-A +A

Verbintenissen namens vennootschap in oprichting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 08/05/2015
A.R.: 
C.14.0248.N

De overname van de verbintenis door de vennootschap geldt als bekrachtiging, waardoor de verbintenis evenals de nadien door de promotor in verband met die verbintenis gestelde rechtshandelingen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan en waardoor de goederen die door de promotor in naam van de vennootschap werden verworven worden geacht van het begin af eigendom te zijn geweest van de vennootschap; ten aanzien van de promotor geldt de overname als een ontbindende voorwaarde waardoor hij wordt bevrijd van de in naam van de vennootschap aangegane verbintenissen en wordt geacht nooit eigenaar te zijn geweest van de in naam van de vennootschap in oprichting verworven goederen; de vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft zakelijke werking.

De akten onder levenden tot overdracht van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, kunnen bij gebrek aan overschrijving in het daartoe bestemde register op het kantoor van bewaring der hypotheken niet worden tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd in die mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de verhaalsrechten welke die derden op de goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar.

 

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018/4
Pagina: 
302-305
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0248.N
M. D.,
eiser,
tegen
1. L. V. B., advocaat, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van City Gardens nv,
2. W. S., advocaat, met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 120, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van City Gardens nv,
eerste en tweede verweerders,
3. E. E.,
derde verweerster,
4. R. DA.,
vierde verweerder,
5. BOS VAN WILLEM bvba, met zetel te 2230 Herselt, Diestsebaan 36,
vijfde verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 februari 2014.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel

1. De eerste en tweede verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan: in zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 1441, eerste lid, en 1577 Gerechtelijk Wetboek, is het onnauwkeurig.

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de voormelde artikelen schendt en is in zoverre, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk.

Gegrondheid

3. Artikel 60 Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat, tenzij anders is overeengekomen, zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

4. De overname van de verbintenis door de vennootschap geldt als bekrachtiging, waardoor de verbintenis evenals de nadien door de promotor in verband met die verbintenis gestelde rechtshandelingen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan en waardoor de goederen die door de promotor in naam van de vennootschap werden verworven worden geacht van het begin af eigendom te zijn geweest van de vennootschap.

Ten aanzien van de promotor geldt de overname als een ontbindende voorwaarde waardoor hij wordt bevrijd van de in naam van de vennootschap aangegane ver-bintenissen en wordt geacht nooit eigenaar te zijn geweest van de in naam van de vennootschap in oprichting verworven goederen.

De vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft zakelijke werking.

5. Krachtens artikel 1, eerste lid, Hypotheekwet, in zijn hier toepasselijke versie, worden alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrech-ten en hypotheken, met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, § 1, en 577-13, § 4, Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen, de dag van ontvangst in hun geheel overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring der hypotheken van het ar-rondissement waar de goederen zijn gelegen. Tot dan toe kan men zich op die ak-ten niet beroepen tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben.

Uit deze bepaling volgt dat de akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, bij ge-brek aan overschrijving in het daartoe bestemde register op het kantoor van bewa-ring der hypotheken, niet kunnen worden tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd in de mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de verhaalsrechten welke die derden op de goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar.

6. Uit de samenhang van de voormelde wetsbepalingen volgt dat de overname door de vennootschap van een door de promotor in haar naam aangegane koop-overeenkomst van een onroerend goed tot gevolg heeft dat de voordien door de promotor op het onroerend goed toegestane zakelijke rechten evenals de door schuldeisers van de promotor op het goed gelegde beslagen komen te vervallen, op voorwaarde dat in de op het hypotheekkantoor overgeschreven aankoopakte uitdrukkelijk is vermeld dat de aankoop werd verricht in naam van de vennoot-schap in oprichting.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de derde verweerster bij notariële aktes van 27 februari en 7 maart 2007, die werden overgeschreven, respectievelijk een woonhuis te Herselt en percelen grond ter plaatse gekend "Helschot" heeft aangekocht in naam en voor reke-ning van een vennootschap in oprichting, te weten de bvba Domein Muggen-berg;

- de bvba Domein Muggenberg bij akte van 1 augustus 2008 werd opgericht;

- de eerste en tweede verweerders bij exploot van 8 augustus 2008 ten laste van de derde verweerster bewarend beslag lieten leggen op deze onroerende goe-deren, beslag dat op 23 oktober 2008 werd omgezet in uitvoerend beslag;

- de bvba Domein Muggenberg bij notariële akte van 3 oktober 2008 de aankoop van de voormelde onroerende goederen heeft bekrachtigd en overgenomen;

- de voormelde onroerende goederen bij notariële akte van 1 februari 2010 ver-leden voor notaris Johan Kiebooms en de eiser, door de bvba Domein Mug-genberg werden verkocht aan de vierde verweerder, handelend in naam van de vijfde verweerster, toen vennootschap in oprichting.

8. De appelrechters oordelen dat:

- de bvba Domein Muggenberg, als overnemende vennootschap, de rechten en plichten die tijdens het promotorschap van de derde verweerster met betrekking tot de onroerende goederen tot stand kwamen en dus ook een in die periode op die goederen ten laste van de derde verweerster gelegd bewarend onroerend beslag, meteen en noodzakelijkerwijze overneemt;

- de onroerende goederen derhalve ook ten opzichte van de bvba Domein Mug-genberg bezwaard bleven met het op verzoek van de eerste en tweede verweer-ders ten laste van de derde verweerster gelegd beslag;

- de verkoop bij akte van 1 februari 2010 door de bvba Domein Muggenberg aan de vierde verweerder, handelend voor de vijfde verweerster, bijgevolg niet aan de eerste en tweede verweerders kan worden tegengeworpen, zulks bij toepas-sing van artikel 1441, eerste lid, en 1577 Gerechtelijk Wetboek.

9. Door op die gronden het derdenverzet van de eiser als ongegrond af te wij-zen, schenden de appelrechters artikel 60 Wetboek van Vennootschappen.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie

Noot: 

Meuwissen, F., « Het lot van het beslag van schuldeisers van een promotor pendente conditione gelegd op een onroerend goed verworven in naam van een vennootschap in oprichting », R.A.B.G., 2018/4, p. 305-309

Rechtsleer:

• R. Tas, “Art. 60 W.Venn.” in X, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, z.p.;

• W. Van Gerven, “Algemeen deel” in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Gent, E.Story-Scientia, 1990, 478;

• S. Gilcart, La société en formation, Mechelen, Kluwer, 2014, 125.

• D. Van Gerven, “Overname van verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting” (noot onder Antwerpen 18 maart 1992), TBH 1995, 33;

• R. Tas, “Handelen voor een vennootschap in oprichting: niet alleen aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook titularis van de rechten” (noot onder Antwerpen 21 maart 2001), TBBR 2004, 436.

• R. Tas, “Art. 60 W.Venn.” in X, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, z.p.;

• D. Van Gerven, “Overname van verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting” (noot onder Antwerpen 18 maart 1992), TBH 1995, 34; C. Brocol, “Société en formation. Reprise des engagements dans les délais”, JSDC 2011, 84;

• S. Gilcart, La société en formation, Mechelen, Kluwer, 2014, 122.

• J. Del Corral, Voorwaardelijke verbintenissen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 181.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/11/2016 - 15:10
Laatst aangepast op: di, 13/03/2018 - 19:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.