-A +A

Voorlopige hechtenis taak onderzoeksgerechten bij handhaving inzake onregelmatigheden onderzoek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 13/12/2016
A.R.: 
P.16.1216.N

Het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voorlopige hechtenis dient te beslissen, is slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van een door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid en van de weerslag ervan op de wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis; noch de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM noch artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet vereisen dat het onderzoeksgerecht de onregelmatige onderzoekshandeling uit het strafdossier verwijdert en het volstaat dat het de onregelmatige onderzoekshandeling niet als grondslag voor de voorlopige hechtenis in aanmerking neemt.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.16.1216.N
S. A. J. H.,
verdachte, aangehouden,
eiser,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 december 2016.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Hoewel de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling daartoe in conclusie heeft verzocht, maakt het arrest geen toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering noch verdaagt het onderzoek daarover naar een latere rechtszitting. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing in de zin van artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch doet het uitspraak in een van de gevallen bedoeld door het tweede lid van die bepaling.
In zoverre ook gericht tegen de beslissing om artikel 235bis Wetboek van Strafvordering niet toe te passen of het onderzoek daarover te verdagen naar een latere rechtszitting, is eisers cassatieberoep voorbarig en dus niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert miskenning aan van de algemene motiveringsverplichting: het arrest is tegenstrijdig gemotiveerd; het oordeelt, enerzijds, dat het "verkennend gesprek" dient te worden geweerd, en, anderzijds, dat dit niet impliceert dat het volledige aanvankelijk proces-verbaal nietig moet worden verklaard.

3. Beide oordelen zijn niet tegenstrijdig.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 47bis Wetboek van Strafvordering: het arrest is niet naar recht verantwoord daar de rechter ten gronde niet anders zal kunnen dan rekening houden met de bij de politie afgelegde verklaring die in het aanvankelijk proces-verbaal is opgenomen.

5. Het onderdeel dat geen betrekking heeft op de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM alsook van artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet: de appelrechters gaan niet over tot verwijdering van de verklaring van de eiser afgelegd zonder voorafgaand overleg met een advocaat.

7. Het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voorlopige hechtenis dient te beslissen, is slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van een door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid en van de weerslag ervan op de wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis. De als geschonden vermelde bepalingen vereisen niet dat het onderzoeksgerecht de onregelmatige onderzoekshandeling uit het strafdossier verwijdert. Het volstaat dat die de onregelmatige onderzoekshandeling niet als grondslag voor de voorlopige hechtenis in aanmerking neemt.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Derde middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering: het arrest stelt de miskenning vast van de bijstand van een raadsman bij het eerste verhoor en van de cautieplicht, maar gaat niet over tot verwijdering van het verhoor uit het strafdossier.

9. Het middel dat gericht is tegen een beslissing waartegen eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft geen antwoord.

Vierde middel

10. Het middel voert schending aan van de artikelen 235bis en 152 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 743 en 744 Gerechtelijk Wetboek: het arrest stelt een onregelmatigheid vast, namelijk de miskenning van de bijstand van een raadsman bij het eerste verhoor en van de cautieplicht, maar gaat niet over tot de verwijdering van het verhoor uit het strafdossier; met de wering van dit verhoor uit het debat beantwoordt het arrest niet de door de eiser neergelegde conclusie.

11. Het middel dat gericht is tegen een beslissing waartegen eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft geen antwoord.

Vijfde middel

12. Het middel voert miskenning aan van de motiveringsplicht: het arrest is tegenstrijdig gemotiveerd door, enerzijds, het "verkennend gesprek" uit het debat te weren, en, anderzijds, het hoger beroep ongegrond te verklaren.

13. De aangevoerde tegenstrijdigheid bestaat niet.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 64,41 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer en op de openbare rechtszitting van 13 december 2016 uitgesproken 

Noot: 

• Cass. 20 februari 2001, AR P.01.0235.N, AC 2001, nr. 343, RW 2001-02, 26, noot M. DE SWAEF, ?De controlebevoegdheid over de regelmatigheid van onderzoekshandelingen';

• Cass. 16 mei 2000, AR P.00.0731.N, AC. 2000, nr. 922, RW 2000-01, 591, noot M. DE SWAEF, ?Zuivering van nietigheden en voorlopige hechtenis-bis';

• Cass. 9 november 2005, AR P.05.1378.F, AC. 2005, nr. 2195.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 23/11/2017 - 10:16
Laatst aangepast op: do, 23/11/2017 - 10:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.