-A +A

Uitzonderlijk wordt de derde-beslagene bij foutieve verklaring gestraft

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 10/06/2015

De feitenrechter oordeelt onaantastbare en concreto  of en in welke mate de door artikel 1456 (en 1542) Ger. W bepaalde sanctie van verklaring tot 345 | 29 JUNI 2016 schuldenaar moet worden opgelegd aan de derde-beslagene die nagelaten heet een tijdige en nauwkeurige verklaring af te leggen

Uit die bepalingen volgt dat de beslagrechter over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid beschikt en dat hij in uitzonderlijke omstandigheden kan beslissen de sanctie niet op te leggen of te matigen, rekening houdende met de concrete omstandigheden van de zaak en zelfs met het opzet van de derde beslagene en diens misschien verkeerd opgevatte louauteit ten opzichte van de schuldenaar.De rechter kan ook rekening houden met het nadeel van de beslaglegger door de nalatige derde beslagene en zelfs met eventuele latere reularidsaties.

Wanneer het verzuim van de derde-beslagene op geen enkele wijze de kansen van de beslaglegger heeft aangetast om zijn schuldvordering zeker te stellen, is er reden om toepassing te maken van de matigingsbevoegdheid
 

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2016
Pagina: 
547
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA TRUEGREEN, […] appellante, [
tegen: NV BERMASO, […] geïntimeerde, […] 1

Bij exploot van 22. 11. 2013 werd op verzoek van BVBA Truegreen bewarend beslag onder derden gelegd in handen van NV Bermaso, lastens NV Real Estate Development (hierna NV RED)

[…] NV Bermaso maakte bij brief gedateerd op 09.12.2013 en aangetekend verzonden op 10. 2013, haar verklaring van derde-beslagene over aan de instrumenterende ] Bij exploot van 11.04. 2012] bracht BVBA Truegreen een vordering in schuldenaarsverklaring uit lastens NV Bermaso, op grond van het feit dat deze verklaring niet binnen de door art 1451 Ger.W.bepaalde termijn van 15 dagen werd afgelegd
BVBA Truegreen vorderde dat NV Bermaso hoofdelijk schuldenaar zou verklaard worden met de NV RED voor een bedrag van 760.759,44 EUR in hoofdsom en 800,00 EUR in kosten

Verder vorderde zij haar veroordeling tot de gerechtskosten, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 1.320,- EUR
2 Bij de bestreden beschikking van 04; 014 werd de vordering van BVBA Truegreen toelaatbaar doch ongegrond verklaard

BVBA Truegreen werd veroordeeld tot de gerechtskosten

De aan NV Bermaso verschuldigde rechtsplegingsvergoeding werd bepaald op 1;320,- EUR […]

Overeenkomstig artikel 1452 Ger.W moet de derde-beslagene binnen de vijftien dagen na het derdenbeslag zijn verklaring van derde-beslagene doen.

Er bestaat geen betwisting over dat de verklaring van de derde-beslagene niet binnen de wettelijke termijn van 15 dagen werd afgelegd

Partijen gingen er ter terechtzitting van 26. 05.2015 van uit dat maandag 09.12.2013 de laatste nuttige dag was en dat de verklaring pas daags nadien aangetekend werd verzonden.
De derde-beslagene die verzuimd heet binnen de termijn van 15 dagen een volledige en nauwkeurige verklaring van derde-beslagene over te maken aan de beslaglegger/ schuldeiser, kan schuldenaar worden verklaard voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken en de kosten van het beslag (art. 1456 Ger.W.)

De sanctie van art 1456 GerW. heet geen vergoedende functie (zie ook in die zin: Cass. 04.102001, C. 99.0098
Het betret een straf wegens obstructie van de beslagprocedure.
De feitenrechter oordeelt in principe op onaantastbare wijze of en in welke mate de door art 1456, lid 1 Ger.W. bepaalde sanctie van verklaring tot schuldenaar moet worden opgelegd aan de derde-beslagene die nagelaten heet een tijdige, respectievelijk nauwkeurige verklaring af te leggen

Uit art. 1456 (en 1542) GerW. volgt dat de beslagrechter over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid beschikt en dat hij in uitzonderlijke omstandigheden kan beslissen de sanctie niet op te leggen of te matigen, ook al heet de derde-beslagene geen tijdige of zelfs helemaal geen verklaring afgelegd, zelfs indien hij zich helemaal niet op overmacht kan beroepen (zie ook in die zin: Cass. 15. 05. 2014, C. 13.0420
Uit deze bepalingen volgt dat de beslagrechter over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid beschikt en dat hij in uitzonderlijke omstandigheden kan beslissen, ook al heet de derde-beslagene geen of geen tijdige verklaring afgelegd, hetzij deze sanctie niet op te leggen, hetzij deze te matigen

