-A +A

Uithuiszetting krakers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Schaarbeek
Datum van de uitspraak: 
don, 21/12/2017

Gemotiveerd door een flagrante schending van het eigendomsrecht, bekomt een vereniging van mede-eigenaars op eenzijdig verzoekschrift de bij voorraad uitvoerbare uitdrijving van krakers, na vaststelling door een gerechtsdeurwaarder 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1473

De Vereniging van Mede-Eigenaars (hierna: «VME») vraagt bij verzoekschrift van 13 december 2017 de uithuiszetting van niet nader gekende personen die er hun intrek hebben genomen wegens bezetting zonder recht of titel uit de woning te ontruimen (...). Dit verzoekschrift luidt als volgt.

Eenzijdig verzoekschrift artt. 1025-1034

juncto

594, 22o Ger.W.
...

Het onderwerp en de gronden van het geschil kunnen in het kort als volgt worden omschreven:

«I. De feiten

«1. Mijn verzoekster is de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw gelegen te S. Dit gebouw is een residentieel complex met parkeergarage. Het gebouw wordt integraal bewoond en de parkeerplaatsen van de ondergrondse parkeergarage worden privatief gebruikt.

«2. Mijn verzoekster ziet zich geconfronteerd met verschillende niet nader geïdentificeerde personen die zich op regelmatige wijze toegang verschaffen tot de gemene delen van het gebouw om zich vervolgens delen van het gebouw als verblijfplaats toe te eigenen. Deze personen veroorzaken her en der schade (deuren worden kapot gestampt, kabels uit de kabelkasten getrokken, ...) en gebruiken de gangen en de ondergrondse verdieping van de residentie om hun gevoeg te doen: zo trof de gerechtsdeurwaarder die werd verzocht de feiten vast te stellen her en der uitwerpselen en sporen van urine aan ... Zij overnachten in het gebouw en bereiden er hun voedsel, waarvoor zij gebruik maken van kampeervuurtjes op gas en zelfs open vuurtjes (de gerechtsdeurwaarder vond sporen van verbrande kranten tijdens zijn rondgang ...). Hun rommel wordt opgehoopt in de gemene delen van het gebouw, tot zelfs op de hoofdkraan van de gasaanvoer toe. Zij tappen electriciteit af van de centrale electriciteitskast van het gebouw. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder vond op verschillende plaatsen restanten van sigaretten, drugsverpakkingen, (...). De gerechtsdeurwaarder stelde tevens vast dat verschillende deuren werden gesaboteerd om te vermijden dat ze in het slot zouden kunnen vallen en dat de bewakingscamera’s werden vernield. Ten slotte stelde hij vast dat betrokkenen in de garage een soort wasplaats organiseerden waarbij zij zich blijkbaar wassen met water van de brandhaspels van het gebouw.

«3. De politie werd gecontacteerd door de syndicus, maar weigert op te treden omdat geen vonnis voorhanden is. De situatie is zonder meer gevaarlijk te noemen: deze personen maken vuur (voor het bereiden van hun maaltijden) in de gemene delen, roken er ook sigaretten, tappen electriciteit af en hopen (brandbare) rommel op (de gerechtsdeurwaarder vond zelfs een fles amoniak). Het risico op een brand is enorm. Ook vervuilen de bewoners de gemene delen met rondslingerend afval en zelfs urine en uitwerpselen met evidente gezondheidsrisico’s en hinder voor gevolg. De beveiliging van het gebouw werd vernield: camera’s werden stukgeslagen en deuren gesaboteerd.

«4. Daarnaast verhinderen betrokkenen een normaal gebruik van de gemene delen van het gebouw: vele bewoners zijn bang en durven eenvoudigweg de gemene delen niet meer betreden.

«II. In rechte: Flagrante schending van het eigendomsrecht

«5. Mijn verzoekster liet een gerechtsdeurwaarder op 6 december 2017 de feitelijkheden vaststellen. Uit het proces-verbaal van vaststelling (...) blijkt overduidelijk dat er sprake is van binnendringing in de gemene delen van het gebouw die door de bezetters als slaap- en verblijfplaats worden bezet zonder enig recht noch titel. Ook stelde de deurwaarder verschillende beschadigingen vast. Mijn verzoekster ziet zich zodoende geconfronteerd met een volstrekt wederrechtelijke aantasting van haar eigendomsrecht.

«III. Spoedeisendheid

«6. Het is duidelijk dat bij hoogdringendheid een eind dient te worden gemaakt aan deze wederrechtelijke bezetting: de schending van het eigendomsrecht van mijn verzoekster is flagrant. Met elk uur dat de bezetters langer in het gebouw blijven, neemt de kans op verdere schade aan het gebouw zelf toe, misschien zelfs brand of explosie wegens het roken in de onmiddellijke nabijheid van brandbaar materiaal, het gebruik van gasvuurtjes en het aftappen van electriciteit. Daarnaast brengen de betrokkenen beschadigingen aan en werd zelfs de beveiliging van het gebouw bewust vernield; camera’s werden stukgeslagen en deuren gesaboteerd. Daar komt dan nog bij de gecreëerde geurhinder ingevolge de alom aanwezige urine en uitwerpselen.

