-A +A

Verwijzing naar achterzijde van bestelbon gedrukte verkoopsvoorwaarden volstaat niet voor zwaarwegende voorwaarden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
maa, 03/04/2017

Gelet op de zwaarwegendheid van het opzegbeding, waarbij de h. C. de overeenkomst – behalve in geval van overmacht – enkel kon annuleren tegen betaling van 30% van de prijs, diende D.K. de h. C. uitdrukkelijk te wijzen op deze contractvoorwaarde. Een enkele verwijzing naar de op de achterzijde van de bestelbon afgedrukte verkoopvoorwaarden van D.K. volstond in de gegeven omstandigheden niet. D.K. had perfect uitdrukkelijk kunnen vermelden boven de plaats voorzien voor de handtekening van de consument dat een opzegging van de overeenkomst – behalve in geval van overmacht – aanleiding zou geven tot een vergoeding gelijk aan 30% van de prijs.

Art. 4 WMPC bepaalt niet welke de sanctie is bij een gebrek aan informatie over de verkoopsvoorwaarden, zodat het aan het hof toekomt om de meeste aangepaste sanctie op te leggen. De meest aangepaste sanctie is in dit geval dat art. 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden van D.K. niet tegenwerpelijk wordt verklaard aan de h. C. (in deze zin: R. Steennot en S. Dejonghe, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 122, nr. 211). D.K. kan dan ook geen aanspraak maken op enige forfaitaire vergoeding.

Bij gebrek aan bewijs van enige schade, kan D.K. evenmin aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
741
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

J.C. t/ NV D.K.

1. Feitenrelaas

Op 24 maart 2013 ondertekende de h. J.C. (appellant) een bestelbon in de toonzaal van NV D.K. (geïntimeerde, hierna «D.K.» genoemd) in Sint-Niklaas voor de aankoop van een keuken voor een totaalprijs van 22.500 euro (inclusief btw). Als leveringstermijn werd «begin juli 2013» vermeld. Er werd geen voorschot betaald en de opmeting van de keuken diende nog te gebeuren.

Art. 2 van de algemene voorwaarden van D.K., afgedrukt op de keerzijde van deze bestelbon, bepaalt onder de titel «Verbreking»: «Verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen totaalprijs. In geval van bewezen overmacht in de zin van art. 1147-1148 BW zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding. Dit verbrekingsbeding is evenwel niet meer van toepassing van zodra de keuken werd geproduceerd. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.»

Bij brief van 4 april 2013 lieten de h. C. en zijn echtgenote aan D.K. weten dat: «Aangezien we een probleem hebben door de bouwheer waar we onze woning van gekocht hebben, zijn wij genoodzaakt om de keuken te annuleren. Door overmacht zien wij van de verkoop af.» Volgens de h. C. werd deze werkwijze hen aangeraden door een verkoper van D.K., maar hiervan ligt geen bewijs voor.

Het geschil heeft betrekking op de vergoeding waarop D.K. aanspraak maakt.

2. Voorafgaande rechtspleging

Op 2 september 2013 bracht D.K. de gedinginleidende dagvaarding uit. Voor de eerste rechter vorderde D.K. dat de h. C. zou worden veroordeeld tot betaling van 6.750 euro, te vermeerderen met de verwijlintresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf 17 juli 2013, de gerechtelijke intresten en de gerechtskosten, (...).

In het bestreden vonnis werd de eis ontvankelijk en in de volgende mate gegrond verklaard. De h. C. werd veroordeeld tot betaling aan D.K. van 2.500 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf 17 juli 2013 en met de gerechtskosten.

De eerste rechter oordeelde dat er geen overmacht werd bewezen. Art. 2 van de algemene voorwaarden van D.K. creëerde geen onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen, zodat dit beding niet nietig was. De eerste rechter oordeelde echter dat het gevorderde bedrag onredelijk hoog was, zodat dit bedrag in billijkheid gematigd werd tot 2.500 euro.

