-A +A

Rechtspraak

Titel
Taalgebruik in gerechtszaken, Franse termen tussen aanhalingstekens en Latijnse rechtspreuk
Factuur dient niet om schadevergoeding te eisen
arrest grondwettelijk hof 4 maart 2008 inzake milieurechten
afbeelding van een verdachte zonder toestemming
Gevolgen van de echtscheiding tussen de echtgenoten werken terug vanaf de instelling van de eerste vordering, zelfs bij hervatting samenleving
Echtscheiding overgangsrecht tegeneis ingesteld na 1 september 2009 Hoofdeis ingesteld voor 1/9/2009 Oud recht
Echtscheiding overgangsrecht echtscheiding definitief voor 1/9/2007, Onderhoudsvordering na 1/9/2009: Oude wet
Echtscheiding werking in de tijd oude procedure wordt in beroep naar oud recht verder gezet
Echtscheiding onderhoudsgeld niet beperkt in tijd voor oude echtscheidingen
Onderhoudsgeld na echtscheiding nieuwe wet begroting van het bedrag een arrest bij wijze van voorbeeld
Taalgebruik in gerechtszaken naam van een gemeente in andere taal dan de taal van rechtspleging
Registratierechten verlaagd voor woningen die een maximum KI niet overschrijden vereiste van woning tot huisvesting
EOT wijzigende overeenkomst schuldbekentenis die niet aan de rechter werd ter kennis gebracht is nietig
Wet continuiteit ondernemingen beslagen behouden bewarende werking: opheffingsmogelijkheid door de rechter
Wet continuiteit onderneming reorganistaie met oog op overname vereist maatschappelijk en geen privatief belang
Handelshuur vermengd met privatief deel na einde huur wordt huurder in de woning gelaten, verlies recht op huurhernieuwing
Aansprakelijkheid ouders voor kinderen verkeersongeval
Handelshuur Aanvraag hernieuwing – niet-vermelden van antwoordmogelijkheid bij gerechtsdeurwaardersexploot – absolute nietigheid
oplichting door waarzeggerij constitutieve elementen
Landpacht teveveel betaalde pacht recht van terugbetaling van dwingend recht
Belang en hoedanigheid kunnen niet betwist worden op basis van de betwisting van het subjectief recht waarop de eiser zich steunt
De strafrechter houdt ingevolge art 4 Voorafgaande titel Wetboek Strafvordering ambtshalve de burgerlijke belangen aan doch zolang een schadelijder geen geding heeft ingesteld tegen de beklaagde kan deze ook geen rechtsmidddel aanwenden
Het eigen recht van de verhuurder tegen de verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid verjaart na 5 jaar
Arbeidsovereenkomst rechtbank woonplaats werknemer rechtsprekend naar het recht van de woonplaats van de werkgever
Woningbouwwet Wet Breyne verplichte vermeldingen in contractbelofte op straffe van nietigheid
handelshuur wordt verhuurd aan de overnemer van een handelszaak waardoor het huurcontract accesorium is van de handelszaak en terzake mbt de huur niet meeer de Vrederechter maar de rechtbank van koophandel bevoegd is
tegenstelbaarheid en afdwingbaarheid van gemeentelijke verordeningen bekendmaking en bewijs
Informatieverplichting van de zorgvuldige arts ten aanzien van de patient
notaris en beroepsgeheim ten aanzien van de fiscus
lasthebber ad hoc aangesteld voor vervolgde vennootschap geen beroep mogelijk tegen aanstelling
aanvaarding van vordering door aanvaarding van levering los van factuurprotest
voorwaardelijke verbintenis of verbintenis onder voorwaarde een toepassingsgeval
recht op interest bij teveel betaalde successierechten te betalen door de belastingen
Straf met uitstel beletsel eerdere straf van meer dan 12 maanden kan slechts beletsel zijn voor een straf in kracht van gewijsde
Pensioenstelsels Marokko polygamie rechtsstelsels verschillende rechthebbenden
Voorrang op een rotonde
Bewijsrecht kleine vorderingen
Bewijsrecht boven een bepaald bedrag vergt een geschrift
Oude bouwovertredingen
Vruchten enkel voor de bezitter te goeder trouw
Auteursrecht Format TV programma rechtspraak
Vervroegd pensioen na en door schade vormt geen schadepost voor schuldenaar van het pensioen
tergend en roekeloos beroep sancties door de rechter niet mogelijk voor misbruik voorafgaand aan 22/06/2007
Beëindiging aanneming werk of diensten contractuele beëindigingsmogelijkheden
Bevrijding van de borg uitstel van de behandeling van de vordering tot veroordeling van de borg tot uitspraak over de vrijstelling
arbitrage, erkenning buitenlandse arbitrageovereenkomsten en uitsluitingen ingevolge de Belgische wet
probatievoorwaarde slachtoffer vergoeden
Vluchtmisdrijf moreel bestanddeel
auteursrechten beheersmaatschappijen of beheersvennootschappen van auteursrechten hebben geen hoedanigheid om in rechte op te treden voor niet aangesloten leden
Handelsagent voor meerdere principalen

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.