-A +A

Verbeurdverklaring prostitutie-raming voordelen uit prostitutie bekomen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 11/09/2013
A.R.: 
P.13.0505.F

Naar luid van artikel 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek, kan bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts voor zover ze door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd; hoewel de rechter niet gebonden is door het bedrag dat in de vordering van het openbaar ministerie is vermeld, dient hij de vermogensvoordelen te ramen die uit het door hem bewezen verklaarde misdrijf zijn verkregen, met eerbiediging van het beginsel van tegenspraak dat in die bepaling is vastgelegd

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Arrest

Nr. P.13.0505.F

I. M. H.,

II. C. H.,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 18 februari 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 september 2013 een con-clusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 11 september 2013 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het middel voert aan dat de appelrechters, door tegen de eisers straffen van bij-zondere verbeurdverklaring uit te spreken die hoger zijn dan die welke door de procureur-generaal waren gevorderd, de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek en artikel 6 EVRM schenden en het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskennen.

Volgens artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek kan bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts voor zover ze door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd.

Hoewel de rechter niet gebonden is door het bedrag dat in de vordering van het openbaar ministerie is vermeld, dient hij de vermogensvoordelen te ramen die uit het door hem bewezen verklaarde misdrijf zijn verkregen, met eerbiediging van het beginsel van tegenspraak dat in die bepaling is vastgelegd.

Het openbaar ministerie heeft in zijn vordering voor het hof van beroep de ver-beurdverklaring gevraagd van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, van de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit die belegde voordelen, ten belope van 600.322 euro.

De appelrechters beperken de verbeurdverklaring bij equivalent tot het voormelde bedrag, ten laste van de eerste eiser.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op diens veroordeling, mist het feitelijke grondslag.

Volgens het proces-verbaal van de rechtszitting van de correctionele rechtbank van 26 januari 2011 heeft de eerste eiser verklaard dat hij 2.000 euro huur per maand betaalde aan zijn broer, thans de tweede eiser, die eigenaar was van het pand en die de verbouwingswerken had bekostigd. Hij heeft voorts verklaard dat die huur vervolgens was teruggebracht op 1.000 euro. Op dezelfde zitting heeft de tweede eiser verduidelijkt dat die huurgelden hem in staat hadden gesteld zijn hy-pothecaire leningen terug te betalen en dat hij sommige niet-aangegeven werk-zaamheden had betaald, zonder dat hij het bedrag ervan kon preciseren.

Tot staving van een op pagina zes van het arrest samengevatte verklaring van de eerste eiser hebben de appelrechters voorts aangegeven dat zijn broer hem met een lening had geholpen om als zelfstandige te beginnen.

Het arrest oordeelt dat 70.000 euro van de tweede eiser moet worden verbeurd-verklaard, in de eerste plaats op grond dat de vermogensvoordelen uit de huurgel-den bestaan, afkomstig van de exploitatie gedurende dertig maanden van een huis van ontucht of prostitutie. Het wijst er vervolgens op dat beide eisers het eens zijn over een aanvankelijke huur van 2.000 euro en dat zij met weinig waarschijnlijk-heid aanvoeren dat die huur werd verlaagd, zodat dit bedrag als grondslag moet dienen voor de berekening van het bedrag van de verbeurdverklaring, waarvan het totaal aldus op 60.000 euro neerkomt. De appelrechters vermelden ten slotte dat bij die som een bedrag van 10.000 euro diende te worden gevoegd, dat overeen-stemt met de lening die de eerste eiser was toegekend om zijn zaak op te starten.

Aangezien over dat alles tegenspraak is gevoerd, schenden de appelrechters de aangevoerde wettelijke bepalingen niet en miskennen zij evenmin het aangevoerde algemeen rechtsbeginsel.

In zoverre het middel betrekking heeft op de verbeurdverklaring die ten laste van de tweede eiser is uitgesproken, kan het niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, in openbare terechtzitting van 11 september 2013

P.13.0505.F
Conclusions de l'avocat général Vandermeersch:

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Examen du pourvoi.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 16 mai 2013.

