-A +A

Wie een herstelmaatregel krijgt opgelegd kan zich niet beroepen op strafrechtelijke rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 26/10/2017
A.R.: 
239.676

Bestuurlijke maatregelen zijn aldus gericht op de bescherming en het herstel van het leefmilieu en hebben geen repressief of bestraffend oogmerk. Derhalve kan de persoon aan wie een bestuurlijke herstelmaatregel wordt opgelegd, zich niet beroepen op de strafrechtelijke rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden. De bestuurlijke maatregel strekt immers niet tot het opleggen van sancties of de bestraffing van het milieumisdrijf als zodanig.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1052
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vzw M.O.W. t/ Vlaamse Gewest

Arrest nr. 239.676

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 31 maart 2014, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 31 januari 2014 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de afdeling Milieu-inspectie van 20 november 2013, houdende weigering om in te gaan op het verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen, ongegrond wordt verklaard.

...

V. Onderzoek van het enige middel

...

Beoordeling

...

B. Gegrondheid van het middel

14. Overeenkomstig art. 16.4.5 [van het decreet van 5 april 1995 «houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid»; hierna: «DABM»] kunnen «na de vaststelling van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf [...] bestuurlijke maatregelen worden opgelegd». Art. 16.4.18, § 2 DABM schrijft voor dat het verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen «aannemelijk [moet] maken dat er een milieu-inbreuk of milieumisdrijf is». Volgens art. 16.1.2, 2o DABM moet onder milieumisdrijf worden verstaan: «een gedraging, in strijd met een voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel, waarop een straf is gesteld overeenkomstig de bepalingen van deze titel».

Blijkens de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI «Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen», dat later het decreet van 21 december 2007 is geworden, is het bij bestuurlijke maatregelen «niet zozeer de bedoeling om de overtreder in persoon te raken, dan wel om een einde te stellen aan een milieu-inbreuk of milieumisdrijf, zijn gevolgen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en herhaling ervan te voorkomen», kunnen «bestuurlijke maatregelen [...] volledig onafhankelijk van strafsancties worden genomen», kan een bestuurlijke maatregel, aangezien ze «geen sanctie is in de strafrechtelijke betekenis van het woord, [...] niet het voorwerp uitmaken van een genademaatregel met toepassing van artikel 110 van het gecoördineerde Grondwet» en zijn «de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering nopens de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten in strafzaken [evenmin] hierop van toepassing» (Parl.St. 2006-07, nr. 1249/1, p. 14).

Bestuurlijke maatregelen zijn aldus gericht op de bescherming en het herstel van het leefmilieu en hebben geen repressief of bestraffend oogmerk. Derhalve kan de persoon aan wie een bestuurlijke herstelmaatregel wordt opgelegd, zich niet beroepen op de strafrechtelijke rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden. De bestuurlijke maatregel strekt immers niet tot het opleggen van sancties of de bestraffing van het milieumisdrijf als zodanig. De verwerende partij kan in dit verband ook niet dienstig verwijzen naar het beweerd ontbreken van een «intentioneel element» in de persoon van de exploitant.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 24/02/2018 - 15:34
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 17:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.