-A +A

Rechtspraak

Titel
Vennoten onder firma zijn handelaars
Vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap
Verkoopoptie interpretatie
Ontbinding overeenkomst ingevolge zelfmoord
Precontractuele aansprakelijkheid bij afbreken van onderhandelingen door de verkoper met koper
Soortgelijke handel in de handelshuurwet geen vereiste verborgen karakter
Incidenteel bedrog bij verkoop van een auto
Schijnmandaat notaris resulteert in geldige verkoop
Schijnmandaat constitutieve elementen
Huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot
Zakelijke indeplaatsstelling
Eenzijdige verkoopbelofte onherroepelijk
Handelsagentuur concurrentiebeding matiging door de rechter
Verplichting om voorrang te verlenen heeft een algemene strekking
Verplichting om voorrang te verlenen staat los van het rijgedrag van de voorranggerechtigde weggebruiker
Verzakking in de weg aansprakelijkheid van de gemeente
Aansprakelijkheid van de gemeente ingevolge verklaring van de burgemeester
Aansprakelijkheid gemeente voor gebreken in gelijkgrondse berm
Ontslag van chauffeur om dringende redenen wegens herhaald verkeersmisdrijf
Ongeoorloofde oorzaak en voorwerp oprichting bouwwerk in strijd stedenbouwkundige voorschriften
Aansprakelijkheid architect en aannemer - Tienjarige aansprakelijkheid - Verjaringstermijn - Afwijking gemeenrechtelijke verjaringsregel - Gelijkheidsbeginsel
Plaatsvervangend magistraat - Opdrachten - Omvang- Voorwaarden inschakeling
Sociale huur geen rechtsmacht van de Raad van State
Burgerlijke partijstelling maakt van de burgerlijke partij een volwaardige procespartij
Burgerlijke partijstelling maakt de strafrechter burgerlijk bevoegd en stuit burgerlijke verjaring
Opzegging voor eigen exploitatie – Verpachter die zijn landbouwbedrijf heeft stopgezet en het daarna verpacht
Betwisting vaderschap - bezit van staat - art 318 § 1 B.W. interpretatie conform de grondwet
Huurovereenkomst van korte duur - Beëindiging in onderling overleg
Opzegging handelshuur door verhuurder voor eigen gebruik iedere driejarige periode - Vereiste dat deze mogelijkheid in contract is voorzien
Weigering hernieuwing handelshuur door instellen vordering wegens tekortkoming huurder
Uiterst dringende noodzakelijkheid raad van state wegens financieel nadeel
Loondiefstal door werknemer met dienstencheques
Rechtsbijstandverzekeraar erelonen begroot volgens de waarde van de zaak
Valsheidsprocedure - Afwijzing indien kennelijk onredelijk
Intellectuele en materiële valsheid in geschrifte
Gezichtsstoornis belet geen wilsuiting in een notariële akte
Vermelding van het aantal exemplaren is niet nodig indien er slechts twee partijen zijn
Contractueel beding omvang vergoeding bij beëindiging aanneming is geen schadebeding
Vordering van OCMW tot terugbetaling leefloon aal onderhoudsgerechtigden is geen onderhoudsvordering
Controle op bijzondere opsporingsmethoden belet beklaagde niet om voor vonnisrechter provocatieverweer te voeren.
Herstel in eer en rechten voorwaarde tot regeling van de schadevergoeding - Quid bij provisionele schadevergoeding?
Burgerlijke bewijsregels in strafzaken inzake het bestaan van overeenkomsten waarvan het misdrijf afhangt
Onpartijdigheid- en onafhankelijkheidsbeginsel worden begrensd door uitdrukkelijke wettelijke bepalingen
Vereffening en verdeling na aanstelling notaris kunnen partijen de rechter niet meer rechtstreeks vatten
Vereffening en verdeling geschillen bevoegdheid notaris
Verkavelingsvergunning onder de expliciete voorwaarde om de lasten m.b.t. het sociaal woonaanbod strikt na te leven bevoegdheid Raad voor Vergunningsbetwistingen
Inwilligingsplicht rechter bij verstek sluit onderzoek naar bevoegdheid niet uit
Voorlichtingsplicht advocaat betreffende de wijze van berekening van het ereloon
Schijnzelfstandigheid door sociale dumping van buitenlands personeel onder gezag
Wet regeling jachtschade onderscheid siergrasperken en landbouwgronden schendt gelijheidsprinciepe

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.