-A +A

Termijn hoger beroep tegen een vonnis waarbij verschoning wordt afgewezen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 29/01/2016
A.R.: 
C.14.0006.F

Wanneer een afwijking van artikel 57 Gerechtelijk Wetboek niet voortvloeit uit een uitdrukkelijke bepaling, heeft de kennisgeving per gerechtsbrief slechts als gevolg dat de beroepstermijn begint te lopen voor zover die de mogelijkheden van beroep en de termijnen ervan vermeldt

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0006.F
H. D.,
tegen
1. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
2. E. B., advocaat in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van H. D.,
3. I. B., advocaat in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van H. D.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 3 oktober 2013.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 37 en 80, inzonderheid tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 53bis, 57 en 1048 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1959 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep ontvankelijk, bevestigt het vonnis van de eerste rechter dat het verzet van de eiser tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 4 juni 2008 niet-ontvankelijk verklaart, dat hem bij verstek niet-verschoonbaar verklaart, om alle eigen redenen en die van de eerste rechter en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"Bespreking

Artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:

‘Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst;

3° wanneer de kennisgeving is gebeurd tegen gedagtekend ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die erop volgt.'

De gefailleerde kan niet worden gevolgd wanneer hij aanvoert dat het op 3 oktober 2012 betekende verzet wel degelijk ontvankelijk is, op grond dat ‘niet kan worden betwist dat noch artikel 792 Gerechtelijk Wetboek noch de Faillissementswet bepalen dat de kennisgeving van het vonnis van sluiting van faillissement de verzet- en beroepstermijn doet ingaan;

Bijgevolg kon de verzettermijn, bij gebrek aan een specifieke tekst, bij ontstentenis van betekening, niet beginnen te lopen;
(...)

Hiervan een andere uitlegging geven, zou erop neerkomen dat elke betekenis wordt ontnomen aan de tekst van de Faillissementswet die uitdrukkelijk bepaalt dat beroep open staat overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek (artikel 37) en daarbij ook sommige bepalingen van dat wetboek niet-toepasselijk verklaart (artikel 4);

Tot slot miskent een dergelijke rechtspraak de rechtszekerheid alsook het recht op een eerlijk proces krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna EVRM)'.

Er dient op gewezen te worden dat artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet, in de oorspronkelijke versie ervan, niet bepaalde dat de gefailleerde opgeroepen werd voor het debat over de verschoonbaarheid: ‘De rechter-commissaris doet, aan de rechtbank in raadkamer mededeling van de beraadslaging van de schuldeisers over de verschoonbaarheid van de gefailleerde en brengt verslag uit over de omstandigheden van het faillissement. De rechtbank beslist of de gefailleerde al dan niet verschoonbaar is. Tegen die laatste beslissing over de verschoonbaarheid kan binnen een maand te rekenen van de bekendmaking derdenverzet worden gedaan door de individuele schuldeisers, of door de gefailleerde binnen een maand te rekenen van de kennisgeving van het vonnis tot sluiting van het faillissement'.

Dat artikel werd gewijzigd door de wet van 4 september 2002. Sindsdien bepaalt het: ‘de curator en de gefailleerde worden in raadkamer gehoord over de verschoonbaarheid en over de sluiting van het faillissement' en ‘de beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar voor derdenverzet bij wijze van een dagvaarding die de individuele schuldeisers binnen een maand te rekenen van de bekendmaking van het vonnis tot sluiting van het faillissement ervan aan de curator en aan de gefailleerde kunnen doen', maar ook ‘van het vonnis dat de sluiting van het faillissement gelast, wordt door toedoen van de griffier aan de gefailleerde kennis gegeven'.

Hieruit volgt dat de gefailleerde de gewone rechtsmiddelen kan instellen tegen de beslissing die hem niet-verschoonbaar verklaart (I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, 2003, nr. 1045, p. 613; Dal, ‘L'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002. Réparation ou bricolage', J.T., 2002, p. 637). Immers, ‘le failli est (...) partie au litige et pourra faire appel de la décision sur la clôture et sur l'excusabilité' (I. Verougstraete, ibidem; zie ook Coppens en T'Kint, ‘Les faillites, les concordats et les privilèges', R.C.J.B., 2005, nr. 139, p. 619; Lamensch, ‘L'excusabilité du débiteur failli, le sort des sûretés personnelles et de son conjoint - Dix ans d'évolution depuis l'adoption de la loi du 8 août 1997', R.G.D.C, 2007, p. 497), wat uitdrukkelijk wordt bevestigd door de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 september 2002: ‘Aangezien de gefailleerde in de raadkamer gehoord wordt, is hij partij in de zaak. Hij kan dus krachtens de bepalingen van het gerechtelijk recht, beroep aantekenen tegen de beslissing over de ver-schoonbaarheid' (Doc. parl., Senaat, 2001-2002, Doc., 2 877/8, p. 77).

De in het geding zijnde vraag is dus of de kennisgeving van het vonnis aan de gefailleerde, bedoeld in artikel 80, tweede lid, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek, de verzet- en beroepstermijn heeft doen ingaan.

Artikel 1048, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: ‘de termijn om verzet aan te tekenen is één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid'.

Het wordt aangenomen dat "la notification peut donner lieu à la prise de cours du délai de recours même dans des matières qui ne sont pas visées par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire auquel renvoie l'article 792, alinéas 2 et 3, lorsque cela peut "se déduire des dispositions légales applicables à la matière" (in Cass., 22 maart 2004, Arr. Cass., p. 492, nr 162, Cass., 10 maart 2003, Arr. Cass., p. 504, nr 161. Pour d'autres exemples, voyez J. Englebert, "Les pièges de la procédure civile", in Les pièges des procédures, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 2005, p. 48, note 55)' (H. Boularbah en J. Englebert, Questions d'actualité en procédure civile, C.U.P., vol. 83, 12/2005, p. 111-112; zie ook G. de Leval, Eléments de procédure civile, Brussel, 2005, p. 228).