3. Eisen in hoger beroep

De h. C. heeft hoger beroep aangetekend om het bestreden vonnis te horen hervormen, de nietigheid van art. 2 van de algemene voorwaarden van D.K. te horen vaststellen, subsidiair de verbrekingsvergoeding te horen matigen, nog meer subsidiair geen schadevergoeding toe te kennen aan D.K. op basis van het gemene recht (...).

D.K. heeft incidenteel hoger beroep ingesteld om het bestreden vonnis te horen hervormen en haar oorspronkelijke eis integraal gegrond te horen verklaren (...).

4. Beoordeling

4.1. Tussenarrest van 27 juni 2016

In het tussenarrest van 27 juni 2016 werden het hoger beroep en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk verklaard. Voorts oordeelde het hof dat de rechter door de wet zelf geadieerd wordt om de bepalingen van dwingend recht toe te passen, tenzij de partij die door deze dwingende wetsbepalingen wordt beschermd, van deze bescherming afstand heeft gedaan (in deze zin: Cass. 2 mei 1946, Pas. 1946, I, 168; Cass. 24 september 1953, Pas. 1953, I, 36; Cass. 24 november 1978, Pas. 1979, I, 352; Cass. 14 januari 1982, Pas. 1982, I, 595; Cass. 7 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 61, Pas. 2003, 48, RABG 2003, 529, noot E. Brewaeys, «De machtiging om in rechte op te treden», Rev.trim.dr.fam. 2004 (verkort), 973). Het hof oordeelde bijgevolg dat de rechter de bepalingen van dwingend recht ambtshalve moet opwerpen indien de beschermde partij zelf geen afstand heeft gedaan van de rechtsbescherming van deze dwingende wetsbepalingen.

Vervolgens oordeelde het hof dat art. 4 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna afgekort «WMPC»), dat van kracht was op het ogenblik waarop de betwiste overeenkomst werd gesloten, bepaalt: «Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst moet de onderneming te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige informatie geven betreffende de belangrijkste kenmerken van het product en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.»

Ten slotte oordeelde het hof dat er geen betwisting tussen partijen bestond dat hun overeenkomst onder toepassing van de WMPC valt. Er bestonden geen elementen waaruit het hof zou moeten afleiden dat de h. C. afstand had gedaan van de rechtsbescherming van art. 4 WMPC. Integendeel bracht de h. C. ter staving van zijn verweer in zijn dossier een gepubliceerde rechterlijke uitspraak voor waarin de toepassing van deze dwingende wetsbepaling (voordien art. 30 Wet Handelspraktijken 1971) onderzocht werd.

Het hof beval dan ook ambtshalve de heropening van de debatten om partijen in de gelegenheid te stellen standpunt in te nemen over de toepassing van art. 4 WMPC en de sanctie indien deze dwingende wetsbepaling geschonden zou zijn. Partijen hebben hierover geconcludeerd en hun standpunten toegelicht (...).

4.2. Over de gegrondheid van het hoger beroep en van het incidenteel hoger beroep

Het komt aan D.K. toe om te bewijzen dat zij de consument die haar showroom bezocht, de h. C., op het ogenblik van de contractsluiting te goeder trouw en behoorlijk heeft geïnformeerd over haar verkoopsvoorwaarden. De verplichting van D.K. om de consument te informeren over haar verkoopsvoorwaarden, impliceert dat zij de consument moet voorlichten over zijn rechten en plichten zoals die voortvloeien uit het contract (in deze zin: Verslag De Cooman, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1200/2-90/91, p. 33; Brussel 3 mei 2002, DCCR 2003, 56, noot E. Terryn).

D.K. bewijst in dit geval niet dat zij de h. C. te goeder trouw en behoorlijk heeft geïnformeerd over haar verkoopsvoorwaarden.

Het wordt niet betwist dat de h. C. de showroom van D.K. voor het eerst bezocht en dat hij aangespoord werd om onmiddellijk ter plaatse een bestelbon te ondertekenen, zonder verdere bedenktijd, om aanspraak te kunnen maken op voordelige tijdelijke prijsvoorwaarden en om een iPad als geschenk te ontvangen.

