-A +A

Verjaring van de schuldvordering ten laste van de overheid in gevolge van een vonnis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 29/01/2016
A.R.: 
C.13.0584.F

Artikel 100, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit voert een vervaltermijn in van de uitvoerbare titel; dat verval houdt geen verband met de verjaring van de rechtsvordering zelf en geldt slechts voor de schuldvorderingen die door een vonnis zijn vastgesteld

Noch het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op Rijkscomptabiliteit, noch enige andere wettelijke of verordenende bepaling stelt een rechtspleging in voor de terugvordering ten laste van de Staat van bedragen die een belastingplichtige heeft betaald als een ten zijnen name ingekohierde aanslag in de personenbelasting wanneer, ten gevolge van een rechterlijke beslissing die de nietigheid ervan uitspreekt, die aanslag het voorwerp heeft uitgemaakt van een directeursbeslissing die de ontheffing ervan beveelt en de bevoegde belastingontvanger de tenuitvoerlegging ervan niet volbrengt; dergelijke schuldvorderingen tot teruggave van te veel geïnde belastingen zijn ambtshalve betaalbaar

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1110
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.13.0584.F

Belgische Staat, minister van Financiën t/ Faillissement R.B.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 4 maart 2013.

...

II. Beslissing van het Hof

...

Tweede onderdeel

Art. 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 «betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën», waarvan de tekst is overgenomen in art. 100, eerste lid, van het KB van 17 juli 1991 «houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit», bepaalt, in de versie ervan die van toepassing is op het geschil, dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen:

1o de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2o de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1o bedoelde termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3o alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Voor de schuldvorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel, krachtens art. 1, tweede lid, van de wet van 6 februari 1970, de dertigjarige verjaring gelden; ze dienen te worden betaald door de tussenkomst van de Deposito- en Consignatiekas. De voornoemde verjaring is tienjarig geworden door de uitwerking van de wet van 10 juni 1998 «tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring», dat art. 100, tweede lid, van het KB van 17 juli 1991 «houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit» heeft gewijzigd.

Laatstgenoemde bepaling voert een vervaltermijn in van de uitvoerbare titel; dat verval houdt geen verband met de verjaring van de rechtsvordering zelf. Het geldt slechts voor schuldvorderingen die door een vonnis zijn vastgesteld.

Het bestreden arrest stelt niet vast dat het arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 21 juni 1996, dat de aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1973 tot 1976 die vastgesteld zijn ten name van de gefailleerde, heeft vernietigd, de Belgische Staat veroordeeld heeft om de curator, die bij het overlijden van de gefailleerde, het fiscaal geding had hervat, alle bedragen terug te geven die wegens de aldus vernietigde aanslagen, zouden zijn geïnd.

Nochtans volgt uit het bepaalde in art. 1, eerste lid van de wet van 6 februari 1970 en in art. 100, eerste lid van het KB van 17 juli 1991 dat de ambtshalve betaalbare schuldvorderingen, die niet aan de Staat dienen te worden overgelegd, verjaren binnen een termijn die volgens art. 1, eerste lid, c) en art. 100, eerste lid, 3o, zoals ze hierboven worden aangehaald, tien jaar bedraagt te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Noch het KB van 10 december 1868 «houdende algemeen reglement op Rijkscomptabiliteit» noch enige andere wettelijke of verordenende bepaling stelt een rechtspleging in voor de terugvordering ten laste van de Staat van bedragen die een belastingplichtige heeft betaald als een ten zijnen name ingekohierde aanslag in de personenbelasting wanneer, ten gevolge van een rechterlijke beslissing die de nietigheid ervan uitspreekt, die aanslag het voorwerp heeft uitgemaakt van een directeursbeslissing die de ontheffing ervan beveelt en de bevoegde belastingontvanger de tenuitvoerlegging ervan niet volbrengt. Dergelijke schuldvorderingen tot teruggave van te veel geïnde belastingen zijn ambtshalve betaalbaar.

