-A +A

Tuchtrecht tuchtfeit bewezen en toch geen straf

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 11/06/2012
A.R.: 
219701

Een tuchtoverheid kan schuldig verklaren en toch geen straf opleggen om oppurtineitsredenen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
546
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

B.E. t/ Stad Antwerpen

Arrest nr. 219.701

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 10 mei 2010, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de burgemeester van de stad Antwerpen van 10 maart 2010 waarbij B.E. “zijn leidinggevende functies worden ontnomen”.

IV. Ontvankelijkheid van het beroep

Beoordeling

8. Met de bestreden beslissing beëindigt de burgemeester de tuchtprocedure die hij met het inleidend verslag van 22 januari 2010 tegen de verzoeker had ingesteld. Op zich berokkent een dergelijke beslissing aan de verzoeker geen enkel nadeel. Integendeel: indien hij tot dan belast was met de dreiging van een tuchtstraf, dan neemt de verwerende partij nu die dreiging formeel weg.

9. Terecht betoogt de verzoeker dat de burgemeester besluit dat de feiten bewezen zijn en dat zij een tuchtstraf rechtvaardigen, maar daarmee verzet hij zich tegen de motieven van de bestreden beslissing, die op zich niet het voorwerp kunnen uitmaken van een annulatieberoep. Dat de burgemeester om loutere opportuniteitsredenen besluit geen tuchtstraf op te leggen – en hem dus schuldig vindt aan de tenlasteleggingen – verandert niets aan die vaststelling.

10. In de bestreden beslissing oordeelt de burgemeester ook dat het hem “gepast voor[komt] de betrokkene voorlopig geen leidinggevende functie toe te kennen”.

In zoverre deze overweging een grondslag vormt voor de beslissing om geen tuchtstraf op te leggen, dient opnieuw te worden vastgesteld dat een motief van een beslissing op zich niet vatbaar is voor vernietiging.

11. De verzoeker blijkt die overweging evenwel te lezen als een echte beslissing. Hij spitst zijn beroep er zelfs op toe, aangezien hij de vernietiging vraagt van de beslissing waarbij hem zijn leidinggevende functies worden ontnomen.

Een beslissing die formeel – door een uitdrukkelijke vermelding – geen rechtstoestanden wijzigt, kan een vernietigbare beslissing bevatten. Tot het bestaan van een dergelijke impliciete beslissing kan evenwel slechts worden besloten wanneer de bedoeling van het bestuur duidelijk blijkt.

Dit is hier niet het geval: uit de plaats waar de bewuste overweging is vermeld blijkt dat de burgemeester geen tuchtstraf oplegt omdat het ontzeggen van leiderschap hem een meer aangepaste maatregel lijkt. Met die overweging beslist de burgemeester niets; hij is daar overigens ook niet zonder meer voor bevoegd, aangezien de korpschef instaat voor de dagelijkse werking van het korps en uit niets blijkt dat de burgemeester, die gezag heeft over de korpschef en hem tot handelen kan dwingen, zich in de plaats heeft willen stellen van de korpschef. De verzoeker voert dat overigens ook niet aan.

De overweging van de burgemeester dat hij het gepast acht dat aan de verzoeker voorlopig geen leidinggevende functies toegekend worden, wijzigt de toestand van de verzoeker niet.

12. Het annulatieberoep is niet ontvankelijk.

....
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 24/11/2012 - 20:19
Laatst aangepast op: di, 10/10/2017 - 16:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.