-A +A

Toerekening van schenkingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Plaats van uitspraak: C.13.0193.F
Datum van de uitspraak: 
don, 12/03/2015
A.R.: 
C.13.0193.F

Artikel 1352, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen bewijs tegen het wettelijk vermoeden wordt toegelaten wanneer de wet, op grond van dat vermoe-den, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten, en onverminderd hetgeen omtrent de ge-rechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis zal worden bepaald.

Luidens artikel 918 van dat wetboek wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbe-houd van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze aanrekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Die bepaling steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreem-dingen, die door de cujus worden toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets minder zijn dan giften die betrekking hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng.

Dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden weerlegd wanneer, overeen-komstig artikel 918, de andere reservataire erfgenamen hebben toegestemd in de vervreemding.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0193.F
E. D.,
tegen
1. Y. D.,
2. G. D.,
3. M. D.,
4. G. D.,

5. M.D.,
in aanwezigheid van
DE VERZEKERING VAN HET NOTARIAAT cvba.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 14 november 2012.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 918 en 1352, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek ;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt voor recht, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de koop van de blote eigendom van de panden te Flémalle, rue ... Leman, ... en ..., die tussen wijlen G. D. en de eiser werd gesloten op 21 december 1981, beslist bijgevolg dat de waarde in volle eigendom van die goederen, die met voorbehoud van het vruchtgebruik zijn vervreemd aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn, moet worden aangerekend op het beschikbaar gedeelte en dat het overschot, indien er een is, in de massa moet worden ingebracht, bevestigt het deskundigenonderzoek dat ertoe strekt de waarde van de litigieuze panden te bepalen op de datum van het overlijden van de rechtsvoorganger van de partijen en volgens hun toestand op 21 december 1981, en sluit uit dat de eiser de terugbetaling kan verkrijgen "van de helft van de prijs die hij heeft betaald voor de aankoop van de blote eigendom, d.i. 49.578 euro".

Het arrest beslist dat het vermoeden, vervat in artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de vervreemdingen aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn van de blote eigendom van een goed, met voorbehoud van het vruchtgebruik, beschouwd moeten worden als "niets meer en niets minder dan schenkingen van de volle eigendom van de vervreemde goederen, die ingebracht moeten worden voor zover ze het beschikbaar gedeelte aantasten", onweerlegbaar is en "enkel kan worden omgekeerd indien bewezen is dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bekritiseerde verrichting".

Het arrest grondt zijn beslissing enerzijds op de volgende redenen van het vonnis van de eerste rechter, die het overneemt:

"Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing (...) op de erfgerechtigde, voor zijn gedeelte in het litigieuze goed.

De door [de eiser en zijn echtgenote] aangevoerde rechtspraak is in dit geval niet van toepassing. Die rechtspraak doelt immers op de hypothese waarin een kapitaal dat overeenkomt met de exacte prijs van de volle eigendom, niet aan de verkopers maar aan de erfgenamen zelf wordt gestort. Wat betreft de betaling is geen enkele veinzing mogelijk, aangezien de prijs zich volledig in handen van de erfgenamen bevindt. Gelet op de leeftijd van de verkopers, werd die prijs bovendien bepaald alsof er geen enkel vruchtgebruik was voorbehouden.

Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek voert een onweerlegbaar vermoeden van een gift in dat enkel kan worden omgekeerd:
a) door het bewijs met alle middelen van recht, zelfs stilzwijgend, van de toestemming, van de andere erfgenamen (artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek);
b) door een gerechtelijke bekentenis of door de eed (artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek).

[De eiser en zijn echtgenote] bewijzen niet dat de [verweerders] hebben toegestemd in de akte van 1981. Zij voeren geen gerechtelijke bekentenis van de verweerders aan en hebben hen niet de eed doen afleggen. Aangezien het wettelijk vermoeden van artikel 918 door geen enkel ander bewijs kan worden weerlegd, moet de akte van 21 december 1981 worden gekwalificeerd als schenking van de volle eigendom door (de eiser)".
en, anderzijds, om de volgende eigen redenen:

"De toepassing van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de waarde in volle eigendom van de goederen die met voorbehoud van het vruchtgebruik zijn vervreemd aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn, wordt aangerekend op het beschikbaar gedeelte en dat het overschot, indien er een is, in de massa wordt ingebracht.
(...) Artikel 918 voert twee vermoedens in : ‘la première est une présomption que l'aliénation réalisée est une libéralité, pour le tout si elle est faite à titre onéreux, ou pour la charge ou la réserve d'usufruit s'il s'agit d'un acte à titre gratuit; la seconde est une présomption de dispense de rapport, ces aliénations étant imputables sur la quotité disponible et réduites si elles la dépassent. La présomption de libéralité est irréfragable; elle ne souffre donc aucune preuve contraire' (Van Gysel, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruylant, 2008, p. 286).

(De eiser) meent dat dit artikel in deze zaak niet kan worden toegepast omdat: (i) het voorbehouden zou zijn voor vervreemdingen ‘met afstand van het kapitaal', (ii) nergens in de tekst van de wet bepaald wordt dat het vermoeden niet weerlegbaar is, (iii) de overledene geen enkele animus donandi had en evenmin van plan was een van de erfgenamen ten nadele van de andere te bevoordelen; de verrichting is de overledene bovendien ten goede gekomen, aangezien hij tot zijn overlijden huur heeft ontvangen, (iv) er een vergelijking mogelijk is met de prijs die voor de blote eigendom werd gestort omdat de waarde van het vruchtgebruik bekend is, waardoor bewezen kan worden dat de vervreemding oprecht is.

Het hof [van beroep] verwijst naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, die niet geparafraseerd hoeft te worden.

Er moet enkel op het volgende worden gewezen:

Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek betreft niet alleen de vervreemdingen met afstand van het kapitaal, maar ook alle vervreemdingen met voorbehoud van vruchtgebruik; daaronder vallen de vervreemdingen van blote eigendom.

