-A +A

Rechtspraak

Titel
Onrechtmatig toegeëigende gelden zijn geen loon
Vordering uitsluiting recht op werkloosheidsuitkeringen is in geld waardeerbare vordering
Precontractuele informatie termijn van 1 jaar berekening
Ontslag notaris en gevolgen voor werknemers
Schadevergoeding wegens verkeersagressie en bevoegdheid vrederechter
Huurwaarborg en samenwonende partner
Handelshuurhernieuwing en wilsgebreken
Raad van state en persoonlijke verschijning
Kosten van politietussenkomst naar aanleiding van een misdrijf
Aansprakelijkheid school voor schade door ijsplek 1384 §4 BW
Onderhoudsgelden penale boeten en collectieve schuldenregeling
Vrijheidsberoving minderjarige
Regres op grond van clausule strijdig met modelpolis
Weigering inschrijving student met leerkrediet kleiner is dan of gelijk aan nul
Vrijwillige onverdeeldheid wegvallen onderliggende oorzaak
Aanpassing woning na arbeidsongeval lift
Gemeenschappelijk waarborgfonds toevallig feit
Kennisgeving van het voornemen tot regres van verzekeraar van zodra deze kennis heeft van de feiten die het regres wettigen
Handelsagentuur uitwinningsvergoeding begrip nieuwe klanten aangebracht door handelsagent
Verbod verkoop met verlies en de bescherming consument
Omschrijving opdracht van de deskundige beslissing alvorens recht te doen
Fout sluit burenhinder niet uit
Belang van een VZW
Advocaat en syndicus
Vordering voor leveringen in het zwart
Contante betalingen zonder kasboek
Sanctie schending wet consumentenkrediet
De verplichting van de garagehouder als bewaarnemer
Bewijswaarde in handelszaken factuur geen absoluut bewijs
Internationale bevoegdheid aansprakelijkheid plaats schadeverwekkend feit
Openbaar Ministerie en Bevoegdheid minister van Justitie
Openbaar Ministerie en de minnelijke schikking
Er bestaat geen recht op minnelijke schikking in strafzaken
Loutere vaststelling herhaling in beroep is geen strafverzwaring en vereist geen eenparigheid
Taalwijziging in strafzaken
Pauliaanse vordering vergt geen dagvaarding schuldenaar
Erkenning van schuld is geen afstand van verjaring
Advocaat zonder mandaat kan geen afstand doen van geding
Erkenning van schuld door betaling
Gevolgen dading ten aanzien van derden
Derden kunnen zich op bestaan en gevolgen van overeenkomst tussen partijen beroepen
Bewijswaarde schriftelijk getuigenbewijs
Verbeurdverklaring en raming ex aequo et bono
Rekening verantwoording van beheer ouderlijk vermogen en vordering tot wederinbreng vereist een gerechtelijke vereffening-verdeling met aanwijzing van een notaris-vereffenaar
Verplichte informatie over rechtsmiddelen bij de kennisgeving bij gerechtsbrief
Hoger beroep tegen afwijzing van verzoek tot taalwijziging
Hoger beroep in strafzaken met betrekking tot taalwijziging
Enkel kennelijk overdreven erelonen kunnen door de rechter verminderd
Maximum rechtsplegingsvergoeding
Vaste dagtekening hernieuwing handelshuur tegenstelbaar aan derden

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.