Het bestreden arrest stelt vast dat «alle bedragen die door de notaris [in september 1994 en januari 1995] [aan de eiser] zijn betaald na de tegeldemaking van de onroerende goederen van de gefailleerde, uitsluitend werden betaald op grond van de wettige hypothecaire inschrijving [van de Schatkist], die werd gedaan als waarborg van de door [het arrest van 21 juni 1996] vernietigde belastingen», dat de eiser erkent daarvoor een totaalbedrag van 2.051.744 fr. te hebben ontvangen, dat de vier litigieuze aanslagen, nadat ze werden vernietigd door het arrest van 21 juni 1996, «volledig [werden] ontheven in hoofdsom en [nalatigheids]interest tot beloop van 2.355.966 fr., door beslissingen [van de gewestelijk directeur der directe belastingen] van 7 november 1996 en 30 december 1996» en dat «enkel een bedrag van 1.325.458 fr. door de Deposito- en Consignatiekas op 6 maart 1997 werd terugbetaald op de rekening van de curatele».

Het overweegt dat er wegens de vernietiging van de vier litigieuze aanslagen en hun integrale ontheffing, «geen enkel ten hypothecaire titel [aan de eiser] verschuldigd bedrag overblijft» en dat «het bedrag van 2.051.744 fr. dus onterecht is ontvangen ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers [...] en integraal aan de curatele terugbetaald had moeten worden in plaats van het bedrag van 1.325.458 fr. (dat op 6 maart 1997 werd terugbetaald), zodat [de eiser] nog het verschil van 726.286 fr. verschuldigd blijft aan de curatele».

Het bestreden arrest overweegt voorts dat de verjaring van de rechtsvordering tot teruggave van voornoemd bedrag van 726.286 fr., die «niet kon ingaan vanaf 1994 en 1995, hoewel het arrest dat de litigieuze aanslagen vernietigt pas op 21 juni 1996 is uitgesproken», «niet vóór 2006 is verkregen» en dat «de verjaring werd gestuit door de brief van 4 april 2001 van de ontvanger der directe belastingen Doornik I, die de teruggave meldde [...]» welke brief «geldt als schulderkenning en een nieuwe tienjarige verjaringstermijn deed ingaan».

Met die niet-bekritiseerde vermeldingen, waaruit blijkt dat de schuldvordering ten laste van de Staat tot terugbetaling van het bedrag van 2.051.744 fr. ambtshalve in haar geheel betaalbaar was ten gevolge van de ontheffingen die de gewestelijk directeur ter uitvoering van het arrest van 21 juni 1996 had uitgesproken, wordt de beslissing dat de verjaring van de rechtsvordering tot teruggave van het saldo van 726.286 fr. niet verkregen was op de dag van de gedinginleidende dagvaarding, zijnde 20 augustus 2007, naar recht verantwoord.

C.13.0584.F

Conclusions du premier avocat général Henkes:

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2013 par la cour d'appel de Mons.

Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel.

II. Faits de la cause et antécédents de la procédure

1. Par jugement du 12 juin 2008, le tribunal de première instance de Tournai déclare la demande du défendeur à charge du demandeur en restitution d'une somme de 3.825.175 francs belges (94.823,61 euros) prescrite, ce en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 100, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État.

2. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Mons laquelle dans l'arrêt attaqué a considéré que l'action en remboursement du défendeur est une créance soumise à la prescription décennale, a réformé et a condamné l'Etat belge à payer au défendeur la somme de 726.286 francs belges (18.004,16 euros) à majorer des intérêts au taux légal à dater du 8 janvier 1999 jusqu'à parfait paiement.

3. L'arrêt attaqué justifie sa décision de revenir sur la décision du premier juge de déclarer prescrite la demande du défendeur par les motifs suivants:

"L'action en remboursement des sommes payées à tort par le notaire doit s'analyser en une action en répétition de l'indu, née en raison de l'arrêt du 21 juin 1996, soit une créance soumise à la prescription décennale.

Contrairement à ce que soutient le fisc, la prescription n'a pu commencer à courir dès 1994 et 1995, alors que l'arrêt annulant les cotisations litigieuses n'a été prononcé que le 21 juin 1996. (...)

En l'espèce, la créance n'est pas née à la date du paiement, l'indu ne résultant pas d'une erreur commise lors du paiement initial, mais d'une circonstance nouvelle survenue postérieurement, à savoir l'annulation de la cause du paiement par une décision de justice.

