-A +A

Rechtspraak

Titel
Betalingsgemak na dwangbevel
Algemene voorwaarden, geen kennisgeving tegenstelbaar door publicatie in Belgisch Staatsblad of neerlegging ter griffie van de rechtbank van Koophandel
Afgiftebewijs aangetekende zending-resultaatsverplichting van de post
Aangetekende zending definitie Raad van State
Rechtsplegingsvergoeding en afstand van geding
Arbeidsongeval, recht op vergoeding, prothesen, maar ook aanpassing woning zoals badkamer
Gemeenschappelijk vermogen wie vertegenwoordigt het gemeenschappelijk vermogen in rechte
Conforme levering
verplichting tot zekerheidstelling bij beslag geen verplichting zekerheid te stellen wanneer geen bewijs van nakende insolvabiliteit werd geleverd en er geen gebruik gemaakt werd van het recht tot kantonnering
Buitenlands vonnis op eenzijdig verzoekschrift vereist exequatuur alvorens tot uitvoering in België kan worden overgegaan
onderhoudsplicht ten aanzien van gehandicapte kinderen
Verjaring ten aanzien van de overheid aanvangstermijn
verjaring van de schuldvordering ten laste van de overheid
Afluisteren machtiging onderzoeksrechter motivering
koop of verkoop van een goed dat niet voldoet aan de wettelijke vereisten gevolgen
tweede boedelnotaris dient niet territoriaal bevoegd te zijn
Territoriale bevoegdheid EEX verdrag plaats levering
Onmogelijkheid vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt De schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen wordt verdeeld onder de verzekeraars
onderhoudsgeld na EOT wijzigbarheid voor de echtscheidingen onderlinge toestemming van na 1 september 2007 en niet voor de oude echtscheidingen artikel 301 paragraf 7 BW
Cassatie erkent de indicatieve tabel om op aanvullende wijze schade te begroten
Collectieve schuldenregeling en aanvullende schuldvorderingen
Vordering wegens burenhinder kan ingesteld worden door de houder van een persoonlijk of zakelijk recht
Herroeping schenking wegens niet vervulling lasten plichten naakte eigenaar
verkoop onroerend goed handelshuur
consumentenkrediet gezamenlijke huishouding terugbetalingscapaciteit
aanvaarding bij levering slaat enkel op zichtbare gebreken Exoneratie kan enkel in hoofde van beroepsverkoopsverkoper slaan op niet opspoorbare gebreken Garantie ten aanzien van bepaald gebrek
herroeping collectieve schuldenregeling motivering ontvangen gelden buiten weten van schuldbemiddelaar
Timesharing
prioritair voertuig - niet elk voertuig met zwaailichten is prioritair - toepassing dierenambulance
Prioritair voertuig blauwe zwaailichten alleen verschafte geen enkel recht
wachttijd ademtest alcohol ademanalysetest essentieel voor het recht van verdediging
Loutere bewering is geen bewijs ook niet in fiscale zaken
Pauliaanse vorderingen en fictief geachte overdracht van aandelen
forum of bevoegdheidsbeding kan afgeleid worden uit een handelsrechtelijk gebruik
kennelijk onevenwichtig beding wet handelspraktijken toepassing
Oldtimers in het verkeer
Rechtstreekse vordering van de benadeelde ten aanzien van de verzekeraar verjaring
kortgeding bevoegdheid ten aanzien van een onrechtmatige overheidshandeling invloed strafprocedure
overheidsverantwoordelijkheid in milieuzaken
buitengerechtelijke bekentenis en fiscale aangifte (aangifte van een nalatenschap)
buitengerechtelijke bekentenis en gedeeltelijke uitvoering overeenkomst
Wet continuiteit ondernemingen gerechtelijke reorganisatie mogelijk voor een virtueel failliete onderneming
Exoneratiebeding in betaalde parkeergarages
Aansprakelijkheid ouders en toeziende grootouder bij ongeval met een klein kind
Winst van een loterij is niet belastbaar zelfs niet voor een beroepsmatig gewonnen prijs
herstelvordering uitsluitend met oog op ruimtelijke ordening en redelijkheidstoetsing
hoofddoek neutraliteit gemeenschapsonderwijs godsdienstleraars arrest Raad van State 02/07/2009
curator heeft geen vorderingsrecht op de vereffenaar die met miskenning van de gelijkheid der schuldeisrs tot verdeling is overgegaan
vrijwillige tussenkomst en hoger beroep
vrijwillige tussenkomst en hoger beroep

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.