-A +A

vermogensbeheer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Onder vermogensbeheer verstaan wij een geheel van diensten waarbij een in vermogensbeheer gespeciliseerd advocatenkantoor, zoals het onze kan instaan voor het beheer van een vermogen nadat het hiertoe door een opdrachtgever gemandateerd werd in een bijzonder herroepbaar geschreven mandaat, met duidelijke omijning van de opdracht.

Voor wie bestemd?

 voor grote vermogens die het beheer van een deel of het geheel van hun vermogen willen laten beheren onder een strikt vooraf te bespreken mandaat, met zin voor optmailisatie.

 voor het beheer van een vermogen waarvan de bekendheid aan een derde wordt geheim gehouden om welke reden ook, voorzover deze reden perfect legaal is. 

voor het beheer van een stichting  onder de vorm van en beheersmandaat

voor het beheer van een vermogen of een schenking van of aan een midervalide of een persoon die onvoldoende beschikt over de nodige geestesmogelijkheden om dit vermogen te beheren, waarbij uitdrukelijk de beleggingswijze en de maandelijkse of wekelijkse uitkeringen worden bepaald.

voor het beheer van schenkingen of nalatenschappen aan minderjarigen of jonge meerderjarigen waarbij de beleggingswijze en de maandelijkse of wekelijkse uitkeringen worden bepaald, of uitkeringen onder bepalde voorwarden, teneinde te vermijden dat het vermogen op de 18° verjaardag op enkele dagen wordt verbrast. 

voor het beheer van vermogens van senioren die het moeilijker krijgen met hun dagdagelijkse geldzaken en papierwerk en deze zorgen aan een advoatenkantoor willen overlaten, waarbij hun administratieve briefwisseling wordt geregeld, hun rekeningen worden betaald, reserves worden aangesproken of aangevuld en een leefgel ter beschikking wordt gesteld.Het mandaat kan ook vooraf worden opgesteld met latere uitwerking op een ogenblik dat het geestesvermogen wordt aangetast.

 voor het beheer van onroerend goed, waarbij de eignaar bevrijd wordt van all zorgen zoals verhuur, inning van huurgelden, opvolgen van de betalingen, inningen van de huurgelden, herstellingen, herverhuring;

 voor de vervulling van opdrachten al syndicus.

 voor het beheer van vermogens, roerend of onroerend goed in België voor personen die verblijven in het buitenland of afwezig zijn;

 voor het beheer van gelden of onroerend goed waarover betwisting bestaat en tegenstrijdige aanspraken worden geformuleerd en waarbij het beheer dan wordt uitgeoefend voor rekening van wie het behoort in afwachting van een definitieve uitspraak over deze aanspraken, zonder dat er beslag dient geleg en zonder dat er ondertussen interesten lopen.Ten aanzien van onroerende goederen kan ondertussen worde voorzien in onderhoud en verhuring voor rekening van wie het behoort of bepaald in het contract teneinde aldus verloedering en verval van het onroerend goed warover betwisting te verzekeren.

 voor het beheer van een schuldenlast via budgetbeheer of vrije schuldbemiddelingen dan wel vrije schuldbegeleiding, zonder betuteling van OCMW of schuldbemiddelaars, dan wel het inroepen van onvermogen voorzover dit het geval is en de sociale bescherming van het beslagrecht verlenen aan de onvermogenden.

 voor de sanering van een economische onderneming, de opstelling van een reddingsplan, met inbegrip van crisismanagment, het leiden of bijstaan crisisvergadering, de organisatie van een audit ism met derden.

