
            -           hoe lang heeft de aanranding geduurd ?
 
            -           in welke richting is de dader gevlucht ?
 
            GETUIGEN : -          waren er getuigen ?
 
FEITEN :        -           wat is er gebeurd ? Was er penetratie/ejaculatie door de dader (orale, vaginale, anale) ? heeft het slachtoffer sperma gezien en waar ?
 
            -           heeft de dader gebruik gemaakt van een wapen, bedreigingen, geweld ?
 
            -           wat heeft de dader gedaan en gezegd ?
 
            -           zijn er kleren uitgetrokken ? Door wie en hoe ?
 
            -           waar waren de handen en het gezicht van de dader tij dens de aanranding ?
 
            -           was hij linkshandig ? Met welke hand heeft hij de autosleutels genomen ?
 
Heeft hij het slachtoffer verwond ? Waar ?
 
            -           alle details noteren, zelfs als zij op het eerste gezicht onbeduidend lijken.
 
VI. NA HET VERHOOR
 
a.              Gelet op            artikel 28quinquies, § 2, deelt de politieambtenaar aan het slachtoffer mee dat het op verzoek kosteloos een kopie kan krijgen van het proces-verbaal van zijn verhoor.
 
b.             De politieambtenaar deelt het slachtoffer mee dat het de hoedanigheid van benadeelde persoon kan krijgen indien het op het secretariaat van het parket verklaart schade te hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf en dat het op die manier inzonderheid op de hoogte wordt gehouden van de eventuele seponering en de reden ervoor, de instelling van een gerechtelijk onderzoek, de bepaling van de rechtsdag voor een onderzoeks- of vonnisgerecht, en dat het aan het dossier alle stukken kan toevoegen die het nuttig acht.
 
VII. SLUITEN VAN DE PROCEDURE
 
Als de wetenschappelijke analyses afgesloten zijn, wordt de S.A.S. (en in voorkomend geval de kleren en voorwerpen) door het laboratorium bezorgd aan de verbaliserende politiedienst, die ze als overtuigingsstukken neerlegt ter griffie van de correctionele rechtbank.
 
 
BIJLAGE 4
 
 
ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN BETREFFENDE DE VERDACHTE
 
Uitgevoerde referentie stalen:           bloed met EDTA monduitstrijkje (5 wattenstaafjes)
 
Leeftijd:
 
Geslacht:
 
Land van oorsprong (in geval van een verandering van nationaliteit, moet u het land van oorsprong van de ouders vermelden) :   
 
Politie :           n° PV:
 
Rijkswacht :    n° PV:           
 
Magistraat :     n° Dossier:    
 
Coördinaten van de gevorderde geneesheer :          
 
Transfusie van bloed of bloedderivaten: JA / NEE
 
Indien ja, dan een monduitstrijkje als referentiestaal verplicht.
 
Medicijngebruik gedurende de week voorafgaand aan de staalname: JA / NEE
 
Ontvangstdatum van het staal in het labo :  
 
BELANGRIJK:
 
De afnemingen moeten verzegeld worden in een veiligheidszak. Laat het administratief document in de "kangoeroe" zak glijden.
 
 
 
BIJLAGE 5
 
Voorstel van standaardvordering
 
voor het onderzoek door een arts
 
Parket gebruik van de set door de wetsdokter van de procureur des Konings
 
Kabinet van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
 
Vorderen mevrouw/de heer   dokter in de geneeskunde,
 
Na de eed te hebben afgelegd;
 
Ten einde
 
- over te gaan tot alle gepaste afnemingen op de persoon en tot het onderzoek van […]
woonachtig te die het slachtoffer zou zijn geworden van    ,en       daartoe
 
gebruik te maken van de seksuele agressie set nr. ,volgens de onderscheiden stadia omschreven in het medisch verslag dat als bijlage bij de seksuele agressie set wordt gevoegd;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld.
 
- de set, alsook de witte pagina's van het medisch verslag te bezorgen aan de ordediensten; - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen.
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,

 
 
Politiedienst    gebruik set in ziekenhuis
 
1000 Brussel
 
Ref. : notitienummer Brussel,
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij ondergetekende, (naam, graad, politiedienst)
 
Gelet op de ontdekking op heterdaad en /of op de toestemming van het slachtoffer, Vorderen, met machtiging van mevrouw, de heer procureur des Konings
 
mevrouw/de heer        dokter in de geneeskunde,
 
die praktijk heeft in ziekenhuis
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde
 
- over te gaan tot alle gepaste afnemingen op de persoon en tot het onderzoek van […]
 
woonachtig te die het slachtoffer zou zijn geworden van    ,en       daartoe
 
gebruik te maken van de seksuele agressie set nr.     ,volgens de onderscheiden  stadia omschreven in het medisch verslag dat zich als bijlage bij de seksuele agressie set bevindt;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld.
 
