-A +A

Voorstelling van het kantoor

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Uw zaak onze zorg

Stationstraat 29

9700 Oudenaarde

Tel. +32(55)31.86.47
(voor afspraken)
Fax +32(55)31.14.03

e-mail elfri@elfri.be
www.elfri.be

gelieve voor vragen en informatie ons e-mail adres te gebruiken of ons aan te schrijven per brief of per fax en de telefoon enkel te reserveren voor het vastleggen van afspraken of extreme urgenties 

 

 


Grotere kaart weergeven

 

Ons kantoor is centraal gelegen in Vlaanderen en de EG, gemakkelijk bereikbaar op 15 minuten van de as Oostende -- Brussel (E40) en Antwerpen -- Kortrijk (E17) door aansluiting met de N60.

Ons kantoor ligt op 2 minuten wandelafstand van het station te Oudenaarde

Ons kantoor vindt u aldus in de Stationsstraat 29 te Oudenaarde (vlak bij het station) en niet alleen vlot bereikbaar met de wagen vanuit Gent, Brussel, Oostende en  Kortrijk, zowel via de Expresweg N60 maar ook via het openbaar vervoer vanuit de stations te Gent, Brussel en Kortrijk alwaar aansluiting naar alle Belgische en buitenlandse stations.

 

Advocaten

Meester Elfri De Neve
zaakvoerder


 

Advocaat Elfri De Neve is afgestudeerd met onderscheiding in 1983 aan de VUB te Brussel als licentiaat in het recht. Hij vervulde zijn legerdienst op het kabinet van de Minister van Verkeerswezen als coördinator van het jaar van de verkeersveiligheid waarna hij als advocaat startte te Oudenaarde. 
Het kantoor groeide gestadig met verschillende interne en 20 externe medewerkers en kon het vertrouwen winnen van burgers en bedrijven.
Het kantoor werd in 1997 een BVBA.
Sinds 1999 is hij tevens geaccrediteerde bemiddelaar in familiezaken en sinds 26/09/06/2006 bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Advocaat Elfri De Neve heeft de leiding van het kantoor en behartigt samen met zijn medewerkers de verdediging van het cliënteel.
De rechtspraak waarin advocaat Elfri De Neve met succes tussenkwam, verschijnt met grote regelmaat in de vakpers, zo ook zijn juridische bijdragen aan de rechtsleer en zijn verhelderende uiteenzettingen aan burgers en bedrijven in tal van tijdschriften.

Hierna 2 videofragmenten (VRT Koppen) Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1 Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2 

U ziet advocaat De Neve ook vaak op Canvas, VRT, VT4 (rekeningen in het rood) , S TV of in andere TV uitzendingen, u hoort hem in radio, leest zijn bijdragen op zijn website, boeken, tijdschriften of bijdragen en u vindt hem zeer vaak terug in de geschreven Pers.

Hij is oprichter, eigenaar en hoofdredacteur van het vaktijdschrift info@law een tweemaandelijks tijschrift met eerste uitgave in 2011 met een oplage van 10.000 exemplaren.

 Medewerkers  Advocaten  Specialisten 

Advocatenkantoor Elfri De Neve is een kantoor die alle materies van het Belgisch recht beheerst. De rechtstakken en specialsmen zijn in bijna alle zaken overlappend waardoor we beslist hebben om met medewerkers en specialisten in alle mogelijke materies in overleg samen te werken.

Onze medewerkers verbinden er zich toe zich dagelijks bij te scholen en voor elke cliënt een uiterste inzet te bieden.

 

Administratie 

Mevrouw Caroline Sculier
 

Caroline Sculier

 

Platform

Onze vaste contacten in

Brugge, Veurne, Oostende, Kortrijk
Dendermonde Aalst
Antwerpen en Mechelen
Brussel, Nijvel, Leuven
Hasselt, Tongeren en Genk
Luik, Namen, Doornik
Aarlen, het groot Hertigdom Luxemburg
Ons netwerk advocaten aan de Nederlandse grens voor onze vrienden de Nederbelgen
Ons uitbreidend platform in het buitenland

Onze freelancemedewerkers uit het notariaat en de advocatuur
Onze specialisten waarop we beroep kunnen doen op zelfstandige basis in accoountancy, fiscaliteit, geneeskunde, architectuur, bouwkunde, machinebouw, chemie, textiel, marketing, kortom ons uitgebreid netwerk aan specialisten, 

De ons gekende detectives, accountants, forensic auditors, bemiddelaars, deskundig raadgevers, experten, psychologen, uitgevers, webontwerpers en informatici


© foto's Karin Leclercq
webadministrator

  

Nog dit: 

Als advocatenkantoor verbinden wij er ons toe om in iedere situatie de opportuniteiten te zien voor de burger of de onderneming die zich stellen n.a.v. een bepaald geschil, evenals de risico’s en de onzekerheden die een geschil, een probleemstelling, een advies of een aanpak met zich kunnen meebrengen. Op grond van de door ons verschafte informatie zal onze cliënt in staat zijn om zijn concrete situatie te evalueren. 

