-A +A

toepassingsgebied WHPC naar het voorwerp van de handeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtspraak:

• Brussel 24 mei 2005, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 659, noot LONGFILS, F., Propos sur la compétence judiciaire et sur la loi applicable à la concurrence déloyale internationale

Uitlatingen die geen enkel commercieel doel hebben, die gedaan worden in een privé schrijven zonder enig reclameoogmerk en die hoogstens moeten worden gelijkgesteld met een wetenschappelijke kritiek aangaande een collectiestuk, zijn geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.

 

• Luik (12e k.) nr. 1999/1596, 2 oktober 2000, Jaarboek Kredietrecht 2000, 162; , T.B.B.R. 2003, afl. 6, 429, noot DEFRANCQUEN, V., WEINBERGER, M. .

La caution s'engageant à titre privé pour garantir un crédit professionnel doit-elle bénéficier de la protection accordée au consommateur?

Een borgstelling is geen overeenkomst waardoor de schuldeiser 'een dienst aan de consument verkoopt' in de zin van art. 1 W.H.P.C. maar is een overeenkomst waardoor de borg zich verplicht het betalen van de schuld van de hoofdschuldenaar als die laatste in gebreke blijft. De genoemde wet is dus niet toepasselijk op de borgstelling.

Het bijkomende karakter van de borgstelling in verhouding tot de gewaarborgde verbintenis leidt niet tot de toepassing van die wet op de borgstelling wanneer de hoofdschuldenaar de gewaarborgde verbintenis in het kader van zijn professionele activiteit heeft aangegaan.

• Voorz. Kh. Brussel 3 juni 1999, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1999, 619, noot TERRYN, E, Verkoper, consument en de beperkende werking van de W.E.M. op de W.H.P.C


Een gemeenschapscentrum dat door het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend is binnen het kader van de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, zoals o.m. vervat in het Decr. Vl. R. 24 juli 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van de Nederlandstalige culturele centra die het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap bevorderen en de Verord. nr. 92/03, 12 juni 1992 houdende de erkenning en subsidiëring van de V.Z.W.'s Gemeenschapscentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient zich te onthouden van elke discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische of filosofische redenen. Wanneer een dergelijk centrum, dat als enige instelling krachtens overeenkomst met het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een gemeentelijk gemeenschapscentrum beheert en een tijdschrift kosteloos verspreidt onder alle Nederlandstalige inwoners van deze gemeente, de advertentie van één politieke partij die vertegenwoordigd is in het Gewest Brussel en in de Vlaamse Gemeenschapscommissie weert, eerbiedigt niet het beginsel van niet-discriminatie, maakt zich schuldig aan misbruik van een monopolistische positie en stelt een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.


• Voorz. Kh. Brussel 4 november 1996, Ing.-Cons. 1997, 279; , T.B.H. 1998, 320, noot.

Het slaafs kopiëren van reclame, met als risico verwarring te veroorzaken, is schadelijk voor de concurrentie die daardoor eerder wordt afgestompt dan bevorderd.
Door de folder van de eisende partij op slaafse wijze na te bootsen, heeft de verwerende partij aldus een handeling gesteld die strijdig is met de eerlijke handelspraktijken. De bekendmaking van het vonnis wordt bevolen.

• Voorz. Kh. Brussel 2 september 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 909.

De ongerechtvaardigde beslissing door een instelling van openbaar nut die ermee belast is de verhuur van promotionele ruimtes te beheren, om een onderneming uit het officieel paviljoen dat het land vertegenwoordigt te verwijderen, terwijl andere ondernemingen die gelijkaardige activiteiten ontplooien wel worden toegelaten, is discriminatoir en kan schade toebrengen aan de professionele belangen van die onderneming.


Handelspraktijken strijdig met de eerlijke gebruiken, marktverstoring
Wanneer een verkoper een overeenkomst tussen zijn partners tot stand brengt die er toe strekt een concurrent het voordeel te onthouden van de diensten van die partners waarvoor zij over een dominante positie beschikken, begaat hij een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.

• Antwerpen 23 december 2004, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2004, 75.

De loutere terbeschikkingstelling van een technische fiche van een toestel, in een winkel, aan het publiek, is geen tekoopstelling. Deze handeling reikt niet verder dan het louter informatieve zodat artikel 2 W.H.P.C. hierop niet toepasselijk is. (Art. 1 W.H.P.C.).

•  Antwerpen 27 maart 2000, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2000, 522.

Een verkoper die een schrijven richt aan zijn cliënteel waarin slechts flarden van een vonnis uitgesproken in een geschil tussen hem en een andere verkoper weergegeven zijn, en waarbij de gebruikte lay-out, met bepaalde passages in vetjes en onderlijnd, eerder wijst op een pamflet dan op een loutere informatieve mededeling en zonder vermelding dat het vonnis niet definitief is, kan niet aanzien worden als een louter objectieve publicatie van het vonnis en kan denigrerend zijn voor de andere verkoper.
 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.