-A +A

Taal van het ontslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Met toepassing van de bepalingen van het Nederlands Taaldecreet (decreet 19 juli 1973, BS 6 september 1973) is de te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer het Nederlands.

Met toepassing van artikel 1 van het decreet is dit van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben.

Aldus is een ontslag in wederzijds akkoord opgesteld  in het Frans terwijl de exploitatiezetel van de onderneming in het Nederlands taalgebied was gevestigd, nietig.

 

Arbh. Brussel 4 februari 2011, AR 2010/AB/193, onuitg., geciteerd in Algemene vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Strada.


“2. Met toepassing van de bepalingen van het Nederlands Taaldecreet (decreet 19 juli 1973, BS 6 september 1973) is de te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer het Nederlands.Met toepassing van artikel 1 van het decreet is dit van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben.

Er is geen betwisting tussen partijen dat de heer D. verbonden was aan de exploitatiezetel van GP te Leuven-Heverlee en dat hangende de tewerkstelling het Taaldecreet van toepassing was.

Bij toepassing van de artikelen 2 tot en met 5 van dit decreet dient het Nederlands te worden gebruikt voor de sociale betrekkingen evenals in alle wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden.

De sociale betrekkingen omvatten zowel de mondelinge als schrifte-lijke contacten tussen werkgever en werknemer, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling.

De decreetgever beoogde dus een zeer ruime toepassing.

Dit brengt mee dat alle documenten welke bestemd zijn voor het personeel in het Nederlands moeten worden opgesteld (artikelen 2 en 5 van het Taaldecreet van 19 juli 1973), wat in artikel 10 van dit decreet met absolute nietigheid wordt gesanctioneerd.

Deze absolute nietigheid brengt mee dat zij geldt ex tunc en dat het document geacht wordt niet te hebben bestaan (Cass. 31 januari 1978, TSR 1978, 329); hieruit volgt dat de rechter geen rekening mag houden met de inhoud ervan, inzonderheid met de wilsuitdrukking (Cass. 9 juni 1980, RW 1980-1981, 1737).

Deze nietigheid raakt dus zowel de akte als de wilsuiting, die erin vervat ligt (Arbh. Gent 19 maart 2003, Soc.Kron. 2004, 450).3.

De voorstelling van GP, als zou omwille van de vrijheid van het gebruik van talen het Taaldecreet niet meer van toepassing zijn op de schriftelijke bevestiging van het onderling akkoord van 2 mei 2006 wegens de voorafgaande mondelinge wilsovereenstemming, kan niet gevolgd worden, omdat zij in strijd is met de ruime doelstelling van het Taaldecreet, die betrekking heeft op alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de tewerkstelling (artikel 3 van het decreet).

De in het Frans opgestelde documenten in verband met de beëin-diging in onderling akkoord van de arbeidsovereenkomst zijn dan ook absoluut nietig, wat inhoudt dat ook met de erin uitgedrukte wilsuiting geen rekening kan worden gehouden (stukken 4A en 4B van de heer D. en stukken 3 van GP).

4. Het onderscheid dat GP zou willen maken tussen het mondelinge akkoord en de schriftelijke notulering is kunstmatig. Beide hangen samen en houden met elkaar verband.Een overeenkomst komt maar tot stand door wilsovereenstemming, waardoor twee partijen wederzijds tot een akkoord en tot overeens-temming komen.

Een wilsovereenstemming kan niet eenzijdig zijn en uitgaan van één partij.GP bevestigt zelf in haar aanvullende conclusie hoger beroep (p. 11) dat het gesprek van 2 mei 2006 van haar kant gemengd in het Nederlands en in het Frans werd gevoerd, terwijl de heer D. in het Frans zijn opmerkingen gaf.

Ook al is het mogelijk dat de Nederlandstalige directieleden onderling een aantal gegevens in het Nederlands hebben uitgewisseld, dan nog is het duidelijk dat de gebeurlijke mondelinge wilsovereenstemming als dusdanig in het Frans gebeurde, daar dit de gemeenschappelijke taal was, die door beide partijen werd gehanteerd.

Men kan dus niet een reëel onderscheid maken tussen de mondelinge besprekingen, die in het Nederlands zouden hebben plaatsgevonden en de schriftelijke notulering, die in het Frans gebeurde.

Dit wordt ook bevestigd door de voorafgaande evaluatie, die weliswaar in het Nederlands was voorbereid, maar waarbij alle wezenlijke commentaren van de heer D. in het Frans werden genotuleerd en waarbij uitdrukkelijk genoteerd werd dat de inhoud van de evaluatie lijn per lijn met hem besproken werd in het Frans.

Hieruit vloeit voort dat, zelfs indien er tijdens de mondelinge bespreking een voldoende zekere wilsovereenstemming in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou uitgedrukt zijn, de wilsovereenstemming als dusdanig in het Frans tot stand kwam, wat in strijd is met de bepalingen van het Taaldecreet, zodat deze handelingen nietig zijn op grond van artikel 10 van dit decreet.

Hierdoor is het overbodig in te gaan op het getuigenaanbod van GP, daar uit bovenvermelde feitelijke vaststellingen, zoals erkend door GP, volgt, dat de heer D. tijdens het onderhoud van 2 mei 2006 Frans gesproken heeft, terwijl de vertegenwoordigers van GP zelf en in het Nederlands en in het Frans gecommuniceerd hebben. Hieruit volgt dat de wilsovereenstemming in het Frans tot stand kwam.GP had dit kunnen vermijden door minstens de schriftelijke overeen-komst in het Nederlands op te stellen, en dit in overeenstemming met het Taaldecreet.”

Nog dit: 

Bijzondere bescherming wordt verleend aan beschermde werknemers die onregelmatig ontslagen worden:

De sancties bij onregelmatig ontslag van een beschermde werknemer

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 27/05/2018 - 18:30
Laatst aangepast op: wo, 06/06/2018 - 22:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.