Gelet op de zwaarwegendheid van het opzegbeding, waarbij de h. C. de overeenkomst – behalve in geval van overmacht – enkel kon annuleren tegen betaling van 30% van de prijs, diende D.K. de h. C. uitdrukkelijk te wijzen op deze contractvoorwaarde. Een enkele verwijzing naar de op de achterzijde van de bestelbon afgedrukte verkoopvoorwaarden van D.K. volstond in de gegeven omstandigheden niet. D.K. had perfect uitdrukkelijk kunnen vermelden boven de plaats voorzien voor de handtekening van de consument dat een opzegging van de overeenkomst – behalve in geval van overmacht – aanleiding zou geven tot een vergoeding gelijk aan 30% van de prijs.

Art. 4 WMPC bepaalt niet welke de sanctie is bij een gebrek aan informatie over de verkoopsvoorwaarden, zodat het aan het hof toekomt om de meeste aangepaste sanctie op te leggen. De meest aangepaste sanctie is in dit geval dat art. 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden van D.K. niet tegenwerpelijk wordt verklaard aan de h. C. (in deze zin: R. Steennot en S. Dejonghe, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 122, nr. 211). D.K. kan dan ook geen aanspraak maken op enige forfaitaire vergoeding.

Bij gebrek aan bewijs van enige schade, kan D.K. evenmin aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Het hoger beroep is in de voormelde mate gegrond en het incidenteel hoger beroep is ongegrond.

...

 

Noot: 

In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Brussel 16de kamer, 23 maart 2012, DCCR april – mei - juni 2013 pagina 49). werd gesteld dat de loutere mogelijkheid voor de consument om kennis te nemen van de algemene voorwaarden volstaat, waarna hij al dan niet na lezing ervan en het al dan niet gebruik maken van deze mogelijkheid, deze voorwaarden expliciet of impliciet kan aanvaarden. Nergens wordt immers vereist dat de consument de voorwaarden waarvan hij kennis kon krijgen of die hij kon zien of gezien heeft, daadwerkelijk gelezen heeft.

Volgt hierna dit arrest:

Circonstances de fait de la cause

Au mois d'octobre 2006, monsieur P. et son épouse, madame H., ci-après dénommés les époux P., ont contacté le centre d'appel de la s.a. A., ci-après dénommée A. pour effectuer un voyage en Jordanie au mois de décembre suivant.

Il ressort du dossier de réservation déposé par A. que les époux P. ont contacté le centre d'appel d' A. à plusieurs reprises, modifiant les dates et lieux de départ de leur voyage et que:

- le 3 novembre 2006, ils ont finalement réservé pour chacun d'eux les billets suivants:

• départ le 9 décembre 2006 de la gare TGV à Bruxelles-Midi à destination de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, par un vol ferré, et ensuite de Paris à Amman, par un vol aérien,

• retour le 19 décembre 2006 d'Amman à destination de Paris, par vol aérien et ensuite de Paris à Bruxelles, par vol ferré,

- A. leur a confirmé cet itinéraire de voyage par un courriel du même jour.

Le prix des billets s'élevait à 1.526,26 EUR par personne.

Le 3 novembre 2006, A. a envoyé les billets et un bulletin qui reprenait l'itinéraire ainsi que les heures de départ et d'arrivée.

Les époux P. n'ont pas réagi à la réception du courriel du 3 novembre 2006, ni à la réception des billets de train et de l'itinéraire qui leur a été transmis par A.

Lorsque les époux P. se sont présentés à l'aéroport à Paris et qu'il a été constaté qu'ils n'avaient pas utilisé le billet de train, ceux-ci étant arrivés en voiture, A. a exigé le paiement d'un complément de prix de 1.682 EUR par billet ou 3.364 EUR, pour effectuer le voyage entre Paris et Amman.

Par courrier du 28 décembre 2006, monsieur P. a demandé à A. de lui rembourser la somme de 3.364 EUR.
Un échange de courriers s'en est suivi au terme duquel aucun accord n'a été conclu.

Procédure

Par citation signifiée le 17 août 2007 à A., les époux P. ont sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3.364 EUR, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 23 février 2007.

