-A +A

Voorrangsregels deeltijdse werknemers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De deeltijdse werknemer kan bij zijn werkgever een aanvraag indienen om een (voltijdse of deeltijdse) betrekking te krijgen die hem, alleen of samen met de betrekking die hij bekleedt, een arbeidsregeling met meer arbeidsuren bezorgt.

Vanaf dat ogenblik is de werkgever verplicht hem kennis te geven van iedere vacante betrekking die met zijn huidige betrekking overeenstemt of waarvoor hij de vereiste bekwaamheden bezit.

De deeltijdse werknemer die de aanvraag heeft ingediend, moet die betrekkingen bij voorrang toegewezen krijgen.

De werkgever dient het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te verwittigen wanneer een deeltijdse werknemer die werkloosheidsuitkeringen ontvangt voor de uren dat hij niet gewerkt heeft, een betrekking weigert waarvan hem werd medegedeeld dat zij vacant was.

REGELING VAN DE PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 1989

Aanvraag tot het bekomen van een voltijdse of grotere betrekking (art. 153 eerste lid Programmawet)

De deeltijdse werknemer kan bij zijn werkgever schriftelijk een aanvraag indienen tot het bekomen van:

• een voltijdse dienstbetrekking;
• of een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor hij een nieuwe arbeidsregeling verkrijgt, waarvan de wekelijkse arbeidsduur hoger is dan die van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij reeds werkt.

Ontvangstbevestiging (art. 153 derde lid Programmawet)

De werkgever moet schriftelijk de ontvangst bevestigen van de door de werknemer ingediende aanvraag. In die ontvangstbevestiging dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat het indienen van de aanvraag de mededelingsplicht van vacatures voor de werkgever meebrengt. De aanvraag en een afschrift van de ontvangstbevestiging dienen door de werkgever te worden bewaard.

Mededelingsplicht van de werkgever (art. 153 tweede lid Programmawet)

Wanneer de deeltijdse werknemer een dergelijke aanvraag heeft ingediend, moet de werkgever hem schriftelijk elke vacante voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking mededelen die dezelfde functie betreft als die welke de werknemer reeds uitoefent en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit.

Voorrang (art. 154 Programmawet)

De deeltijdse werknemer moet een door de werkgever vacant verklaarde voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking die dezelfde functie betreft als die welke hij reeds uitoefent en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit, bij voorrang verkrijgen indien hij daartoe een aanvraag heeft ingediend.

Weigering van de deeltijdse werknemer (art. 155 Programmawet)

Wanneer een deeltijdse werknemer die werkloosheidsuitkeringen geniet voor de uren waarop hij gewoonlijk niet werkt een aanvraag heeft ingediend voor het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende deeltijdse dienstbetrekking en niet ingaat op een door hem of door zijn werkgever schriftelijk aangeboden voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking die dezelfde functie betreft als die welke hij reeds uitoefent en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit, moet de werkgever dit meedelen aan het gewestelijk werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De deeltijdse werknemer die een aanvraag heeft ingediend, moet bij voorrang de vacant verklaarde dienstbetrekking verkrijgen.

Sanctie: responsabiliseringsbijdrage

De werkgever die de voorrangsregeling niet naleeft, is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor zover de deeltijdse werknemer wiens voorrangsregeling wordt geschonden, “een deeltijdse werknemer met behoud van rechten” is die een inkomensgarantie-uitkering geniet.

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 euro per deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet, per maand tijdens dewelke de verplichting niet werd nageleefd.

Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf de maand waarin voor het eerst het niet aanbieden of het niet bezorgen bij voorrang van beschikbare bijkomende uren werd vastgesteld totdat de werkgever bijkomende beschikbare uren heeft aangeboden of bezorgd, bij voorrang aan de deeltijdse werknemer die daartoe een aanvraag heeft ingediend.

De Programmawet bepaalt dat de responsabiliseringsbijdrage niet verschuldigd is wanneer gedurende een jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraag tot het bekomen van de inkomensgarantie-uitkering door de betrokken deeltijdse werknemer met behoud van rechten, geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie als uitgeoefend door de betrokken deeltijdse werknemer.

De responsabiliseringsbijdrage is een socialezekerheidsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage valt onder de bijdrageregeling van de sociale zekerheid voor werknemers.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 17/01/2018 - 14:30
Laatst aangepast op: wo, 17/01/2018 - 14:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.