L'arrêt attaqué condamne le premier demandeur du chef de tenue de maison de débauche, d'exploitation de la prostitution d'autrui et de publicité en vue de la prostitution à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 2.500 euros portée à 13.750 euros par application des décimes additionnels ou 60 jours d'emprisonnement subsidiaire ainsi qu'à une confiscation par équivalent de la somme de 600.322 euros. Le second demandeur est condamné du chef de tenue de maison de débauche à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis durant cinq ans et à une amende de 1.250 euros portée à 6.875 euros par application des décimes additionnels ou 30 jours d'emprisonnement subsidiaire ainsi qu'à une confiscation par équivalent de la somme de 70.000 euros.

Le moyen soutient que les juges d'appel ne pouvaient prononcer à charge des demandeurs des peines de confiscation supérieures à celles requises par le procureur général et que, partant, ils ont violé les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Aux termes de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. Dans cette hypothèse, la confiscation est facultative (art. 43bis, al. 1er C. pén.). Ce caractère facultatif a été justifié par la nécessité d'éviter les effets potentiellement néfastes d'une application automatique de la confiscation dans certains cas particuliers(1).

En outre, l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal prévoit que lorsque les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. À l'instar de la confiscation des choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal, la confiscation par équivalent a également un caractère facultatif.

Le montant de la confiscation ne peut excéder celui de l'avantage patrimonial supposé de l'infraction(2). En cas de pluralité d'auteurs ou de complices, rien n'empêche le juge de répartir les montants confisqués entre les condamnés, tout en veillant à ce que la somme totale des confiscations n'excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction(3). En tout état de cause, le montant des avantages patrimoniaux constitue la mesure des confiscations à prononcer et ne peut être répété dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices(4).

La Cour considère que le juge répressif décide en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction et il lui appartient d'évaluer cet avantage(5). En règle, cette appréciation en fait échappe au contrôle de la Cour(6). Toutefois, tout en respectant l'appréciation souveraine du juge du fond, la Cour vérifie si les faits souverainement constatés par le juge du fond justifient la conséquence que celui-ci en déduit en droit(7).

Suivant la Cour, ni l'article 195 du Code d'instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale ne peuvent empêcher le juge d'évaluer en équité l'avantage patrimonial résultant d'une infraction; il peut se baser à cet effet sur les éléments du dossier pénal qu'il apprécie souverainement(8).

Par ailleurs, s'il souhaite que la juridiction de fond prononce la confiscation d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, de biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis, le procureur du Roi est tenu de déposer des réquisitions écrites en ce sens. A défaut de telles réquisitions, le juge ne pourra pas prononcer la confiscation de tels biens (art. 43bis, al. 1er C.I.cr.). Cette règle s'applique également à la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux. Suivant la Cour, cette disposition conditionne la confiscation qui en fait l'objet à des réquisitions écrites préalables du ministère public, de sorte que le prévenu puisse y opposer sa défense(9).

Lors des travaux parlementaires, l'introduction de cette règle a été motivée comme suit: "cette modification de la loi vise avant tout à mieux garantir les droits de la défense. Actuellement, la loi n'impose pas au ministère public de requérir la confiscation d'avantages patrimoniaux; celle-ci peut être ordonnée d'office par le tribunal. De ce fait, la défense peut être confrontée à une décision judiciaire ordonnant la confiscation d'avantages patrimoniaux sans jamais avoir été entendue à ce sujet. Evidemment, on peut objecter que la défense peut toujours invoquer motu proprio la question de la confiscation d'avantages patrimoniaux résultant de l'infraction et faire connaître son argumentation à cet égard, mais cela la place, bien entendu, dans une position peu confortable puisqu'elle se retrouve contrainte de traiter de manière proactive tous les aspects de cette problématique. Dès lors, il est préférable de laisser dans ce domaine une initiative au ministère public.

Cela correspond également mieux aux différents rôles des parties concernées dans la procédure"(10).

Suivant la Cour, les réquisitions écrites tendant à la confiscation, visées à l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, ne doivent être jointes à la procédure que préalablement au jugement ou à l'arrêt, de telle sorte que le prévenu peut en prendre connaissance et y opposer sa défense; un réquisitoire oral dont le contenu est régulièrement constaté dans le procès-verbal d'audience peut suffire à permettre à un prévenu de faire valoir ses droits de défense(11). Le magistrat du ministère public n'est pas tenu par son réquisitoire initial et il peut adapter celui-ci en cours de procédure pour autant que cette nouvelle réquisition ait lieu par écrit et soit soumise à la contradiction des parties(12). La Cour admet qu'en cas d'appel du ministère public, les réquisitions tendant à la confiscation puissent également être prises pour la première fois en degré d'appel(13).