Artikel 918 heeft betrekking op vervreemdingen die verdacht lijken omdat hetzij het kapitaal wordt overgedragen, hetzij een onzekere verplichting wordt opgelegd, meer bepaald de betaling van een lijfrente of de last van het vruchtgebruik. Daarom heeft het wettelijk vermoeden tot gevolg dat dergelijke vervreemdingen niets meer en niets minder zijn dan schenkingen van de volle eigendom van de vervreemde goederen, die ingebracht moeten worden voor zover ze het beschikbaar gedeelte aantasten.

Hoewel de wettekst niet uitdrukkelijk bepaalt dat het vermoeden onweerlegbaar is, gaat de rechtsleer en de rechtspraak hier unaniem mee akkoord.
(De eiser) kan in het arrest van 7 november 1985 van het hof van beroep te Gent, dat hij citeert, geen ‘bres in het onweerlegbaar karakter van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek' zien. In het onderzochte geval vertegenwoordigde de prijs van de blote eigendom de waarde van de volle eigendom van het goed, zodat het hof [van beroep] geoordeeld heeft dat het onzeker karakter van het vruchtgebruik geen enkele invloed had op de beoordeling van de prijs, die daarenboven aan de erfgenamen werd gestort. Het hof [van beroep] heeft daaruit vervolgens afgeleid dat de bij hem aanhangig gemaakte zaak niet onder de toepassing viel van het voormelde artikel, zonder dat daarin een afwijking van het onweerlegbaar karakter van het vermoeden gezien mocht worden.

Desondanks is artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk toepasselijk op deze zaak, voor zover de verkoop heeft plaatsgehad met voorbehoud van het vruchtgebruik, d.i. een verplichting die onzeker blijkt op het ogenblik dat ze wordt aangegaan. Het argument volgens hetwelk de waarde van het vruchtgebruik bekend is en het mogelijk is de betaalde prijs met de waarde van het vruchtgebruik te vergelijken, doet bijgevolg niet ter zake en druist bovendien tegen dat artikel in.

Gelet op het onweerlegbaar vermoeden van een gift, heeft het geen zin te betogen dat de overledene geen enkele animus donandi had ten aanzien van de kopers.

Ten slotte doet de omstandigheid dat de rechtspraak [die bepaling] beperkend uit-legt of dat sommigen [haar] een van de meest omstreden bepalingen van het Burgerlijk Wetboek vinden, niets af aan het feit dat zij in deze zaak van toepassing is.

Het onweerlegbaar vermoeden van een gift kan enkel worden weerlegd door het bewijs dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bestreden verrichting.
(De eiser) voert aan dat zijn broer en zussen op de hoogte waren van de situatie en zich daartegen nooit hebben verzet.

[Net als] de eerste rechter moet ervan worden uitgegaan dat hij evenwel niet aantoont dat zij in de akte van 1981 uitdrukkelijk hebben toegestemd en dat het uitblijven van enige reactie op die akte bij het leven van hun vader niet volstaat.

Subsidiair vordert (de eiser) dat er aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen worden gesteld:
Schendt artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het:
- een onweerlegbaar vermoeden van een gift invoert in geval van een verkoop met voorbehoud van het vruchtgebruik terwijl de wet, volgens de rechtspraak, niets bepaalt in geval van verkoop met voorbehoud van het recht van bewoning?
- een vermoeden van een gift inhoudt, met name in geval van verkoop met voorbehoud van het vruchtgebruik, indien dat artikel, zoals het in de rechtspraak thans wordt uitgelegd, de koper niet in staat stelt het vermoeden van verstandhouding, bedrog of verberging waarop het steunt, te weerleggen?

Die vragen blijken in dit geval niet steekhoudend te zijn.

Over de toepassing van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek op het woonrecht zijn de rechtspraak en de rechtsleer verdeeld: een gedeelte van de rechtsleer en van de rechtspraak gaat er inderdaad van uit dat het recht van bewoning en het recht van vruchtgebruik perfect onderling vergelijkbaar zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft dat trouwens verklaard in zijn arrest 54/2004 van 24 maart 2004.

Wat betreft de tweede vraag, preciseert (de eiser) niet in hoeverre dat artikel een discriminatie zou invoeren, aangezien het op allen op identieke wijze van toepassing is.

(De eiser) beroept zich op de theorie van het onverschuldigd betaalde of van de verrijking zonder oorzaak om de terugbetaling te verkrijgen van de helft van de prijs die hij betaald heeft voor de blote eigendom, d.i. 49.578 euro.

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat die vordering strijdig was met het onweerlegbaar vermoeden van niet-betaling, dat verhindert dat men zich op een onverschuldigde betaling of de verrijking zonder oorzaak kan beroepen."

Grieven

Eerste onderdeel

In zijn aanvullende conclusie en in zijn syntheseconclusie in hoger beroep voerde de eiser, tot staving van de betaling van de prijs van de blote eigendom, hetzij 4.000.000 frank aan dat 2.000.000 frank onmiddellijk zijn betaald dankzij een lening die het koppel had aangegaan bij het Beroepskrediet [en dat] de vader het saldo van 2.000.000 frank van zijn zoon en schoondochter heeft ontvangen via maandelijkse stortingen van 8.350 frank. De laatste bedragen zijn betaald via een eenmalige storting van 192.000 frank.

Luidens artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbaar gedeelte en wordt het overschot, indien er een is, in de massa ingebracht.

Die bepaling voert een tweevoudig vermoeden in: de wet vermoedt in eerste instan-tie dat de akte een gift inhoudt en in tweede instantie dat die gift vooruitgemaakt werd, en dus van inbreng is vrijgesteld en op het beschikbaar gedeelte kan worden aangerekend. Uit artikel 921 [van dat wetboek] volgt dat die vermoedens, aangezien ze tot doel hebben de erfrechtelijke reserve te beschermen, enkel door de reservataire erfgenamen kunnen worden aangevoerd.

Krachtens artikel 1352, tweede lid, [van hetzelfde wetboek] wordt tegen het wettelijk vermoeden geen bewijs toegelaten wanneer de wet, op grond van dat vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten en buiten het geval van de eed of de gerechtelijke bekentenis.