L'action n'était nullement prescrite lorsque le curateur a adressé sa première demande de remboursement par pli recommandé du 8 janvier 1999, la prescription n'étant pas acquise avant 2006.

La prescription a été interrompue par la lettre du receveur des contributions directes de Tournai 1 datée du 4 avril 2001 annonçant: ‘notre cellule juridique m'a fait savoir qu'en principe, nous pourrons rembourser tout ce qui est créance de la masse peut-être plus'.

Cette lettre vaut reconnaissance de dette et a fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, lequel n'était pas expiré au jour de la citation du 20 août 2007.

Il ne s'agit nullement d'une renonciation à la prescription acquise contraire à l'ordre public, la prescription n'étant nullement acquise le 4 avril 2001".

4. Dans sa version applicable au litige, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces, dont le texte est repris(1) à l'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, dispose que sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière,

a) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;

b) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;

c) toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.

Toutefois, en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 6 février 1970, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Ladite prescription est devenue décennale par l'effet de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui a modifié l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État.

III. Le moyen

A. Exposé

5. Le moyen, qui est divisé en deux branches, est pris de la violation de l'article 2262bis, spécialement § 1er, du Code civil, de l'article 100, spécialement alinéas 1er, 1°, et 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État et de l'article 149 de la Constitution.

1) Première branche

6. En sa première branche le moyen soutient que la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer si la cour d'appel fonde la prescription décennale sur l'article 2262bis du Code civil dès lors que l'action en remboursement des sommes payés par le notaire doit s'analyser comme une action en répétition de l'indu ou sur l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État dans la mesure où l'action en remboursement est née de l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 21 juin 1996 (violation de l'article 149 de la Constitution).

2) Seconde branche

7. En sa seconde branche le moyen soutient qu'en revenant sur la position du premier juge de déclarer prescrite la demande du défendeur et sans identifier le régime légal qui fonderait la prescription décennale, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Le raisonnement développé à l'appui de ce grief est le suivant:

"D'une part, il est constant que le délai de prescription de l'article 100, alinéa 1er, 1° des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, tel qu'il était applicable aux faits de la cause, vaut, sauf dispositions légales contraires, pour toutes les créances à charge de l'Etat(2).

Cette disposition exclut l'application des délais de prescription de droit commun parmi lesquels ceux de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil et s'applique également aux remboursements d'impôts(3). D'autre part, votre Cour a également dit pour droit que "l'article 1er, al. 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat (devenu article 100, al. 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'AR du 17 juillet 1991) institue un délai de péremption de trente ans (ce délai a été ramené à 10 ans par l'article 8 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) du titre exécutoire et est étranger à la prescription de l'action"(4). Cela signifie que, au sens de l'article 100, alinéa 2, précité, dans l'interprétation qui en a été donnée par votre Cour, il est indispensable, pour que la prescription décennale puisse s'appliquer, que la créance à charge de l'Etat soit constatée par un jugement.

Or, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 21 juin 1996, loin de constater un droit de créance en faveur du défendeur, ne fait que consacrer l'annulation du titre de la créance de l'Etat belge. Si un droit à restitution est né, c'est en vertu des règles relatives à la restitution de l'indu dès lors que des paiements avaient été effectués sur les impositions litigieuses suite à la vente des biens immobiliers.

La présente action atteste d'ailleurs de la nécessité dans le chef du défendeur d'obtenir un titre exécutoire. Et la prescription de ce droit d'action n'est pas, suivant votre Cour, régie par l'article 100, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 mais, à défaut de disposition dérogatoire, par l'article 100, alinéa 1er, 1° de ces mêmes lois.

En l'espèce, la créance du défendeur étant née suite à l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 21 juin 1996, la date qui constitue le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 1996 suivant les termes de cette disposition.

A défaut d'acte interruptif valable, l'action du défendeur devait être intentée au plus tard le 31 décembre 2000. Force est dès lors de constater que le droit d'agir du défendeur était prescrit lorsqu'a été posé le premier acte identifié par l'arrêt attaqué comme interruptif de prescription, soit la reconnaissance de dette du 4 avril 2001. Dès lors que la portée de la demande de remboursement par pli recommandé du 8 janvier 1999 n'est pas clairement définie dans la motivation de l'arrêt attaqué, il importe de préciser que cet acte ne pourrait en aucun cas être considéré comme un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil".

