-A +A

Vordering gesteund op multilevelmarketting is onontvankelijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
vri, 07/08/2015
A.R.: 
15/44/C

Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek vereisen een rechtmatig belang bij het instellen van een rechtsvordering.

Een daad die strafbaar wordt gesteld is een daad strijdig met de openbare orde.

Iedere rechtshandeling die strijdig is met een wet van openbare orde, is van rechtswege nietig, al is deze handeling verricht vóór inwerkingtreding van de wet (art. 6, 1131 en 1133 B.W).

De toegang tot de rechtbank kan niet kan worden verleend aan een justitiabele wiens vordering steunt op een economische activiteit die tegen de openbare orde en/of goede zeden indruist.

Piramideverkoop, netwerkmarketing, MLM, muli-level marketing, de praktijken van die Wellstar stelt werden door de rechter als verboden handelingen aanzien strijdig met de openbare orde, op basis waarvan geen vordering kan gesteld. (Dit vonnis is definititief. Er werd geen hoger beroep ingesteld)

Publicatie
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Inzake van:

1. De VENNOOTSCHAP NAAR BUITENLANDS RECHT WELLSTAR GMBH & CO. KG, met zetel gevestigd in DUITSLAND, te 10969 BERLIJN, Charlottenstrasse 4 en hebbende als ondernemingsnummer 0505.916.366, die woonstkeuze gedaan heeft ten kantore van haar raadsman Meester Tom DILLEN, te 2440 GEEL, Gasthuisstraat 31 A;
2. De BVBA WELLSTAR BELGIUM, met zetel gevestigd te 1790 AFFLIGEM, Klapstraat 58/2 bus 2 en hebbende als ondernemingsnummer 0505.943.486;
3. De BVBA BODY IN STYLE, met zetel gevestigd te 2800 MECHELEN, Nimfenstraat 6 en hebbende als ondernemingsnummer 0826.634.196;
4. De BVBA MÉDICAL SOLUTIONS, met zetel gevestigd te 2820 BONHEIDEN, Oude Keerbergsebaan 20 en hebbende als
ondernemingsnummer 0541.716.492;
5. Mevrouw V.M.;
6. Mevrouw S.M..
7. De heer M.K.;
8. De Heer G.P.
eisende partijen,

meester Du Fossé loco meester Tom DILLEN, advocaat te 2440 GEEL,

Tegen:

De heer D.F.

verwerende partij,

meester Elfri De Neve, advocaat te 9700 Oudenaarde

In dit geding werd geconcludeerd en gepleit in het Nederlands ter openbare zitting van 7 mei 2015;
Na beraad spreekt de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel volgend bevelschrift uit:
[…]

1. Relevante feiten en voorgaanden:

Eerste verzoekster WELLSTAR GMBH & CO KG beweert te handelen in de verkoop van 'beauty-apparatuur' voor thuisgebruik en de overige verzoekers beweren allen op zelfstandige basis producten van WELLSTAR te verkopen, ondermeer door middel van homeparty's.

Toen de heer D.F. zich aanbood om op zelfstandige basis te werken voor de firma WELLSTAR, diende hij daartoe een starterspakket aan te schaffen ter waarde van 1.300,00 €, dat hem overhandigd werd onder voorbehoud van afbetaling.

De heer D.F. haakte evenwel af, naar eigen zeggen na het lezen van een recensie over het bedrijf. Eiseressen stellen dat hij het pakket nooit terugbezorgd, noch betaald heeft.

Volgens eisers zou de heer D.F. vervolgens een van de zelfstandige medewerkers van Wellstar, met name de heer M.K. trachten at te persen hebben. Hij zou gevraagd hebben om hem 500,00 € te storten, zoniet zou hij hem negatieve uitlatingen publiceren over de onderneming.

Eisers beweren dat de heer D.F. zonder enige aanleiding daartoe lasterlijke uitlatingen ten aanzien van WELLSTAR in het algemeen, en tegen diverse van haar zelfstandige medewerkers persoonlijk, gepost heeft op sociale media, met name Facebook.