[Het voormelde] artikel 918 beschouwt de daarin bedoelde vervreemdingen niet als nietig en ontzegt de erfgerechtigde een mogelijke rechtsvordering niet, maar wijzigt enkel de aard van een verrichting die het vermoedt te hebben vermomd, door voor het overige de gevolgen van de akte niet te wijzigen. De onweerlegbaarheid van het vermoeden van een gift dat het voormelde artikel invoert, kan bijgevolg niet worden afgeleid uit artikel 1352, tweede lid, van dat wetboek.

Uit het feit dat de aanrekening op het beschikbaar gedeelte en de inbreng van het mogelijke overschot enkel gevorderd kunnen worden door de reservataire erfgenamen die niet hebben toegestemd in de in artikel 918 bedoelde vervreemding, en in geen geval door de erfgerechtigden in de zijlijn, kan worden afgeleid dat die bepaling tot doel heeft de erfrechtelijke reserve van de mede-erfgenamen in de rechte lijn van de de cujus te beschermen tegen een mogelijk verdachte vervreemding door laatstgenoemde ten gunste van een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn.

Die doelstelling verplicht geenszins het vermoeden van een gift, vervat in artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, als onweerlegbaar aan te merken. De doelstelling is bereikt zodra de erfgerechtigde die een vervreemding onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden heeft genoten, aantoont dat deze oprecht en niet fictief is, in zoverre het een vervreemd goed met voorbehoud van het vruchtgebruik betreft, zodat de erfgerechtigde-koper de prijs van dat goed werkelijk moet hebben betaald en de de cujus het door hem voorbehouden vruchtgebruik werkelijk moet hebben genoten.

Het arrest, dat beslist dat het vermoeden van een gift onweerlegbaar is en enkel kan worden omgekeerd indien is aangetoond dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bekritiseerde verrichting en dat bijgevolg weigert de betaling van de prijs van de blote eigendom in aanmerking te nemen, terwijl artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek niet vermeldt dat het vermoeden van een gift dat het invoert, onweerlegbaar is en die onweerlegbaarheid niet kan worden afgeleid uit de ratio legis van voornoemd artikel en evenmin uit artikel 1352, tweede lid, van dat wetboek, voegt aan de tekst een element toe dat daarin niet is vervat (schending van de artikelen 918 en 1352, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 1352, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen bewijs tegen het wettelijk vermoeden wordt toegelaten wanneer de wet, op grond van dat vermoe-den, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten, en onverminderd hetgeen omtrent de ge-rechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis zal worden bepaald.

Luidens artikel 918 van dat wetboek wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn vervreemd, het-zij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbe-houd van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze aanrekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toege-stemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Die bepaling steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreem-dingen, die door de cujus worden toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets minder zijn dan giften die betrekking hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng.

Dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden weerlegd wanneer, overeen-komstig artikel 918, de andere reservataire erfgenamen hebben toegestemd in de vervreemding.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
(...)

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel


C.13.0193.F
Conclusions de l'avocat général A. Henkes:

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la cour d'appel de Liège.

II. Faits de la cause et des antécédents de la procédure

1. Il s'agit d'un litige familial à propos d'une succession. Le demandeur et les défendeurs sont les enfants de feu Monsieur G. D., décédé en 2004.

De son vivant, ce dernier a cédé au demandeur et à son épouse la nue-propriété de deux immeubles, l'un d'habitation, l'autre de commerce, dans lequel le de cujus, puis le demandeur, ont tenu un commerce de boulangerie. La vente a été réalisée par acte notarié, pour une valeur totale déclarée pro fisco de 6.451.600 anciens francs belges (soit 159.930,99 euro ).

2. Au décès de leur père, les défendeurs, après avoir accepté la succession, ont introduit une action devant le tribunal de première instance de Liège, aux fins de contraindre le demandeur et son épouse, en application de l'article 918 du Code civil, à rapporter à la succession les immeubles précités.

Pour leur part, contestant, à titre principal, l'application de l'article 918 précité, le demandeur et son épouse réclamèrent à la succession, à titre reconventionnel, pour le cas où le tribunal considérerait l'acte de vente comme une donation, la restitution, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, du prix payé pour acquérir les immeubles litigieux.

3. Par un jugement du 26 juin 2006 (ci-après, "le jugement entrepris"), le tribunal de première instance de Liège considéra qu'en vertu de l'article 918 du Code civil, la vente intervenue devait être présumée, de manière irréfragable, comme une donation. Le premier juge rejeta cependant la demande de liquidation-partage des immeubles litigieux, et désigna un expert aux fins d'estimer leur valeur à la date du décès du de cujus, en excluant les améliorations faites depuis la vente, intervenue en 1981.

Le premier juge rejeta par ailleurs la demande reconventionnelle du demandeur et de son épouse et déclara la demande dirigée contre cette dernière non-fondée.

4. Le demandeur releva appel de ce jugement, reprenant, à titre principal, l'argumentation développée devant le premier juge et tendant à démontrer l'inapplicabilité, aux faits, de l'article 918 du Code civil.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicita de la cour d'appel qu'elle pose deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

A titre infiniment subsidiaire, il réclama, sur la base du paiement indu ou de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la moitié du prix de vente et des loyers perçus par le de cujus jusqu'à son décès.

5. Par un arrêt du 14 novembre 2012 (ci-après, "l'arrêt attaqué"), la cour d'appel de Liège a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

6. Le pourvoi est dirigé contre cette décision. Il comporte un moyen unique.

III. Examen du moyen

7. En substance, le moyen critique l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que l'article 918 du Code civil est applicable en l'espèce, et que la présomption qu'il contient est de nature irréfragable (requête en cassation, 4ème et 5ème feuillets).

Il est pris de la violation des articles 918 et 1352, alinéa 2, du Code civil, de l'article 6 du Code judiciaire ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution.
Il est divisé en trois branches.

A. Première branche

1) Exposé

9. La première branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la présomption de donation que contient l'article 918 du Code civil est irréfragable, alors que cette disposition légale ne le précise pas, et que ce caractère irréfragable ne se déduit ni de la ratio legis de l'article 918, ni de l'article 1352, alinéa 2, du Code civil.