B. Discussion

1) Quant à la première branche

8. Le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. Après avoir reproduit l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, y compris l'alinéa 2, qui dispose que les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale, l'arrêt attaqué énonce que "l'action en remboursement des sommes payées à tort par le notaire doit s'analyser en une action en répétition de l'indu, née en raison de l'arrêt du 21 juin 1996 [qui a annulé les cotisations à l'impôt des personnes physiques au titre desquelles les sommes litigieuses ont été payées], soit une créance soumise à la prescription décennale".

L'arrêt attaqué considère ainsi que la prescription est de dix ans en vertu de l'article 100, alinéa 2, précité. Le motif n'est donc pas incertain.

2) Quant à la seconde branche

a. En droit

10. Dans sa version applicable au litige, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces, dont le texte est repris à l'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État dispose, en substance, que sont prescrites dans le délai de cinq ou de dix ans les créances qu'il vise(5).

11. Toutefois, en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 6 février 1970, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Ladite prescription est devenue décennale par l'effet de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui a modifié l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 précité(6).

Cette dernière disposition institue un délai de péremption du titre exécutoire; elle est étrangère à la prescription de l'action elle-même(7).

Elle ne s'applique qu'aux créances qui sont constatées par un jugement (actio judicati).

12. Il suit des dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et de l'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 précités que les créances qui, payables d'office, ne doivent pas être produites à l'État sont prescrites dans un délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.

13. Cette règle repose sur les considérations suivantes.

Observons d'abord que les délais prévus à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 l'ont été "sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière".

Le plus souvent, la loi fiscale instaure pareilles dérogations pour les actions en restitution de taxes trop perçues. Il en va par exemple ainsi des articles 82 et 82bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'article 215 du Code des droits d'enregistrement.

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, à part l'article 368(8) du Code des impôts sur les revenus 1992, issu d'une loi du 28 décembre 2011, qui est applicable aux précomptes professionnel et mobilier versés à partir du 1er janvier 2011, la loi fiscale ne prévoit pas d'action en restitution des impôts trop perçus ni ne prévoit de délai de prescription particulier à cet égard. C'est en réalité par la voie d'un recours administratif (réclamation ou demande de dégrèvement d'office), qui peut être dirigé contre la cotisation proprement dite dans un délai déterminé et par l'effet de la décision d'annulation de cette cotisation qui en résulterait, que la restitution des sommes trop payées peut être espérée par le contribuable.

C'est ce qui explique que, selon le rapport à la Chambre, "les procédures en matière de remboursement d'impôts directs et indirects tombent hors du champ du présent projet (de la loi du 6 février 1970)"(9).

Et c'est fort probablement dans cette logique que, dans un arrêt du 12 novembre 2009(10) la Cour a énoncé que le remboursement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui ne sont pas dues doit être demandé dans les brefs délais mentionnés aux articles 272, 274 et 277 du Code des impôts sur les revenus (1964), soit les dispositions régissant la procédure de réclamation ou de dégrèvement d'office.

14. Généralement, cette manière de procéder ne pose pas de problème, soit que la décision portant annulation de la cotisation à l'impôt sur les revenus est une décision de justice condamnant également l'Etat à restituer le trop-perçu (cas du titre exécutoire), soit que l'Etat s'exécute d'initiative en remboursant le trop-perçu à la fin du deuxième mois(11) qui suit la décision de dégrèvement de la cotisation(12)

Dans ce dernier cas (absence de titre exécutoire contre l'Etat), à défaut de délai spécifique prévu par la loi, la dette de restitution devient exigible dès que la cause du paiement disparaît par l'effet de l'annulation de l'impôt. Et en vertu de l'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992(13), les intérêts moratoires dus par l'Etat courent de plein droit à partir du mois qui suit celui pendant lequel le paiement du trop-perçu a eu lieu.

