-A +A

toepassing WHPC in de tijd overgangsbepalingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

WHPC (wet 14 juli 1991)

 

opgelet nieuwe wet op de marktpraktijken (WMPC) van  6 april 2010 in vervanging van de de wet wet op de handelpraktijken van 1991 zie deze link

 

 

uittreksel uit de wet op de marktpraktijken van 6 april 2010:

  HOOFDSTUK 11. - Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen

  Art. 138. Worden opgeheven :
  1° de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
  2° artikel 112 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

  Art. 139. § 1. De wetsbepalingen die niet strijdig zijn met deze wet, waarbij verwezen wordt naar bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, worden geacht te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in deze wet.
  § 2. De reglementaire bepalingen genomen in uitvoering van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken of de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, die niet strijdig zijn met deze wet, blijven van kracht totdat ze worden opgeheven of vervangen door besluiten ter uitvoering van deze wet genomen.
  De inbreuken op de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 9 februari 1960 waarbij aan de Koning de toelating verleend wordt om het gebruik van de benamingen waaronder koopwaren in de handel gebracht worden, te regelen alsook van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de hoofdstukken 8, 9 en 10 van deze wet.

  Art. 140. De Koning kan de bepalingen van deze wet coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.
  Te dien einde kan Hij :
  1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
  2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
  3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen.
  De coördinaties zullen het opschrift dragen bepaald door de Koning.

Rechtspraak

• Brussel 25 augustus 1999, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1999, 333, noot TIMMERMANS, J., Omtrent het aanbieden van verzekeringsprodukten door een financiële instelling


Gedragingen die dateren van na de inwerkingtreding van de Handelspraktijkenwet 1991 worden beheerst door die wet, terwijl gedragingen die dateren van daarvóór onderworpen blijven aan de Handelspraktijkenwet 1971.

• Brussel 20 februari 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 568; , R.W. 1996-97,

Bij de beoordeling van het geschil moet de nieuwe omschrijving 'verkoper' uit de W.H.P.C. gehanteerd worden, ook al werd de vordering ingeleid vóór 29 februari 1992 (datum waarop de W.H.P.C. in werking is getreden), wanneer de daden die als oneerlijke handelspraktijken gekwalificeerd worden, nog steeds gesteld worden tijdens de behandeling van de zaak.

•  Luik 16 september 1996, J.L.M.B. 1997, 1396 en http://jlmbi.larcier.be (15 januari 2003); , J.T. 1997, 202; , R.R.D. 1996, 578.

Voor zover de W.H.P.C. de economische openbare orde raakt, heeft ze, zonder retroactieve werking te hebben, niet alleen onmiddellijk en exclusief uitwerking op de feiten die zich na haar inwerkingtreding hebben voorgedaan, maar ook op de toekomstige rechtsgevolgen van de feiten die zich onder de oude wet hebben voorgedaan.


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: za, 17/04/2010 - 23:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.