-A +A

Uiterst dringende noodzakelijkheid kan niet bestaan voor oordeel over al dan niet bestaan van een impliciete bestuursbeslissing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
vri, 07/04/2017
A.R.: 
237.913
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
505
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV J.D.S.F.B. t/ Stad Gent

Arrest nr. 237.913

I. Het voorwerp van de vordering in het verzoekschrift

1. De vordering, ingesteld op 10 maart 2017, strekt volgens het gedinginleidende verzoekschrift tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

«– De beslissing van ongekende datum van [de stad Gent] waarbij de opdracht «raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en onderhouden van schuilhuizen bij haltes van openbaar vervoer, informatieborden en 8m2 borden op grondgebied Gent en het voeren van commerciële reclame op welbepaald straatmeubilair» als een verboden wezenlijk gewijzigde opdracht wordt gegund aan BVBA C.C.B.

«– De van de overeenkomst afsplitsbare eenzijdige administratieve rechtshandeling van ongekende datum van [de stad Gent] waarbij de opdracht «raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en onderhouden van schuilhuizen bij haltes van openbaar vervoer, informatieborden en 8m2 borden op grondgebied Gent en het voeren van commerciële reclame op welbepaald straatmeubilair» wezenlijk wordt gewijzigd.»

...

VI. Voorwerp van de vordering

...

Beoordeling

12. Krachtens art. 14, § 1 RvS-Wet doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring van akten en reglementen en krachtens art. 17, § 1, kan de schorsing enkel worden bevolen van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement die vatbaar zijn voor nietigverklaring.

Uit deze bepalingen volgt dat het voorwerp van de voorliggende vordering een bestuursbeslissing moet zijn waarvan het bestaan duidelijk is of die impliciet maar zeker kan worden afgeleid uit het bestaan van een andere.

Te dezen is er de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2017 waaruit blijkt dat aan de tussenkomende partij een boete wordt opgelegd. De verwerende partij ontkent echter dat daarin de impliciete beslissing besloten ligt betreffende de opdracht zelf, die de verzoekende partij daarin legt. Of het bestaan van die impliciete beslissing door de Raad van State moet worden aangenomen of niet, is een vraagstuk dat zich niet leent tot de snelle beoordeling die de wetgever aan de Raad oplegt in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid zoals de onderhavige. In de huidige stand van de zaak is het voorwerp van de vordering dus onzeker. Bij die beoordeling rijst immers een rechtsmachtprobleem. Zeker nu de tussenkomende partij zelfs het verschuldigd zijn van de boete betwist, wordt in wezen van de Raad van State gevraagd om eerst de toepassing van de betrokken contractuele bepalingen te onderzoeken. Een decisief standpunt daarover lijkt immers noodzakelijk om te komen tot de vaststelling in navolging van de stelling van de verzoekende partij dat aan de opdracht en het contract een wezenlijke wijziging is aangebracht, er aldus een einde aan is gemaakt en de opdracht opnieuw zou zijn gegund.

Ter terechtzitting daaromtrent bevraagd, kan de verzoekende partij ook al geen rechtspraak aanwijzen waarin uit het opleggen van boetes tegen besteksbepalingen in, wordt afgeleid dat aan een opdracht een einde is gemaakt en deze opnieuw is gegund.

...

Noot: 

Lust, P.-D.-S., « De spoedeisendheid in het administratief kort geding », R.A.B.G., 2016/12, p. 872-875

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 27/11/2017 - 14:06
Laatst aangepast op: ma, 27/11/2017 - 14:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.