Ces dispositions ont d'ailleurs fait dire à la Cour que "l'obligation de restituer le montant d'impôts perçus indûment et l'obligation de payer des intérêts moratoires sur les sommes ainsi perçues ne constituent pas des dettes distinctes, mais une seule obligation prévue par l'article 74, alinéa 5, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus" et que "cette obligation a un double objet, mais que les deux éléments procèdent du même fait juridique, à savoir la perception d'impôts qui n'étaient pas dus"(14).

15. En la présente cause, l'Etat ne s'est pas acquitté de son obligation de remboursement de l'intégralité du trop-perçu dans le délai requis en dépit des deux décisions de dégrèvement prises par le directeur régional à la suite de l'arrêt d'annulation du 21 juin 1996.

Faute de dispositions fiscales dérogatoires en pareil cas de figure, le contribuable n'a d'autre choix que d'attraire l'Etat récalcitrant en justice dans le respect des délais prévus par la loi du 6 février 1970.

16. Observons ensuite que les "modalités fixées par la loi ou le règlement" dont il est question à l'article 1er, al. 1er, a), de la loi du 6 février 1970 (ou à l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal de coordination du 17 juillet 1991) sont, dans la majeure partie des cas, celles fixées par l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, dont l'article 100, modifié par arrêtés royaux du 20 juin 1966 et du 19 mars 2003, est d'application à l'époque des faits(15).

Cet arrêté royal du 10 décembre 1868 a été pris en exécution de l'ancienne loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, dont certaines dispositions ont été abrogées par une loi du 28 juin 1963 et par la loi du 6 février 1970 mais dont d'autres sont restées en vigueur pour être coordonnées en 1991 par le Roi avec, notamment, les dispositions des lois susvisées des 28 juin 1963 et 6 février 1970.

17. En substance, la formalité de la déclaration de créance a pour objet de permettre à l'administration de vérifier que la créance vantée existe réellement et est exigible. L'article 100, alinéa 2, du règlement général sur la comptabilité de l'Etat de 1868 précise même que le fonctionnaire ou chef de service que la dépense concerne transmet la déclaration, le mémoire ou la facture, après vérification, au département ministériel dont il relève, "en y joignant les diverses pièces établissant la légalité de la créance".

Cette formalité est prévue, si l'on s'en remet au titre sous lequel l'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 est énoncé, pour "les dépenses soumises au visa préalable de la Cour des comptes". L'article 102 du règlement général prévoit d'ailleurs qu'une fois les déclarations de l'article 100 reçues et vérifiées, le département ministériel concerné doit dresser des ordonnances individuelles de paiement et les envoyer sans délai, avec les pièces justificatives, à la Cour des comptes pour le visa.

18. Un certain nombre d'arrêts de la Cour se réfère à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et aux articles 68 et 100 dudit règlement général du 10 décembre 1868 sur la comptabilité de l'Etat pour en déduire que, pour obtenir le paiement des créances à charge de l'État autres que celles qui constituent des dépenses fixes de l'Etat, l'intéressé doit produire une déclaration, un mémoire ou une facture et que ces créances-là sont soumises à la prescription quinquennale(16).

19. Certes, en vertu de l'article 90, alinéa 1er, du règlement général précité, en règle générale, les créances à charge de l'Etat qui ne se rapportent pas aux dépenses fixes sont, conformément aux lois du 15 mai 1846 et du 29 octobre 1846, soumises au visa préalable et à la liquidation de la Cour des comptes.

Et, en vertu de l'article 68 du même règlement général, par dépenses fixes affranchies du visa de la Cour des comptes, on entend les traitements, remises, indemnités, abonnements, frais de bureau et de loyer, pensions, intérêts de cautionnement et de fonds de dépôts dont le montant est déterminé par les lois ou par les autorités compétentes.

20. Si les impôts trop perçus à restituer ne sont pas des dépenses fixes de l'Etat, les créances à charge de l'Etat qui y correspondent échappent néanmoins au visa préalable de la Cour des comptes, l'article 90, alinéa 2, du règlement général prévoyant que sont exemptées du visa préalable les créances qui, eu égard à leur nature particulière, peuvent être payées à charge de justification ultérieure par des receveurs des impôts.

