-A +A

Voorlopig bewind Verkoop uit de hand zonder machtiging – Relatieve nietigheid – Bevestiging – Machtiging tot bevestiging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Westerlo
Datum van de uitspraak: 
woe, 22/03/2017
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
275
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

E.C.

...

Overwegende dat bij beschikking van Ons Ambt van 28 oktober 2016 werd bepaald dat mevr. C.E. onbekwaam is tot het stellen van alle rechts- en proceshandelingen in verband met de verkoop uit de hand van haar aandeel in het appartement gelegen te W. (...), met inbegrip van de twee bijhorende garages. Bij dezelfde beschikking werd bepaald dat zij daartoe vertegenwoordiging behoefde door de bewindvoerder en werd haar zoon, de h. P.D., als bewindvoerder aangewezen met de opdracht zijn moeder te vertegenwoordigen bij alle verrichtingen in het kader van de verkoop uit de hand van haar aandeel in het voormelde appartement.

Overwegende dat art. 499/7, § 2, 1o BW bepaalt dat een bijzondere machtiging van Ons Ambt noodzakelijk is voor de vervreemding van de goederen van de beschermde persoon, dus ook voor de voorgenomen verkoop uit de hand van het aandeel van de beschermde persoon in het voormelde appartement.

Overwegende dat naar aanleiding van het op 6 februari 2017 neergelegde verzoekschrift tot het verlenen van machtiging om over te gaan tot vereffening-verdeling, werd vastgesteld dat het aandeel van de beschermde persoon in het voormelde appartement reeds uit de hand werd verkocht bij akte verleden voor notaris M.V. te (...) op 12 januari 2017, zonder dat de door art. 499/7, § 2, 1o BW vereiste voorafgaande machtiging werd gevraagd. Ingevolge art. 499/13, eerste lid BW brengt zulks mee dat de kwestieuze rechtshandeling rechtens nietig is.

Overwegende dat deze nietigheid echter vast en zeker door geen enkele bij deze rechtshandeling betrokkene wordt gewenst. Het ontbreken van de vereiste machtiging betreft louter en alleen een totaal ongewilde materiële vergissing. Ons Ambt is ervan overtuigd dat deze nietigheid niet in het belang is van de beschermde persoon. Daar komt bij dat de voor het onroerend goed verkregen prijs een zeer gunstige prijs is (cf. infra).

Overwegende dat de bovenvermelde nietigheid een relatieve nietigheid is, die uitsluitend door de beschermde persoon of door een bewindvoerder ad hoc kan worden ingeroepen (art. 499/13, tweede lid BW). Dat is in casu geenszins het geval. Bovendien kan de nietige rechtshandeling door de bewindvoerder worden bevestigd, mits de vormen die gelden voor het verrichten van de te bevestigen rechtshandeling worden nageleefd (art. 499/13, vierde lid BW).

Overwegende dat deze bevestiging zowel stilzwijgend als formeel schriftelijk (toepassing art. 1338 BW) kan gebeuren. In casu zijn beide bevestigingswijzen aan de orde.

Overwegende dat de bevestiging stilzwijgend geschiedt als kan worden vastgesteld dat deze voortvloeit uit elke houding, uit elke daad die redelijk niet anders kan worden uitgelegd dan als een prijsgeven van iedere eis tot nietigheid (cf. Cass. 11 februari 1963, Pas. 1963, I, 552; Cass. 21 september 1995, RW 1996-97, 10, Arr.Cass. 1995, 808; R. Dekkers, A. Verbeke, N. Carette en K. Vanhove, Handboek Burgerlijk Recht, III, Antwerpen, Intersentia 2007, nr. 214). Deze omstandigheid is in het onderhavige geval voorhanden. Na het verlijden van de voormelde notariële akte op 12 januari 2017 heeft de bewindvoerder op 6 februari 2017 immers alhier een verzoekschrift neergelegd strekkende tot het verkrijgen van een machtiging om over te gaan tot vereffening-verdeling van de opbrengst van het verkochte onroerend goed, overeenkomstig het voorgelegde ontwerp. Ons Ambt heeft deze machtiging verleend op 10 februari 2017 en de gelden – met inbegrip dus van het aandeel van de beschermde persoon – werden inmiddels dienovereenkomstig vereffend. Een en ander houdt reeds de stilzwijgende bevestiging in van de nietige rechtshandeling.

