-A +A

Rechtspraak

Titel
Voorlichtingsplicht van de informaticus
Overeenkomst geruisloos treffen van aanbod en aanvaarding
Overeenkomst kan tot stand komen door een (aanvaarde) pro forma factuur
Regresrecht van de hoofdelijke schuldenaar op zijn medeschuldenaar
Hoofdelijke schuldenaar kan zich beroepen op verjaring
Recht op vrijheid van meningsuiting – Verbod betoging
Fiscus draagt geen bewijslast van de verzending van de aanslag
Fiscale sanctie non bis in idem
Niet verzekerd voertuig eigenaar houder en bestuurder zijn strafbaar
BTW bewijs door opeenstapeling vermoedens
Bewijs door opeenstapeling vermoedens
Bewijs van onbekend feit kan niet afgeleid uit voordien niet als bewezen aangenomen feit
Feiten die als uitgangspunt van een redenering worden aangenomen, moeten vaststaan
Aanname van een feit kan het resultaat zijn van een bewijsvoering door vermoedens
Terrorisme uitsluitingsgrond 141bis Strafwetboek
Ten onrechte niet gefactureerde BTW dient door de koper betaald
Fiscaal machtsmisbruik door gemeente
Ontbinding sociale huur door ernstige tekortkoming door ernstig storend gedrag van sociale huurder woning
Passieve hoofdelijkheid gevolgen voor stuiting en schorsing van de verjaring
Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit geen schade uit in de zin van art. 1384 BW
Onverschoonbare dwaling is geen wilsgebrek
Weens koopverdrag- verjaring vordering gebrek aan overeenstemming goederen
Weens koopverdrag verplichtingen van de koper
Wraking beoordeling wrakingsgronden door de onmiddellijk hogere rechtsinstantie
Voorlopige hechtenis verkeerde vermelding identiteit
Gekwalificeerde benadeling – Koop - Nietigheid koopovereenkomst - Schadevergoeding
Feitelijk meesterschap over een dier begrip
Buitencontractuele aansprakelijkheid afbreken onderhandelingen begroting van de schade
Positief en negatief contractbelang na afbreken onderhandelingen
Vordering tot vernietiging van de koop-verkoop dieren wegens bedrieglijke verzwijging
Recht van opstal - niet-overgeschreven akte gevolgen
Vordering tot vernietiging of wijziging beslissing algemene vergadering mede-eigendom
Onnaspeurbare aard van het verborgen gebrek
Toestemming vereist kennis te kunnen nemen van de bedingen
Fabrikant en gespecialiseerde verkoper hebben verzwaarde plicht bij verborgen gebreken
Verborgen gebreken en keuzerecht van de koper
Sanctie bij ontbinding wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in natura of bij equivalent
Onmogelijkheid voor verkoper verborgen gebrek te kennen
Verzachtende omstandigheden in tuchtdossier verhinderen maximumstraf
Beroep na opgeheven verzet in strafzaken
Witwassen geen verschoningsgrond wegens bloed- of aanverwantschap
Tijdelijke handelsvennootschap – Procesbevoegdheid vennoten
Verkoop van een onverdeeld aandeel in een nalatenschap
Strafbeding dat geen vergoedend karakter heeft
Ontbinding huurovereenkomst enkel mits voldoende ernstig karakter van wanprestatie
Vordering tot ontbinding huurovereenkomst gevolgd door verlaten pand door huurder is geen minnelijke ontbinding huur
Sterkmaking voor de uitvoering van de overeenkomst
Herschilderen na einde handelshuur
Vereniging van mede-eigenaars bewaarder van de gemeenschappelijke gedeelten in de zin van 1384 burgerlijk wetboek
UItstel na einde huur

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.