-A +A

Rechtspraak

Titel
Dwaling door de huurder bij opzegging sociale huur
Ontkentenis van proceshandeling niet mogelijk in strafzaken
Ontslag om dringende redenen vereiste voorafgaand verhoor
Ontslag om dringende redenen vereiste voldoende ernstige feiten
Ontslag om dringende redenen verschoond door depressie en burn-out
Ontslag om dringende redenen wegens racistische opmerkingen
Ontslag om dringende redenen onvoldoende ernstig karakter
Zwangere werknemer kan worden ontslagen in kader van collectief ontslag
Verhuurder is aansprakelijk als makelaar huurwaarborg verliest
Thuiswachtdienst kan toch arbeidstijd zijn
Verlies van een kans mag ambtshalve door de rechter worden ingeroepen
Dwangsom per tijdseenheid berekenen
Dwangsom blijft verbeurd wanneer verboeden daad wordt gestopt maar onmiddellijk vervangen door een gelijkaardige
Dwangsom blijft verbeurd na uitspraak ten gronde waarin niet geoordeeld werd over dwangsom of opheffing opgelegd verbod
Dwangsom kan niet verminderd worden op grond van biillijkheid
Temperende werking van de rechter
Justitie is bron van recht en niet van fortuin
Piramidesysteem begrip
Aansprakelijkheid van de turnleraar voor ongeval in de turnles
Mede-eigendom hoedanigheid individuele eigenaar bij vordering uitvoering dading
Tabak verkopen aan verlaagde prijs is verboden
Betwisting van de geldigheid van de toestemming moeder bij erkenning van het vaderschap
Verjaring begint pas te lopen vanaf moment dat onrechtmatige daad is gestopt
Aansprakelijkheid beleggingsadvies
Schuldvergelijking na faillissement voor samenhangende schuldvorderingen
Bedrieglijk onvermogen door collectieve schuldenregeling
Houder van cognossement recht op aflevering goederen en recht op schadevergoeding
Exceptie van niet uitvoering exceptio non adimpleti contractus en voorafgaande aanmaning
Leegstandsheffing opeisbaar na het faillissement
Discretionaire beoordelingsbevoegdheid van tuchtoverheid
Onrechtmatig bewijs in tuchtzaken
Antigoonleer in tuchtzaken
Faillissementspauliana derde dient in de procedure betrokken
Buitensporige verbintenissen voorafgaand aan faillissement
Schuldeisers benadelen en zich verrijken voorafgaand aan faillissement
Collectieve schuldenregeling laattijdige aangifte schuldvordering
Collectieve schuldenregeling kennisgeving aan onderneming met meerdere vestigingen
Kennisgeving aan juiste of verkeerde dienst binnen onderneming met meerdere vestigingen
Elektriciteitsfacturen verjaring is terug 5 jaar (wetswijziging)
Handelsagentuur uitwinningsvergoeding geen toepassing bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Vals facebookprofiel enkel strafbaar bij bedrieglijk opzet
Onteigening motivering
Dading met geweld
Geweld is geen wilsgebrek indien contract sinds ophouden van geweld is goedgekeurd
Tegenstrijdige uitspraak heeft geen kracht van gewijsde
Schijnsamenwoning bewijs
Toerekenbaarheid van burenhinder
Vordering verrijking zonder oorzaak kan in ondergeschikte vordering worden ingesteld
WCO met oog op collectief akoord bindende kracht van het akkoord
Vernietiging verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.