-A +A

Wanneer betekening aan de persoon niet mogelijk is

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 15/05/2015
A.R.: 
C.12.0568.N

Art. 38, § 1, eerste en tweede lid Ger.W. bepaalt dat ingeval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in art. 35 Ger.W., de betekening bestaat in het achterlaten door de gerechtsdeurwaarder aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in art. 44, eerste lid Ger.W. bepaalde gegevens. De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.

Art. 44, eerste lid Ger.W. bepaalt dat wanneer het afschrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend, het wordt achtergelaten onder gesloten omslag, met de vermelding van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, de naam en voornaam van de geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding “Pro Justitia – dadelijk af te geven”. Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen.

Overeenkomstig het tweede lid van die bepaling wordt van het vervullen van al die formaliteiten melding gemaakt in het exploot en op het afschrift.

De vermelding van de in art. 44 Ger.W. bepaalde formaliteiten zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven, zodat de niet-naleving ervan niet tot de nietigheid van de betekening kan leiden.

Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het exploot waarbij een in laatste aanleg gewezen gerechtelijke beslissing wordt betekend, de vermelding bevat van de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en van de hiertoe vereiste vormen en termijnen.

Uit het civiele onderdeel van art. 6.1 EVRM kan geen verplichting worden afgeleid om bij de betekening van een rechterlijke beslissing op het initiatief van één van de bij die beslissing betrokken procespartijen, informatie te verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
460
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

M. t/ Pensioendienst voor de overheidssector

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 28 juni 2012.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerder werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op: het cassatieberoep is ingesteld buiten de termijn bepaald in art. 1073, eerste lid Ger.W.

2. Overeenkomstig art. 1073, eerste lid Ger.W. is, behalve wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden, te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig art. 792, tweede en derde lid Ger.W.

3. De eiseres voert allereerst aan dat de in art. 1073, eerste lid Ger.W. bepaalde termijn hier geen aanvang heeft genomen omdat het exploot waarbij de bestreden beslissing werd betekend niet alle door art. 44, eerste lid Ger.W. vereiste vermeldingen bevat en derhalve nietig is.

4. Art. 38, § 1, eerste en tweede lid Ger.W. bepaalt dat ingeval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in art. 35 Ger.W., de betekening bestaat in het achterlaten door de gerechtsdeurwaarder aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in art. 44, eerste lid Ger.W. bepaalde gegevens. De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.

Art. 44, eerste lid Ger.W. bepaalt dat wanneer het afschrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend, het wordt achtergelaten onder gesloten omslag, met de vermelding van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, de naam en voornaam van de geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding “Pro Justitia – dadelijk af te geven”. Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen.

Overeenkomstig het tweede lid van die bepaling wordt van het vervullen van al die formaliteiten melding gemaakt in het exploot en op het afschrift.

5. Anders dan waarvan het door de eiseres ontwikkelde verweer uitgaat, is de vermelding van de in art. 44 Ger.W. bepaalde formaliteiten niet op straffe van nietigheid voorgeschreven, zodat de niet-naleving ervan niet tot de nietigheid van de betekening kan leiden.

6. De eiseres voert voorts aan dat de betekening ook nietig is omdat het exploot het bestaan niet vermeldt van het rechtsmiddel van de voorziening in cassatie en de termijn waarbinnen dit rechtsmiddel moet worden ingesteld.

7. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het exploot waarbij een in laatste aanleg gewezen gerechtelijke beslissing wordt betekend, de vermelding bevat van de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en van de hiertoe vereiste vormen en termijnen.

8. Anders dan de eiseres aanvoert, kan uit het civiele onderdeel van art. 6.1 EVRM geen verplichting worden afgeleid om bij de betekening van een rechterlijke beslissing op het initiatief van één van de bij die beslissing betrokken procespartijen, informatie te verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld.

