-A +A

Uitstel betaling administratieve boete BTW door de rechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 20/06/2013

De rechter kan uitstel van betaling van administratieve boete voor een BTW schuld verlenen, ook al is dit niet in de wet voorzien.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2014/10
Pagina: 
699
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(I.D. NV / Belgische Staat)

(Advocaten: Mr J.-P. Douny en Mr. F. T'Kint)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 28 april 2010.

Het Hof heeft bij zijn arrest van 10 februari 2012 de eerste twee cassatiemiddelen verworpen en de uitspraak over het derde middel aangehouden tot het Grondwettelijk Hof de in het dictum van het arrest vermelde vraag zal hebben beantwoord.

Het Grondwettelijk Hof heeft die vraag beantwoord bij het arrest nr. 13/2013 van 21 februari 2013.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 29 mei 2013 een conclusie ter griffie neergelegd.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn antwoord op de vraag die het Hof heeft gesteld in zijn antwoord van 10 februari 2012, voor recht gezegd dat artikel 70, § 2, eerste lid BTW-wetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in dit artikel voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met uitstel.

Het preciseert dat die vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid echter niet tot gevolg heeft dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien.

Het bestreden arrest stelt vast dat het misdrijf bewezen is en dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van het misdrijf.

Het oordeelt “dat in de thans aan het hof [van beroep] voorgelegde hypothese voor het overige in concreto niet blijkt dat de omstandigheid dat de wetgever niet in een eventueel uitstel heeft voorzien voor de toepassing van de door de wet bepaalde geldboetes, op zich en principieel van die aard is dat het de toepassing van de door de wet bepaalde fiscale geldboetes in de weg staat, gezien de opgelegde geldboete niet onevenredig lijkt met de ernst van het misdrijf en het instellen van de mogelijkheid in fiscale aangelegenheden uitstel te verlenen, met inbegrip van probatie-uitstel, ontegensprekelijk onder de uitsluitende bevoegdheid van de wetgever valt”.

Het arrest dat toepassing maakt van artikel 70, § 2, eerste lid BTW-wetboek zonder vast te stellen dat er geen aanleiding zou zijn geweest de eiseres uitstel te verlenen, ook al had de wet in die maatregel voorzien, schendt de artikelen 10 en 11 Grondwet.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en over het aan de eiseres ten laste gelegde misdrijf.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/07/2017 - 16:07
Laatst aangepast op: do, 06/07/2017 - 16:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.