-A +A

Vergoeding van onbezoldigd zaakvoerder kan door curator teruggevorderd

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 07/12/2015
A.R.: 
2012/AR/2494

Wanneer in de statuten gesteld wordt dat de zaakvoerder onbezoldigd is of wanneer louter in de publicatie in het Staatsblad onder “Identiteit” de zaakvoerder vermeldt wordt met de toegevoegde tekst "die zichzelf tevens aanstelt als onbezoldigde zaakvoerder van de vennootschap.” dient het mandaat van zaakvoerder als onbezoldigd beschouwd.

Alles wat in strijd met dit onbezoldigd karakter betaald is door de vennootschap aan de zaakvoerder, is als onverschuldigd te aanzien en kan dan bij faillissement teruggevorderd worden door de curator..

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018/4
Pagina: 
295

2012/AR/2494

Wijst het hof het volgende arrest:

De partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting en het hof heeft kennis genomen van hun stukken en besluiten.

Gezien de voorgaande procedure.

Gezien meer in het bijzonder het tussenarrest van 20 oktober 2014, waarbij het hof

- het hoger beroep van P.D. ontvankelijk heeft verklaard;

- de debatten ambtshalve heeft heropend met de vraag aan de partijen om over alle nog concreet in betwisting zijnde zaken exhaustief besluiten te nemen, mede gezien de devolutieve kracht van het hoger beroep (art. 1068 Ger.W.).

Beoordeling
I. Voor de feitelijke en juridische achtergrond van de aanspraken van de curator zij er volledig verwezen naar wat het hof in het tussenarrest van 20 oktober 2014 op het 3de en 4de blad heeft weerhouden onder “ANTECEDENTEN”.

De curator vordert thans de bevestiging van het bestreden vonnis waarbij de appellant, P.D. is veroordeeld tot “het betalen van een provisie van 92.980,61 EUR meer een definitief bedrag van 24.000 EUR, meer de moratoire interesten op de som van 116.980,61 EUR en vanaf 29 november 2011 en dit tot datum algehele betaling”.

Het beschikkende gedeelte van de besluiten voor P.D. luidt als volgt:

“Zoals in de overwegingen toegelicht, voor zoveel als nodig, akte te nemen van het aanvullend hoger beroep dat bij middel van onderhavige conclusie wordt ingesteld.

Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en mitsdien het genoemde vonnis te hervormen; zodoende de initiële eis van geïntimeerde af te wijzen als ontvankelijk doch geheel ongegrond.”

II.A. De uiteindelijke vordering van de curator is samengesteld als volgt:

- de aan P.D. uitbetaalde vergoedingen als zaakvoerder van de gefailleerde BVBA DK S.
* voor 2006: 24.000 EUR
* voor 2007: 24.000 EUR
* voor 2008: 24.000 EUR
* voor 2010: 24.000 EUR
96.000 EUR
- rekening-courant 20.830,61 EUR
- vergoeding voor iPhone: 150 EUR
Algemeen totaal: 116.980,61 EUR

B.a. Wat de rekening-courant ad 20.830,61 EUR betreft, deze blijkt voldoende naar recht bewezen uit stuk nr. 9, zijnde de resultatenbalans voor 2010, waar op de 1ste bladzijde onder de “vorderingen op ten hoogste 1 jaar” onder nr. 416100 R/C VENNOTEN het bedrag van 20.830,61 EUR staat opgenomen als wat verschuldigd is door P.D. zijnde trouwens de enige vennoot van de BVBA DK S..

Omtrent de rekening-courant leest het hof niets concreets als betwisting van de zijde van P.D.

Het bedrag in hoofdsom van 20.830,61 EUR is bewezen ten laste P.D.

b. Wat de vergoeding voor de iPhone ad 150 EUR betreft, de appellant werpt ten deze terecht op dat de iPhone hoegenaamd niet door hem diende te worden afgegeven aan de curator, aangezien de iPhone gewoonweg niet behoorde tot het actief van de gefailleerde vennootschap.

Dit blijkt voldoende naar recht uit stuk nr. 1 zoals voorgelegd door de appellant, met name een factuur van Mobistar op zijn naam wat betreft de iPhone.

Op het zelfde stuk nr. 1 blijkt een kopie te zijn opgenomen van de betaling met VISA, waarbij uit zijn overtuigingstuk nr. 6 blijkt dat de tot de betaling gebruikte VISA-kaart op zijn persoonlijke naam staat.

Dit onderdeel van de aanspraken van de curator is bijgevolg ongegrond.

De appellant is uit hoofde van de iPhone niets verschuldigd aan de massa van het faillissement.

III. De zaakvoerdersvergoedingen

A. P.D. heeft duidelijk voor zijn activiteiten gekozen voor de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Die keuze kan ingegeven zijn door diverse motieven.

Hoe dan ook moeten alle wettelijke regels toegepast worden en zijn alle betrokkenen onderhevig aan de gevolgen van de voormelde keuze voor de BVBA.

Dat P.D. de enige vennoot was, betekent hoegenaamd niet dat, - wanneer het hem past - een soort vermenging mag plaats vinden tussen zijn vermogen/rechten/plichten en die van zijn vennootschap en dat - wanneer het hem niet past - die vermenging niet plaats vindt.

De gevolgen van de keuze voor de aparte rechtspersoon blijven onverminderd van toepassing ook daar waar de gevolgen voor hem niet aangenaam zijn.

B.a. In vennootschapszaken wordt het zaakvoerdersmandaat vermoed bezoldigd te zijn, behalve waar het anders is vastgelegd.