Er zou ook een website bestaan met allerlei lasterlijke uitlatingen onder de naam: http://www.byaswellstar.eu/

Een aantal verzoekers hebben op 15 en 17 april 2015 klacht neergelegd bij de politiediensten te Mechelen en Aalst.
Zij wensen dat er onmiddellijk een halt wordt toegeroepen aan de publicatie van deze uitlatingen die zij lasterlijk achten.

De raadsman van eisers heeft de heer D.F. aangetekend in gebreke gesteld om zijn uitlatingen onmiddellijk te staken; maar hij verleende daaraan geen gevolg.
Verzoekers stellen dat zij hierdoor schade lijden in de vorm van direct verlies van bestaand dan wel potentieel cliënteel en vragen de vaststelling en opvolgend de staking van het publiceren van enige lasterlijke uitlating door de heer D.F.

2. Vorderingen van de partijen.

Thans vragen de VENNOOTSCHAP NAAR BUITENLANDS RECHT WELLSTAR GMBH & CO. KG, de BVBA WELLSTAR BELGIUM, de BVBA BODY IN STYLE, de BVBA MÉDICAL SOLUTIONS, mevrouw V. M., mevrouw
S.M., de heer M.K. en de Heer G. P. om hun vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens gedaagde te horen veroordelen tot het staken en gestaakt houden van elke vorm van lasterlijke publicatie ten aanzien van de onderneming WELLSTAR GMBH & CO. KG, dan wel haar dochteronderneming BVBA WELLSTAR BELGIUM, dan wel één van haar zelfstandige medewerkers, onder
verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld en dit vanaf de betekening;

Alleszins gedaagde te veroordelen tot de kosten van het geding, inbegrepen rechtsplegingsvergoeding cfr. art. 1022 Ger.W., voorlopig begroot op € 1.320,00;

De te wijzen beslissing uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder zekerheidsstelling en met uitsluiting van kantonnement;

Van zijn kant vraagt de heer D.F. aan de voorzitter om zich onbevoegd te verklaren om van de vorderingen van eisers kennis te nemen;
Minstens de vorderingen van eisers ontoelaatbaar, onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Eisers te veroordelen tot de kosten van het geding deze begroot op:

· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door de vennootschap naar buitenlands recht Wellstar GMBH & Co. KG met zetel gevestigd in Duitsland, te 10969 Berlijn, ChariottenstraBe 4 en hebbende als ondernenningsnunnmer 0505.916.366
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F door de BVBA Wellstar Belgium, met zetel gevestigd te 1790 Affligem, Klapstraat 58/2, met ondernemingsnummer 0505.943.486
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door de BVBA Body in Style, met zetel te 2800 Mechelen, Nimfenstraat 6, met ondernemingsnummer 0826.634.196
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door de BVBA Medical Solutions, met zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Oud Keerbergsebaan 20 en hebbende als ondernemingsnummer 0541.716.492
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F.door Mevrouw V.MW.
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door Mevrouw S.M.
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door De heer M.K.
· 3.000 euro te betalen aan de heer D.F. door De Heer G.P.

Ondergeschikt te zeggen voor recht dat er geen aanleiding is tot het betalen van dwangsommen, met mogelijkheid voor eisers de zaak voor uw zetel opnieuw aanhangig te maken indien concrete aan de heer D.F. toewijsbare gedragingen, die eisers schade berokkenen, zouden worden gesteld.

Zeer ondergeschikt dwangsommen te beperken tot maximaal 250 euro per dag,
met een absoluut maximum van 5.000 euro en pas te verbeuren indien na een aangetekend schrijven met concrete opgave van de gelaakte gestelde daden, waarvoor de heer D.F. rechtstreeks verantwoordelijk kan worden gesteld en met concrete aanduiding welke haalbare realistische ingrepen van die van verwacht worden, hieraan binnen de 72 uur na het verstrijken van de door eisers op te geven de realistische uitvoeringstermijn geen gevolg wordt gegeven.

3. Beoordeling:

3.1. Bevoegdheid

Bij het onderzoek naar de vraag of de kortgedingrechter bevoegd is, dient hij na te gaan of de hoogdringendheid uit de gedinginleidende akte blijkt, expliciet, of zelfs impliciet.

In de dagvaarding wordt vermeld dat de zaak spoedeisend is. De kortgedingrechter is bijgevolg bevoegd om de grond van de zaak te onderzoeken. (Cass., 11 mei 1990, Pas., 1990, I, 1045).

