-A +A

Stilzwijgende verlenging van consumentencontracten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Bepaalde vereisten worden opgelegd inzake de vorm en de inhoud van een beding tot stilzwijgende verlenging:

• In vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde;
• Vermelding van de gevolgen van de stilzwijgende verlenging alsook de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging;
• Aangeven dat de consument, na een eerste stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, de overeenkomst kan opzeggen zonder vergoeding, met inachtneming van de opzeggingstermijn die niet langer mag zijn dan twee maanden.

Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

Deze bepaling is eveneens van toepassing op de verkoopovereenkomst die zowel goederen als diensten tot voorwerp hebben. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan goederen verkocht en geïnstalleerd door dezelfde onderneming, zoals uitgeruste keukens, tegels, enz.

Overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen, bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften, boekenclubs, vallen niet onder deze regeling. Wel werd in de wet de mogelijkheid voorzien om bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de regeling uit te breiden naar bepaalde categorieën van goederen.

Deze materie wordt geregeld door het Wetboek van economisch recht.

• Wat de ondernemingen betreft in boek VI WER art. VI.91 WER

Verlenging van overeenkomsten

Art. VI.91.  

§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de dienstenovereenkomst en op de verkoopsovereenkomst die zowel goederen als diensten tot voorwerp heeft.
Wanneer een overeenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen een onderneming en een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van paragraaf 2, evenals de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet.

§ 2. Onverminderd de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, kan de consument, na de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen.

§ 3. Voor zover een wet geen specifieke regels over de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten vaststelt, kan de Koning voor de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad :

1. bijzondere regels stellen inzake de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst;
2. vrijstellen van de verplichtingen bedoeld in de paragrafen 1 en 2.

§ 4. Het toepassingsgebied van dit hoofdstuk kan door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, worden uitgebreid tot bepaalde categorieën van goederen die Hij aanwijst.

• Wat de Vrije beroepen betreft in boek boek XIV WER art. XIV.58 WER

Art. XIV.58.

§ 1. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen een beoefenaar van een vrij beroep en een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van paragraaf 2, evenals de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet.

§ 2. Onverminderd de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, kan de consument, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen.

§ 3. Voor zover een wet geen specifieke regels over de stilzwijgende verlenging van dienstenovereenkomsten vaststelt, kan de Koning voor de diensten of categorieën van diensten die Hij aanwijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :

1. bijzondere regels stellen inzake de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst;

2. vrijstelling verlenen van de verplichtingen bedoeld in de §§ 1 en 2.

§ 4. Het toepassingsgebied van dit hoofdstuk kan door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, worden uitgebreid tot bepaalde categorieën van goederen die Hij aanwijst.

Nog dit: 

rechtsleer

•• Stopzetten diensten overeenkomst in NJW, 164, pagina 497
•• Stilzwijgende verlenging van contracten van bepaalde duur, in rechtskundig weekblad 2007-2008,899
• Het beding van stilzwijgende verlenging en opzegmogelijkheden na die verlenging in het licht van het Koninklijk besluit Vastgoedovereenkomsten en de Europese rechtspraak over oneerlijke bedingen, Simon Geiregat, DCCR 2015 | 106, 109, noot onder Rb. Hasselt 15 januari 2014, DCCR 2015 | 106, 104,

samenvatting Rb. Hasselt 15 januari 2014, DCCR 2015 | 106, 104,

Wanneer een stilzwijgend beding van verlening aan bijna alle vormvoorwaarden voldoet is nog niet voldoende om tot schadevergoeding te leiden.

Een onduidelijke opzegbepaling in een vastgoedovereenkomst mbt stilzwijgende verlening kan in het voordeel van de consument worden uitgelegd waardoor zij conform is aan KB 12/01/2007.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 27/08/2017 - 14:01
Laatst aangepast op: zo, 27/08/2017 - 14:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.