Dat is hier wel degelijk het geval. Toen de wetgever artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet wijzigde zodat de gefailleerde kon deelnemen aan het debat betreffende de verschoonbaarheid en de sluiting van het faillissement, behield hij immers het vereiste dat het op die grond gewezen vonnis hem door de griffie ter kennis wordt gebracht - wat zijn wil uitdrukt om te kiezen voor "een snelle en goedkope procedure" en tot gevolg heeft dat in het kader van een dergelijke rechtspleging ‘la notification fait courir le délai pour introduire un recours' (J. Englebert, loc. cit., p. 48). Het is overigens logisch dat, in plaats van een betekening waarvan de curator de kosten moet dragen hoewel hij door het sluitingsvonnis van zijn opdracht ontheven is, het de kosteloze kennisgeving door de griffie is die de beroepstermijn doet ingaan.

De vermelding van de beroepstermijnen bij de kennisgeving van het vonnis wordt hier niet vereist, aangezien de artikelen 704 en 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de door artikel 80, tweede lid, in fine vereiste kennisgeving niet vermelden.

Er werd weliswaar bepaald dat in het Gerechtelijk Wetboek een artikel 46bis werd ingevoegd, dat luidt als volgt: ‘de akte van kennisgeving of betekening van de beslissing moet, op straffe van nietigheid, de termijn van verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie vermelden, ingeval een van die rechtsmiddelen openstaat.

Tevens moet worden vermeld op welke wijze die rechtsmiddelen kunnen worden aangewend (Doc. Parl., Senaat, gewone zitting, 1994-1995, doc. nr. 1279-1 van 11 januari 1995), maar die wet werd tot op vandaag niet uitgevaardigd noch bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en maakt dus geen deel uit van het positief recht (noot onder het arrest van het Arbitragehof van 15 maart 2007, J.T., 2007, p. 443).

Op de vraag over een mogelijke discriminatie tussen de voornoemde wetsbepalingen en artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek dat, inzake collectieve schuldenregeling, niet bepaalt dat de kennisgeving de beroepsmogelijkheden vermeldt, heeft het [Arbitrage]hof (arrest nr. 40/2007 van 15 maart 2007) geoordeeld dat er tussen die toestanden geen discriminatie bestaat, noch een aantasting van het recht op een eerlijk proces, en met name bevestigd dat ‘het (...) tot de beleidskeuze van de wetgever (behoort) om te bepalen op welke wijze het meedelen van akten van rechtspleging wordt geregeld en welke de modaliteiten zijn waaronder die mededeling geschiedt. Wanneer de wetgever uit zorg om de kosten van de rechtspleging te drukken of om de vooruitgang ervan te bespoedigen, heeft geopteerd voor de kennisgeving bij gerechtsbrief van de gerechtelijke beslissingen, behoort het tevens tot zijn beleidskeuze om, indien hij het noodzakelijk acht, de verplichting op te leggen om bepaalde inlichtingen ten behoeve van de geadresseerden te vermelden'.

Die analyse is ook toepasselijk op het onderzoek van artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet, gelet op het parallellisme tussen de twee rechtsplegingen die, de ene voor onfortuinlijke handelaars, de andere voor particulieren in moeilijkheden, ertoe strekken de gevolgen van insolvabiliteit te temperen (zie Luik, 7de kamer, 24 april 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1244).

In deze zaak vond de kennisgeving van het vonnis plaats per aangetekende gerechtsbrief met ontvangstmelding, die aan de postdiensten werd overhandigd op vrijdag 6 juni 2008 (...), geadresseerd aan de woonplaats van de gefailleerde. Doordat de brief echter door de post werd teruggezonden, met de vermelding ‘is verhuisd' zonder vermelding van de dag waarop die brief aan die woonplaats werd aangeboden, moet hier artikel 53bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek worden toegepast. De termijn van één maand voor hoger beroep of verzet is dus ingegaan op woensdag 11 juni 2008.

Het op 3 oktober 2012 bij exploot gedane verzet is bijgevolg niet ontvankelijk."

En, met overneming van de redenen van de eerste rechter:

"‘De kennisgeving van een rechterlijke beslissing kan de beroepstermijn doen ingaan, zelfs in de aangelegenheden die niet vermeld zijn in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek verwijst, wanneer dat kan worden afgeleid uit de ter zake toepasselijke wetsbepalingen (artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Dat geldt ook voor de kennisgeving van het vonnis dat, bij de sluiting van de faillissementsverrichtingen, de gefailleerde niet-verschoonbaar verklaart (artikel 80 van de Faillissementswet 1997)' (Luik, [7de k.], 27 november 2008, J.L.M.B., 2009, p. 553)."

Grieven

Het recht op toegang tot de rechter, dat vastgelegd is in artikel 6.1 van het EVRM, dat directe werking heeft in het in België toepasselijke rechtsstelsel, en in het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter oplegt het recht van verdediging te eerbiedigen, impliceert, enerzijds, dat de regels over de beroepsmogelijkheden en de termijnen duidelijk zijn, en anderzijds, dat die regels op de meest expliciete wijze ter kennis van de rechtzoekenden worden gebracht opdat zij ervan kunnen gebruikmaken overeenkomstig de wet.

Eerste onderdeel

Rechters dienen de nationaalrechtelijke bepalingen betreffende het verzet tegen een bij verstek gewezen beslissing uit te leggen op een wijze die verenigbaar is met artikel 6.1 van het EVRM, dat een hogere norm is.

Artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet preciseert niet dat de kennisgeving van het vonnis aan de gefailleerde de uitwerking heeft van een betekening, namelijk dat zij de beroepstermijnen doet ingaan. Zoals het bestreden arrest aanneemt, bepaalt voornoemd artikel, anders dan artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet dat de gefailleerde moet worden ingelicht over de mogelijkheden om beroep in te stellen en over de termijnen om een beslissing te betwisten die hem niet-verschoonbaar verklaart. Het moet dus, om verenigbaar te zijn met de hogere norm van artikel 6.1 van het EVRM, in die zin worden uitgelegd dat die kennisgeving niet het beginpunt vormt van de termijn om verzet te doen.