Het onbezoldigd karakter kan zijn vastgelegd in de statuten. Het kan ook worden vastgelegd bij de benoeming van de betrokkene zaakvoerder.

Ten deze legt de curator de publicatie van de oprichtingsakte voor in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2002 (zie stuk nr.7, dossier curator).

De publicatie is verricht bij uittreksels van de oprichtingsakte.

P.D. legt niets voor omtrent de statuten. Hij legt overigens ook niets voor i.v.m. de jaarrekeningen, algemene vergaderingen, e.d.

In de statuten kan niet worden gelezen dat het zaakvoerdersmandaat onbezoldigd dan wel bezoldigd zou zijn.

Wél kan in de publicatie onder “Identiteit” volgende worden gelezen:

“De heer (…) bediende, wonende te (…), identiteitskaart nummer (...), die zichzelf tevens aanstelt als onbezoldigde zaakvoerder van de vennootschap.” (benadrukt door het hof).

Uit wat voorafgaat volgt dat het uitgangspunt hoe dan ook is dat het mandaat van zaakvoerder als onbezoldigd moet worden aanzien.

b. Alles wat in strijd met dit onbezoldigd karakter betaald is door de vennootschap aan de zaakvoerder, is als onverschuldigd te aanzien.

Het is aan de appellant die de zaakvoerder was én die vergoedingen heeft ontvangen, om aan te tonen dat er hiervoor wél een geldige rechtsgrond was, zo niet is er sprake van onverschuldigde betaling en kan de curator deze vergoedingen wegens hun onverschuldigd zijn, terugvorderen ten voordele van de massa van het faillissement.

c. Uit de publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad mag worden besloten dat er sprake is van het opleggen van de niet-bezoldiging van het zaakvoerdersmandaat bij de aanstelling van P.D. als zaakvoerder en bijgevolg niet van het opleggen van de niet-bezoldiging door vermelding in statuten.

Dit heeft als gevolg dat de algemene vergadering van het beginsel van de kosteloosheid van het zaakvoerdersmandaat mag afwijken.

In de regel zal die afwijking geschieden bij de goedkeuring van de jaarrekening waarbij ook decharge wordt verleend aan de zaakvoerder.

Welnu, van een jaarvergadering vindt het hof geen enkel spoor, verslag of proces-verbaal, laat staan van een jaarvergadering waarop de jaarrekening zou zijn goedgekeurd respectievelijk decharge verleend aan de zaakvoerder.

Op de neergelegde jaarrekeningen, waarvan de curator een kopie voorlegt, wordt vermeld dat de respectieve jaarrekening op een bepaalde datum is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Een verslag van welke algemene vergadering dan ook, wordt echter niet voorgelegd.

d. Zelfs mocht men aannemen dat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd, dan nog moet er worden vastgesteld dat die jaarrekeningen geen melding maken van een zaakvoerdersvergoeding.

Hoe de algemene vergadering - die bij hypothese wél heeft plaats gehad - met kennis van zaken een bezoldiging zou hebben goedgekeurd zonder duidelijke vermelding ervan in de jaarrekening, is een raadsel.

e. Voor 2007 en 2008 is er op de saldibalansen “grootboekrekeningen” melding van een zaakvoerdersvergoeding (stukken nrs. 4 en 5, dossier curator - rubriek nr. 618000 - telkens op de 2de bladzijde van het desbetreffende overtuigingstuk).

Van een algemene vergadering die de uitbetaling heeft bekrachtigd door de goedkeuring van de jaarrekening, is er - het zij herhaald - geen spoor.

Voor 2010 is het bedrag opgenomen onder rubriek nr. 61800 (3de bladzijde, stuk nr. 9, dossier curator: “actief passief resultatenbalans”).

Ook alhier is er van bekrachtiging of goedkeuring door de algemene vergadering geen enkel spoor.

f. Het verweer vanwege de appellant is onjuist ofwel gewoon niet ter zake.

C. De bedragen zoals door de curator gevorderd, zijn verschuldigd, behalve de 150 EUR voor de iPhone die hierboven reeds is afgewezen.

De appellant is bijgevolg verschuldigd:

116.830,61 EUR (= 20.830,61 EUR + 96.000 EUR) meer de gerechtelijke interesten vanaf 10 februari 2012 (enige voorafgaande ingebrekestelling wordt niet voorgelegd).

Op deze gronden,

Het hof,

Rechtdoende op tegenspraak;

Bevestigt dat toepassing is gemaakt van artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Werkt het tussenarrest van 20 oktober 2014 verder uit:

Alle betwistingen tot zich trekkende en erover oordelende:

Stelt vast dat de appellant door de eerste rechter veroordeeld is geworden tot de betaling aan de curator q.q. van 92.980,61 EUR als provisie;

Bevestigt de voormelde provisionele veroordeling thans als definitief en veroordeelt de appellant bovendien tot de betaling van 23.850 EUR, meer de gerechtelijke interesten vanaf 10 februari 2012 op 116.830,61 EUR;

Wijst het door de curator meer gevorderde af als ongegrond.

Veroordeelt de appellant tot de gerechtskosten verbonden aan de beide aanleggen, die niet nader cijfermatig hoeven vastgesteld te worden aan zijn zijde daar zij definitief te zijnen laste blijven, en vastgesteld aan de zijde van de geïntimeerde q.q. op 337,08 EUR kosten dagvaarding en rolstelling.

Onverminderd de toepassing van artikel 1024 Ger.W.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 13/03/2018 - 18:45
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.