 het helpen opsporen van fraude of het opsporen van verborgen of verloren dan wedl onbekende vermogens voornamelijk inzake ondernemingen, echtscheidingen en nalatenschappen

 het waarnemen van het tijdelijk beheer van en vennootschap of aandelenrechten bij ernstige onenigheid tusen de vennoten

 het waarnemen van het tijdelijk beheer van een vennootschap of kleine onderneming dan wel eenmnszaken ingeval van het wegvallen van de zaakvoerder door overlijden of tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om zijn functies waar te nemen op een wijze warbij de onderneming na het einde van de onmogelijkheid tot bestuur zo intact mogelijk terug aan de betrokkene wordt terugbezorgd, dan wel de organisatie van de overname.

 het tijdelijk integrale of gedeeltelijke beheer van een advocatenkantoor waarvan het beheer of de werkzaamheden tijdelijk of blijvend onmogelij zijn geworden om het na de einde van de onmogelijkhei terug aan de titularis ter beschikking te stellen dan wel mede in de overname van het kantoor te voorzien in het voordeel van de rechthebbenden.

 voor de uitwerking van een Escrow waarbij weliswar een derde partij betrokken wordt en ten aanzien van wie een bepaald geheim, code, softwarebroncode, bedrag wordt overgemakt op een bepaald tijdstip of bij de vervulling of juist de niet vervulling van een bepaalde voorafbepaalde voorwaarde.

 voor het beheer van en waarborg bij specifieke handelscontracten met bijhorende opstelling van de contracten ondermeer bij de overnames van overnemingen.

Deze techniek kan niet worden aangewend om illegale gelden te beschermen, gelden wit te wassen, fiscaal te ontduiken, te verbergen ten aanzien van een huwelijkspârtner voorzover deze ingevolge het huwelijksvermogensrecht inzagerecht zou hebben, voor de organisatie van een onvermogen en het onttrekken van het wetmatig onderpand van schuldeisers. Kortom deze techniek kan niet gebruikt worden voor elke aanwending strijdig met de wet.Maar deze derden kunnen bijvoorbeeld wel samenwonende partners zijn, zelfs kinderen, voorover het mandaat er niet toe strekt een gevolg te ressorteren waardoor de wettelijke reserve wordt aangetast of waarbij dit mandaat aan de wettijke erfgenamen of rechtsopvolgers wordt ontrokken.

Voordelen van vermogensbeheer dooe een onderlegd advocatenkantoor zoals het onze:

 betere bescherming en veiligheid door de werking met kwaliteitsrekeningen, zijnde derdenrekeningen onder controle van de orde;

 professionalisme, wanneer het beheer wordt uitgevoerd door advocaten, zeker wanneer zij beschikken over een bijzondere bekwamheid terzake. Het advocatenkantoor Elfri De Neve telt een advocaat met bijkomende kennis en opleiding in estateplanning, terwijl het kantoor reeds 25 jaar ervaring heeft met alles wat met activa-(gelden en vermogens) en passiva- (schulden) beheer te maken heeft.Dit in tegenstelling tot commerciële vermogensbeheerders, private bankers en diverse tussenpersonen waarbij het beheer veelal zoniet meestal niet verzekerd wordt door universitair geschoolden, laat staan door een team van mensen met een universitaire opleiding en ervaring in de meest diverse rechtstakken. Vermogensbeheer vergt immers een doorgedreven kennis van het recht

 alles wordt vooraf geregeld en uitgewerkt in een zeer gedetailleerd mandaat dat steeds en onmiddellijk opzegbaar is. Dit in tegenstelling tot het beheer van vermogens middels gerechtelijke mandatarissen, warbij enkel een vonnis een einde kan maken aan het vermogenbeheer. Zo behoudt u bij uw advocaat steeds alle vrijheid in tegenstelling tot voorlopige bewindvoerders, curatoren... Indien er meerdere partijen betrokken zijn bij het mandaat, wordt in het mandaat steeds voorzien in een uitstapregeling wanneer één partij het mandaat wil beëindigen en een andere partij of partijen het mandaat willen beëindigen.