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het verzet tegen een verstekvonnis zijn, krachtens artikel 37 van de Faillissementswet, van toepassing op het verzet tegen een verstekvonnis dat de gefailleerde niet-verschoonbaar verklaart.

Artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek regelt de berekening van de termijnen ten aanzien van de geadresseerde slechts wanneer die termijnen ingaan vanaf een kennisgeving op een papieren drager.

Krachtens artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek, begint, tenzij de wet anders bepaalt, de termijn voor verzet vanaf de betekening van de beslissing. Krachtens artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om verzet aan te tekenen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Om verenigbaar te kunnen zijn met artikel 6.1 van het EVRM, bestaat de enige draagwijdte van die bepalingen hierin dat de kennisgeving van een bij verstek gewezen beslissing, waarvan de wetgever niet uitdrukkelijk heeft vermeld dat zij de beroepstermijn deed ingaan en die de geadresseerde niet inlicht over de mogelijkheden tot beroep en de termijnen om ze aan te wenden, de termijn om tegen die beslissing verzet te doen, niet doet ingaan.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de termijn voor eisers verzet tegen een verstekvonnis dat hem niet-verschoonbaar verklaart, ingaat vanaf de in artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet bedoelde kennisgeving, terwijl die bepaling, enerzijds, hem dat gevolg niet heeft toegekend, en, anderzijds, dat, zoals het bestreden arrest aanneemt, noch die bepaling, noch enige andere bepaling van het positief recht stelt dat die kennisgeving, die geen verband houdt met artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, de gefailleerde moet inlichten over de rechtsmiddelen en de termijnen, schendt artikel 6.1 van het EVRM alsook de artikelen 37, 53bis, 57 en 1048 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 80, inzonderheid tweede lid, van de Faillissementswet.

Tweede onderdeel

Ingeval de artikelen 80, tweede lid, van de Faillissementswet, 53bis, 57 en 1048 van het Gerechtelijk Wetboek geen uitlegging kunnen bieden die conform de vereisten van artikel 6.1 van het EVRM is, dan bestaat er een conflict tussen de normen van intern recht en voornoemd artikel 6.1, zijnde een hogere norm die vastgesteld is door een internationaal verdrag, die moet voorgaan op het interne recht.

Het bestreden arrest, dat het verzet niet-ontvankelijk verklaart om redenen waaruit uitsluitend kan worden afgeleid dat de wetgever, door artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet te wijzigen, de wil heeft geuit om te kiezen voor een snelle en goedkope procedure zodat de kennisgeving de verzettermijn doet ingaan; dat die oplossing logisch is aangezien, indien zij niet bestond, zij de curator die door het sluitingsvonnis van zijn opdracht ontheven is, nog met betekeningskosten zou opzadelen; dat de vermelding, in de kennisgeving, van de beroepstermijnen geen betrekking heeft op de in artikel 80, tweede lid in fine, van de Faillissementswet bedoelde kennisgeving en dat die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, houdt bijgevolg schending in van het in het middel vermelde artikel 6.1 van het EVRM.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiser betoogd heeft dat de rechtspraak volgens welke de kennisgeving het beginpunt van beroepstermijn kan vormen, ook al heeft de wet dat niet uitdrukkelijk voorzien, mits de afwijking kan worden afgeleid uit de op het lopende geding toepasselijke wetsbepalingen, een miskenning inhoudt van de rechtszekerheid en van het recht op een eerlijk proces die zijn vastgelegd in artikel 6 van het EVRM, antwoordt althans met geen enkele overweging op dat middel. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel

Hoe dan ook blijkt niet uit artikel 27 van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Vennootschappen, dat artikel 80 van de Faillissementswet heeft gewijzigd, dat de wetgever, met betrekking tot de sluiting van het faillissement en de beslissing tot verschoonbaarheid van de gefailleerde, een snelle procedure heeft willen invoeren die impliceert dat de kennisgeving van die beslissing aan de gefailleerde, wanneer deze in het ongelijk wordt gesteld, het beginpunt van de verzettermijn vormt.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de wetgever, met de wijziging van artikel 80, tweede lid, door de wet van 4 september 2002, de wil heeft geuit om te kiezen voor een snelle en goedkope procedure zodat de kennisgeving de termijn om een rechtsmiddel in te stellen, doet ingaan, schendt artikel 80, tweede lid, van de Faillissementswet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 80, tweede lid, Faillissementswet bepaalt dat de rechtbank, bij de sluiting van het faillissement, nadat de rechter-commissaris aan de rechtbank in raadkamer mededeling van de beraadslaging van de schuldeisers over de verschoonbaarheid van de gefailleerde heeft gedaan en verslag heeft uitgebracht over de omstandig-heden van het faillissement en nadat de curator en de gefailleerde in raadkamer werden gehoord over de verschoonbaarheid en over de sluiting van het faillisse-ment, uitspraak doet over de verschoonbaarheid van de gefailleerde en dat van het vonnis dat de sluiting van het faillissement gelast, door toedoen van de griffier aan de gefailleerde wordt kennisgegeven.

Overeenkomstig artikel 5 van die wet gebeurt die kennisgeving per gerechtsbrief.

Geen enkele bepaling preciseert dat die betekening de beroepstermijnen doet in-gaan.

Artikel 57 Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk, tenzij de wet anders bepaalt, de termijn voor verzet aanvangt vanaf de betekening van de beslissing, vereist niet dat de afwijkende bepaling, waarvan het de toepassing voorbehoudt, uitdrukkelijk is; het is voldoende dat de afwijking kan worden afgeleid uit de op het lopende geding toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 80, tweede lid, de parlementaire voorbereiding van de wijzigende wet van 4 september 2002, en artikel 5, zoals ze alle hierboven zijn weergegeven, geven uiting aan de wil van de wetgever om te kiezen voor een snelle en goedkope pro-cedure, wat impliceert dat de kennisgeving de termijnen om het beroep in te stel-len, doet ingaan.