9. Wanneer een vermeende schending van art. 10 en 11 Gw. betrekking heeft op een leemte in de wetgeving, dient het Hof slechts een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het vaststelt dat de rechter, in voorkomend geval, in staat is deze leemte te verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.

10. De door de eiseres aangeklaagde leemte in de wetgeving, gesteld dat ze de Grondwet schendt, zou te dezen de tussenkomst van de wetgever vereisen om de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling te bepalen.

Er bestaat bijgevolg geen grond om een prejudiciële vraag te stellen over het ontbreken van de verplichting om bij de betekening van een rechterlijke beslissing bij gerechtsdeurwaardersexploot, informatie te verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld.

11. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het verzoekschrift tot cassatie ter griffie van het Hof werd ingediend op 26 november 2012, dit is meer dan drie maanden na de betekening van de bestreden beslissing, die plaatsvond op 20 augustus 2012.

Het cassatieberoep is bijgevolg laattijdig.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Noot: 

Uittreksel uit het gerechtelijk wetboek:

Art. 38.<W 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1. [1 In geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens.

De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.

Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, [2 ...]2, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.

Wanneer de geadresseerde van het exploot de overbrenging van woonplaats heeft aangevraagd, wordt de in het derde lid bedoelde brief gericht aan de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven en aan het adres waarop hij aangekondigd heeft zijn nieuwe woonplaats te willen vestigen.

Wanneer de in het derde en het vierde lid bedoelde voorschriften verzuimd of onregelmatig verricht zijn, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.]1

§ 2. Wanneer uit de ter plaatse vastgestelde feitelijke omstandigheden blijkt dat het materieel onmogelijk is tot de betekening over te gaan door het achterlaten van een afschrift van het exploot aan de woonplaats of bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, bestaat zij in de terhandstelling van het afschrift aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet; op het origineel en op het afschrift worden de feitelijke omstandigheden vermeld die de betekening aan de procureur des Konings noodzakelijk maken. [3 De betekening aan de procureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter hand te stellen.]3 [4 De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]4

Hetzelfde geldt wanneer de woning waar de persoon aan wie betekend wordt zijn woonplaats heeft, klaarblijkelijk verlaten werd zonder dat hij de overbrenging van woonplaats heeft gevraagd.

Op verzoek van de procureur des Konings worden de nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift binnen de korst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.

De betekening van de procureur des Konings is ongedaan, indien de partij op verzoek van wie zij is verricht de gekozen woonplaats of, bij voorkomend geval, de verblijfplaats van diegene aan wie betekend werd, kende.
----------
(1)<W 2010-04-06/19, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>
(2)<W 2013-01-14/16, art. 74, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
(3)<W 2015-10-19/01, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
(4)<W 2016-05-04/03, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>

Rechtsleer:

• Bart Van den Bergh, Informatieplichten inzake de toegang tot de (civiele) rechtsmiddelenrechter: het Hof van Cassatie acht een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet zinvol, RW 2016-2017, 460

Rechtspraak:

• Cass. 26/05/2016, RW 2016-2017, 1219

AR nr. F.15.0011.N

D. t/ Belgische Staat, minister van Financiën

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 15 mei 2014.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Derde onderdeel

8. Krachtens art. 38, § 1, eerste lid Ger.W., wanneer de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in art. 44, eerste lid, bepaalde gegevens.

Het derde lid van voormelde wetsbepaling bepaalt dat uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de aanbieding van het exploot, de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij aan de verblijfplaats een door hem ondertekende brief richt. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.

Het verzenden van dergelijke aangetekende brief is een loutere voorzorgsmaatregel die niet de gevolgen heeft van een betekening en die derhalve de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet doet lopen.

9. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appeltermijn begint te lopen vanaf het verzenden van de aangetekende brief bedoeld in art. 38, § 1, derde lid Ger.W., faalt naar recht.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 13/11/2016 - 11:24
Laatst aangepast op: vr, 05/01/2018 - 11:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.