Et, dans la division consacrée à la comptabilité des agents chargés du recouvrement des impôts, l'article 17 du règlement général prévoit que les sommes indûment perçues sont restituées, sans préjudice des droits acquis à l'Etat en vertu de prescriptions légales, que ce soit d'office, sur réclamation des parties intéressées ou en vertu de décisions judiciaires et que les ordonnances de restitution sont payables sur la caisse du comptable du Trésor qui a opéré indûment la perception.

21. Cette exception trouve manifestement son origine dans les lois sur la comptabilité de l'Etat, restituées comme suit aux articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant leur coordination: le ministre des Finances est en effet autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes (art. 36 partim).

Et, par dérogation au principe de l'universalité (toutes les recettes sont affectées indifféremment à toutes les dépenses), des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le ministre des Finances; ils mentionnent l'estimation des sommes qui ne seront pas comptabilisées comme voies et moyens de l'Etat et sur lesquelles les comptables qui ont opéré les recettes peuvent directement disposer sur leur compte afin de pourvoir à la restitution des montants indûment perçus et des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur (art. 37).

22. L'exposé des motifs du projet de la loi du 6 février 1970 nous donne en outre à lire ce qui suit: "les paiements d'office, représentés en ordre principal par les dépenses fixes [...] offraient [en 1846] les avantages d'une remarquable stabilité et d'une grande simplicité de calcul.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. La complexité toujours croissante en matière de rémunérations et de pensions, l'extension de la procédure du paiement d'office à des secteurs nouveaux de l'activité de l'Etat (restitutions d'impôts, subventions, etc.) ont modifié la situation à tel point qu'il n'est pas toujours facile pour un créancier de l'Etat, dispensé par la réglementation d'introduire une déclaration de créance, de calculer le montant de ce qui lui revient"(17).

Du reste, en l'espèce, la somme de 1.325.458 francs apparaît bien comme ayant été payée d'office!

23. Ni l'arrêté royal (précité) du 10 décembre 1868 (portant règlement général sur la comptabilité de l'État) ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'organise une procédure pour la récupération à charge de l'État de sommes qu'un contribuable a payées au titre d'une cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge lorsque, à la suite d'une décision de justice prononçant son annulation, cette cotisation a fait l'objet d'une décision directoriale ordonnant son dégrèvement et que le receveur des impôts compétent n'en assure pas l'exécution.

De telles créances en restitution d'impôts trop perçus sont (en règle) payables d'office(18).

b. In casu

24. L'arrêt attaqué constate que "toutes les sommes versées [au demandeur] par le notaire [en septembre 1994 et janvier 1995] suite à la réalisation des immeubles du failli l'ont été exclusivement sur la base de l'inscription de l'hypothèque légale [du Trésor] prise en garantie des impôts annulés par [l'arrêt du 21 juin 1996]", que le demandeur admet avoir reçu à ce titre un montant total de 2.051.744 francs, qu'à la suite de l'annulation des quatre cotisations litigieuses par l'arrêt du 21 juin 1996, celles-ci ont été "entièrement dégrevées, en principal et intérêts [de retard] jusqu'à concurrence de 2.355.966 francs, par [des] décisions [du directeur régional des contributions directes] des 7 novembre 1996 et 30 décembre 1996" et que "seule une somme de 1.325.458 francs a été remboursée sur le compte de la curatelle par la Caisse des dépôts et consignations le 6 mars 1997".

Il ressort par ailleurs des énonciations non critiquées de l'arrêt attaqué, que la créance à charge de l'État en restitution de la somme de 2.051.744 francs était payable d'office pour le tout ensuite des dégrèvements décrétés par le directeur régional en exécution de l'arrêt du 21 juin 1996.

En conséquence, la décision que la prescription de l'action en restitution du solde de 726.286 francs n'était pas acquise au jour de la citation introductive d'instance, le 20 août 2007, se trouve légalement justifiée.

IV. Conclusion

Rejet.