En ajoutant au texte un élément qu'il ne contient pas, l'arrêt attaqué viole, partant, les articles précités du Code civil (requête en cassation, 10ème feuillet).

10. L'article 918 du Code civil dispose:

"La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.

Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale".

Par ailleurs, aux termes de l'article 1352, alinéa 2, du Code civil:

"Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires".

2) Discussion

11. En tant qu'il invite la Cour à reconsidérer la question du caractère irréfragable de la présomption de libéralité que renferme l'article 918 du Code civil (requête en cassation, 13ème feuillet), le moyen, en cette branche, doit, à notre avis, être rejeté comme manquant en droit, ce pour les motifs suivants.

12. L'objet et la ratio legis de l'article 918 du Code civil.- L'article 918 du Code civil institue deux présomptions légales(1) qui dérogent, à plus d'un titre, aux principes généraux qui régissent les donations(2).

a. Première présomption.- Alors qu'en principe, il appartient, selon l'article 853 du Code civil, à celui qui prétend qu'un héritier a bénéficié d'une libéralité, d'établir cette libéralité, la première présomption énoncée à l'article 918 dispense de toute preuve le successible qui l'invoque(3).

Si le de cujus est libre, en vertu de l'article 919 du Code civil, de disposer librement de la quotité disponible par donation, il ne peut, en revanche, porter atteinte, par ces libéralités, à la réserve des héritiers réservataires, lesquels disposent du droit de demander la réduction de ces donations qui excéderaient la quotité disponible.

Cette première présomption, qui nous intéresse au premier chef, s'analyse en une présomption de libéralité(4), de gratuité(5) ou, si l'on préfère, de fraude(6), de certains actes, onéreux en apparence mais soupçonnés de dissimuler une libéralité.

Comme l'a rappelé la Cour(7), l'objectif poursuivi par cette première présomption est de protéger, en facilitant la charge de la preuve(8), la réserve successorale des cohéritiers en ligne directe du de cujus, contre une aliénation déguisée ou frauduleuse faite par ce dernier au profit de l'un de ses successibles en ligne directe, pour échapper à l'application des règles relatives à la réserve héréditaire(9). Les actes visés à l'article 918 du Code civil sont ainsi considérés par le législateur comme des actes qui "sont presque toujours utilisés pour masquer une donation" ou qui s'y "prêtent admirablement"(10).

S'agissant, comme en l'espèce, des aliénations avec réserve d'usufruit, le législateur part du postulat que le prix fixé par la convention ne correspond nullement à la valeur de la nue-propriété et que, même s'il y correspond(11), il n'a pas été réellement acquitté(12). Il est vrai que ce type d'aliénations ne se traduit pas par une perte sensible dans le chef du donateur, de sorte qu'on peut supposer que le prix payé a été fictif(13). Selon Laurent, "en cas d'aliénation avec réserve d'usufruit, c'est cette réserve qui rend l'aliénation suspecte, parce qu'elle se prête facilement à la simulation"(14).

Comme l'écrit ARNTZ, "l'expérience a [en effet] démontré que le plus souvent, ces aliénations [...] ne sont, en réalité, que de véritables donations parce que si elles interviennent entre une personne et ses successibles, ordinairement les arrérages de la rente viagère ou le prix de la nue-propriété ne sont pas payés à l'aliénateur, malgré les quittances qu'il en donne. Ce résultat de l'expérience est devenu une présomption légale absolue (juris et de jure) [...]"(15).

Partant du principe que dans ces actes, la contre-prestation du successible bénéficiaire est très souvent fictive et que cette aliénation, présentée comme une vente à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit, est en réalité une donation déguisée de la valeur du bien, cette première présomption répute que l'aliénation réalisée en faveur de l'héritier direct est une libéralité, soit pour le tout si elle est faite à titre onéreux, soit pour la charge ou la réserve d'usufruit s'il s'agit d'un acte à titre gratuit.

b. Seconde présomption.- Alors qu'en règle, selon les articles 843 et 919 du Code civil, les donations faites en faveur d'un successible sont soumises à rapport, à moins que ces dons n'aient été faits expressément par préciput et hors part(16), la seconde présomption énoncée à l'article 918 répute cette libéralité préciputaire, c'est-à-dire dispensée de rapport(17) et, par conséquent, imputable directement sur la quotité disponible. L'objectif de cette seconde présomption, édictée au profit de l'héritier bénéficiaire, ne tend pas, contrairement à la première présomption, à la protection de la réserve(18). Elle vise, précisément, à compenser la rigueur de la première présomption(19), en dispensant l'héritier bénéficiaire d'imputer sa donation sur sa réserve, laquelle demeure, par conséquent, intacte(20). Ce tempérament est considérable puisqu'il permettra à l'héritier donataire de conserver son bien, sinon dans sa totalité, au moins en partie(21).

c. Equilibre à réaliser.- A notre avis, le caractère irréfragable de la présomption de donation ne peut se comprendre et se justifier qu'au regard du difficile équilibre que réalisent les deux présomptions édictées par l'article 918, entre les intérêts divergents des cohéritiers (protégés par la première présomption) et du bénéficiaire de l'aliénation suspecte (rétablis par la seconde présomption)(22).

La présomption de dispense de rapport se présente ainsi comme une conséquence nécessaire de la présomption de libéralité(23).

Comme l'écrit H. De Page, "cette seconde présomption n'est pas seulement "compensatoire" pour le successible; elle est aussi logique. Si l'aliénateur a recouru à l'acte simulé (première présomption), c'est qu'il voulait avantager le successible au détriment des autres. De là, la seconde présomption; car on ne pouvait exiger une déclaration expresse de la dispense de rapport dans un acte simulé"(24).

13. Jurisprudence des Cours suprêmes.- La jurisprudence de la Cour, comme celle de la Cour de cassation de France d'ailleurs(25), paraît fermement fixée en faveur du caractère irréfragable de la présomption litigieuse, ce que le demandeur admet par ailleurs (requête en cassation, 13ème feuillet).

