-A +A

Voorgoed verval van het recht tot sturen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Levenslang verval van het recht recht tot sturen of voorgoed verval kan uitgesproken worden in toepassing van artikel 42 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Tegen een levenslang verval (het voorgoed verval) kan om de 2 jaar een verzoek tot opheffing gevraagd (art 44 wegverkeerswet). Bij het verzoek tot opheffing dienen de stukken gevoegd die bewijzen dat er reeds reeds geruime tijd begeleiding wordt opgezocht om te verhelpen aan de medische of psychische problemen die aanleding hebben gegeven tot het definitief verval wegens ongschiktheid. Om effectieve opheffing te bekomen zullen dan opnieuw proeven moeten ondergaan worden  om aan te tonen dat er een einde is gekomen aan de geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid.

ARTIKEL 42
Verval van het recht tot sturen moet uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig; in dat geval wordt het verval uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid al naargelang deze blijvend of voorlopig blijkt te zijn.

ARTIKEL 43
Het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder gaat in bij de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen en bij de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen, niettegenstaande voorziening.

ARTIKEL 44
Hij die wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het recht tot sturen vervallen is verklaard, kan na twee jaar om opheffing van het verval verzoeken indien aan zijn ongeschiktheid een einde is gekomen. Het verzoek wordt ingediend bij een aan het openbaar ministerie gerichte verzoekschrift voor het gerecht dat de maatregel van verval heeft uitgesproken. Tegen de uitspraak van dit gerecht staat geen hoger beroep open.
Wordt het verzoek afgewezen, dan kan geen nieuw verzoek worden ingediend voor een termijn van twee jaar, te rekenen van de datum der afwijzing, is verstreken.

Rechtspraak:

• Vonnis rechtbank in eerste aanleg Antwerpen AC6kamer, rechtdoende in correctionele zaken, zetelend in hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank, notitienummer: AN 80.96.95 - 17 van 23 juni 2017:

“Een alcoholslot heeft geen zin bij iemand die aan een verslaving lijdt omdat dit erop neerkomt dat hij nooit een voertuig zal kunnen starten omwille van deze problematiek.

Op grond van het deskundig verslag dat gebaseerd is op de resultaten van het toxicologisch onderzoek (bloed-en haar analyse) staat vast dat beklaagde een bijzonder stevige drinker van alcohol is en derhalve verslaafd is aan alcohol.

De gunstige evolutie van de parameter alcohol in het bloed alleen neemt de noodzaak niet weg om een beveiligingsmaatregel op te leggen omdat de resultaten van de haaranalyse hiermee niet worden ongedaan gemaakt. Uit deze analyse blijkt een parameter alcohol van 296 eenheden daar waar 30 eenheden op een stevige drinker wijzen zodat met een bloedanalyse alleen dit resultaat niet wijzigt.

Het is niet opportuun om een bijkomend of nieuw onderzoek te bevelen omdat op grond van de beschikbare elementen zoals eerder aangehaald het zeker is dat er nog steeds een verslaving en derhalve een rij-ongeschiktheid bestaat, ook al is er een begeleiding en opvolging die positief verloopt.

De verklaring van beklaagde dat hij slechts sporadisch alcohol zou consumeren strookt volgens de deskundigen in niet met een voornoemde resultaten. Het staat dan ook vast dat beklaagde onvoldoende beseft dat hij verslaafd is. Bovendien werd hij sinds 2009 meermaals veroordeeld voor teveel alcohol in het verkeer zodat hieruit blijkt dat de beklaagde reeds lang verslaafd is.

De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat gelet op de duur en de ernst van de verslaving evenals het gebrek aan voldoende besef ervan, de verslaving en derhalve de rijongeschiktheid een blijvend karakter hebben en er dan ook aangewezen is een voorgoed verval op te leggen in toepassing van artikel 42 van de wegverkeer als beveiligingsmaatregel. De rechtbank bevestigt dit.

Het feit dat de beklaagde thans wordt opgevolgd en begeleidt hetgeen gunstig evolueert, doet hieraan geen afbreuk omdat er in het verleden reeds behandelingen geweest zijn die een herval niet hebben belet."
 

Nog dit: 

VERVAL VOOR NIET-RESIDERENDE PERSONEN
Niet-residerende personen, verval en herstelonderzoek:
Een persoon die niet in België woont of die niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden (art. 3 van het KB van 23 maart 1998) om een rijbewijs te kunnen krijgen, kan worden veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen, maar aangezien deze persoon niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden voor toegang tot de herstelonderzoeken, kan hij of zij niet worden verplicht om deze herstelonderzoeken te ondergaan.
Teruggave van het RB wanneer de vervallenverklaarde het Belgische grondgebied verlaat: (art. 69 §7 van het KB van 23 maart 1998)
“De betrokkene kan het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs weer op de griffie afhalen wanneer
de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoordt aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval geeft het openbaar ministerie hem een attest af dat overeenstemt met het model van bijlage 8 (voorbeeld hieronder), en dat hem machtigt tot het besturen van zijn voertuig om zich op een vastgestelde datum en langs een bepaalde weg naar de grens te begeven.”

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: do, 02/11/2017 - 20:18
Laatst aangepast op: vr, 03/11/2017 - 09:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.