- de set, alsook de witte pagina's van het medisch verslag te overhandigen aan de politieambtenaar die het slachtoffer vergezeld heeft.
 
Naam, graad en handtekening
 
BIJLAGE 6
 
Voorstel van standaardvordering voor de aanvraag van een deskundig onderzoek door een wetenschappelijk laboratorium
 
Parket van de procureur des Konings
genetische analyse
 
 
Kabinet van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van […] eerste aanleg te
 
Vorderen,
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde :
 
Na alle voorzorgen te hebben genomen die noodzakelijk zijn met het oog op de goede bewaring van de afnemingen, microsporen, vezels, hoofd- en lichaamshaar die nog niet zijn geanalyseerd, maar in voorkomend geval later zouden kunnen worden geanalyseerd,
 
- over te gaan tot de analyse van de afnemingen gedaan op            , om     uur op de persoon van            , geboren op            ,die het slachtoffer zou zijn geworden van de feiten van     ,waarvoor gebruik is gemaakt van de seksuele agressie set nr.
 
 teneinde de genetische afdruk vast te stellen van de dader van de feiten en van het slachtoffer;
 
- over te gaan tot de analyse van de gedane afnemingen, in voorkomend geval door het laboratorium van de gerechtelijke politie;
 
- over te gaan tot alle nuttige vergelijkingen (nader te omschrijven);
 
- het laboratorium       aangewezen om          alle afnemingen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van zijn opdracht;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings,
 
De onderzoeksrechter,
 
Parket analyse set vezels van de procureur des Konings
 
Kabinet
 
van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg te
 
Vorderen,
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde :
 
- te zoeken naar alle bestanddelen van aanwijzingen afgenomen op het slachtoffer, op de in beslag genomen kleren en voorwerpen (hoofdhaar, vezels, sporen van planten, stof, lichaamshaar) die nuttig zijn om de waarheid aan de dag te brengen, verzameld naar aanleiding van het gebruik van seksuele agressie set nr. , voor de genaamde , geboren op […] die op      , het slachtoffer zou zijn geworden van de feiten van          .
 
- over te gaan tot de analyse van de afnemingen microsporen, vezels en lichaamshaar, teneinde vast te stellen of er contact is geweest tussen het slachtoffer en de dader en/of de inbeslaggenomen voorwerpen en/of het slachtoffer op een bepaalde plaats is/zijn geweest (plaats nader omschrijven) ; de genetische analyse van de hoofdhaar zal worden gevraagd;
 
- het laboratorium       aangewezen om          alle afnemingen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van zijn opdracht;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,
 
 
Parket van de procureur des Konings
            analyse besmettelijk slachtoffer set
 
 
Kabinet
 
van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van
 
eerste aanleg te
 
Vorderen,
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde :
 
- Na alle voorzorgen te hebben genomen die noodzakelijk zijn met het oog op de goede bewaring van de afnemingen, microsporen, vezels en lichaamshaar die nog niet zijn geanalyseerd, maar in voorkomend geval later zouden kunnen worden geanalyseerd,
 
- over te gaan tot de analyse van de afnemingen gedaan op            , om     uur op de
 
persoon van    , geboren op    ,die het slachtoffer zou zijn geworden van de feiten van     ,waarvoor gebruik is gemaakt van de seksuele agressie set nr.
 
, teneinde vast te stellen of het slachtoffer naar aanleiding van de feiten met een besmettelijke ziekte is besmet;
 
- het laboratorium       aangewezen om          alle afnemingen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van zijn opdracht;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,
 
 
Parket van de procureur des Konings
toxicologische analyse slachtoffer set
 
 
Kabinet van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van
 
eerste aanleg te
 
Vorderen,
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde :
 
- Na alle voorzorgen te hebben genomen die noodzakelijk zijn met het oog op de goede bewaring van de afnemingen, microsporen, vezels en lichaamshaar die nog niet zijn geanalyseerd, maar in voorkomend geval later zouden kunnen worden geanalyseerd,
 
