-A +A

Strafrechter en de toepassing van de regels van burgerlijk recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de strafrechter, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan, houdt niet in, maar sluit zelfs uit dat deze regel toepasselijk is wanneer het misdrijf gericht is op het totstandkomen van de overeenkomst zelf of die totstandkoming als resultaat heeft

Rechtspraak

Nr. P.04.1396.N
B R,
eiser, beklaagde,
tegen
D G L,
verweerster, burgerlijke partij.

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof

A. Onderzoek van de middelen

1. Eerste middel

Overwegende dat eiser werd vervolgd wegens oplichting "door zich de som van EUR 9.901,24 zijnde tegenwaarde van 400.000 BEF te laten overhandigen onder de vorm van een lening en dit bedrag niet terug te betalen ten nadele van (verweerster)"; dat de appèlrechters dit feit bewezen verklaren met weglating van de woorden "en dit bedrag niet terug te betalen"; dat de aldus verbeterde omschrijving nog steeds vaststelt dat eiser zich een zaak van verweerster heeft toegeëigend en dat hij het oogmerk had dit te doen;

Dat het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, feitelijke grondslag mist;

2. Tweede middel

2.1. Eerste onderdeel

Overwegende dat de listige kunstgreep van de oplichting zoals bepaald in artikel 496 Strafwetboek erin kan bestaan zich zaken te laten afgeven in uitvoering van een met die afgifte samengaande bedrieglijke overeenkomst die de dader in werkelijkheid nooit wil uitvoeren;

Overwegende dat uit de bewoordingen van de telastlegging en uit de overwegingen van het arrest blijkt dat de appèlrechters eiser schuldig achten aan oplichting doordat hij, met het opzet zich dat bedrag toe te eigenen, verweerster ertoe bracht hem geld te overhandigen als lening tegen een kwijtschrift dat hij ondertekende met de vervormde handtekening, welke bedoeld was de ontvangst van het geld later te kunnen betwisten en de terugbetaling ervan te kunnen ontlopen;

Dat anders dan het onderdeel aanvoert, de rechters met deze redengeving hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2.2. Tweede onderdeel

Overwegende dat artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de strafrechter, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan; dat deze wetsbepaling niet inhoudt, maar zelfs uitsluit dat deze regel toepasselijk is wanneer het misdrijf gericht is op het totstandkomen van de overeenkomst zelf of die totstandkoming als resultaat heeft;

Dat het onderdeel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting betreffende de uitlegging van artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, faalt naar recht;

3. Derde middel

3.1. Eerste onderdeel

Overwegende dat het onderdeel, dat dezelfde draagwijdte heeft als het eerste onderdeel van het tweede middel, om dezelfde redenen niet kan worden aangenomen;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

3.2. Tweede onderdeel

Overwegende dat het onderdeel geheel uitgaat van de, blijkens het antwoord op het tweede onderdeel van het tweede middel, onjuiste rechtsopvatting betreffende de uitlegging van artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, mitsdien faalt naar recht;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van negenenzestig euro zesenzestig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel,  uitgesproken in openbare terechtzitting van vijftien februari tweeduizend en vijf

Nog dit: 

Keuze tussen burgerlijke rechter en strafrechter — Afstand van geding

Hof van Beroep 22/12/1995, RW 2017-2018, 396

Een vordering van de burgerlijke partij, inzoverre zij gericht is tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, is niet ontvankelijk.

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering heeft de benadeelde van een misdrijf de keuze om zijn rechtsvordering tot herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade tegelijk met de strafvordering voor de strafrechter, dan wel afzonderlijk voor de burgerlijke rechter in te stellen;

Dit optierecht van de benadeelde impliceert evenwel het verbod om vergoeding van dezelfde schade tegelijkertijd voor de strafrechter en de burgerlijke rechter te vorderen;

Wanneer eenmaal gekozen is tussen de strafrechter of de burgerlijke rechter kan de benadeelde deze keuze slechts wijzigen wanneer hij afstand doet van zijn aanvankelijke voor de burgerlijke rechter ingestelde vordering of in burgerlijke rechter ingestelde vordering of in voorkomend geval van zijn burgerlijke partijstelling;

Een afstand van het geding voor de burgerlijke rechter kan niet met zekerheid afgeleid worden uit het enkele feit van een latere burgerlijke partijstelling voor de strafrechter;

...

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 27/12/2017 - 17:53
Laatst aangepast op: wo, 27/12/2017 - 17:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.