Het onderdeel dat de ervan uitgaat dat, wanneer de derde-beslagene geen of geen tijdige verklaring heet afgelegd, de sanctie steeds dient te worden toegepast tenzij de omstandigheden van de zaak overmacht uitmaken, faalt naar recht”; Cass 26;04;2002, C;01.0253. 8

De rechter kan zijn beslissing tot matiging gronden op het feit dat de beslaglegger geen schade heet geleden omdat de onregelmatige (in casu te late) verklaring van de derde-beslagene geen abreuk heet gedaan aan de kansen van de beslaglegger om tegoeden van zijn schuldenaars te vinden en in beslag te nemen (zie ook in die zin: Cass 06..06.2014, C 10. 0482 juridat be; Cass 24. 04.2008, C. 07.0180. 9

Uit niets blijkt dat de derde-beslagene het beslag zou hebben willen “frustreren” door de verklaring net buiten de termijn af te leggen

De aantijgingen van collusie, kwade trouw, fraude, oogmerk tot obstructie en van “frustratie” van het beslag worden door geen enkel objectief gegeven gestaafd

De verklaring werd net te laat aangetekend verzonden en de aantijging van BVBA Truegreen dat NV Bermaso bij redactie van haar verklaring tot antidatering op de laatste nuttige dag zou zijn overgegaan wordt ook in het geheel niet bewezen

Er ligt geen enkele indicatie voor dat de verklaring niet op 09.12.2013 werd opgesteld en niet ingevolge een loutere vergissing pas daags nadien aangetekend werd verzonden

De bewering van NV Bermaso dat de verklaring tijdig geredigeerd was en hooguit door een ongelukkige vergissing een dag te laat ter post werd aangeboden is volkomen geloofwaardig

De nipte laattijdigheid van de verklaring heet de rechten en mogelijkheden van BVBA Truegreen niet beïnvloed […] De laattijdige verzending heet geen enkel ander gevolg teweeg gebracht dan dat BVBA Truegreen ook net te laat heet bereikt

De verwijzing door BVBA Truegreen naar een voorstel tot conventionele pandverzilvering van de expert-bewaarnemer, is ondoeltrefend

Dit voorstel dateert van geruime tijd na het beslag, werd niet aanvaard, en heet hoe dan ook geen uitstaans met het feit dat de verklaring door NV Bermaso net buiten de termijn werd afgelegd

De weliswaar laattijdige verklaring is nauwkeurig; zij bevat alle dienstige gegevens tot vaststelling van de rechten van partijen

De verklaring is gedetailleerd en correct

De juistheid ervan wordt tot op vandaag niet betwist

Gelet op deze uitzonderlijke omstandigheden, met inbegrip van het gegeven dat het verzuim van NV Bermaso op geen enkele wijze de kansen van BVBA Truegreen heet aangetast om haar schuldvordering zeker te stellen, acht het hof het aangewezen de sanctie om NV Bermaso schuldenaar te verklaren, te beperken tot een forfaitair bedrag van 500,- EUR

VBA Truegreen meent verder dat uit art 1456, lid 1, in ine Ger.W. volgt dat de gerechtskosten hoe dan ook ten laste van NV Bermaso vallen

De bewering van BVBA Truegreen dat de kosten van het geding zelfs ten laste van de derde-beslagene vallen indien deze helemaal niet tot schuldenaar wordt verklaard, is onverenigbaar met de duidelijke bewoordingen van de wet (“in die gevallen”)

Deze bepaling is in essentie een toepassing van de algemene regel zoals vastgelegd in art 1017 Ger.W.

Gelet op de geringe mate van gegrondheid van de vordering (en van het hoger beroep) komen de kosten van dagvaarding en rolstelling slechts voor de helt ten laste van elk van partijen en worden de rechtsplegingsvergoedingen omgeslagen overeenkomstig art. 1017, lid 4 Ger.W.

BESLISSING […] Het hoger beroep wordt toelaatbaar en slechts in de navolgende mate gegrond verklaard

Het hof hervormt de bestreden beschikking waar de eis volledig werd afgewezen en BVBA Truegreen veroordeeld werd tot de gerechtskosten

Opnieuw recht sprekend wordt NV Bermaso bij toepassing van art. 1456 Ger.W. schuldenaar verklaard van het bedrag van 500,- EUR.

NV Bermaso wordt veroordeeld tot de helt van de dagvaardingskost (361,26:2 = 180,63 EUR) en van het rolrecht hoger beroep (210:2 = 105,- EUR) en de rechtsplegingsvergoedingen voor de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep (telkens begroot op 1.320,- EUR) worden omgeslagen
 

Noot: 

Onder deze publicatie; Claudia Van Severen onder deze publicatie in het NJW, SCHULDENAARSVERKLARING BIJ DERDENBESLAG
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 06/11/2016 - 17:40
Laatst aangepast op: zo, 06/11/2016 - 17:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.