Wij garanderen een efficiënte dossierafhandeling waarbij wij instaan voor een aangepaste infrastructuur en omkadering. Wij garanderen hierbij onze interne kwaliteitsnorm waarbij elke vraag tot tussenkomst onmiddellijk wordt behandeld en er geen enkele vertraging in behandeling optreedt.

Aldus garanderen wij de bereikbaarheid van ons kantoor tijdens de normale kantooruren, zonder onderbreking en dit op alle werkdagen van het jaar met uitzondering van de feestdagen. In extreem dringende gevallen of in uiterste noodzaak kan deze bereikbaarheid met de cliënt worden uitgebreid tot weekends, feestdagen, avonden en zelfs nachturen middels moderne communicatiemiddelen, maar dit steeds na afzonderlijk voorafgaand overleg.

Elk verzoek van een cliënt teneinde een stand van het dossier te vernemen, wordt zonder verwijl aan de cliënt overgemaakt. Elke concrete vraag van een cliënt wordt eveneens zonder verwijl beantwoord.

Als advocatenkantoor garanderen wij het statuut van vertrouwenspersoon, het wettelijk gewaarborgd beroepsgeheim en onze volledige onafhankelijkheid. Wij garanderen de strikte naleving van onze deontologische regels en de uitvoering van onze dienst binnen een strikt wettelijk kader. Wij garanderen ons terug te trekken wanneer een belangenconflict ontstaat of dreigt te ontstaan. Ten aanzien van derden, anders dan onze cliënten en de partijen waarvoor wij bemiddelen, stellen wij ons partijdig op als vertolker van het standpunt van de partij (onze cliënt) die wij vertegenwoordigen. Deze tussenkomst impliceert ons optreden als onafhankelijk raadgever. De vertolking van het standpunt van de cliënt geschiedt vanuit onze vakkennis en onze deontologische plichtenleer. Deze aanpak is niet de slaafse weergave van de visie van de cliënt maar wel het in overleg met de cliënt bepaalde profiel waarrond de verdediging wordt opgebouwd, rekening houdende met de juridische, feitelijke en menselijke haalbaarheid. 

Als advocaat verbinden wij ons er toe pro actief te werken, waarbij wij ons inzetten om het juridisch probleem te kaderen in de bedrijfsstrategie van de onderneming of de financiële en relationele haalbaarheid binnen de gezins- en vermogensrelatie van de burger. Wij verbinden ons er toe voldoende overleg te plegen om deze doelstelling optimaal te kunnen realiseren.

Als advocaat verbinden wij er ons toe om waar mogelijk conflictvermijdend te handelen, door een geschil zo mogelijk op te lossen via aanmaning, onderhandeling, bemiddeling, verzoening of dading.

Als advocatenkantoor verbinden wij er ons toe een objectieve beoordeling te bieden nopens de slaagkansen in geval van procedure.

In geval van gerechtelijke afhandeling verbinden wij er ons toe om zo snel mogelijk te zaak te behandelen en ieder geval over het verloop van de procedure te communiceren waarbij een realistische inschatting van het tijdsverloop wordt medegedeeld. Van dit principe kan afgeweken worden voor zover de cliënt geen gerede partij is bij de snelle afhandeling van de zaak.

Als advocatenkantoor zijn wij bereid om in het kader van integrale kwaliteitszorg rekening te houden met de verwachtingen, de verzuchtingen en de klachten van de cliënt.   

 

 

 

Aansprakelijkheid

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de Orde van advocaten te Oudenaarde, alwaar het verzekerd bedrag kan medegedeeld worden. Het verzekerd bedrag bedraagt op 12/06/06 1.250.000 € zoals verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies, Koningstraat 148, 1000 Brussel, Contractnummer 45083787 (56873) middels de maatschappij Onderlinge maatschappij der openbare besturen (thans Ethias 8005). De voormelde verzekerde toestand geldt op datum van 12/06/06. De cliënt kan op elk ogenblik zowel via de Vlaamse orde, als via de Orde van Advocaten te Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde (tel 055/33.16.49; fax 055/31.49.62) de actuele verzekeringstoestand, evenals de verzekeringstoestand in de loop van de behandeling van het dossier nagaan.

De cliënt beseft dat dit een groepsverzekering betreft en dat dit bedrag in de loop van de samenwerking kan vergroot of verkleind worden, onverminderd zijn recht om zich via het secretariaat van de orde blijvend te informeren over het bedrag van de verzekering

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het voormeld verzekerd bedrag of gebeurlijk het aanvullend conventioneel bepaalde bedrag, indien een bijkomende verzekering in overleg met de cliënt werd afgesloten. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.
Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 01/07/2009 - 21:40
Laatst aangepast op: za, 05/05/2018 - 18:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.