Ze uiten tevens de wil van de wetgever dat de gefailleerde daadwerkelijk wordt gehoord over zijn verschoonbaarheid in het kader van een rechtspleging die de rechtszekerheid waarborgt.

Artikel 6.1 EVRM garandeert de rechtzoekenden een daadwerkelijk recht op toe-gang tot de rechter voor de beslissingen inzake hun rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke aard.

Hoewel het recht op toegang tot de rechter niet absoluut is en onderworpen kan worden aan impliciet aanvaarde beperkingen, met name voor de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel, mogen die beperkingen de aan een rechtzoekende verleende toegang niet zodanig of zozeer inperken dat zijn recht op een rechtbank in de kern ervan wordt aangetast.

In dat verband is het niet alleen van belang dat de mogelijkheden om rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van de termijnen ervan, duidelijk worden vastgesteld, maar ook dat ze op de meest expliciet mogelijke wijze ter kennis worden gebracht van de rechtzoekenden opdat zij ervan kunnen gebruikmaken overeenkomstig de wet.

Uit het bovenstaande volgt dat, wanneer een afwijking van artikel 57 Gerechtelijk Wetboek niet voortvloeit uit een uitdrukkelijke bepaling, de kennisgeving per ge-rechtsbrief slechts als gevolg heeft dat de beroepstermijn begint te lopen voor zo-ver zij de mogelijkheden van beroep en de termijnen ervan vermeldt.

Het arrest, dat overweegt dat de kennisgeving aan de eiser van het verstekvonnis dat hem niet-verschoonbaar verklaart, de verzettermijn doet ingaan, hoewel het vaststelt dat de kennisgeving noch de mogelijkheid noch de termijn voor het be-roep vermeldt, schendt artikel 80, tweede lid, Faillissementswet.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel en in openbare terechtzitting van 29 januari 2016 uitgesproken

Conclusions du premier avocat général Henkes

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Liège (2013/RG/451).

Rapporteur: monsieur le président de section Albert Fettweis.

II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
1. Le demandeur en cassation est un failli déclaré inexcusable par un jugement du 4 juin 2008, prononcé in abstentia. Le greffe a procédé à la notification de ce jugement le 6 juin 2008. Le demandeur a formé opposition de cette décision en octobre 2012 en postulant l'excusabilité.

2. Est au centre du débat, l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui dispose que: « Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier. »

Il est procédé de la même façon en cas de décision anticipée sur l'excusabilité (art. 80, al. 5).

En vertu de l'article 5 de la même loi, « les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire ».

3. L'arrêt attaqué déclare l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté, confirmant ainsi le jugement a quo.

Cette décision est motivée comme suit:

« La question litigieuse revient donc à déterminer si la notification du jugement au failli, prévue par l'article 80, alinéa 2, in fine, du Code judiciaire, a fait courir le délai d'opposition et d'appel.

L'article 1048, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que 'le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3'.

Il est admis que 'la notification peut donner lieu à la prise de cours du délai de recours même dans des matières qui ne sont pas visées par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire auquel renvoie l'article 792, alinéas 2 et 3', lorsque cela peut 'se déduire des dispositions légales applicables à la matière' (voy. Cass., 22 mars 2004, S.03.0115.F, Pas., 2004, I, p. 492, n° 162; Cass., 10 mars 2003, S.02.0085.F, Pas., 2003, I, p. 504, n° 161. Pour d'autres exemples, voy. J. Englebert, « Les pièges de la procédure civile », in Les pièges des procédures, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 2005, p. 48, note 55; H. Boularbah et J. Englebert, Questions d'actualité en procédure civile, C.U.P., vol. 83, 12/2005, pp. 111-112; voy. égal. G. De Leval, Eléments de procédure civile, Bruxelles, 2005, p. 228).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, en modifiant l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites afin de permettre au failli de prendre part aux débats relatifs à l'excusabilité et à la clôture de la faillite, le législateur a maintenu l'exigence que le jugement rendu sur cette base lui soit notifié par le greffe - ce qui traduit sa volonté de choisir 'une procédure rapide et peu onéreuse' et a pour conséquence que dans le cadre d'une telle procédure 'la notification fait courir le délai pour introduire un recours' (J. Englebert, o.c., p. 48). Il est au demeurant logique qu'au lieu d'une signification dont le curateur aurait dû exposer les frais alors qu'il est déchargé de sa mission par le jugement de clôture, ce soit la notification sans frais par le greffe qui fasse courir le délai de recours.

La mention des délais de recours lors de la notification du jugement n'est en l'espèce pas requise, les articles 704 et 792, alinéa 2 et 3, du Code judiciaire ne visant pas la notification requise par l'article 80, alinéa 2, in fine.

Certes, il a été prévu que soit inséré dans le Code judiciaire un article 46bis stipulant que 'l'acte de notification ou de signification de la décision doit, à peine de nullité, indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé' (Doc. Parl., Sénat, session ordinaire, 1994-1995, Doc. n° 1279-1 du 11 janvier 1995), mais à ce jour, la loi n'a pas été promulguée ni publiée au Moniteur belge et ne fait donc pas partie du droit positif (note sous l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2007, J.T., 2007, p. 443).

Interrogée sur une possible discrimination entre les dispositions précitées et l'article 1675/16 du Code judiciaire qui, en matière de règlement collectif de dettes, ne prévoit pas que la notification mentionne les possibilités de recours, la Cour [d'arbitrage] (arrêt n° 40/2007 du 15 mars 2007) a jugé qu'il n'existe pas de discrimination entre ces situations, ni d'atteinte au droit à un procès équitable, en affirmant notamment qu' 'il appartient au législateur de déterminer de quelle manière est réglée la communication des actes de procédure et quelles sont les modalités de cette communication. Lorsque le législateur a choisi, dans le souci de réduire les frais de la procédure et d'accélérer le déroulement de celle-ci, la notification par pli judiciaire des décisions judiciaires, il lui appartient également d'imposer, s'il l'estime nécessaire, la mention de certaines informations pour leurs destinataires'.