Ainsi, par un premier arrêt du 20 janvier 1950(26), la Cour a considéré que, hors le cas du serment et de l'aveu judiciaires, la seule preuve contraire qu'autorise l'article 918 du Code civil est celle qui résulte du consentement donné à l'aliénation par les autres successibles, en ligne directe, de l'aliénateur.

Par un second arrêt du 20 janvier 1950(27), la Cour a, statuant sur la question de savoir si l'article 918 du Code civil s'appliquait aux donations avec réserve d'usufruit, affirmé qu'afin d'assurer la protection de la réserve héréditaire, la législateur a présumé juris et de jure que certaines donations avec charges et certaines ventes étaient en réalité des donations pures et simples(28).

Par un arrêt du 16 mai 2002(29), la Cour a, à tout le moins implicitement(30), à nouveau affirmé le caractère irréfragable de la présomption de libéralité, en considérant que l'article 918 du Code civil instaure une double présomption, d'une part au profit des héritiers réservataires afin de protéger la réserve et d'autre part, au profit de l'héritier réservataire bénéficiaire de la donation, que celle-ci est faite avec dispense de rapport.

14. Doctrine.- La doctrine moderne(31) approuve majoritairement, comme l'admet le demandeur, cette jurisprudence constante de la Cour (requête en cassation, 12ème feuillet, et les références citées).

15. Les objections au caractère irréfragable de la présomption.- Ces objections, formulées par une certaine doctrine, essentiellement plus ancienne, et que le demandeur reprend à son compte, ne me paraissent pas, aussi nombreuses et variées soient-elles, justifier un revirement de jurisprudence.

a. Incidence du caractère réfragable de la seconde présomption édictée à l'article 918.- Pour remettre en question le caractère irréfragable de la (première) présomption (de libéralité), le demandeur tire argument de ce que la seconde présomption de l'article 918 du Code civil, qui porte sur la dispense de rapport, ne serait, quant à elle, pas irréfragable (requête en cassation, 13ème et 14ème feuillets).

Par un arrêt du 16 mai 2002(32), la Cour a en effet décidé que la seconde présomption instaurée par l'article 918 du Code, selon laquelle la donation est faite avec dispense de rapport, "ne tend pas à la protection de la réserve et ne fait peser sur le donateur aucune obligation de créer une inégalité entre les futurs héritiers", de sorte que "une donation avec réserve d'usufruit peut être faite, en tout ou en partie, comme avancement d'hoirie" et sera, partant, imputable sur la réserve des héritiers et non sur la quotité disponible.

La doctrine a pu interpréter cet arrêt de la Cour comme consacrant le caractère réfragable de la seconde présomption(33).

A le supposer établi, on ne voit pas en quoi le caractère réfragable de la seconde présomption serait de nature à remettre en question le caractère irréfragable de la première présomption, dans la mesure où les objectifs poursuivis par les deux présomptions ne se confondent pas et n'appellent donc pas, selon nous, une uniformité de régime juridique.

b. La présomption de libéralité de l'article 918 n'annulerait pas l'acte au sens de l'article 1352, al. 2., du Code civil.- Une certaine doctrine, citée par le demandeur, soutient également que l'article 1352, al. 2, du Code civil, selon lequel aucune preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes, ne serait pas applicable puisqu'en l'espèce la loi n'annule pas l'acte(34) comme le requiert l'article 1352, al. 2, mais en modifie(35) ou en transforme(36) la nature ou le caractère.

Selon Laurent, si l'ancienne loi républicaine annulait effectivement l'aliénation à fonds perdu faite au profit d'un successible, le Code civil la maintient, de sorte qu'il est difficile de considérer que la loi l'annule, au sens de l'article 1352 du Code civil(37).
Van Gysel est d'avis, quant à lui, que la réduction de l'excès de ces aliénations au regard du disponible sur lequel elles sont imputées, constitue bien une annulation au sens de l'article 1352 du Code civil(38).

On rappellera que par son arrêt du 20 janvier 1950(39), la Cour a décidé que "sur le fondement d'une présomption légale, l'article 918 annule - au sens de ce terme dans l'article 1352, alinéa 2, du même Code, certains actes [...]".

Avec De Page, il nous semble que "[...] admettre la preuve contraire permettrait aux intéressés de consommer leur fraude" et que l'on "[...] est acculé, en la matière, à la présomption irréfragable(40).

c. Le caractère irréfragable de la présomption de libéralité serait source d'injustices.- D'autres s'émeuvent encore, plus concrètement, des iniquités auxquelles conduirait une interprétation stricte de la présomption de libéralité, laquelle engendrerait des situations qui ne correspondraient pas à la réalité(41).

Il est vrai, comme l'écrit Laurent, que la présomption de la loi peut être, dans certains cas, "en opposition avec la réalité des choses"(42), lorsque le donataire a réellement payé les sommes au de cujus et qu'il ne peut, par l'effet du caractère irréfragable de la présomption, en obtenir restitution(43) ou réduction(44).

Van Gysel met ainsi en évidence les effets désastreux auxquels peut conduire, pour l'héritier acquéreur ou donataire, le caractère irréfragable de la présomption de donation, surtout lorsqu'il existe des libéralités antérieures à imputer sur le disponible(45).

A notre avis, la pertinence du caractère irréfragable de la présomption de libéralité doit être évaluée au regard de la volonté du législateur d'écarter les difficultés d'évaluation des avantages viagers accordés par le de cujus à un de ses héritiers en ligne directe et les disputes auxquelles elles peuvent donner lieu(46).

P. DELNOY écrit ainsi que, à l'origine, l'article 918 du Code civil visait davantage, comme l'article 917 dudit Code d'ailleurs, à éviter les querelles qui pourraient naître au sujet de l'estimation de l'usufruit ou de la rente viagère. Selon cet auteur, "si la vente s'est faite avec réserve d'usufruit, on ne peut vérifier que le prix payé n'est l'exacte contrepartie de la nue-propriété cédée que si on est capable d'estimer l'usufruit que le vendeur s'est réservé" (47). Or, il n'est pas toujours aisé de déterminer la charge d'usufruit, dans la mesure où, comme pour les aliénations à fonds perdus, le bien lui-même disparaît définitivement du patrimoine du de cujus, puisqu'ils ne sont remplacés que par une jouissance temporaire qui s'éteindra au décès de l'aliénateur(48), de sorte qu'il ne se retrouvera pas dans la succession(49).

