-A +A

Wie is bestuurder van een voertuig

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 20/09/2016
A.R.: 
P.13.1917.N

Uit de aanhef van artikel 2 Wegverkeersreglement blijkt dat de definitie van 'bestuurder' uit artikel 2.13 Wegverkeersreglement  (al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt) enkel van toepassing is op het Wegverkeersreglement zelf en geen toepassing vindt op de Wegverkeerswet; in dat geval dient het begrip bestuurder bij gebrek aan wettelijke definitie in de gewone zin van het woord te worden begrepen.

De bestuurder in de zin van artikel 34.2, Wegverkeerswet, is niet enkel de persoon die enige handeling verricht om een zich voortbewegend voertuig de gewenste richting te doen volgen en daartoe het stuurwiel hanteert, maar ook al wie de controle of het meesterschap over dat motorrijtuig heeft door de leiding van de voortgang van het voertuig in handen te nemen of trachten te nemen en hierdoor een invloed uitoefent op het in beweging zijnde voertuig; uit deze bepaling volgt niet dat een bestuurder ook de rem- en versnellingspedalen en aldus de kracht van de motor moet beheersen.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.15.0409.N
S C,
beklaagde en burgerlijke partij,
eiseres,
tegen
1. L M F,
beklaagde,
2. BELFIUS INSURANCE nv, met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5,
vrijwillig tussengekomen partij,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Ieper, van 8 januari 2015.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het bestreden vonnis veroordeelt de verweerder 1 tot de betaling van een voorschot aan de eiseres, beveelt een onderzoeksmaatregel, houdt de beslissing over de kosten en de rechtsplegingsvergoeding aan en stelt de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering onbepaald uit. Aldus bevat het bestreden von-nis geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in één der gevallen bedoeld in artikel 420, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvorde-ring: anders dan in eerste aanleg werd de eiseres in hoger beroep ook schuldig be-vonden aan de telastlegging E wegens het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol en werd haar straf verzwaard; het vonnis stelt niet vast dat deze beslissing met eenparige stemmen van de appelrechters werd genomen.

3. Het vonnis stelt in zijn beschikkend gedeelte vast dat de appelrechters recht doen "in graad van beroep en op tegenspraak, en met éénparigheid van stemmen".
Het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist bijge-volg feitelijke grondslag.

Tweede middel

Eerste onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 34, § 2, Wegverkeerswet, ar-tikel 29bis WAM, en artikel 2.13 Wegverkeersreglement: de appelrechters stellen niet vast dat de eiseres ook de rem- en versnellingspedalen en aldus ook de kracht van de motor kon beheersen; zij vermochten dan ook niet te beslissen dat zij de hoedanigheid van bestuurder had.

5. Het onderdeel preciseert niet hoe en waarom het bestreden vonnis artikel 29bis WAM schendt.

In zoverre is het onderdeel onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk.

6. Artikel 34, § 2, 1°, Wegverkeerswet bepaalt:

"Met geldboete van 200 euro tot 2000, wordt gestraft:
1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een be-stuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;".

7. Uit de aanhef van artikel 2 Wegverkeersreglement blijkt dat de definitie van ‘bestuurder' uit artikel 2.13 Wegverkeersreglement enkel van toepassing is op het Wegverkeersreglement zelf en geen toepassing vindt op de Wegverkeerswet. In dat geval dient het begrip bestuurder bij gebrek aan wettelijke definitie in de ge-wone zin van het woord te worden begrepen.

8. De bestuurder in de zin van artikel 34, § 2, Wegverkeerswet, is dan ook niet enkel de persoon die enige handeling verricht om een zich voortbewegend voer-tuig de gewenste richting te doen volgen en daartoe het stuurwiel hanteert, maar ook al wie de controle of het meesterschap over dat motorrijtuig heeft door de lei-ding van de voortgang van het voertuig in handen te nemen of trachten te nemen en hierdoor een invloed uitoefent op het in beweging zijnde voertuig.

9. Uit deze bepaling volgt niet dat een bestuurder ook de rem- en versnellings-pedalen en aldus de kracht van de motor moet beheersen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

10. Het bestreden vonnis stelt onaantastbaar vast dat de eiseres de controle over de wagen heeft pogen over te nemen door aan het stuur te trekken. Aldus is de beslissing dat de eiseres als de bestuurster van het voertuig moet worden be-schouwd, naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 71, 418 en 420 Strafwetboek: de eiseres heeft in haar syntheseberoepsconclusies een noodtoestand als rechtvaardigingsgrond aangevoerd, te weten dat zij een "noodmanoeuvre" heeft moeten uitvoeren; het vonnis stelt niet vast of de ingeroepen rechtvaardigingsgrond al dan niet geloofwaardig was en gaat niet na of het tegenbewijs van deze rechtvaardigingsgrond al dan niet werd geleverd door het openbaar ministerie of de burgerlijke partij.

12. Het vonnis oordeelt niet alleen dat de eiseres "door haar roekeloos rijge-drag, waarbij zij zonder reden hard aan het stuur trok, mede waardoor het voer-tuig van de baan raakte", als bestuurster onvoorzichtig heeft gehandeld en alzo onopzettelijk slagen en verwondingen heeft toegebracht aan de verweerder 1, maar ook dat ze niet alleen zelf de controle over de wagen heeft pogen over te nemen door aan het stuur te trekken, maar bovendien het risico heeft aanvaard door in het voertuig van de verweerder 1 te stappen, hoewel zij wist dat deze geen rijbewijs had en zeer zwaar geïntoxiceerd was. Met die redenen geeft het bestre-den vonnis te kennen dat de eiseres zich zelf in een toestand heeft geplaatst die op voorzienbare wijze tot de door haar strafbaar gestelde handelingen kon leiden, zo-dat noodtoestand uitgesloten is. Aldus beantwoordt en verwerpt het bestreden vonnis het bedoelde verweer en is de beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 107,31 euro.

 

Noot: 

Definitie van een bestuurder conform artikel 2 Wegverkeersreglemen:
(KB 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
BS 09.12.1975)

"Bestuurder" : al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt."

2.15.2: " Een "voortbewegingstoestel" is :

1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel, die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder."

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 18/09/2017 - 10:47
Laatst aangepast op: ma, 18/09/2017 - 10:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.