Cette analyse peut être transposée à l'examen de l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, vu le parallélisme existant entre les deux procédures qui, l'une pour les commerçants malheureux, l'autre pour les particuliers en difficulté, visent à atténuer les effets de l'insolvabilité (voir Liège (7e ch.), 24 avril 2008, J.LM.B., 2008, p. 1244).

En l'espèce, la notification du jugement a été effectuée par pli judiciaire recommandé avec accusé de réception remis aux services de la poste le vendredi 6 juin 2008 (…), à l'adresse du domicile du failli. Toutefois, le pli ayant été renvoyé par la poste avec la mention 'a déménagé' sans indication du jour où il a été présenté audit domicile, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le 2° de l'article 53bis du Code judiciaire. Le délai d'appel ou d'opposition d'un mois a donc pris cours le mercredi 11 juin 2008.

L'opposition formée par exploit signifié le 3 octobre 2012 est partant irrecevable. »

III. Examen du moyen
A. Exposé
4. Le moyen est divisé en trois branches.

5. En sa première branche, il fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le délai d'opposition contre un jugement rendu par défaut, qui refuse le bénéfice de l'excusabilité, court à partir de la notification prévue à l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, alors que, d'une part, cette disposition ne lui confère pas cet effet et que, d'autre part, ni cette disposition ni aucune autre disposition de droit positif n'impose que cette notification, étrangère à l'article 792 du Code judiciaire, informe le failli des voies de recours et des délais.

Il fait valoir une violation de l'article 6, 1., de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) ainsi que des articles 37, 53bis, 57 et 1048 du Code judiciaire et de l'article 80, spécialement alinéa 2, de la loi sur les faillites.

6. Dans sa deuxième branche, le moyen soutient qu'il se déduit de l'arrêt attaqué qu'en modifiant l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, le législateur a marqué sa volonté de choisir une procédure rapide et peu onéreuse, de sorte que la notification fait courir le délai d'opposition, et que la mention dans la notification des délais de recours ne concerne pas la notification prévue par cet article, lequel ne viole par ailleurs pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, d'une part, reproche à l'arrêt attaquer de violer, par ces motifs, l'article 6, 1., de la C.E.D.H et, d'autre part, estime qu'à supposer que les articles 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, 53bis, 57 et 1048 du Code judiciaire ne permettent pas une interprétation plus conforme aux exigences de l'article 6, 1., C.E.D.H., il existe un conflit entre les normes de droit interne et ledit article 6, 1., qui doit se résoudre au profit de l'application de ce dernier.

A tout le moins, il reproche, en cette branche, à l'arrêt attaqué de ne pas avoir rencontré le moyen du demandeur selon lequel la jurisprudence, qui décide que la notification peut être le point de départ du délai de recours, viole la sécurité juridique et le droit à un procès équitable (violation de l'art. 149 de la Constitution).

7. En sa troisième branche, il fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites en décidant que, par la modification de cette disposition, le législateur a marqué sa volonté de choisir une procédure rapide et peu onéreuse avec pour conséquence que la notification fait courir le délai de recours.

B. Discussion
8. Le moyen pose essentiellement les questions suivantes:

Est-ce que, en vertu de l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, le délai d'opposition contre une décision d'inexcusabilité du failli, rendue par défaut, court à compter de la notification de celle-ci, alors que la loi ne lui a pas conféré cet effet, au motif qu'il ressort de la modification de cette disposition que le législateur a souhaité opter pour une procédure rapide et peu coûteuse? Et est-ce conforme à l'article 6, 1., C.E.D.H.?
L'absence d'information, dans l'acte de notification, des voies de recours et des délais pour les exercer, viole-t-elle cet article 6, 1., précité?
9. La réponse, en particulier aux deux premières branches du moyen, appelle un examen préalable du régime de la notification comme point de départ du délai de recours avant d'en examiner l'application au cas d'espèce.

1) La notification par pli judiciaire comme point de départ des délais de recours
10. Règle. En vertu de l'article 57 du Code judiciaire, « à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision (…). »

En principe donc, le délai pour introduire une voie de recours court à dater de la signification de la décision contre laquelle le recours doit être introduit (voy. égal. art. 1048 C. jud. en ce qui concerne l'opposition, 1051 C. jud. pour l'appel et 1073 C. jud. en matière de pourvoi en cassation).

11. Exceptions. Cette règle souffre toutefois des exceptions.

En vertu de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire - auquel renvoient expressément les articles 1048, 1051 et 1073 du même code, précités -, « (…) dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), (ainsi qu'en matière d'adoption), le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître ». Les matières visées à l'article 704, § 2, concernent certaines matières de sécurité sociale qui sont de la compétence du tribunal du travail.

De même, le législateur a prévu que la notification constituait le point de départ du délai de recours, notamment, en matière d'aide juridique de deuxième ligne, en matière de protection de la personne des malades mentaux (art. 31, § 4, de la loi du 26 juin 1990), pour les ordonnances rendues par les présidents sur requête unilatérale (art. 1031 C. jud.), pour les décisions du juge de paix en matière de droits et devoirs respectifs des époux (art. 1253quater C. jud. (cette disposition avait suscité, avant sa modification par la loi du 19 mars 2010, de vives controverses quant à la question de savoir si la notification faisait courir le délai de recours; le législateur est donc intervenu pour le préciser expressément)) ou encore pour les décisions visées à l'article 1675/16 du Code judiciaire en matière de règlement collectif de dettes.

On aurait pu déduire de l'article 57 précité du Code judiciaire que toute dérogation à la règle de la signification devait se retrouver expressément dans la loi. Il n'en est rien (J. Englebert, « Les pièges de la procédure civile », Les pièges de la procédure, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 2005, pp. 7 et s., spéc. p. 48).