Overwegende dat de bewindvoerder thans met toepassing van voormeld art. 499/13, vierde lid BW ook het hierbijgevoegde formele schriftelijke verzoekschrift neerlegt strekkende tot de bevestiging van de inhoud van de bovenvermelde notariële akte van 12 januari 2017. Deze bevestiging wordt, zoals vereist, in naam en voor rekening van de beschermde persoon verzocht (cf. T. Wuyts, De nieuwe wet op het bewind, Mechelen, Kluwer 2014, p. 107, nr. 235). Bovendien wordt deze, zoals eveneens vereist (cf. Cass. 21 september 1995, RW 1996-97, 10, Arr.Cass. 1995, 808), gevraagd met kennis van de reden van de nietigheid (nl. het ontbreken van de machtiging vereist door art. 499/7, § 2, 1o BW).

Overwegende dat wat het procedureel aspect van art. 499/13, vierde lid BW betreft, allereerst het volgende dient te worden aangemerkt. Terwijl er vóór de wet van 17 maart 2013, zoals gewijzigd door art. 14 van de wet van 12 mei 2014, nog twijfel kon bestaan over het antwoord op de vraag of het verzoek tot bevestiging van een nietige rechtshandeling voorafgaande afzonderlijke machtiging behoefde (zie Vred. Westerlo 19 november 2001, RW 2002-03, 1028, noot, TBBR 2002, 641), bepaalt art. 493, § 3, eerste lid BW thans onbetwistbaar dat Ons Ambt aan de bewindvoerder een bijzondere machtiging dient te verlenen om een nietige handeling te bevestigen, als het om een in art. 499/7 BW bedoelde handeling gaat (zoals in casu). Dit is merkwaardig omdat 1) bevestiging van een nietige handeling niet voorkomt in de lijst van machtigingsbehoevende handelingen (art. 499/7 BW) en deze lijst ook in het nieuwe beschermingsstatuut nog steeds een limitatief karakter heeft; 2) stilzwijgende bevestiging (dus per definitie zónder voorafgaande machtiging) zelfs mogelijk is (cf. supra).

Hoe dan ook, zelfs al zou worden aangenomen dat een afzonderlijke voorafgaande machtiging (om te mogen vragen de nietige handeling te bevestigen) nodig is, dan blijft het nog steeds zo dat zowel de machtiging om bevestiging te mogen vragen als de machtiging om te mogen bevestigen in éénzelfde verzoekschrift kunnen worden gevraagd (cf. T. Wuyts, o.c., p. 97, nr. 211) wat in casu het geval is, zodat Ons Ambt in éénzelfde beschikking (de onderhavige) over beide statueert.

Overwegende dat de nietige rechtshandeling door de bewindvoerder kan worden bevestigd, mits de vormen die gelden voor het verrichten van de te bevestigen rechtshandeling worden nageleefd (cf. supra). Dit betekent, met machtiging door Ons Ambt, voor wat betreft een verkoop uit de hand waarvoor – zoals in casu – deze verplichting niet werd in acht genomen.

Overwegende dat het zonder meer vaststaat dat de beschermde persoon, die op 24 maart 2017 de leeftijd van 96 jaar zal bereiken, niet meer zal terugkeren naar het appartement te W. Zij verblijft thans in het Woonzorgcentrum (...) te W. Het appartement staat leeg en in geval van behoud ervan zouden substantiële instandhoudingswerken nodig zijn die mede door de beschermde persoon zouden moeten worden gedragen. Om dezelfde reden is eventuele verhuring thans ook geen opportuniteit. Anderzijds blijkt uit de (niet gedateerde) attestatie van notaris M.V. te (...) dat de geboden prijs van 254.500 euro, na vergelijking met andere soortgelijke onroerende goederen, een uitstekende prijs is. Uit dit alles blijkt dat de verkoop uit de hand waarvan bevestiging wordt gevraagd, onbetwistbaar strekt tot voordeel van het patrimonium van de beschermde persoon. De gevraagde bevestiging dient dan ook te worden verleend (...).

Overwegende dat in de akte van bevestiging (of bekrachtigingsakte) melding dient gemaakt van de hoofdinhoud van de verbintenis (de integrale notariële akte van 12 januari 2017), de reden waarom de vernietiging kon worden gevorderd (het ontbreken van de vereiste machtiging) en van de uitdrukkelijke bedoeling om het gebrek, waarop die vordering berust, te verbeteren (toepassing art. 1338, eerste lid BW).

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 10/10/2017 - 17:39
Laatst aangepast op: di, 10/10/2017 - 17:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.