dit alles aan een correcte prijs zonder verborgen commissies op producten of diensten die u aangesmeerd worden door prvate bankers of vermogensbeheerders die in de regel vooropgestelde oplossingen voorstellen gekoppeld aan bepaalde verzekeringsproducten en andere formules. Wij zijn geen verkopers van producten of diensten, beleggingen of verzekeringen. Wij adviseren u maximaal en trachten onze oplossingen op maat uit te werken, midddels onze volledige kennis van het recht, door de meest passende contracten. Dit neemt niet weg dat wij het angewezen kunnen vinden om in bepaalde gevallen beroep te doen op zeer specifieke producten, verzekeringen of diensten van derden, warbij de cliënt dan de volledige keuze krijgt uit diverse maatschappijen en/of diensten en aldus de beste keuze zelf kan bepalen of deze keuze aan ons kan overlaten.

Vermogensbeheer versus vermogensplanning of Estateplanning

Vermogensbeher betekent dat er daadwerkelijk voor rekening van derden gelden, vorderingen goederen, warden, geheimen, worden beheerd dan wel bewaard. Vermogensplanning en Estateplanning behelst een dienstverlening (die wij evenens verlenen waarbij adviezen worden verleend om een vermogen te optimaliseren teneinde het rendement te verhogen, de cliënt op een rechtmatige manier te beschermen tegen toekomstige schuldeisers, het vermogen fiscaal te optimaliseren, in de zin van het zoeken van de minst belaste weg, het zoeken van oplossingen in geval van relatiebreuk tussen partners, de optimalisering van de overgang van het vermogen bij overlijden, de optimalisering van bestaande contracten, zowel contracten tussen particulieren (zoals huwelijkscontracten, testamenten, huurcontracten en andere burgerlijke contracten), de adviesverlening bij oprichting van burgerlijke vennootschappen en patrimoniumvennootschappen als in handelszaken, al waar vennootschapscontracten kunnen aangepast inzake conflictregelingen, waardebepaling van aandelen, uitstapregelingen, omvorming of oprichting van vennootschappen, optimalisatie dan wel opstelling van handelscontracten, conflictenregelingen..

Vermogensplanning behelst dus geen beheer, maar een grondige analyse van de gestelde problematiek, met een analyse van de doelstellingen die de cliënt wenst te bereiken om hierna multidisciplinir oplossingen voor te stellen en na goedkeuring ervan deze ofwel verder uit te werken dan wel de cliënt met dit advies toe te laten aan de hand hiervan de nodige beslisingen te treffen en eventueel hierbij een beroep te doen op derden.

Vermogensplanning of Estateplanning en Vermogensbeheer kunnen evenwle samen of afzonderlijk worden verzorgd door ons kantoor. Zo kan een vermogensadvies perfect gevolgd worden door een later vermogensbeheer door ons kantoor dan wel door het kantoor of dienstverlener naar keuze van de cliënt. Voor zeer specifieke vormen van beheer zoals beheer in het buitenland of Escrowbeheer waarbij het toevertrouwde materiaal of geheim ook dient getest te worden kunnen wij externe dienstverleners voorstellen aan de cliënt die evenwel in alle gevallen de volledige vrijheid behoudt..

 

BEJAARDEN EN HOOGBEJAARDEN

Door de betere verzorging worden we gelukkig ouder en ouder. Maar deze oude dag zorgt ervoor dat wij niet altijd bekwaam blijven om zorg te dragen voor ons vermogen. Advocatenkantoor De Neve kan u hierin bijstaan.

Wij adviseren u op onafhankelijke wijze met de grootste waarborgen over het beheer van uw vermogen. Indien gewenst, kunnen wij ook voor u zelf beheersmandaten waarnemen. Wij spreken met u af op welke wijze uw vermogen belegd wordt.  

 

Evenzeer spreken wij af op welke wijze dit vermogen dan wordt aangewend teneinde er zorg voor te dragen dat een rustige comfortabele dag voor u gevrijwaard wordt met respect voor uw waardigheid.