12. La Cour décide, de jurisprudence constante, qu' « il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause » (en ce qui concerne le délai de pourvoi: Cass.. 6 janvier 1989, Pas., 1989, n° 263; Cass., 24 avril 1989, Pas., 1989, n° 481; Cass., 12 février 1990, Pas., 1990, n° 362; Cass., 26 mai 1994, Pas., 1994, n° 266; Cass., 3 septembre 1999, Pas., 1999, n° 439; Cass., 12 février 2001, Pas., 2001, n° 83; Cass., 28 février 2002, Pas., 2002, n° 146 avec Concl. en substance de M. Bresseleers, Av. gén.; Cass., 10 mars 2003, Pas., 2003, n° 161; Cass., 22 mars 2004, Pas., 2004, n° 162. En ce qui concerne le délai d'appel: Cass., 5 mai 2006, Pas., 2006, n° 258; Cass., 1er février 2007, Pas., 2007, n° 60 et Concl. de M. Koster, Av. gén.; Cass., 27 novembre 2014, C.14.0050.F, Pas., 2014, n° 733 avec Concl. M.P.). En d'autres termes, la liste contenue à l'article 704 précité du Code judiciaire n'est pas exhaustive (voy. not. Cass., 26 mai 1994, o.c., et, en ce qui concerne le délai d'appel: Cass., 5 mai 2006, o.c.; Cass., 1er février 2007, o.c. et Concl. de M. Koster, Av.t gén.; Cass., 27 novembre 2014, précité).

Cette jurisprudence est expliquée par la circonstances que « l'utilisation de la notification comme point de départ du délai ne trouve (…) pas son fondement légal dans l'article 792, en quelque sorte appliqué par analogie, mais dans l'article 57 du code, en vertu duquel le délai d'appel court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, combiné avec les dispositions légales applicables à la procédure en cause » (Concl. M.P. précédant Cass., 27 novembre 2014, o.c.).

Cette jurisprudence a été critiquée par une partie de la doctrine.

Mme Closset-Marchal, qui en est une des plus farouches opposantes, estime que, dans les cas - visés par la jurisprudence précitée - où le législateur prévoit la notification de la décision de justice sans en préciser les effets, seule une signification de la décision incriminée pourrait constituer le point de départ des délais de recours, pour des motifs de sécurité juridique et de respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'accès aux tribunaux (G. Closset-Marchal, « La notification des décisions de justice comme point de départ des délais de recours » (note sous C.C., 8 mai 2008, n° 76/2008), J.T., 2009, pp. 10 et s., spéc. p. 10; voy. égal. G. Closset-Marchal et J.-Fr. Van Drooghenbroeck, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 104-106, spéc. p. 106; C. De Boe, « Les délais de recours à l'encontre d'un jugement ordonnant une délégation de sommes ont pour point de départ la notification par pli judiciaire de cette décision » (note sous J.P. Fontaine-L'evêque, 8 janvier 2009, J.J.P., 2010, pp. 95-99, spéc. pp. 98-99; M. Baetens-Spetchinsky, « Le délai de recours en cassation en matière civile: pièges à éviter et recommandations de lege ferenda » (note sous Cass., 21 janvier 2011, J.T., 2011, pp. 695-697, spéc. p. 697). J'y reviendrai.

13. On relèvera que tous les arrêts précités de la Cour, qui ont décidé que la notification faisait courir le délai de recours nonobstant l'absence de disposition expresse en ce sens dans la loi, ont été rendus dans des affaires où l'usage du pli judiciaire était prescrit pour la notification.

Peut-il en être déduit qu'il y a lieu de considérer que chaque fois que le législateur a instauré une notification par pli judiciaire, il a non seulement expressément opté pour une procédure rapide et peu onéreuse mais aussi que, en conséquence, dans le cadre d'une telle procédure la notification fait nécessairement courir le délai de recours (voy. J. Englebert, o.c., pp. 48-49)?

Ce n'est pas une certitude, quand bien même la Cour, dans l'arrêt du 22 mars 2004, déjà cité, énonce qu' « en instituant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse » (dans le même sens: Cass., 6 janvier 1989, o.c. et Cass., 28 février 2002, o.c.; voy. à cet égard égal. C. De Baets et C. Heilporn, « Le point de départ du délai de cassation: twijfel of geen twijfel? », Liber amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 47 et s., spéc. pp. 62-63).

14. Suivant une certaine jurisprudence - qu'illustre encore l'arrêt attaqué -, « (…) en modifiant l'article 80, alinéa 2, afin de permettre au failli de prendre part aux débats relatifs à l'excusabilité et à la clôture de la faillite, le législateur a maintenu l'exigence que le jugement rendu sur cette base lui soit notifié par le greffe », ce qui traduit sa volonté de choisir 'une procédure rapide et peu onéreuse' et qu'en conséquence, dans le cadre d'une telle procédure, 'la notification fait courir le délai pour introduire un recours' (…). Il est au demeurant logique qu'au lieu d'une signification dont le curateur aurait dû exposer les frais alors qu'il est déchargé de sa mission par le jugement de clôture, ce soit la notification sans frais par le greffe qui fasse courir le délai de recours' (Liège, 24 avril 2008, J.LM.B., 2008, pp. 1045-1046, spéc. p. 1046; dans le même sens Liège, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, pp. 553-554. Ce dernier argument ne me paraît pas devoir nécessairement emporter la conviction. En effet, l'article 80, alinéa 8, de la loi précise expressément que la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs sauf pour ce qui concerne son exécution (je souligne). L'exposé des motifs de la loi du 4 septembre 2002 énonce à cet égard, en ce qui concerne la modification de l'article 73 de la loi, relatif à la procédure sommaire de clôture en cas d'insuffisance d'actifs - qui est le pendant exact de l'article 80, propre quant à lui à la liquidation de la faillite - que la décision qui prononce l'excusabilité du failli est susceptible de tierce opposition faite par citation donnée au failli et au curateur, en précisant que ce dernier est la personne la mieux placée pour se prononcer sur les circonstances qui pourront justifier soit l'octroi, soit le refus de l'excusabilité et répondre aux diverses interrogations des créanciers qui seront intervenus à la cause. Etablissant un parallèle avec les liquidateurs de sociétés commerciales, il ajoute: « (…) si la clôture de la liquidation est absolue quant à ses fins essentielles, elle ne l'est pas quant à toutes ses conséquences éventuelles, dans les limites de ce que la loi permet de déterminer », de sorte que « il n'est pas nécessaire de prévoir que le curateur (…) restera en fonction jusqu'à la cessation des procédures relatives à l'excusabilité du failli » (projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, Doc. Parl., exposé des motifs, Chambre, S.O. 2000-2001, n° 1132-1, p. 8).

