-A +A

Trekker van natuurlijke persoon en aanhangwagen van rechtspersoon dienen wegverkeerswet na te leven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 14/10/2014
A.R.: 
P.14.0740.N

Onder motorvoertuig als bedoeld in artikel 67ter Wegverkeerswet moet ook worden verstaan de combinatie van een trekker en de eraan gehechte aanhangwagen zodat wanneer de overtreding is begaan met een trekker die ingeschreven is op naam van een natuurlijke persoon waaraan een aanhangwagen is gehecht die ingeschreven is op naam van een rechtspersoon, die rechtspersoon evenals de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden zijn de verplichtingen bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet na te leven (1). (1) Zie: Cass. 30 november 2010, AR P.10.0964.N, AC 2010, nr. 703.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.14.0740.N
PROCUREUR des KONINGS bij de RECHTBANK VAN EERSTE AAN-LEG te LEUVEN,
eiser,
tegen
1. E G E G S,
beklaagde,
2. BUREAU d'EXPERTISE AUTOMOBILE,
beklaagde,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Leuven van 20 maart 2014.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 67ter Wegverkeerswet: het be-streden vonnis spreekt de verweerders vrij van het misdrijf bepaald in de vermelde wetsbepaling daar deze enkel van toepassing is wanneer het voertuig waarmee de overtreding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten werd gepleegd, ingeschreven is op naam van een rechtspersoon, wat hier niet het geval was ver-mits enkel de aanhangwagen was ingeschreven op naam van een rechtspersoon terwijl de trekker ingeschreven was op naam van een natuurlijke persoon; artikel 67terWegverkeerswet is ook van toepassing wanneer het voertuig waarmee de overtreding is begaan, een combinatie is van een trekker en een aanhangwagen.

2. Artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt: "Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de iden-titeit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als ti-tularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen."

3. Onder motorvoertuig als bedoeld in deze bepaling moet ook worden ver-staan de combinatie van een trekker en de eraan gehechte aanhangwagen. Hieruit volgt dat wanneer de overtreding is begaan met een trekker die ingeschreven is op naam van een natuurlijke persoon waaraan een aanhangwagen is gehecht die inge-schreven is op naam van een rechtspersoon, die rechtspersoon evenals de natuur-lijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt ertoe gehouden zijn de verplichtingen bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet na te leven. Het be-streden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, correctionele sectie, zetelend in hoger beroep.
Bepaalt de kosten op 154,25 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 14/04/2016 - 12:31
Laatst aangepast op: ma, 02/05/2016 - 11:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.