Wanneer u ons zelf mandateert garanderen wij u dat wij onder geen enkel beding weldanige speculatieve belegging ook begaan. Aldus bent u er zeker van dat u gelden onder mooie beloften niet smelten als sneeuw voor de zon.

Door de uitoefening van ons mandaat of ons permanent advies of begeleiding, vermijden wij tevens dat u onbezonnen daden zou stellen zoals ondoordachte schenkingen. Onze tussenkomst als onafhankelijke advocaat staat derhalve borg voor valse smeekbedes of foutieve adviezen van familieleden.

Maar omgekeerd willen wij rekening houden met uw verzuchtingen en verlangens. Binnen het wettelijk kader willen wij derhalve met u onderzoeken in hoeverre vermogensoverdrachten via de minst fiscaal belaste weg kunnen gebeuren teneinde latere hoge successierechten te vermijden. Samen met u onderzoeken wij dan onder welke voorwaarden dit kan geschieden, zodat uw kosten en levensonderhoud op een waardige manier kunnen gedekt blijven. Hiertoe helpen wij u bij het opstellen van schenkingsakten onder specifieke voorwaarden waarbij de last er o.m. in kan bestaan dat uw levensonderhoud en waardige oude dat gevrijwaard blijft. 
 

 

 

wie zal onze begrafeniskosten regelen ?

wie zal ons vermogen beheren wanneer wij oud zijn en dit zelf niet meer kunnen doen ?

hoe kunnen wij vermijden dat anderen met onze centen gaan lopen ?

hoe kunnen wij ons vermogen veilig stellen ?

hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij een zorgeloze oude dag kunnen hebben zonder ons nog over geldzorgen en geldzaken te moeten bekommeren ?

hoe kunnen wij het beheer laten waarnemen van één of meerdere onroerende goederen zonder dat wij ons nog verdere dienen te bekommeren over onze huurders ?

meer vragen

zie ook seniorenrechten

rechten van de patiënt

testament

voorlopige bewindvoering

kosten van het rusthuis

onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van hun ouders

tussenkomst OCMW in de kosten van het rusthuis en recht van terugvordering

erfenisbejaging

timesharing

herroeping schenking

herroeping testament

onwaardig om te erven

verkoop op lijfrente

slapende rekeningen

Als advocatenkantoor kunnen wij u adviezen op maat bezorgen teneinde de overdracht van eigendom door overlijden regelen via een minst belaste weg. Anderzijds adviseren we u mbt alle mogelijke testamentvormen en modaliteiten.

 

 

 

ONROEREND GOED

U beschikt over één of meerdere onroerende goederen. U wil verlost zijn van de last verbonden aan het beheer van deze onroerende goederen. Wij kunnen u hierbij helpen. Middels mandaten die u ons kan verschaffen, kunnen wij u vertegenwoordigen ten aanzien van uw huurders of kandidaat huurders. Wij kunnen zorgen dat de huurcontracten worden opgesteld en genegotieerd. Mits mandaat, kunnen wij ervoor zorgen dat wij het aanspreekpunt zijn van uw huurders. Samen met u bespreken wij op welke wijze de huurgelden worden beheerd. Wij kunnen zo o.m. afspreken dat een bepaald deel van de huuropbrengsten gereserveerd wordt voor kosten verbonden aan de huurwoning. Wij kunnen evenzeer met u afspreken welk maandelijks bedrag voor u als beschikbaar "huurinkomen" kan doorgestort worden.

Deze dienst verlenen wij zowel aan :

eigenaars van één of meerder woningen die zo weinig mogelijk last willen hebben en vooral geïnteresseerd in de loutere huuropbrengst;

grote beleggers in onroerend goed die een deel van een last willen doordelegeren en op die wijze beter zicht willen krijgen op een louter rendement;

personen die door ouderdom of gebrek niet meer in staat zijn om het onroerend goed portefeuille te beheren.