Bien que ce denier argument ne me paraît pas devoir nécessairement emporter la conviction, il n'en demeure pas moins que ce sont bien des impératifs d'économie, de procédure et d'argent, qui ont guidé le législateur dans le choix de la notification. Il n'est pas douteux que le législateur a eu à l'esprit, lors de l'élaboration de la loi du 8 août 1997, « d'instituer une procédure rapide, souple et simplifiée de mise en faillite et de liquidation, dont le coût sera moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui » (voy. le projet de loi sur les faillites, Doc. Parl., « Exposé des motifs », Ch., S.E. 1991-1992, n° 631-1, p. 2). Ce même objectif a animé la réforme de 2002, comme en témoignent - contrairement d'ailleurs à ce que soutient le moyen en sa troisième branche - les travaux parlementaires.

15. Sous l'empire de l'ancien article 80, avant sa modification par la loi du 4 septembre 2002, la décision sur l'excusabilité était susceptible de tierce opposition de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture.

C'était donc bien la notification qui faisait courir le délai de recours extraordinaire que constitue la tierce opposition.

Aux termes de l'exposé des motifs, la suppression de la tierce opposition du failli permettait de résoudre une difficulté liée à la nécessité de porter citation à l'ensemble des créanciers: « Il est évident que le failli ne va exercer une voie de recours contre la décision du tribunal relative à son excusabilité que lorsque cette excusabilité lui a été déniée. Il est dès lors vraisemblable que les finances dudit failli soient peu en état de supporter les coûts liés à la citation de nombreuses personnes, réduisant ainsi son droit de recours - mais surtout, s'il n'est pas intervenu auprès du tribunal préalablement à la clôture, son droit à être entendu par ledit tribunal - à une simple possibilité théorique. » (projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, o.c., pp. 10-11).

Le législateur prend néanmoins soin de préciser que le projet n'entendait pas supprimer la notification du jugement de clôture (qui se prononce aussi sur l'excusabilité) au failli par les soins du greffier (o.c., p. 12).

16. Plusieurs enseignements me paraissent pouvoir être tirés de ces extraits des travaux parlementaires: d'une part, le législateur a voulu, tant lors de la rédaction de la loi sur les faillites du 8 août 1997 qu'à l'occasion de sa modification, privilégier une procédure souple, rapide et à moindre coûts; d'autre part, il a expressément souhaité maintenir la forme de la notification par le greffe; enfin, il a, ce faisant, eu à l'esprit que le failli pourrait souhaiter exercer un recours contre la décision qui lui refuserait l'excusabilité.

Ces divers éléments mis ensemble me paraissent permettre de conclure, que la notification par pli judiciaire du jugement de clôture qui statue sur l'excusabilité, prévue expressément par le législateur, constitue le point de départ des délais de recours.

17. Attacher cet effet à la notification, fut-ce dans le silence de la loi, ne me paraît donc, en soi, pas contraire aux exigences de l'article 6 C.E.D.H.

La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes (voy. J. Van Compernolle, o.c., p. 12 et la jurisprudence citée en note 29; cette exigence est rencontrée en droit belge par l'art. 53bis C. jud., qui consacre, pour les notifications, la théorie de la réception).

2) Le devoir d'information quant aux modalités de recours - Conséquence
18. Cela nous amène à l'autre question importante soulevée par le pourvoi: s'il faut considérer que la notification fait courir le délai de recours, ne devrait-elle pas comporter la mention des recours possibles et les délais pour les introduire?

Cette question a maintes fois reçu dans la jurisprudence nationale, tant de la Cour que de la Cour constitutionnelle, une réponse négative. La Cour européenne des droits de l'homme a, en revanche, condamné l'absence d'information quant aux recours dans plusieurs arrêts récents.

19. Le droit belge connaît une obligation expresse d'information dans les jugements et arrêts quant aux délais et aux modalités pour introduire une voie de recours, notamment, en matière administrative (art. 19, al. 2, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat du 12 janvier 1973, qui renvoie à l'art. 14, § 1er), en droit de la jeunesse (art. 61bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), en matière protectionnelle à l'égard des malades mentaux (art. 8, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux), en matière de discipline des magistrats (art. 424 C. jud.), en matière de procédure sommaire d'injonction de payer (art. 1343 C. jud.) et en matière sociale, cette dernière étant visée par l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire déjà cité ainsi que par l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

20. La Cour refuse d'étendre la portée de cette disposition lorsqu'elle consacre l'existence d'une dérogation implicite à la règle de la signification. Dans mes conclusions précédant l'arrêt du 27 novembre 2014 précité, j'en donne la raison suivante:

« (…) si l'on peut déduire du régime d'administration mis en place par l'article 488bis que, même dans le silence de la loi et sans renvoi à l'article 792, la notification que l'article 488bis prévoit expressément fait courir le délai d'appel, l'on ne peut pas pour autant, dans ce même silence, faire application par analogie des causes de nullité qui sanctionnent une notification irrégulière au sens de l'article 792 précité, quand bien même cette interdiction de faire application à la notification, au sens de l'article 488bis, des conditions de validité de la notification prévue par l'article 792, conduit à un affaiblissement de la protection de l'administré et alors que le renforcement de cette dernière est la raison justifiant de retenir, sur la base du régime de l'administration précité, la notification en lieu et place de la signification que, dans le silence de la loi, le droit commun de l'article 57 du code imposerait pour faire courir le délai d'appel.