Par ailleurs, les actes visés par l'article 918 du Code civil procurent, par hypothèse, des avantages aléatoires, en ce qu'ils dépendent de la durée de la vie du de cujus.

En édictant la présomption de libéralité, les auteurs du Code civil auraient ainsi cherché "une solution permettant d'éviter les difficultés d'évaluation portant sur des avantages aléatoires, tels les contrats viagers"(50). On ne peut en effet, dans ces actes qui ne sont pas absolument gratuits, déterminer la mesure dans laquelle ils sont gratuits ou onéreux, à raison du caractère aléatoire du contrat(51). Ces difficultés de calcul de la portion disponible(52) ne peuvent se faire, la plupart du temps, qu'au prix d'expertises longues, coûteuses et incertaines(53), que l'article 918 du Code aurait pour objectif d'éviter, autant que possible.
GISSEROT va jusqu'à considérer que l'idée d'aléa "est certainement l'explication dominante du texte"(54). C'est, écrit-elle, le caractère aléatoire du contrat, introduit par l'élément viager des opérations visées à l'article 918 du Code civil, qui est l'élément dynamique qui permet de présumer l'intention libérale(55).

En conclusion, il nous semble que le caractère réfragable de la présomption de libéralité serait de nature à compromettre la réalisation de cet objectif principal du législateur, dans la mesure où, autorisant le donataire à apporter la preuve du paiement effectif, elle ferait naître, entre les héritiers, une querelle sur le montant payé au regard de l'avantage (l'usufruit notamment) consenti par le de cujus.

16. Au vu des développements qui précèdent, il nous paraît que l'article 918 du Code civil se présente comme un mécanisme de protection de l'ensemble des héritiers réservataires, et non d'un seul d'entre eux(56).

Les deux présomptions qu'il édicte, ainsi que la possibilité qu'il offre aux autres héritiers réservataires de consentir à l'acte, forment ainsi un tout indivisible(57) auquel il nous paraît délicat d'apporter des modifications partielles.

Comme l'écrivaient déjà très justement Planiol et Ripert, aussi dures soient-elles, ces solutions "se comprennent cependant d'un point de vue pratique: si on admettait la preuve contraire, il serait aisé aux parties de se ménager toutes les preuves nécessaires et l'article 918 serait lettre morte. La jurisprudence a voulu tenir la main au respect des règles protectrices de la réserve, d'autant que la loi accorde aux intéressés une facilité d'écarter l'article 918, en faisant intervenir à l'acte les autres successibles et en obtenant de leur part la reconnaissance que l'acte est bien à titre onéreux"(58).

En tant qu'elle est tempérée, tant par la seconde présomption que par le consentement que les héritiers successibles en ligne directe peuvent donner à l'aliénation, lui conférant ainsi un caractère onéreux, la sévérité (apparente) de la présomption irréfragable de libéralité et, d'une manière générale, l'article 918 du Code civil, offrent une solution qui nous paraît, en l'état, garantir la sécurité juridique et l'équité(59).

Il semble d'ailleurs que l'article 918 du Code ne donne pas lieu à un contentieux particulièrement abondant, la présomption de gratuité étant surtout appliquée dans des cas où l'acte est, de toute évidence, à titre onéreux(60).

17. Par conséquent, il n'existe, à notre avis, aucune raison déterminante qui justifie de s'écarter de la jurisprudence constante de la Cour et de la doctrine moderne qui, dans sa grande majorité, l'approuve.

B. Deuxième branche

1) Exposé

18. La deuxième branche du moyen invoque la violation de l'article 6 du Code judiciaire. Elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à la jurisprudence une portée réglementaire en considérant, sans autrement motiver sa décision, que "si le texte ne dit pas expressément que la présomption est irréfragable, l'ensemble de la doctrine et de la jurisprudence est d'accord sur ce point" (requête en cassation, 10ème feuillet).

2) Discussion
19. De manière constante, la Cour casse les décisions qui se bornent à se référer à la jurisprudence de la Cour, notamment, sans indiquer les raisons pour lesquelles le juge s'y réfère et sans exprimer, partant, de conviction autonome(61). Toute décision doit ainsi contenir, en soi, les motifs qui ont déterminé la conviction du juge(62).

En revanche, la Cour ne censure pas les décisions qui se réfèrent à la jurisprudence (de la Cour) pour fonder leur décision, pour autant que cette dernière repose sur leur propre interprétation de la loi et que la jurisprudence (de la Cour) à laquelle il est renvoyé serve à contrôler leur propre décision(63).

20. En l'espèce, il nous paraît que la décision de l'arrêt attaqué, de considérer que la première présomption édictée par l'article 918 du Code civil a un caractère irréfragable, repose sur une interprétation de la loi propre aux juges d'appel, qui s'appuient sur la doctrine et la jurisprudence.

Les juges d'appel ont ainsi pris soin, outre de se référer à la jurisprudence de la Cour, de rappeler la ratio legis de l'article 918, de contester l'application au cas d'espèce d'un arrêt de la cour d'appel de Gand invoqué par le demandeur et de préciser que la présomption irréfragable ne pouvait être renversée que par la preuve de l'accord des autres héritiers (arrêt attaqué, p. 4).

En conséquence, en tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait.

C. Troisième branche

1) Exposé

21. Le moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Il considère que la présomption irréfragable de donation que contient l'article 918 du Code civil instaure, entre les successibles en ligne directe et les autres bénéficiaires d'une aliénation, une différence de traitement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le texte, qui est de protéger la réserve héréditaire contre les aliénations suspectes.

Le moyen invite dès lors la Cour, avant dire droit, à soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si interprété de la sorte, en tant qu'il ne permet pas au successible gratifié de renverser la présomption légale de libéralité et d'établir la sincérité de l'acte dont il a bénéficié, l'article 918 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant un régime probatoire disproportionné au but poursuivi par la législateur (requête en cassation, 11ème et 12ème feuillets).