- over te gaan tot de toxicologische analyse (alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen) van
de afnemingen gedaan op      , om     uur, op de persoon van           , geboren
 
op        , die het slachtoffer zou zijn geworden van de feiten van    , w a a r v o o r
 
gebruik is gemaakt van de seksuele agressie set nr. , teneinde vast te stellen of aan het slachtoffer naar aanleiding van de feiten verdovende of toxische middelen zijn toegediend;
 
- het laboratorium       aangewezen om          alle afnemingen ter beschikking te
 
stellen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van zijn opdracht;
 
- de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,
 
 
Parket van de procureur des Konings
bloedafneming dader
 
Kabinet van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
 
Vorderen,
 
Na de eed te hebben afgelegd; Ten einde :
 
- over te gaan tot een bloedafname of een monduitstrijkje op de persoon van       , […], heboren […]
op        , na zijn toestemming te hebben ingewonnen;
 
- in het geval van een bloedafname, nader te om schrijven of betrokkene al dan niet een transfusie heeft ondergaan met bloed of met bloedprodukten;
 
- het laboratorium       aangewezen om          alle afnemingen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van zijn opdracht;
 
-de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,
 
 
Parket van de procureur des Konings
            vergelijking verdachte/dader
 
 
Kabinet van de onderzoeksrechter
 
Ref.     Brussel,..
 
Aanwijzing van een deskundige
 
Wij,     , onderzoeksrechter/substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te […] wijzen aan, ten einde :
 
- over te gaan tot de analyse van de genetische afdruk van de persoon van           ,geboren te […], op    ;
 
- de resultaten te vergelijken met de genetische afdruk van de sporen geïdentificeerd door middel van de seksuele agressie set nr.            , betreffende het slachtoffer (naam)
 
 
-de resultaten van zijn vaststellingen en conclusies op te nemen in een schriftelijk en met redenen omkleed verslag, indien nodig na een beroep te hebben gedaan op het advies van een gespecialiseerd confrater, na de formule van de voorgeschreven eed te hebben aangebracht :
 
Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk heb vervuld. - zijn verslag in drievoud zo spoedig mogelijk neer te leggen (maximum drie maanden).
 
De procureur des Konings, De onderzoeksrechter,
 
 
 
 
BIJLAGE 7
 
Lijst van de criminalistische laboratoria voor biologische sporen
 
LIJST VAN DE
 
CRIMINALISTISCHE LABORATORIA VOOR BIOLOGISCHE SPOREN
 
BR UGGE
 
Prof. J. CORDONNIER CHEMIPHAR
 
L. Bauwenstraat 4      Tél.: 050/31.02.52
 
8200 BRUGGE         Fax: 050/31.02.54
 
BR USSEL
 
NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE Vilvoordse Steenweg, 98-100, 1120 BRUSSEL        Tél.: 02/240.05.00 (centrale)
 
Fax: 02/245.13.6of 02/240.05.01
 
Laboratorium voor genetische identificatie: 02/240.04.88 of 02/240.04.95
 
zie de hier bijgevoegde lijst van de deskundigen
 
CENTRE DE GENETIQUE MEDICALE (UCL ST LUC) G. MED 5220
 
52, av. Mounier - 1200 BRUXELLES         Tél.: 02/764.52.20 secrétariat
 
Dr. C. VERELLEN   Tél.: 02/764.52.34 labo
 
Dr. C. WALON         Fax: 02/764.52.22
 
GENT
 
LABORATORIUM VOOR FARMACEUTISCHE BIOTECHNOLOGIE RUG
 
Prof. Dr E. VAN DEN EECKHOUT          Tél.: 09/264.80.53
 
Harelbekestraat 72     09/221.99.43
 
9000 GENT    Fax: 09/220.66.88
 
LEUVEN
 
CENTRUM VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID KUL Prof. Dr. med. J.-J. CASSIMAN
 
Dr. R. DECORTE
 
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49            Tél.: 016/34.58.60
 
3000 LEUVEN          Fax: 016/34.59.97
 
INSTITUT DE MÉDECINE LÉGALE
 
Prof. Dr. G. BRAHY
 
Dr A. ABATTI          Tél.: 041/41.69.81 secrétariat
 
Rue Dos-Fanchon 39 91 labo
 
4020 LIEGE   Fax: 041/41.69.69
 
LIEGE
 
 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Vilvoordsesteenweg, 98-100, 1120 BRUSSEL
 
Ir Christiaan de VETH
Inrichtingshoofd
 
Tel : 02 / 240.05.00
 
Fax : 02 / 241.61.05
02 / 240.05.01
 
Permanentie : 02 / 245.13.6
(vanaf 18 uur tot 8 uur + W.E. en feestdagen)
 
Lijst van deskundigen bij het N.I.C.C.
 
