-A +A

Wetgeving

Titel
Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.
Wet consumentenkrediet
Wet consumentenkrediet (integrale versie)
Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid
Boswetboek
Overzicht geconsolideerde wetboeken
Burgerlijk wetboek
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Belgische Nationaliteit
wetboek van zegelrechten
wetboek vennootschappen
Waalse huisvestingscode
Kieswetboek
Gerechtelijk wetboek
Strafwetboek
Grondwet
gemeentewet
Wetboek overheidsopdrachten
wet ter bescherming van het loon van werknemers
Woonrecht in weekendverblijf
Wet betreffende diverse bepalingen mbt het centraal strafregister
Leefregels gesloten centra
Rooilijndecreet
wet tot afschaffing van de tweede zitdag bij openbare verkoop
Wetten en wetboeken opzoeken geconsolideerde versies
Belgisch Staatsblad raadplegen
gerechtelijk wetboek gecoördineerde versie art. 1 tot 57 gecoôridineeerde versie algemene beginselen
Gerechtelijk wetboek gecoördineerde versie rechterlijke organisatie art. 58 tot 555 ter gerechtelijk wetboek
gerechtelijk wetboek gecoördineerde wetgeving bevoegdheid art. 556 tot 663
gerechtelijk wetboek gecoördineerde wetgeving burgerlijke rechtspleging atikel 664 tot 1385undecies
gerechtelijk wetboek gecoördineerde versie middelen van tenuitvoerlegging, beslag en collectieve schuldenegeling art 1386 tot 1675 bis Gerechtelijk wetboek
gerechtelijk wetboek arbitrage gecoördineerde wetgeving artikel 1676 tot 1723
bevoegdheid gebiedsindeling van hoven en rechtbanken uittreksel uit de bijlagen van het gecoördineerde gerechtelijk wetboek
kinderechtenverdrag
Boekhouding VZW's en stichtingen
openbaarmaking akten VZW
overuren
verwarmingsauditrapport
Bescherming titel vastgoedmakelaar en diens beroepsuitoefening
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
VLAREM
CAO NAR Overzicht nr1 tot 100
CAO 72 Voorkoming van Stres
Prijs Menselijk lichaamsmateriaal
uitvoeringsbesluiten menselijk lichaamsmateriaal
Wet op het consumentenkrediet geconsolideerde en geactualiseerde versie geldig op heden
Consumentenkrediet uitvoeringsbesluiten
ARAB (geconsolideerde versie)
grond- en pandenbeleid Decreet 27 maart 2009

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.