La Cour estime que l'article 43bis du Code pénal ne requiert pas que dans son réquisitoire le ministère public procède par écrit à l'évaluation monétaire des avantages patrimoniaux, mais laisse au contraire cette prérogative au juge pénal; elle considère que lorsque le ministère public requiert par écrit la confiscation spéciale et que les choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, l'évaluation monétaire fait partie du débat devant le juge pénal(14).

Comme rappelé ci-dessus, le juge du fond procède souverainement à l'évaluation monétaire des choses qui ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné et la Cour vérifie uniquement que l'évaluation monétaire des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal, entre dans les limites du réquisitoire écrit du procureur du Roi et concerne les infractions déclarées établies(15).

L'exigence de se cantonner dans les limites du réquisitoire signifie-t-elle, comme le soutient le moyen, que le juge serait tenu par le montant avancé par le ministère public et ne pourrait condamner le prévenu à une confiscation supérieure?

Il me semble que les règles de droit commun relatives à la détermination de la peine doivent trouver à s'appliquer ici. En règle, le juge pénal n'est pas tenu par les réquisitions du ministère public quant aux peines et il peut prononcer une peine supérieure à celle requise par le procureur pour autant qu'il reste dans les limites fixées par la loi. A propos de la confiscation, une doctrine majoritaire estime que le juge dispose d'une liberté d'appréciation totale, le juge pouvant substituer au montant requis par le procureur tout autre montant fixé, le cas échéant, en équité(16). En ce sens, un auteur a écrit que "le juge n'est pas tenu par les réquisitions du parquet, en manière telle qu'il peut condamner le prévenu à une peine de confiscation portant sur des choses non visées par ces réquisitions ou à concurrence d'une somme d'argent supérieure à celle ayant fait l'objet de celles-ci, sans que cette peine ne soit affectée d'illégalité, mais pour autant, évidemment, qu'elle soit en lien direct avec l'infraction qu'il a à juger et que soit respecté le principe du contradictoire que l'article 43bis consacre"(17).

Mais comme la confiscation directe ou par équivalent des avantages patrimoniaux est facultative et doit être motivée, il importe que cette question fasse l'objet d'un débat contradictoire devant le juge. A cette fin, le réquisitoire devrait indiquer de façon précise les biens (ou le montant par équivalent) visés par la demande ainsi que les motifs qui justifient cette peine(18). A défaut, le juge devrait inviter les parties à s'expliquer à ce propos(19). En effet, le respect dû aux droits de la défense exige que les parties reçoivent l'occasion de développer leurs arguments sur cette question. Il y a lieu d'éviter, en effet, que les expectatives légitimes d'un prévenu puisse être déjouées par une condamnation à une confiscation dont le taux plus élevé qu'annoncé n'aurait pas été soumis à la discussion.

Dans le cadre de la présente cause, les juges d'appel ont constaté que par réquisitoire écrit du 11 septembre 2009, le procureur du Roi avait sollicité la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui y ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, à concurrence de 778.396,28 euros mais n'avait pas soutenu ces réquisitions lors de l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, dans son réquisitoire écrit déposé devant la cour d'appel, le ministère public avait sollicité la confiscation à concurrence d'un montant de 600.322 euros.

Dès lors qu'à charge du premier demandeur, les juges d'appel ont limité la confiscation par équivalent à ladite somme de de 600.322 euros figurant au réquisitoire, le moyen manque en fait.

En ce qui concerne la confiscation prononcée à charge du second demandeur, l'arrêt considère d'abord que les avantages patrimoniaux sont constitués des loyers provenant de la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution pendant trente mois. Ensuite, pour en fixer le montant à 70.000 euros, les juges d'appel relève que les deux demandeurs marquent leur accord sur un loyer initial de 2.000 euros et qu'ils soutiennent avec peu de vraisemblance qu'il aurait été abaissé, de sorte que ce montant doit servir de base pour le calcul du montant de la confiscation, dont le total s'élève ainsi à 60.000 euros. Les juges d'appel ont enfin indiqué qu'à cette somme devait être ajouté un montant de 10.000 euros correspondant au prêt octroyé au premier demandeur pour lancer ses activités.