Dienst Zakenbeheer
Tel : 02 / 240.05.43
Verantwoordelijken
 
Ing. Linda TAELMAN
Annick ONGENAED
 
 
 
Afdeling Drugs & Toxicologie Zendingen :
 
1. Drugs :
a. poeders, pillen, ...
 
b. plantaardig materiaal
 
2. Toxicologie :
 
a. urine : drugs, geneesmiddelen
 
b.bloed : alcohol, CO2, ...
 
c. varia : voedsel, pesticiden, ...
 
3. Micosporen van drugs : klederen, filters van stofzuigers, haren, verpakkingen, ...
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Crista van HAEREN        (1,3,2) 02/240.04.81
 
Dr Vincent ARESCHKA      (3,1a,2a) 02/240.05.00
 
Ir Ingrid VERDONCK         (2,1,3) 02/240.04.82
 
Dr Luc JACQUET     (1,3)    02/240.05.00
 
Ing Bart LAEREMANS        (2,1a)   id.
 
Ing Yvan VANBECKEVOORT (1) 02/240.04.87
 
Ing Stéphane XABOROV    (1,2a-b) 02/240.05.00
 
Inlichtingen :
 
Apr. Nele SAMYN    (2)       02/240.04.82
 
*** Laboratorium Brand & Explosies (gas-/dampfase) Zendingen :
 
1.Analyse van brandresten met oog op het vinden van brandversnellers
 
2.Onderzoek van fysische explosieverschijnselen
 
3.Analyse van vluchtige producten (gassen, koolwaterstoffen, ...)
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Louis-Marie FONTAINE (1,2,3) 02/240.05.12
 
Ing Gino VAN VAERENBERGH (1,2,3)   id.
 
Inlichtingen :
 
Ir Sophie CARBONNELLE (1,2,3) id.
 
*** Laboratorium Materiaalonderzoek Zendingen :
 
1.Analyse van verven
2. 
3.Analyse van inkten (beginfase)
 
4.Analyse van andere materialen (op aanvraag en uitbesteding)
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Gilbert DE ROY   (1,2,3) 02/240.05.11
 
Inlichtingen :
 
Ing Bart DECRUYENAERE (1,2,3) 02/240.05.14
 
Afdeling Signal Processing
 
Zendingen : Maken van foto’s van videobeelden, digitalisatie van negatieven en dia’s + bewerking Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Ir. Yves LARDINOIS           02/240.05.15
 
Afdeling Algemene Analvtische Scheikunde
 
Departement Criminalistiek I
Valeer ECKELMANS, Dr Sc.
Departementshoofd 02 / 240.04.75
 
*** Laboratorium Genetische Identificatie Zendingen :
 
Analyse van alle biologische sporen (bloed van menselijke of dierlijke oorsprong, sperma, ...)
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Vét. Anne MARCOTTE 02/240.04.88-95
 
Lic. Bernadette HOSTE        id.
 
Lic. Daniel LEONARD         id.
 
*** Laboratorium Microsporen Zendingen : Analyse van alle haren
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Ir. Françoise HUBRECHT    02/240.04.91
 
*** Laboratorium voor Chemische Ballistiek Zendingen :
 
1.Analyse schotresten op de handen (m.b.v. GSR-kit) en op textiel
 
2.Analyse van alle vezels
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Bart NYS (1)       02/240.04.83
 
Ing Sabine APPARUIT (1)   id.
 
Ing Fabrice GASON (2)       02/240.04.84
 
*** Laboratorium voor Mechanische Ballistiek Zendingen :
 
Analyse van wapens en munitie, weggevijlde nummers,
 
Inlichtingen & Onderzoeken :
 
Dr Jan DE KINDER 02/240.05.25
 
Ing Eric VAN DEN MEERSCHAUT 02/240.05.21
 
Departement Criminalistiek II
Anne LERICHE, Dr Sc.
Departementshoofd 02 / 240.04.73
 
Afdeling Ballistiek
 
Afdeling Biologie
 
 
 
BIJLAGE 8
 
Lijst van de diensten
 
Slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken
 
LIJST VAN DE DIENSTEN SLACHTOFFERONTHAAL OP DE PARKETTEN IN HET NEDERLANDSTALIGE LANDSGEDEELTE
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
 
