-A +A

Valsheid in facturen voor fictieve prestaties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 14/12/2010
A.R.: 
P040063F

Een factuur voor fictieve prestaties, met een datum die aan de uitgifte ervan voorafgaat en die gericht is aan de schuldenaar van het gefactureerde bedrag, kan niet worden aangemerkt als een strafbare valsheid, wanneer de bestemmeling van die factuur, die niet de gerechtelijke overheid is waarvoor de inning wordt gevorderd, kan nagaan of de vermeldingen van de factuur juist zijn.
 

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.04.0063.F.-
DE PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
tegen
D. J.-C., beklaagde,

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat een bedrieglijk opgemaakte schijnakte slechts een valsheid in geschriften kan vormen, in zoverre het bewijs kan opleveren en aldus derden kan schaden, doordat het tegen hen uitwerking heeft ; dat een aan de schuldenaar gerichte factuur bijgevolg niet kan worden aangemerkt als een strafbare valsheid, wanneer de bestemmeling de juistheid van de daarin vermelde gegevens kan nagaan ;

Overwegende dat de bestemmeling van de factuur, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet de gerechtelijke overheid is waarvoor de inning wordt vervolgd, maar de schuldenaar van het bedrag op wie de factuur betrekking heeft ;

Overwegende dat verweerder is vervolgd omdat hij, inzonderheid, in naam van de coöperatieve vennootschap waarvan hij de zaakvoerder was, een factuur heeft laten opmaken die gericht was aan een vennootschap naar Frans recht, en die betrekking had op fictieve prestaties en voorzien was van een datum die dagtekende van vóór de uitgifte ervan ;

Overwegende dat de appèlrechters, nu zij beslissen dat die factuur alleen de aanspraak van de auteur ervan uitdrukt en de voorlegging ervan in rechte niet volstaat om daarvan een titel tegen de schuldenaar van het gefactureerde bedrag te maken die de auteur ten goede komt, artikel 196 van het Strafwetboek niet schenden ;

Overwegende dat de appèlrechters, door te vermelden "dat het wat betreft weinig terzake doet dat die factuur is ingebracht in de boekhouding van de vervalser" en "dat (eiser) niet wordt vervolgd wegens overtreding van de wet op de vennootschapsboekhouding of wegens valsheid in de jaarrekeningen van de vennootschap" waarvan hij de zaakvoerder was, evenmin de in het middel aangevoerde wetsbepaling schenden ; dat, immers, de daad waarbij de auteur van een factuur dat stuk in zijn boekhouding inbrengt, de schuldenaar als dusdanig niet belet de daarin vermelde gegevens te controleren ;

Dat het middel niet kan worden aangenomen ;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen ;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep ;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel,  en in openbare terechtzitting van vijf mei tweeduizend en vier uitgesproken 

Noot: 

Luc Delbrouck, Hoe vals kan een factuur zijn, RABG, 2011/08/590

Rechtspraak over de factuur als beschermd geschrift:

Cass. 05/01/2016, AR P.14.0844.N, juridat
• Cass. 5 mei 2004, AR P.04.0063.F;
• Cass. 5 december 2000, AR P.99.0245.N, AC 2000, nr. 671;
• Cass. 5 februari 1997, AR P.96.0927.F, AC 1997, nr. 64;
• Cass. 19 september 1995, AR P. 94.0377.N, AC 1995, nr.388;
• Cass. 25 oktober 1988, AR nr. 2183, AC 1988-89, nr. 112;

Rechtsleer valsheid en facturen

• T. BYL, 'De factuur in het strafrecht', in G. BALLON en I. SAMOY (eds.), De factuur en verwante documenten, Brugge, Vandenbroele, 2009, (255) 263, nr. 348-349;

• E. DlRIX en G.L. BALLON, Factuur, in APR, Mechelen, Kluwer, 2012, 369, nr. 718-719;

• S. VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 296-297, nr. 166; 

Wetgeving

Strafwetboek / 1867-06-08 / Artt. 196 en 197

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/12/2017 - 12:20
Laatst aangepast op: di, 26/12/2017 - 12:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.