Or d'après le procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel, tenue le 26 janvier 2011 (pièce 11 de la procédure devant le juge du fond), le premier demandeur a déclaré qu'il avait versé un loyer mensuel de 2.000 euros au second demandeur, propriétaire du bâtiment, qui en avait financé les transformations. Il a ajouté que ce loyer avait ensuite été réduit à 1.000 euros. A la même audience, le second demandeur a précisé que ces loyers avaient permis de rembourser les prêts hypothécaires et qu'il avait payé certains travaux non déclarés sans pouvoir en préciser le montant. En se référant à une déclaration du premier demandeur, les juges d'appel ont encore énoncé que celui-ci avait reçu, sous la forme d'un emprunt, une aide de son frère pour débuter ses activités d'indépendant.

Dès lors que les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer le montant de la confiscation avaient été soumis à la contradiction des parties, les juges d'appel n'ont violé ni les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Je conclus au rejet du pourvoi.
_____________________
(1) Doc. parl., Chambre, S.O. 1989-90, n°987/1, p. 2.
(2) Voy. Cass., 9 mai 2007, RG P.06.1673.F, Pas., 2007, n° 239, avec concl. M.P.
(3) Cass., 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas., 2009, n° 352.
(4) Cass., 9 février 2011, RG P.10.1616.F, Pas., 2011, n° 119.
(5) Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F, Pas., 2006, n° 441 avec les concl. M.P.; voy. aussi Cass., 13 avril 1999, RG P.98.0898.N, Pas., 1999, n° 204; Cass., 22 octobre 2003, RG P.03.0084.F., Pas., 2003, n° 516.
(6) A. VANDEPLAS, "De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen", in Liber Amicorum M. Châtel, Anvers, Kluwer, 1991, p. 390 et 405; B. DEJEMEPPE, "La confiscation - L'état du droit en 2004", in Saisie et confiscation du produit du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 118.
(7) Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F, Pas., 2006, n° 441 avec les concl. M.P.; Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, n° 18; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 379-381.
(8) Cass., 2 mars 2010, RG P.09.1726.N, Pas., 2010, n° 141.
(9) Cass., 16 décembre 2008, RG P.08.1268.N, Pas., 2008, n° 735.
(10) Doc. parl., Ch., sess. ord. 2001-2002, n° 50-1601/001, p. 41; voy., à ce sujet, B. DEJEMEPPE, «La confiscation", Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, pp. 123-125.
(11) Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1371.N, Pas., 2010, n° 689.
(12) J. ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering : een maat voor niets", N.C., 2010, p. 132
(13) Cass., 27 mai 2008, Pas., 2008, n° 319, N.C., 2008, p. 457; Cass., 16 décembre 2008, Pas., 2008, n° 735.
(14) Cass., 13 novembre 2007, RG P.07.0929.N, Pas., 2007, n° 547, N.C., 2008, p. 20, note E. FRANCIS, "De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen".
(15) Ibidem.
(16) R. VERSTRAETEN et D. DEWANDELEER, "Enkele knelpunten inzake de "Kaalplukwet" van 19 december 2002 in het bijzonder omtrent de verruiming van de bijzondere verbeurdverklaring", in M .J. DE SAMBLANX, B. DE BIE et P. WAETERINCKX, De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Anvers, Intersentia, 2004, pp. 131-132; J. ROZIE, "De schriftelijke ontnemingsvordering : een maat voor niets", N.C., 2010, p. 132 et "Is het onderscheid tussen hoofd- en bijkomende straffen nog gefundeerd?", in Liber amicorum Alain De Nauw, Bruges, Die Keure, 2011, p. 760.
(17) B. DEJEMEPPE, "La confiscation - L'état du droit en 2004", in Saisie et confiscation du produit du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 126.
(18) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 112.
(19) "Si le tribunal se rend compte, au cours de son délibéré, que les droits de la défense risquent d'être compromis par la peine de confiscation qu'il envisage, il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au ministère public de prendre position et aux parties de s'expliquer à cet égard" (C. Caliman, "La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale", Custodes, 2003, p. 70).
 

Noot: 

Het houden van een huis van prostitutie of ontucht, noot onder voormeld vonnis in het RW: A. Vandeplas

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 08/08/2017 - 16:24
Laatst aangepast op: di, 08/08/2017 - 16:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.