-A +A

Tuchtprocedure en bijstand van een advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 16/11/2012

Recht op bijstand van een advocaat in de tuchtprocedure, behalve in de onderzoeksfase

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1460
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. D.11.0021.N

L.R. t/ Orde van Architecten

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten van 7 september 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

...

Tweede onderdeel

...

5. Krachtens art. 6, § 1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak.

Krachtens art. 6, § 3, c) EVRM heeft eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht op bijstand van een raadsman naar zijn keuze.

6. Deze bepalingen zijn van toepassing op een tuchtprocedure inzake feiten die aanleiding kunnen geven tot een sanctie die, gelet op de aard, de ernst en de zwaarwegendheid ervan, als een strafsanctie in de zin van art. 6 EVRM dient te worden beschouwd.

7. Het recht op een eerlijk proces en op de bijstand van een advocaat, gewaarborgd door art. 6, § 1 en art. 6, § 3, c) EVRM, houdt in dat aan een persoon, die het voorwerp uitmaakt van een tuchtvervolging met betrekking tot feiten die aanleiding kunnen geven tot een straf in de zin van art. 6 EVRM, bij zijn verhoor tijdens het tuchtrechtelijk vooronderzoek toegang wordt verleend tot een advocaat in zoverre hij zich in een kwetsbare positie bevindt.

8. Het verhoor in het raam van een tuchtrechtelijk vooronderzoek, waarbij de onderzoekers geen vrijheidsbenemende maatregelen noch andere dwangmaatregelen kunnen treffen, heeft in de regel niet tot gevolg dat de betrokkene zich in een kwetsbare positie bevindt.

9. In zoverre het middel ervan uitgaat dat diegene ten laste van wie een tuchtrechtelijk vooronderzoek wordt gevoerd zich tijdens dit onderzoek steeds in een kwetsbare positie bevindt, kan het niet worden aangenomen.

10. De overige grieven zijn hieruit afgeleid en mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel

11. Krachtens art. 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare en privé-werken.

Art. 10, 1o van het reglement van Beroepsplichten der Architecten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld, goedgekeurd bij KB van 18 april 1985, bepaalt dat het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar is met dat van aannemer van openbare of private werken.

12. Ingevolge deze bepalingen is het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private werken.

De aldus in het belang van zowel het beroep van architect als van de opdrachtgevers ingestelde onverenigbaarheid moet, zoals elke bepaling die de vrijheid van nijverheid en arbeid inperkt, op beperkende wijze worden uitgelegd.

Dit belet evenwel niet dat het verbod beide beroepen te cumuleren algemeen is en niet beperkt tot de cumulatie van de functies van aannemer en architect in het raam van eenzelfde concreet bouwproject.

13. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
 

Noot: 

Onder de publicatie van dit arrest in het RW: Joachim Meese, In de regel geen toegang tot een advocaat in tuchtzaken

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 05/05/2013 - 09:26
Laatst aangepast op: do, 18/09/2014 - 20:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.