A. a contesté le fondement de la demande.

Par le jugement attaqué du 30 juin 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a reçu la demande et l'a déclarée non fondée. Il a condamné les époux P. aux dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 650 EUR.

Devant la cour, les époux P. sollicitent la réformation du jugement attaqué et réitèrent leur demande originaire. Ils sollicitent la condamnation d' A. aux dépens des deux instances, liquidant l'indemnité de procédure d'appel à 650 EUR.

A. conteste le fondement de la demande originaire et la motivation du jugement attaqué en ce qu'il a décidé que ses conditions générales de transport n'étaient pas applicables. Elle a formé une demande incidente nouvelle, improprement qualifiée d'appel incident, tendant, à titre principal, à dire pour droit que les conditions générales de transport d' A. sont applicables et, à titre subsidiaire, à dire pour droit qu' A. a légitimement appliqué un réajustement tarifaire. Elle sollicite la condamnation des époux P. aux dépens, liquidant l'indemnité de procédure d'appel à 650 EUR.

Discussion

A. soutient que la réservation des époux P. portait sur deux voyages de Bruxelles à Amman et non de Paris à Amman et qu'en n'effectuant pas préalablement le vol ferré entre Bruxelles et Paris, les époux P. n'ont pas effectué le voyage prévu. A. en déduit qu'elle était autorisée à solliciter un ajustement du prix du voyage, en application de l'article III, point 4 de ses conditions générales de transport qui disposent que « si le passager modifie son voyage sans accord du transporteur, ce dernier ajustera le tarif au regard de ce changement ».

Les époux P. contestent avoir commandé un voyage au départ de Bruxelles, l'application des conditions générales d' A. et devoir le supplément de prix qu'ils ont payé pour pouvoir effectuer le voyage entre Paris et Amman à la date prévue du 9 décembre 2006.

1. Le point de départ du voyage

Pour des raisons commerciales propres à A., le prix du voyage vers Amman au départ de Paris est supérieur au prix de ce voyage au départ de Bruxelles, même si les voyageurs au départ de Bruxelles rejoignent Paris par un vol ferré préalable en TGV.

Il apparaît du dossier de réservation d' A. que le voyage a été réservé de Bruxelles à Amman et non de Paris à Amman (cfr pièce n° 1 de son dossier).

Les mentions contenues dans ce dossier sont corroborées par la circonstance que les époux P. n'ont pas émis de contestation à la réception :

- de l'itinéraire mentionnant un départ de Bruxelles et non de Paris,

- des billets de train de Bruxelles à Paris pour le voyage à l'aller et de Paris à Bruxelles pour le retour (pièce n° 3),

- de l'extrait de compte bancaire émis le 15 novembre 2006 pour un débit effectué le 3 novembre 2006 qui reprenait le trajet in extenso depuis Bruxelles (pièce n° 2).

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les époux P. avaient réservé un voyage de Bruxelles à Amman pour un prix promotionnel et non un voyage de Paris à Amman.

La circonstance que les époux P. n'étaient pas en Belgique au moment de la réception des billets et que ceux-ci ont été réceptionnés par la secrétaire n'est pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.

2. Application des conditions générales de transport d'A.

Pour pouvoir faire la loi des parties, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant de leur rédacteur préalablement et au plus tard au moment de la conclusion du contrat et avoir été acceptées par celui-ci. La jurisprudence assimile à la connaissance effective des conditions la possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, d'avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables au contrat en cours de formation ( cfr D. PHILIPPE et M. CHAMMAS, «L'opposabilité des conditions générales», in Le processus de formation du contrat, C.U.P., vol. 09/2004, p. 204).

En l'espèce, même à supposer qu' A. ait transmis les billets dans la pochette qu'elle communique, il ne peut en être déduit que les conditions générales sont entrées dans le champ contractuel.

En effet, cette pochette ne comprend pas les conditions générales mais une indication suivant laquelle :

« Tout transport effectué par chaque transporteur est régi par les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur ».