_____________________

(1) Comme les travaux préparatoires de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral le font observer, il n'y a pas eu de loi ayant ratifié la coordination faite par le Roi en 1991, ce qui explique que le présent texte vise, comme la Cour l'a fait dans de nombreux précédents, la loi du 6 février 1970, qui est toujours d'application, et signale que son texte a été repris à l'article 100, non des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, mais de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. On peut toutefois se demander si ces précautions s'imposent encore aujourd'hui et s'il ne suffirait pas désormais de citer l'article 100 des lois coordonnées dès lors que, (i) d'une part, en ce qui concerne l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription l'a modifié - sans songer à modifier en parallèle l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 6 février 1970 - en remplaçant le terme "trentenaire" par "décennal", (ii) d'autre part, en ce qui concerne l'article 100, alinéa 1er, du même arrêté royal du 17 juillet 1991, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, qui n'est certainement pas entrée en vigueur avant le 1er janvier 2010 (précaution oratoire en raison des modifications successives obscures des articles 133 et 134 de ladite loi) abroge tant la loi du 6 février 1970 (art. 128, 11°) que l'arrêté royal de coordination du 17 juillet 1991 (art. 127) mais dispose, en son article 131, alinéa 2, - sans plus se préoccuper de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 - que "l'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi".

(2) Voy. not. Cass. 31 avril 2003, RG C.00.0167.N, Pas. 2003, n° 250.

(3) Cass. 10 septembre 2010, RG F.09.0063.N, Pas. 2010, n° 510.

(4) Cass. 21 avril 1994, RG C.93.0329.F, Bull et Pas. 1994, n° 190.

(5) Voir supra.

(6) Cass. 27 mai 1998, JT 1999, p. 197.

(7) Cass. 21 avril 1994, RG C.93.0329.F, Bull. et Pas. 1994, n° 190.

(8) Art. 368: "A défaut d'avis de perception des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle, l'action en restitution de ces précomptes indûment versés au trésor se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été versés".

(9) Pasin., p. 159.

(10) Cass. 12 novembre 2009, RG F.08.0026.N, Pas. 20019, n° 658.

(11) C'est également après deux mois (délai qui procède manifestement d'une directive administrative générale) que ce que l'Etat doit au contribuable selon les indications d'un avertissement-extrait de rôle "négatif" est remboursé. S'il s'agit d'un excédent de précomptes qui justifie cet enrôlement "négatif", l'article 304, § 2, du Code des impôts sur les revenus prévoit explicitement cette restitution. Et, en ce cas, l'on trouve incidemment une concrétisation du délai de deux mois à l'article 419, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui dispose, depuis une loi du 15 mars 1999, que lorsque le remboursement d'excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés au bénéficiaire des revenus intervient après l'expiration du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le délai légal d'imposition a expiré, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant ce délai.

(12) Commentaire administratif dit "Com.I.R. 1992", 376/43 à 376/48.

(13) Art. 308 du CIR (1964) ou art. 74, al. 5, des anciennes lois coordonnées.

(14) Cass. 20 février 1969, Bull. et Pas. I, 549; Cass. 6 janvier 1970, Bull. et Pas. I, 379.

(15) Article 100, alinéa 1er, du règlement général: "Pour obtenir le paiement de leurs créances, les intéressés doivent produire soit une déclaration, soit un mémoire, soit une facture, certifiés sincères et véritables et signés." Dans sa version antérieure à l'arrêté royal du 19 mars 2003, il fallait que la déclaration, le mémoire ou la facture soit produit en trois exemplaires et soit revêtu d'une formule, dûment signée, les certifiant sincères et véritables.

(16) Voir notamment Cass. 21 avril 1994, RG C.93.0329.F, Bull. et Pas. 1994, n° 190; Cass. 2 novembre 1995, RG C.94.0186.N, Bull. et Pas. 1995, n° 469; Cass. 14 avril 2003, RG C.00.0167.N, Pas. 2003, n° 250; Cass. 3 juin 2010, RG C.09.0386.N, Pas. 2010, n° 394.

(17) Pasin., pp. 153, 155 et 158.

(18) A toutes fins, voir les articles 137 à 144 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 qui règlent les modalités de paiement des impôts, la prise d'effet de leur paiement et la preuve de celui-ci, de sorte qu'aucune contestation quant au paiement initial ne devrait surgir. Quant à l'erreur sur la cause du paiement, elle est établie par le fait même de l'annulation de la cotisation au titre de laquelle le paiement a été fait.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 05/03/2018 - 23:46
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.