Parket Oudenaarde Gerechtsgebouw
 
Bourgondiëstraat 5
 
9700 Oudenaarde
 
Tel.      055/33.50.53
 
Parket Brugge
 
Kazernevest 3
 
8000 Brugge
 
Tel.      050/44.35.70 of 78
 
Parket Kortrijk
 
Gerechtsgebouw
 
Burg. Denolfstraat l0A
 
8500 Kortrijk
 
Tel.      056/26.95.32 of 35
 
Parket Veurne
 
Gerechtsgebouw
 
P. Benoitlaan 2
 
8630 Veurne
 
Tel.      058/31.l0.65
 
Parket Gent
 
Gerechtsgebouw
 
Koophandelsplein 23 9000 Gent
 
Tel.      09/267.43.80
 
09/267.43.67
 
Parket Dendermonde
 
Gerechtsgebouw
 
Justitieplein 1
 
9200 Dendermonde
 
Tel.      052/26.09.40 of 26
 
Parket Ieper
 
Gerechtsgebouw
 
Grote Markt 1
 
8900 Ieper
 
Tel.      057/22.48.86
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen
 
Parket Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
 
Britse Lei 55
 
2000 Antwerpen
 
Tel.      03/216.54.20
 
03/216.54.42
 
Parket Hasselt
 
Havermarkt 10
 
3500 Hasselt
 
Tel.      011/29.06.75
 
011/29.06.77
 
Parket Mechelen Gerechtsgebouw Keizerstraat 20 2800 Mechelen Tel. 015/28.81.11
 
Parket Tongeren Gerechtsgebouw Kielenstraat 24/1 3700 Tongeren Tel. 012/39.96.03
 
Parket Turnhout
 
Gerechtsgebouw
 
Kasteelplein 1
 
2300 Turnhout
 
Tel.      014/47.16.45
 
014/47.16.62
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
 
Parket Brussel
 
Quatre Brasstraat 13 1000 Brussel
 
Tel.      02/508.72.94
 
02/508.71.6
02/508.74.98
 
Parket Leuven
 
Gerechtsgebouw
 
Smoldersplein 5
 
3000 Leuven
 
Tel. 016/27.25.26 of 27
 
 
LIJST VAN DE DIENSTEN SLACHTOFFERONTHAAL OP DE PARKETTEN IN HET FRANSTALIGE LANDSGEDEELTE
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
 
Parket Brussel
 
Quatre Brasstraat 13 1000 Brussel
 
Tel.      02/508.72.71
 
02/508.71.50
02/508.68.82
02/508.74.05
 
Parket Nijvel
 
Palais de Justice
 
Place Albert 1 er 1
 
1400 Nijvel
 
Tel.      067/28.22.82 Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen
 
Parket Charleroi Palais de Justice Av. Général Michel 6000 Charleroi
 
Tel.      071/23.65.89
 
071/23.66.18 of 19
 
Parket Bergen
 
Parquet de Police
 
Rue des Quatre Fils Aymon, 7000 Mons
 
Tel.      065/39.43.33
 
Parket Doornik
 
Place du Palais de Justice 5
 
7500 Doornik
 
Tél.      069/21.31.71 (toestel 246)
 
Rechtsgebied van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
 
Parket Aarlen
 
Palais de Justice
 
Place Léopold
 
6700 Aarlen
 
Tel.      063/21.44.55
 
Parket Dinant
 
Annexe Palais de Justice Place du Palais de Justice 8 5500 Dinant
 
Tel.      082/22.57.70
 
Parket Eupen
 
Rathausplatz 8
 
4700 Eupen
 
Tel.      087/59.65 76
 
Parket Hoei
 
Palais de Justice
 
Quai d' Arona 4
 
4500 Hoei
 
Tel.      085/24.45.47
 
Parket Luik
 
Palais de Justice
 
Place St. Lambert 16 4000 Luik
 
Tel.      04/232.53.40
 
04/230.51.19
 
Parket Marche-en-Famenne Palais de Justice
 
Rue V. Libert 19
 
6900 Marche-en Famenne Tel.          084/31.20.20
 
Parket Namen Palais de Justice
 
Place du Palais de Justice 5000 Namen
 
Tel.      081/25.17.11
 
Parket Neufchâteau Rue Chéravoie 1
 
6840 Neufchâteau
 
Tel.      061/27.72.74
 
Parket Verviers Palais de Justice Rue du Tribunal 4 4800 Verviers Tel. 087/32.36.10
 
 
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 09/09/2012 - 19:26
Laatst aangepast op: zo, 09/09/2012 - 19:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.