-A +A

Vennootschap met een lager minimumkapitaal dan wettelijk voorzien begaat voortdurende fout niet vatbaar voor verjaring

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het laten voortbestaan van een C.V.B.A. zonder te beantwoorden aan artikel 147bis, §1, van de Vennootschappenwet is een overtreding van de Vennootschappenwet die voortduurt zolang het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet werd verhoogd tot het vereiste bedrag.

Hof van Cassatie, 1e Kamer – 17 oktober 2014, juridat en RW 2015-2016, 661

Nr. C.13.0555.N
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12,
eiser,
tegen
T. D. B.,
verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 2 oktober 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Uit zijn appelconclusie blijkt dat de eiser zijn rechtsvordering tegen de ver-weerder ook steunde op diens aansprakelijkheid als oprichter.

2. De appelrechter oordeelt dat de vordering van de eiser verjaard is met toe-passing van artikel 194, vierde gedachtestreepje, Vennootschappenwet en artikel 198, § 1, vierde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen.

3. Deze wettelijke bepalingen zijn van toepassing op rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, en niet op rechtsvor-deringen tegen oprichters.

4. Het arrest laat mitsdien na uitspraak te doen over de vordering die de eiser tegen de verweerder op grond van diens oprichtersaansprakelijkheid heeft inge-steld en schendt aldus artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede onderdeel

5. Overeenkomstig artikel 62 Vennootschappenwet zijn de bestuurders hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van de Vennootschap-penwet of van de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 147bis, § 2, tweede lid, Vennootschappenwet zoals ver-vangen door de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, mag het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van een cvba niet lager zijn dan 750.000 frank.

Overeenkomstig artikel 2 koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels VII en VIII van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de coöperatieve vennootschappen, dienden de cvba's die reeds waren opgericht op 1 november 1991, hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet uiterlijk op 1 november 1993.

Het laten voortbestaan van een cvba zonder te beantwoorden aan artikel 147bis, § 1, Vennootschappenwet is een overtreding van de Vennootschappenwet die voortduurt zolang het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet werd verhoogd tot het vereiste bedrag.

6. De appelrechter oordeelt dat:
- de verweerder een fout beging door het maatschappelijk kapitaal van de cvba niet te hebben opgetrokken tot het wettelijk minimum;
- de verweerder ook na 1 november 1993 niets heeft ondernomen om deze fout recht te zetten en de fout en haar gevolgen heeft laten voortbestaan.

7. Door vervolgens het vertrekpunt van de verjaringstermijn te bepalen op 1 november 1993, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 22/12/2015 - 17:16
Laatst aangepast op: di, 22/12/2015 - 17:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.