-A +A

verworpen uitgaven zijn geen geheime commissielonen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
din, 26/06/2012

Het tenlaste nemen van een vennootschap van een aan tal privékosten zoals nutsvoorzieningen catering, reizen kunnen niet worden onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013/11
Pagina: 
728
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Antwerpen 26 juni 2012

(H.V., NV H.M./BELGISCHE STAAT)

1. Voorafgaande feiten en procedure

1.1. Voorwerp van de betwisting

De betwisting betreft aanslagen in de vennootschapsbelasting voor wat betreft de aanslagjaren 1999 en 1999 speciaal.

1.2. Aanslag en bezwaar

Er werden voor de aanslagjaren 1999 en 1999 speciaal aangiftes ingediend. Er volgden berichten van wijziging op 12 maart 2003, waarbij bedragen werden toegevoegd aan de belastbare reserves en de verworpen uitgaven. Er volgden aanslagen, waartegen bezwaar werd ingediend.

1.3. Procedure voor de eerste rechter

Vermits over het bezwaarschrift dat tegen deze aanslagen werd ingediend niet binnen de zes maanden een beslissing volgde van de gewestelijk directeur, werd de zaak aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

De eerste rechter verklaarde de vordering van de vennootschap toelaatbaar doch ongegrond:

- de kosten, verbonden aan de villa in ( ... ) werden niet als aftrekbare beroepskosten aanvaard;

voor wat de boerderij in ( ... ) betreft was er volgens de eerste rechter sprake van een afschrijvingsexcedent;

een aantal privékosten die ten laste van de vennootschap werden genomen (waterverbruik, reiskosten) werden terecht aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen van artikel 219 WIB 1992 onderworpen;

de tantième van 10.000.000 BEF was belastbaar op het moment van de toekenning, met name 4 juni 1999;

de belastingverhoging van 10% werd terecht opgelegd.

Na dit vonnis vonden onderhandelingen plaats tussen de administratie en de belastingplichtige.

1.4. Procedure voor het hof van beroep

Er werd een beperkt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 3 juni 2009. De belastingplichtige kon zich immers niet akkoord verklaren met de toepassing van de bijzondere aanslag geheime commissielonen op de privékosten die ten laste werden genomen door de vennootschap, vermits de genieters van die voordelen in de personenbelasting effectief werden belast.

Voor het overige berustte de vennootschap in het bestreden vonnis.

 

2. Bespreking

Partijen zijn het erover eens dat de zaak kan behandeld worden op de inleidingszitting, vermits ze slechts korte debatten vereist.

De administratie kan zich akkoord verklaren met het feit dat het bedrag van 5.968,04 EUR niet onderworpen dient te worden aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen van artikel 219 WIB 1992.

Partijen zijn het er verder over eens dat iedere partij haar eigen kosten zal dragen. Het hof kan het standpunt van partijen volgen en oordeelt dat het bestreden vonnis bijgevolg dient te worden hervormd ingevolge het beperkte hoger beroep.

3. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof verklaart het beperkte hoger beroep van NV H.M. in vereffening toelaatbaar en gegrond.

Het hof hervormt het bestreden vonnis in de hierna bepaalde mate.

Het hof beveelt de ontheffing van de aanslag in de vennootschapsbelasting, artikelnr. 356081, aanslagjaar 1999, balans op 31december1998, ( ... ),uitvoerbaar verklaard op 24 april 2003, verzonden op 8 mei 2003 voor een te betalen bedrag van 43.631,81 EUR in de mate, zoals aangevochten door eiseres in hoger beroep.

Het hof zegt voor recht dat het bedrag van 5.968,04 EUR niet kan worden onderworpen aan de aanslag in de geheime commissielonen overeenkomstig artikel 219 WIB 1992 en beveelt desgevallend de herberekening van de aanslag en de teruggave van alle sommen die op grond van de aldus ontheven aanslag werd geïnd, vermeerderd met de moratoriuminteresten.

Het hof veroordeelt iedere partij tot zijn eigen kosten. 


Noot onder deze uitspraak in het RABG, C.HENDRICKX, Aanslag geheime commissielonen cumuleerbaar met taxatie in hoofde van verkrijger?

Wettelijke bronnen

• Art. 219 WIB 1992. "Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, of van de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, 2d' lid, 2° en 32, 2d' lid, 2°, begrepen is in een door de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte."

•. Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 1949/1, 12.

• De minister nuanceerde immers dat dergelijke oplossingen niet kunnen voor belastingplichtigen die systematisch en bewust in de fout gaan. Zie: Vr. nr. 13 A. Van de Casteele, 1 september 1999, Vr.en Antw. Kamer 1999-2000, nr. 31, 3624.

•. Com.IB 92 nr. 57169; zie ook: Vr.en Antw. Senaat 3 april 2001, nr. 2-33, 1627.

• Zie ook: Com.IB 1992 nrs. 58/23 en 58/24 waar uitdrukkelijk gestipuleerd staat dat de verkrijgers zich niet kunnen beroepen op een dubbele aanslag om ontheffing van hun persoonlijke aanslag te bekomen.

 

•. Vr.en Antw. Kamer 2004-05, nr. 122, p. 23.796-23.797, Vr. nr. 1246, Trees Pieters van 25 april 2006.

Rechtspraakbronnen

•. Cass. 11 december 1962, Pas. 1963, I, p. 455;

• Cass. 15 januari 1963, Bull.Bel., nr. 397, 1175;

• Cass. 31oktober1967, ]PDF 1968, 41;

• Cass. 28 juni 1966;

• Cass. 25 feruari 1994; Brussel 10 juni 1963;

• Antwerpen 11 februari 2003, F]F, No. 2003/161,

• Rb. Hasselt 21 maart 2001;

• Luik 25 maart 2005, F]F, No. 20051225; Antwerpen 7 februari 2005.

• Rb. Bergen, 18 mei 2009, Fisc.Koer., 2009111, p. 539.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 16/08/2013 - 13:54
Laatst aangepast op: vr, 16/08/2013 - 13:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.