 

ONTERVEN VAN KINDEREN?

kan ik mijn kinderen onterven

verkoop op lijfrente

 

SUCCESSIEPLANNING

 

- erfregelingen
- familiale regelingen
 
 
schenkingen en beschikbaar deel, binnen en buiten part
- familiale vennootschappen
- overdracht aandelen
- schenkingmodaliteiten
- vruchtgebruik en naakte eigendom
- lijfrente
- aangifte nalatenschap
- successierechten
- successiekwesties
- erfrechten
- adopties
- burgerlijke patrimoniale contracten
- beheercontracten
- lastgeving
- testamentuitvoering
- codiciel
- verzekeringstechniek
- handgift

tarieven successierechten

 

VERLOREN OF GESTOLEN KASBONS, AANDELEN OF OBLIGATIES

 

verzet tegen roerende waarden, aandelen obligaties en kasbons, bij buitenbezitstelling van titels aan tonders

BUDGETPLANNING

budgetplanning

KOSTEN

De kosten van vermogensbeheer worden vooraf genegotieerd in een schriftelijk mandaat. Wij zorgen ervoor dat deze kosten steeds in verhouding staan tot de opbrengsten en de mogelijkheden van de cliënt.

Voor meer informatie adviseren wij u ene afspraak te maken met ons kantoor waarin u uw concrete situatie voorlegt. Wij zullen u dan een voorstel van samenwerking met vastgesteld tarief kunnen voorstellen.

budgetplanning

testament

de aangifte van een nalatenschap

wetgeving successierechten

het pensioen van de zelfstandige aanvullen

persoonlijke financiële planning

schuldherschikking voor handelaars

Overzicht vermogensbeheer

senioren recht

OCMW steun ter opvang in het rusthuis en recht op terugvordering

kosten van het rusthuis

voorlopige bewindvoering

vragen van de oude dag

familietwisten wilsonbekwamen

echtgenoot van de wilsonbekwame

geldbeheer bejaarden en rusthuisbewoners

katz schaal

bezit als titel van eigendom

hypothecaire volmacht

vruchtgebruikconstructies

 
 

 

 

BEHEERPATRIMONIUM MINDERVALIDEN

Indien u mindervalide bent of ouder van een mindervalide en u heeft vragen over de wijze waarop u zelf of uw mindervalide kind zal moeten instaan voor het levensonderhoud op een ogenblik dat u er zelf niet meer kan over beslissen, kunnen wij u behulpzaam zijn.

Wij kunnen u helpen in het beheer van patrimonium of inkomsten onder door u gestelde voorwaarden. Wij kunnen met u nagaan in hoeverre het opportuun is om ene stichting in het leven te roepen met als doel in te staan voor uw levensonderhoud. Wij adviseren u nopens vermogensrechtelijke technieken zoals lijfrente, schenking onder last, contractuele bedingen en beheersmandaten.

Indien gewenst, kunnen wij ook voor u beheersmandaten waarnemen. Elke regeling wordt aangegaan met respect voor de rechtmatige belangen van de mindervalide en met mogelijkheid tot opzegging van de mindervalide of zijn wettelijke vertegenwoordiger wanneer deze onbekwaam zou zijn.

Ten aanzien van onbekwamen voorzien wij een procedure tot onbekwaamheidverklaring zodat een wettelijke vertegenwoordiger kan worden aangesteld die onder toezicht van de rechtbank verder kan handelen.

Indien gewenst, kan ons mandaat zich uitstrekken tot verder toezicht over de mindervalide of de onbekwame zodat nagezien wordt op het welzijn van de betrokkene in instellingen waarbij wij gepast kunnen handelen wanneer de rechten of de waardigheid van de mindervalide in een instelling in gevaar zouden komen. Hiertoe kan zelfs contractueel worden vastgelegd dat wij op geregelde tijdstippen een bezoek brengen aan de instelling.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 27/12/2009 - 22:34
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.