En revanche, contrairement à ce que soutient le mémoire en réponse (pp. 9-10), il ne nous paraît pas que le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles que le demandeur avait formulées devant les juges d'appel.

2) Discussion

22. A notre avis, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée.

23. Comme le relève le défendeur (mémoire en réponse, 10ème et 11ème pages), la Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle lorsque la question proposée concerne des catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation (mémoire en réponse, p. 10 et les arrêts de la Cour cités).

Or, en l'espèce, la question préjudicielle ne dénonce pas une différence de traitement qui existerait entre les héritiers réservataires en ligne directe, selon, par exemple, qu'ils ont acquis la nue-propriété d'un bien successoral avec ou sans réserve d'usufruit. Il invoque une discrimination qui existerait entre les héritiers en lignes directes et les autres héritiers, en ce que les premiers, contrairement aux seconds, ne sont pas autorisés à établir le caractère sincèrement onéreux de l'acte dont ils ont bénéficié.

On rappellera que seuls les parents en ligne directe sont des héritiers réservataires au sens du Code civil et qu'ils ont seuls le droit à la réserve, à l'exclusion donc des héritiers collatéraux(64). L'article 918 du Code civil, dont l'un des objectifs est de protéger les héritiers réservataires des libéralités faites en fraude de la réserve, n'est en revanche pas applicable aux héritiers collatéraux, lesquels, en application du droit commun de l'article 853 du Code civil, pourront établir le caractère onéreux de l'acte dont ils ont bénéficié.

Comme l'écrit Laurent, "les successibles en ligne collatérale n'ont point de réserve; à leur égard, tout est disponible, et aucun contrat ne peut être par eux attaqués comme déguisant une libéralité"(65).

L'article 918 confirme, in fine, qu'il se place uniquement dans les rapports entre héritiers réservataires(66).

Dans la mesure où l'héritier collatéral n'est pas un héritier réservataire, et qu'il ne peut, par conséquent, jamais agir en réduction, il nous semble qu'on peut considérer qu'il appartient à une catégorie de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation que l'héritier en ligne directe, réservataire par définition.