«In de rechtspraak werd nog geoordeeld dat het eigendomsrecht en het recht op arbeid van een aannemer wiens werf en de kranen bezet zijn door «mensen zonder papieren» in de hoop op regularisatie van hun statuut, op absolute en noodzakelijke wijze de tussenkomst van de rechter in kort geding rechtvaardigt (cf. Voorz. Rb. Brussel 31 juli 2008, JT 2008, 588 en gelijkluidende beslissingen i.v.m. krakers (...).

«IV. Eenzijdig verzoekschrift

«7. Het is mijn verzoekster volstrekt onmogelijk de identiteit van de betrokkenen na te gaan. Het gaat duidelijk om daklozen, al dan niet in het bezit van papieren.

«Art. 594, 22o Ger.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de vrederechter op verzoekschrift uitspraak doet: «over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.»

«11. In de rechtspraak werd reeds herhaaldelijk geoordeeld dat in geval van volstrekte noodzakelijkheid de zaken met een eenzijdig verzoekschrift aanhangig mogen worden gemaakt. Verzoekster brengt een recente beschikking bij van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in een soortgelijke zaak, waarin werd geoordeeld dat de onmogelijkheid om de identiteit van betrokkenen vast te stellen, en de dreigende schade, waarvoor de VME niemand zal kunnen aanspreken, volstaan om aan te tonen dat enkel de procedure op eenzijdig verzoekschrift gepast is om tegemoet te komen aan de aanspraken van de kwestieuze VME (...) (Voorz. NL Rb. Brussel, 20 oktober 2017, onuitg.).

«In de rechtspraak werd ook reeds geoordeeld dat bij een bezetting door zogeheten «mensen zonder papieren» in de hoop op regularisatie van hun statuut, de kortgedingrechter kan worden geadieerd door middel van een eenzijdig verzoekschrift, rekening houdende met de anonimiteit van de bestemmelingen van de beschikking en de uiterst dringende noodzakelijkheid van de situatie (Voorz. Rb. Brussel, 31 juli 2008, JT 2008, 588).

«In het algemeen is de rechtspraak en rechtsleer trouwens duidelijk van oordeel dat wanneer de tegenpartij niet bekend is, de procedure op eenzijdig verzoekschrift aangewezen is (zie bv. Brussel, 7 mei 2007, waarin wordt verwezen naar een cassatiearrest van 25 februari 1999; B. Allemeersch, Taakverdeling in het Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 162, randnr. 42).

«Verzoekster brengt (...) drie beschikkingen bij van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarin werd geoordeeld dat gebruik mocht worden gemaakt van de procedure op eenzijdig verzoekschrift in het geval van bezetting van een pand door onbekenden.

«12. Gelet op de plaats waar de feiten zich afspeelden en de plaats van de zetel van mijn verzoeksters, is uw Zetel duidelijk territoriaal bevoegd.

V. Uitvoerbaarheid

«13. Art. 1029 Ger.W. stipuleert dat de beschikking uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift uitvoerbaar is bij voorraad niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de rechter anders heeft beslist.

«Zoals uit het hierboven gestelde blijkt, dient in deze zaak duidelijk de uitvoerbaarheid van de beschikking uitgesproken te worden; de personen die het gebouw van mijn verzoekster bezetten doen dit duidelijke op wederrechtelijke wijze.

«Het uiterst spoedeisende karakter van de situatie rechtvaardigt daarenboven uitvoerbaarheid van de te vellen beschikking op de minuut. Mijn verzoekster vraagt dan ook uitdrukkelijk de te vellen beschikking uitvoerbaar te verklaren bij voorraad op de minuut, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling.

Dispositief

«Te zeggen voor recht dat de gemene delen van het goed gelegen te S. onmiddellijk ontruimd dienen te worden en ter vrije beschikking van mijn verzoekster gesteld dienen te worden, en bij gebreke hieraan te voldoen binnen 24 uren na de betekening van de te vellen beschikking, verzoekster te machtigen de personen die haar eigendom tegen haar wil bezetten uit het goed te doen zetten met al wie en al wat er zich in mag bevinden, zo nodig met behulp van de openbare macht en zulks ongeacht het tijdstip en ongeacht of dit nu op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is;

«De tussen te komen beschikking op de minuut uitvoerbaar te verklaren bij voorraad niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling;

...»

Uit de uiteenzetting van het verzoekschrift blijkt dat de vordering gegrond is in de hierna bepaalde mate.

Beslissing

...

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in de mate zoals hierna bepaald.

Zeggen voor recht dat de gemene delen van het goed gelegen te S. zonder verwijl ontruimd dienen te worden en ter vrije beschikking van de VME gesteld dienen te worden, en bij gebreke hieraan te voldoen binnen acht dagen na de betekening van het te vellen vonnis bij middel van aanplakking aan de gevel van het pand wordt verzoekster gemachtigd de personen die haar eigendom tegen haar wil bezetten uit het goed te doen zetten met al wie en al wat er zich in mag bevinden, zo nodig met behulp van de openbare macht en dit ongeacht het tijdstip en ongeacht of dit nu op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is.

Verklaren dit vonnis op de minuut uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling.

...

Noot: 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/05/2018 - 15:15
Laatst aangepast op: za, 05/05/2018 - 15:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.