-A +A

fiscale ruling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Net zoals dit het geval is voor de andere rechtstakken is ook het fiscaal recht vatbaar voor interpretatie. Een verschil in interpretatie kan een directe aanleiding geven tot een discussie met de fiscus in kader van een fiscale controle. Soms kan de concrete toepassing van een algemene fiscale regel op uw specifieke situatie ook aanleiding geven tot onduidelijkheid.

Als u als natuurlijke persoon bijvoorbeeld een pakket aandelen verkoopt, kan u – afhankelijk van de omstandigheden – niet worden belast, dan wel worden belast aan 33% of 50%. Indien u had gerekend op een belastingvrije verrichting, maar de fiscus er een andere mening op nahoudt, kan dit aanleiding geven tot onaangename verrassingen.

Vermijden is beter dan genezen en in eerste instantie kan een fiscaal advies omtrent de mogelijke fiscale risico’s (en eventuele verschillende interpretaties) een goed startpunt zijn. Nog beter is echter om op voorhand een bindend akkoord af te sluiten met de fiscus.

De fiscus heeft hiervoor een afzonderlijke in het leven geroepen, zijnde de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (beter bekend als de ‘Rulingcommissie’). Bij deze dienst kan u terecht om de fiscale gevolgen van uw project of persoonlijke situatie voorafgaandelijk te bespreken. De uiteindelijke uitkomst – de ruling – bindt de fiscale administratie. Zo bent u zeker wat de fiscale gevolgen van uw project zullen zijn en komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan.

Laat u hierin bijstaan door een fiscaal advocaat. Wij kunnen u hierin helpen.

Artikel 26 en volgende van de Programmawet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, 2de editie, laat de fiscus toe voorafgaande kandidaat-investeerders antwoord te verschaffen over de wijze waarop de belastingswet in een bepaalde situatie zal worden toegepast.

De benaming ruling is de Engelstalige courant gekende term voor hetgeen in België officieel “voorafgaande beslissing in fiscale zaken” heet.

Een ruling kan worden aangevraagd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet gevestigd in België, door het indienen van een aanvraag tot een voorafgaande beslissing. De aanvraag kan bovendien zowel over beroepszaken als over privé-aangelegenheden gaan en dit mbt alle materies inzake de wijze van toepassing van de belastingwetten.

De materies en de bepalingen betreffende de belastingwetten die onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën vallen of waarvan hij de inning en de invordering verzekert, waarvoor de Federale Overheidsdienst Financiën niet gemachtigd is om een voorafgaande beslissing te geven, zijn de volgende (koninklijk besluit van 17 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003):

1° de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;
2° de bedragen en percentages;
3° de aangifte, het onderzoek en de controle, het gebruik van de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen, de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verjaring, het beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren, andere personen of bepaalde instellingen;
4° de bepalingen waarvoor een specifieke procedure inzake erkenning of beslissing is ingesteld met inbegrip van de collectieve procedures;
5° de bepalingen of gebruiken welke overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en voor dewelke de Minister van Financiën of de diensten van de fiscale administratie niet bevoegd zijn om zelf of unilateraal een standpunt in te nemen;
6° de bepalingen welke sancties, boetes, belastingverhogingen en -vermeerderingen instellen;
7° de forfaitaire grondslagen van aanslag.

Geen ruling wordt gegeven mbt inkomstenbelastingen wanneer de vraag betrekking heeft op een land dat geen samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft met de “belastingsparadijzen” of de beschreven verrichting of situatie geen economische grond heeft in België. 

De akkoorden afgesloten tussen de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen en de belastingplichtige omtrent de eigen kosten van de werkgever of de kwalificatie van de inkomsten en de beslissingen van die administratie inzake de kwalificatie van de inkomsten, zijn enkel bindend inzake inkomstenbelastingen.
De voorafgaande beslissing is genomen, is dus juridisch bindend voor de fiscale administratie mbt de inkomstenbelastingen  weliswaar beperkt tot de individuele vraag en zonder dat de ruling een algemene draagwijdte heeft. Evenmin zijn derden zoals de RSZ, door de ruling gebonden is (Artikel 111 van de wet van 20 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005, 3de editie).

Voorafgaande beslissingen worden zonder vermelding van de naam waar ze op betrekking op anonieme wijze gepubliceerd. Wanneer bepaalde beslissingen bijzonder  geïndividualiseerd zijn waardoor zij door het specifiek karakter de anonimiteit zouden verliezen wordt hierop uitzondering gemaakt en zullen deze beslissingen geen aanleiding geven tot publicatie.

De beslissingen zijn terug te vinden op de site van de rulingscommissie

Rechtsleer: 

• Elly Van de Velde, Enkele topics van estate planning door de bril van de Rulingdienst, Tijdschrift Estate planning, 2011/3, juni, 125

Gerelateerd
Gerelateerde modellen: 
Nog dit: 

Hoe Een aanvraag tot ruling indienen

Waar & hoe indienen

Een aanvraag of een prefilingaanvraag kan worden ingediend per gewone of aangetekende brief op ons adres: Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, t.a.v. mevrouw Véronique Tai, Voorzitter, Wetstraat 24, 1000 Brussel.

De aanvraag of prefilingaanvraag kan ook worden ingediend per e-mail: dvbsda@minfin.fed.be.

Nuttige wetteksten

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

De inhoud van een aanvraag

Een aanvraag dient de volgende elementen te bevatten:

Aanhef waarin gevraagd wordt naar een voorafgaande beslissing overeenkomstig de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken met vermelding van de fiscale bepalingen waarover een voorafgaande beslissing gevraagd wordt.

  1. De identiteit van de betrokken partijen en een omschrijving van de activiteiten van die partijen.
  2. Een omschrijving van de voorgenomen verrichting(en).
  3. Een motivering van de aanvraag: in dit gedeelte dient u omstandig te argumenteren hoe de desbetreffende fiscale wetsbepalingen volgens u dienen toegepast te worden met vermelding van de reden(en) waarom dat volgens u het geval is. Hierbij kan verwezen worden naar rechtspraak, naar nrs. uit de Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, naar circulaires, naar rechtsleer, …

Prefiling

Bij een prefilingaanvraag (gelieve in uw document(en) duidelijk aan te geven dat uw verzoek een prefilingaanvraag betreft) kunnen dezelfde elementen als hierboven vermeld aangehaald worden.
 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 16/02/2010 - 21:28
Laatst aangepast op: vr, 05/01/2018 - 14:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.