IV. Conclusion
Rejet.
__________________________
(1) Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, Rev. not. belge, 2003, p. 324, note E. DE WILDE D'ESTMAEL, "L'article 918 du Code civil en question(s)"; RW, 2002-2003, p. 1543, note K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie".
(2) F. Laurent, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 162, n° 118. Pour une synthèse de ces principes généraux, voy. not. R. DEKKERS, note sous Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, RCJB, 1950, pp. 52-55; RPDB, Tome IV, "Donations et testaments", Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 90 et s., n° 193; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, Tome IV, Paris, 1959, p. 842 et s., n° 2681 et s.
(3) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 162, n° 118.
(4) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1625, n° 1457; E. DE WILDE D'ESTMAEL, Les donations, Rép. not., Tome III, Liv. 7, 2009, p. 164, n° 139.
(5) N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 166.
(6) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, p. 85, n° 66.
(7) Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, Rev. not. belge, 2003, p. 324, note E. DE WILDE D'ESTMAEL, "L'article 918 du Code civil en question(s)"; RW, 2002-2003, p. 1543, note K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie".
(8) N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 169; H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, Tome IV, Paris, Ed. Montchrestien, 1963, p. 737, n° 919; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, p. 85, n° 66; M. PUELINCKX-COENE, "Het verhaal van artikel 918 BW, of een verhaal dat nooit eindigt!", in Liber amicorum P. DELNOY, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 426, n° 3.
(9) J.-L. RENCHON, "Successions et contrats en Belgique", in Les successions, Travaux de l'association HENRI CAPITANT, Tome LX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 264, n° 42.
(10) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1624.
(11) P. DELNOY, "Réformer l'article 918 du Code civil pour mettre un terme à "une histoire qui n'en finit pas", in Over Erven. Liber amicorum MIEKE PUELINCKX-COENE, Malines, Kluwer, 2004, p. 104, n° 4.
(12) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1623.
(13) F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, Dalloz, 1983, p. 900, n° 998.
(14) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 167, n° 124.
(15) ARNTZ, Cours de droit civil français, n° 1789, p. 894, cité par M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, p. 155, note (10).
(16) Ibid.
(17) A.-CH. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 286.
(18) Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, Rev. not. belge, 2003, p. 324, et note E. DE WILDE D'ESTMAEL, "L'article 918 du Code civil en question(s)"; RW, 2002-2003, p. 1543, et note K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie".
(19) N. BARGUE écrit qu'il s'agit d'une volonté du législateur de "rééquilibrer le sort des différents successibles", in "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 169. Un autre auteur parle de "correctif", M.D., "Deux arrêts de la Cour de cassation à propos de l'article 918 du Code civil", Rec. gén. enr. et not., 1950, p. 298; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1626. Voy. aussi A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 495, qui parle de "contrepoids"; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Anvers, Kluwer, 1996, p. 460, n° 364; F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, DALLOZ, 1983, p. 902, n° 998, qui recourent à la notion de "tempérament", de même que M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, p. 91, n° 69.
(20) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 495-496.
(21) G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, Tome IV, Paris, 1959, p. 846, n° 2692.
(22) M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, pp. 154-155.
(23) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, pp. 90-91, n° 69.
(24) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1626, n° 1457, B.
(25) Depuis, semble-t-il, le 19ème siècle. Voy., sur ce point, N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 168, note (10). Voy. également, RPDB, Tome IV, "Donations et testaments", Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95, n° 254.
(26) Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, Pas., 1950, I, p. 331.
(27) Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, Pas., 1950, I, p. 333; RCJB, 1950, p. 49, note R. DEKKERS; Rec. gén. enr. et not., 1950, p. 301, obs.
(28) Dans le même sens, voy. les conclusions du procureur général R. HAYOIT DE TERMICOUR, alors premier avocat général, précédant Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, Pas., 1950, I, p. 336.
(29) Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, Rev. not. belge, 2003, p. 324, note E. DE WILDE D'ESTMAEL, "L'article 918 du Code civil en question(s)"; R.W., 2002-2003, p. 1543, note K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie".
(30) Voy., en ce sens, le mémoire en réponse, p. 6.
(31) P. DELNOY, "Les libéralités sous leurs aspects civils", in Libéralités, successions légales, partages et droits de succession, sous la coord. de P. DELNOY et Ph. DE PAGE, Formation permanente CUP, Vol. XXXI, 1999, p. 77, n° 19; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 230-231, n° 173; J.-L. RENCHON, "Successions et contrats en Belgique", in Les successions, Travaux de l'association HENRI CAPITANT, Tome LX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 264, n° 43; S. DÉSIR, S. MASSANGE, P. MOREAU, H. ROSOUX et L. ROUSSEAU, Libéralités et successions, CUP, Vol. 134, Liège, Anthemis, 2012, p. 211, n° 71; M. PUELINCKX-COENE, "Het verhaal van artikel 918 BW, of een verhaal dat nooit eindigt!", in Liber amicorum P. DELNOY, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 426, n° 3; A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 282 et p. 286.
(32) Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, Rev. not. belge, 2003, p. 324, et note E. DE WILDE D'ESTMAEL, "L'article 918 du Code civil en question(s)"; RW, 2002-2003, p. 1543, et note K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie".
(33) Voy. not., en ce sens, M. PUELINCKX-COENE, "Het verhaal van artikel 918 BW, of een verhaal dat nooit eindigt!", in Liber amicorum P. DELNOY, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 435, n° 15; A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 286-287 et p. 500; K. VANWINCKELEN, "Art. 918 BW en openlijke schenkingen: blijkbaar een nog steeds controversiële combinatie", note sous Cass. (1ère ch.), 16 mai 2002, RW, 2002-2003, p. 1546.
(34) F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Paris, Dalloz, 1983, pp. 901-902, n° 998; N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 169.
(35) RPDB, Tome IV, "Donations et testaments", Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95, n° 255.
(36) H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, Tome IV, Paris, Ed. Montchrestien, 1963, p. 739, n° 919; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, pp. 85-86, n° 66 et p. 91, n° 70; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, Tome IV, Paris, 1959, p. 845, n° 2959.
(37) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 175, n° 130. Dans le même sens, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1626 qui considère que la sanction de la nullité était, sous l'ancien régime, "logique" puisque les actes de ce genre étaient purement et simplement interdits. Dans le même sens, voy. not. M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, p. 154; RPDB, Tome IV, "Donations et testaments", Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 95, n° 255.
(38) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 499.
(39) Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, Pas., 1950, I, p. 331.
(40) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1634, n° 1462.
(41) N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 171.
(42) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 174, n° 130.
(43) G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, Tome IV, Paris, 1959, p. 847., n° 2694.
(44) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, p. 92, n° 70.
(45) A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 500-501.
(46) P. DELNOY, "Réflexions de deux ordres sur les vicissitudes de l'article 918 du Code civil au Royaume de Belgique", in Droit civil, procédure linguistique et juridique. Ecrits en hommage à GÉRARD CORNU, Paris, P.U.F., 1994, p. 130, n° 23; Dans le même sens, M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULf, Bruges, Die Keure, 2003, p. 154; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Anvers, Kluwer, 1996, pp. 459-460, n° 363. En droit français, voy. F. GISSEROT, "Pour une lecture nouvelle de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 1979, p. 1459, n° 51.
(47) P. DELNOY, "Réflexions de deux ordres sur les vicissitudes de l'article 918 du Code civil au Royaume de Belgique", in Droit civil, procédure linguistique et juridique. Ecrits en hommage à GÉRARD CORNU, Paris, P.U.F., 1994, p. 129, n° 23.
(48) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, p. 160, n° 116.
(49) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., Tome VIII, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1623, n° 1456, A, note (1).
(50) M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, p. 155.
(51) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, p. 88, n° 66, note (2).
(52) R. DEKKERS, note sous Cass. (1ère ch.), 20 janvier 1950, RCJB, 1950, p. 52.
(53) P. DELNOY, "Réformer l'article 918 du Code civil pour mettre un terme à "une histoire qui n'en finit pas", in Over Erven. Liber amicorum Mieke Puelinckx-Coene, Malines, Kluwer, 2004, p. 105, n° 5.
(54) F. GISSEROT, "Pour une lecture nouvelle de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 1979, p. 1449, n° 20.
(55) F. GISSEROT, "Pour une lecture nouvelle de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 1979, pp. 1460-1461, n° 56.
(56) M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, p. 166.
(57) F. GISSEROT, "Pour une lecture nouvelle de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 1979, p. 1443, n° 2.
(58) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Paris, 1957, pp. 92-93, n° 70-71.
(59) M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, p. 156.
(60) N. BARGUE, "De quelques difficultés d'application de l'article 918 du Code civil", Defrénois, 2010, p. 170.
(61) C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 83, n° 88, et la jurisprudence citée, not. Cass. 13 février 2004, RG C.03.0203.F. Voy. aussi Cass. 18 novembre 2011, RG D.11.0006.F.
(62) H. BOULARBAH, PH. Gérard et J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, RPDB, p. 256, n° 556, citant Cass. 12 octobre 2007, RG C.06.0055.F et Cass. 25 juin 2004, RG C.03.0606.F, qui cassent les arrêts attaqués pour violation à l'article 149 de la Constitution, non visé en l'espèce par le moyen.
(63) Cass. 22 octobre 2004, RG F.03.0028.N, Pas. 2004, n° 502.
(64) RPDB, Tome IV, "Donations et testaments", Bruxelles, Bruylant, 1932, p. 91, n° 197.
(65) F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1874, pp. 180-181, n° 136.
(66) En ce sens, voy. M. GRÉGOIRE, "Quel avenir pour l'article 918 du Code civil?", in Liber amicorum C. DE WULF, Bruges, Die Keure, 2003, pp. 154-155.
 

Noot: 

Aileen Reniers, Artikel 918 BW Dura lex sed lex RABG 2016/15

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 25/11/2016 - 19:56
Laatst aangepast op: vr, 25/11/2016 - 19:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.