-A +A

Rechtspraak

Titel
samenloop opzettelijke en onopzettelijke fout aandeel in de schade is bepalend opzet niet en zeer strikte beperking uitsluiting dekking door de verzekeringsmaatschappij
Borgstelling door meerdere personen rechten van verhaal tussen de borgen
dading vereffening verdeling en vordering tot vernietiging wegens benadeling
terugvorderingsrecht OCMW voor onderhoud ouders ten aanzien van gehuwde onderhoudsplichtigen
oorzaak van de overeenkomst valse oorzaak vaststelling van valsheid na contractsluiting
Onregelmatig bewijs verkregen het buitenland
Beslag evenredige verdeling laattijdige aangifte
schorsing van de uitvoerbaarheid van een arbitrale beslissing in kortgeding
Verjaring vordering deskundige
handelshuurhernieuwing nieuwe voorwaarden nieuwe huurprijs
valse getuigenis kan terzelfdertid valsheid in geschrifte uitmaken
Strafbare deelneming
non bis in idem, drugs, witwasen, SUO
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter in strafzaken
Rechtsplegingsvergoeding en Raad van State
Voorlopig bewind en onmogelijkheid een medisch attest te voegen bij het verzoekschrift door overmacht
autonomie van de dwangsomvordering
Bewijs van een handgift
wijziging van persoonlijk onderhoudsgeld na 2007 voor EOT afgesloten voor 1 september 2007
Medisch dossier en ziekenhuis
SABAM draagt de bewijslast dat aan de voorwaarden van haar vordering is voldaan
Recht op afbeelding na publicatie van eigen foto's op een vrij toegankelijke website
Territoriale reikwijdte van de bescherming van de handelsnaam op het internet Conflict handelsnaam en domeinnaam op het web
Handelsnaam of domeinnaam met enkele letters is verwarrend en resulteert in een bevel tot overdracht van de domeinnaam
Een snackbar uitbaten met naam van een bekend stripfiguur (Tintin) zonder instemming van de rechthebbenden is een schending van het BVIE en de auteurswet en geen toegelaten parodie
Niet toegestane import door een derde van buiten de EER maakt geen uitputting uit van een communautair merk kan door de merkhouder verboden worden
Aanneming schilderwerken aansprakelijkheid en voorlichtingsplicht schilder voor afschilfering van de verf
Neerslag in het voorjaar maakt geen overmacht uit in het aannemingsrecht die de uitvoering van een resultaatsverbintenis verhindert
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen en kabels door grondwerken, graafwerken of ploegen zelfs op eigen terrein
Exceptie van niet uitvoering exceptio non adimpleti contractus kan door de niet betaalde aannemer worden ingeroepen worden ten aanzien van de derde koper
Verplichtingen verkoper en vrijwaringsplicht verborgen gebreken wegens vochtproblemen
Oorzaak in wederkerige contracten
zwakke weggebruiker en ongevallen tijdens snelheidswedstrijden of wedstrijden op een afgesloten circuit
Opheffing van onroerend beslag door schuldeiser kan niet meer eenzijdig na kantmelding van aanmaning kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden
Mondeling factuur protest en rechtsverwerking door jarenlang talmen alvorens te davaarden in betaling
Voorlopig bewind en collectieve schuldenregeling
VZW misbruik om malafide handel te drijven brengt aansprakelijkheid mee van de achterman
Vereffening-Verdeling en territoriale bevoegdheid van de Notaris
Voorlopig bewind verzoek tot beëindiging criteria
Verjaring terugvordering kinderbijslag Handvest sociaal verzekerde
Voorkooprecht ook voor pensioengerechtigde pachter
Vordering tot vermindering van onderhoudsgeld en verlies van vervangingsinkomsten door samenwoonst
Wie van rechts komt uit een verboden richting heeft geen voorrang
Zwakke weggebruiker 29bis WAM betrokkenheid geparkeerd voertuig
zwakke weggebruiker bewijslast betrokkenheid voertuig
Fictieve woonplaats kan nooit tot voordeel strekken - domicilieadressen zijn boerenbedrog
deskundigenonderzoek verbod tot delegatie van de expertise
Franstalige factuur van Brussels ziekenhuis aan patiënt uit Vlaanderen is nietig
minnelijke invordering door gerechtsdeurwaarder en verboden kosten
Bij gebreke aan voorafgaande aanmaning wordt de eiser tot de gerechtskosten veroordeeld

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.