En outre, une telle clause qui renvoie aux conditions qui peuvent être consultées dans les bureaux du transporteur, voire sur son site internet, alors que la réservation n'est pas faite par internet mais par téléphone, et que la référence est communiquée au contractant après la conclusion du contrat de transport, lors de l'envoi des billets, ne permet pas d'établir qu'au moment de la conclusion du contrat, les époux P. avaient connaissance des conditions générales et les ont acceptées.

Il ne peut davantage être déduit de la circonstance que les époux P. ont effectué en 2004 un voyage organisé par A., en collaboration avec d'autres compagnies de transport, que les parties étaient en relations suivies, ni que ces relations permettraient de réputer les conditions applicables.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions générales de transport d' A. n'étaient pas applicables.

3. Le devoir d'information

L'article 30 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur, dans sa version applicable au litige, disposait que :

« Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ».

Dès lors que, dans la phase précontractuelle, les époux P. ont, comme le soutient A., manifesté la volonté d'effectuer un voyage depuis Bruxelles, Paris ou Genève, celle-ci avait l'obligation de les informer correctement de la nécessité d'utiliser le vol ferré préalable entre Bruxelles et Paris pour effectuer ensuite le vol aérien entre Paris et Amman sans supporter un réajustement de prix.

A. n'a pu considérer légitimement que les époux P. connaissaient les conditions générales dès lors qu'il a été dit ci-avant qu'elles n'étaient pas entrées dans le champ contractuel.

En s'abstenant d'informer les époux P. de la possibilité d'un réajustement du prix du voyage si l'itinéraire était modifié, A. n'établit pas avoir donné aux époux P. les informations correctes et utiles relatives au voyage qu'ils envisageaient d'effectuer en Jordanie.

La cour observe d'ailleurs que, postérieurement à la conclusion du contrat, lorsqu' A. a communiqué l'itinéraire du voyage et transmis les billets, elle n'a pas attiré l'attention des époux P. sur la circonstance que le changement du point de départ du voyage par le passager peut avoir pour résultat de modifier le tarif du voyage ou que le billet ne sera pas accepté si les coupons n'ont pas été utilisés dans leur ordre d'émission, alors qu'elle avait expressément attiré leur attention sur la nécessité de disposer des documents nécessaires au voyage (passeport, visa, vaccin, etc.).

Il s'ensuit qu' A. a manqué au devoir d'information qui pèse sur elle et que l'ajustement tarifaire demandé aux époux P. pour effectuer le voyage de Paris à Amman, au motif qu'ils n'avaient pas effectué préalablement le voyage en vol ferré entre Bruxelles et Paris, d'un montant de 1.682 EUR par billet ou 3.364 EUR, n'était pas dû par ceux-ci.

Il convient, dès lors, de condamner A. à rembourser les époux P. de ce montant, majoré des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis la mise en demeure du 23 février 2007 et de déclarer les demandes nouvelles formées par A. non fondées.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel et la demande nouvelle. Déclare l'appel seul fondé.

En conséquence,

Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens. Déclare la demande originaire fondée.

Condamne A. à rembourser aux époux P. la somme de 3.364 EUR, majorée des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis le 23 février 2007.

Condamne A. aux dépens des deux instances, liquidés pour les époux P. à 216,38 EUR (citation)+ 650 EUR (indemnité de procédure d'instance)+ 186 EUR (mise au rôle de la requête d'appel)+ 650 EUR (indemnité de procédure d'appel).

Noot onder dieze uitspraak in het DCCR na de publicatie van het arrest: :Renzo Van Der Bruggen , Het no showbeding in algemene vliegvoorwaarden: over de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden en de algemene verplichting tot informatie van de consument

Inhoudstafel van deze noot:
1 Inleiding
2 Feiten
3 Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden
3.1 Kennisname
• Mogelijkheid
• Tijdstip
• Beschikbaarheid
3.2 Aanvaarding
• Uitdrukkelijk
• Stilzwijgend
3.3 Eerste Aanleg versus Tweede Aanleg
4 punt van vertrek
5 Algemenen verplichting tot informatie van de consument
5.1 Eerste Aanleg
5.2 Tweede Aanleg
6 Onrechtmatig

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 01/01/2018 - 16:33
Laatst aangepast op: ma, 01/01/2018 - 16:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.