-A +A

Wie gelijk krijgt in een proces kan toch in het ongelijk gesteld worden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
din, 22/11/2011
A.R.: 
11/2268/A
Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd

[...]

De verweerster heeft zich vergist over de draagwijdte van het onder verbeurte van een dwangsom opgelegde verbod. Die vergissing was echter slechts mogelijk door de nutteloze handeling van de eiseres.

Het begrip "de in het ongelijk gestelde partij" in art. 1017 Ger.W. is ruimer dan het begrip "partij die haar vordering ingewilligd ziet". Een partij die in het proces zelf gelijk krijgt, is toch ook een in het ongelijk gestelde partij als haar houding eveneens aanleiding tot het geschil heeft gegeven (vgl. W.L. Haardt, De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding, Proefschrift Leiden, 1945, 21).

Elk van de partijen dient bijgevolg de kosten te dragen die aan hun kant gevallen zijn.

voor de volledige tekst van het vonnis klik hier

Noot: 

Hof van Cassatie, België, 25/01/2013, C.12.0202.N, juridat

4. Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst ie-der eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, waaronder de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1018, 6°, en 1022 Gerechtelijk Wet-boek.

5. De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt dat tussen de partijen een daadwerkelijke procesverhouding bestaat derwijze dat tussen hen een vordering werd ingesteld strekkende tot de veroordeling van de ene partij jegens de andere.

6. De appelrechters die de eiseres jegens de tweede verweerder veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding, terwijl zij vaststellen dat de tussenkomst van deze partij van bewarende aard is en ertoe strekt de vordering van de curator, de eerste verweerder te ondersteunen en om voorbehoud te vragen voor een eventueel later tegen de eiseres in te stellen vordering, schenden artikel 1017, eerste lid, Gerech-telijk Wetboek.

Het middel is gegrond.


Partij die van de rechter verkrijgt wat zij minnelijk aangeboden had gekregen, maar niet had aanvaard veroordeeld tot de kosten

Rb. Koophandel Antwerpen Afdeling Mechelen, 17 juni 2016, RW 2017-2018, 231

uittreksel:

GmbH B. t/ NV U.P.S.

...

4. Kosten van het geding

Terecht stelt NV U.P.S. dat zij bij brief van 26 maart 2014 aan de raadsman van GmbH B. aanbood de vordering in der minne te regelen door een betaling van 85 euro. Dit is precies het bedrag dat in casu door de rechtbank als recupereerbare schade wordt aanvaard.

Overeenkomst art. 1017 Ger.W. verwijst de rechter in ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.

Er kan evenwel worden afgeweken van deze regel. Het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat een rechter de kosten anders verdeelt wanneer hij van oordeel is dat die kosten veroorzaakt, of minstens nadelig beïnvloed zijn door de niet in het ongelijk gestelde partij (B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 449). Nutteloze kosten kunnen ook op grond van art. 1382 BW ten laste worden gelegd van de partij die ze heeft gemaakt, ook al is deze partij niet de in het ongelijk gestelde partij. De regel uit het aansprakelijkheidsrecht dat men alle redelijke maatregelen moet nemen teneinde de schade te beperken, wordt aldus ook toegepast in het civiele procesrecht (J. Laenens, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 496).

In casu had GmbH B. de schade kunnen beperken door het minnelijk aanbod te aanvaarden. GmbH B. dient dan ook in de kosten van het geding te worden verwezen.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 01/12/2011 - 23:27
Laatst aangepast op: ma, 02/10/2017 - 18:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.