Wat de materiële bevoegdheid betreft, vraagt verweerder ten onrechte de verwijzing van de zaak naar de rechtbank van koophandel.

Op grond van artikel 568 Ger.W. beschikt de rechtbank van eerste aanleg immers over een algemene en residuaire bevoegdheid.

Vorderingen betreffende schade of laster behoren niet tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Verweerder toont niet aan dat de vordering een commerciële stakingsvordering zou zijn.

Deze zetel is zeer wel bevoegd om over de vordering te oordelen.

3.2. Ontvankelijkheid:

De dagvaarding is niet nietig wegens onvoldoende motivering ("exceptio obscuri libelli"). Zij omvat wel degelijk het onderwerp en een korte samenvatting van de middelen van de vordering zoals vereist door art. 702, 3° Ger.W.

Da mihi facta, dabo bbi lus de partijen brengen de feiten aan, de rechter past er het Recht op toe. Het is niet vereist dat eisers in hun dagvaarding, of zelfs niet in hun conclusies, de wetsartikelen zouden aanhalen of vermelden waarop hun vordering gesteund is.

Voorts houden eisers voor dat zij schade lijden door de internet- activiteiten van
de heerD.F., en dat zij bijgevolg zouden beschikken over het vereiste belang om hun vordering te stellen.

Eiseressen 2 tot 4 tonen niet aan dat zij een inschrijving hebben voor een multi-level-marketing activiteit.

In elk geval heeft een partij geen hoedanigheid en belang om een vordering in te stellen teneinde op basis van een handelsactiviteit die verboden wordt door het Wetboek van economisch recht.

Art. VI.100. WER stelt:
"Worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd, de volgende misleidende handelspraktijken...
14° een piramidesysteem opzetten, beheren of promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten;"

Art. VI.109. WER stelt:
Wet is verboden een piramidesysteem op te zetten, te beheren of te promoten waarbij een onderneming tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voorkomt uit het aanbrengen van nieuwe
ondernemingen in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten".

Art. XIV.67. WER Stelt:
"Worden onder alle omstandigheden als oneerliik beschouwd, de volgende misleidende beroepspraktijken...:
14° een piramidesysteem opzetten, beheren of promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten;"

Artikel X\./.70 voorziet in correctionele straffen bij miskenning van deze regels, die aldus zonder twijfel de openbare orde raken.

Er is geen inschrijving mogelijk voor een verboden oneerlijke praktijk. Er is geen rechtmatig belang om een vordering in te stellen op basis van een handelsactiviteit gesteund op een verboden handelspraktijk.

De vordering van eisers is strijdig met de openbare orde daar eisers een systeem voeren waarbij consumenten of ondernemingen kans maken op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten.

Ten overvloede hebben eisers 5 tot 8 ook geen hoedanigheid en belang, vooreerst omdat zij hun vordering stellen als verbonden met de onderneming Wellstar op zelfstandige basis, zonder inschrijving in het KBO, zonder ondernemingsnummer, zonder BTW-nummer en zonder dat zij enig persoonlijk anders dan zelfs niet bewezen en onrechtmatig commercieel belang of geldelijk gewin uit dit commercieel belang aantonen.

OM DEZE REDENEN:

De heer W. Thiery, rechter, aangesteld om de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zetelende te Brussel te vervangen, bijgestaan door mevrouw A. DE COOMAN, griffier
Gezien de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; Rechtsprekende over het voorlopige, na tegenspraak;
Alle andere of strijdige besluiten verwerpend;
Verklaart de vordering onontvankelijk en wijst deze af;
Veroordeelt eisers in solidum tot de kosten van de procedure, begroot op
1.320,- € rechtsplegingsvergoeding in hoofde van de heer D.F.

Aldus gewezen en uitspraak gedaan ter buitengewone openbare terechtzitting van het kort geding van 07/08/2015

Noot: 

Cass. 2 april 1998, RW 1998-99, 502, noot; Cass. 2 maart 2006, RW 2007-08, 487, noot.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 04/07/2017 - 18:20
Laatst aangepast op: do, 24/08/2017 - 18:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.