-A +A

Rechtspraak

Titel
Deelneming door onthouding voorwaarden
Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon deelneming moreel en materieel bestanddeel
Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten aanzienlijke economische terugval beoordeling los van inkomsten tijdens de samenwoning
Rookverbod - begrip gesloten plaats en begrip terras
Rookverbod - op een binnenkoer
Rookverbod verantwoordelijkheid uitbater en klant
Rookverbod controleurs dienen zich niet voorafgaandelijk aan de controle te legitimeren
GSM aan het stuur tussen hoofd en schouder
Mandaat ad litem geldt zolang ontkentenis van proceshandeling niet is bewezen
Begroting blijvende huishoudelijke schade ex aequo et bono
Vordering inzake bescherming van het leefmilieu ingesteld door milieuverenigingen
Vluchtmisdrijf om zich aan de vaststellingen dronkenschap of alcoholintoxicatie te onttrekken
Vluchtmisdrijf is ogenblikkelijk misdrijf
Spoorwegongeval 29 bis contractuele aansprakelijkheid zwakke weggebruiker verjaring
Aansprakelijkheid wegens gebrek in gelijkgrondse berm
Onderhoudsplicht van de gelijkgrondse berm door de gemeente
Vertrouwensbeginsel bestuurder in de gelijkgrondse berm
Er bestaat geen verplichting om de gelijkgrondse berm te gebruiken
Tuchtrechtelijk sanctierecht wijst op ondergeschiktheid en sluit zelfstandige samenwerking uit
Terugvordering onverschuldigd loon tijdens arbeidsovereenkomst en verjaring
Ondertekening verzoekschrift op tegenspraak
Betaling voorafgaand aan proces-verbaal van rangregeling – onverschuldigde betaling
Verjaring medische kosten termijn van twee jaar niet voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
Schijnmandaat voorwaarden
Betwistingen in PV van zwarigheden worden door de neerlegging ter griffie van dit PV bij de rechtbank aanhangig gemaakt
Precontractuele aansprakelijkheid verplichting 1 maand vooraf ontwerp overeenkomst te verschaffen
Afwezigheid verplicht verzakingsbeding geen absoluut nietige verkoop
Voorwaarden stakingsvordering
Revindicaties als onsplitsbaar geschil
Geschillen waarvoor hoven en rechtbanken bevoegd zijn
Geschillen over burgerlijke rechten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van hoven en rechtbanken
Exceptie van onwettigheid bij de burgerlijke rechter vereist geschil over schending subjectief recht en werkt enkel inter partes
Exceptie van onwettigheid kan niet vóór het ontstaan van een geschil erga omnes een onwettige rechtshandeling uit het rechtsverkeer te halen
Verschilt tussen rechtsmacht en bevoegdheid
Inwilligingsplicht bij verstek neemt de bewijslast van de eiser niet weg
Elke schending van de wet is een buitencontractuele foutorderingen en gewettigd rechtmatig belang
Aansprakelijkheid van de notaris bij bodemverontreiniging na foutieve informatieverschaffing
Voorkooprecht en verkoop aan verwanten of mede-eigenaars
Geen algemeen rechtsbeginsel schorsing tuchtprocedure in afwachting rechterlijke beslissing ten gronde
Bewarend beslag vereiste urgentie voldaan bij risico insolvibiliteit
Bewarend beslag voor een ten dele zekere en opeisbare vordering
Ontvankelijkheid van tegenvorderingen
Verslag maatschappelijke verslagen van de jeugdrechtbank kunnen niet gebruikt worden in andere procedure
Echtscheiding en weigeren te scheiden
Geen preferentiële toewijzing na partnergeweld feitelijk samenwonenden
Rechtsplegingsvergoeding kan bij afstand van geding worden verminderd
Ongegrond verklaarde weigering hernieuwing handelshuur gevolgen
Vrijwillige mede-eigendom en vordering tot uitonverdeeldheidtreding
Sociale huur laten inwonen illegalen
Opzeggen van een huurovereenkomst door een huurder aangegaan door 2 huurders

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.