Ce n'est pas en vertu d'une application analogique de l'article 792 précité que la notification prévue par le régime d'administration précité est retenue comme étant le point de départ de l'appel, mais parce que la Cour considère qu'il y a en dehors de l'énumération faite par cette disposition des cas qui, à l'instar de ce que celle-ci prévoit pour les cas y visés explicitement, sont des dérogations au droit commun de la signification, lesquelles peuvent se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause. Tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de la réponse faite à la première branche du moyen. En conséquence, il ne peut davantage y avoir une application analogique des exigences de l'article 792. » (Concl. M.P. précédant l'arrêt du 27 novembre 2014, précitées; voy. égal. Concl. de M. Bresseleers, Av. gén., précédant l'arrêt du 28 février 2002, précitées).

Il convient encore de noter que, dans cette affaire, le pourvoi faisait aussi valoir que « En tout état de cause, à défaut de tout avertissement informant le demandeur que, contrairement à la règle générale de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai d'appel courrait in casu à compter de la notification, encore le jugement attaqué, en déclarant tardif l'appel du demandeur par les motifs reproduits, violerait-il, alors, le droit du demandeur à un procès équitable. » (violation de l'art. 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable)). Ni mes conclusions ni l'arrêt de la Cour n'ont retenu ce grief.

Enfin, il sied encore de relever que récemment, dans un arrêt du 15 mai 2015 (Cass., 15 mai 2015, C.12.0568.N, Pas., 2015, n° … avec Concl. de M. Van Ingelgem, Av. gén. La Cour énonce que: 7. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het exploot waarbij een in laatste aanleg gewezen gerechtelijke beslissing wordt betekend, de vermelding bevat van de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en van de hiertoe vereiste vormen en termijnen. 8. Anders dan de eiseres aanvoert, kan uit het civiele luik van artikel 6, 1. EVRM geen verplichting worden afgeleid om bij de betekening van een rechterlijke beslissing op het initiatief van één van de bij die beslissing betrokken procespartijen, informatie te verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld), la Cour a décidé, pour ce qui est des mentions de recours dans un exploit de signification, faite en application de l'article 44 du Code judiciaire « que du volet civil de l'article 6, 1., de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se déduit aucune obligation de donner dans la signification de la décision judiciaire à l'initiative d'une des parties au procès concernées par cette décision, des informations à propos des voies de recours qui peuvent être introduites à l'encontre de cette décision ».

21. La Cour constitutionnelle a également eu l'occasion de connaître de cette question, par le biais de questions préjudicielles invoquant l'existence d'une discrimination générée par des textes légaux différents, les uns imposant à peine de nullité l'information du justiciable, les autres demeurant muets sur ce point.

C'est ainsi que, dans un arrêt du 15 mars 2007, la Cour, alors encore Cour d'arbitrage, a été saisie d'une discrimination entre l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, et l'article 1675/16 du même code, relatif aux notifications des décisions rendues en matière de règlement collectif de dettes. La Cour constitutionnelle considère qu' « il appartient au législateur de déterminer de quelle manière est réglée la communication des actes de procédure et quelles sont les modalités de cette communication. Lorsque le législateur a choisi, dans le souci de réduire les frais de la procédure et d'accélérer le déroulement de celle-ci, la notification par pli judiciaire des décisions judiciaires, il lui appartient également d'imposer, s'il l'estime nécessaire, la mention de certaines informations pour leurs destinataires ». Elle conclut à l'absence de discrimination et d'atteinte aux garanties du procès équitable, au motif qu' « en vertu de l'article 1675/2 du Code judiciaire, c'est au débiteur seul qu'il appartient d'entamer la procédure de règlement collectif de dettes en vue d'apurer sa situation de surendettement. Ce débiteur, qui dispose donc du monopole d'introduction de la demande de règlement collectif de dettes, peut être présumé connaître le déroulement de la procédure qu'il a lui-même initiée, notamment la possibilité d'appel contre la décision du juge et le délai pour interjeter cet appel. Le législateur a pu estimer qu'il n'était pas nécessaire de prévoir pour la notification de l'article 1675/16 du Code judiciaire les mentions obligatoires prévues par l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire » (C.A., 15 mars 2007, J.T., 2007, p. 442. Dans un arrêt antérieur du 1er octobre 2003, elle avait été interrogée sur une possible discrimination entre les art. 1253quater, b), du Code judiciaire et, entre autres, l'art. 792 précité. Elle a décidé, de manière laconique, qu' « en ce qui concerne la comparaison de la notification prévue à l'article 1253quater, b), avec celle prévue à l'article 792 du Code judiciaire pour les procédures visées à l'article 704, alinéa 1er, du même Code, la Cour observe que les procédures visées par cette disposition sont relatives au droit social et relèvent de la compétence exclusive du tribunal du travail. Le législateur a pu prévoir dans ces matières particulières des règles procédurales spécifiques » (C.A., 1er octobre 2003, n° 128/2003)).

Cet arrêt, qui rejette expressément l'existence d'une atteinte aux garanties du procès équitable, a toutefois été rendu avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne soit saisie de la question.

22. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour eur. D.H.) en revanche, a jugé dans plusieurs arrêts que l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, 1., de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), suppose une information spéciale, claire, fiable et officielle du justiciable quant à l'existence et aux modalités d'exercice de la voie de recours qui s'offre à lui.

Cette jurisprudence s'est développée d'abord en matière pénale, dans des cas mettant en cause la Belgique et qui concernaient des justiciables condamnés par défaut et à qui cette décision avait été signifiée sans information spécifique quant aux formalités à respecter pour former opposition; les recours en opposition avaient été déclarés irrecevables pour tardiveté.

Dans les affaires Da Luz Domingues Ferreira du 24 mai 2007, Hakimi du 29 juin 2010 et Faniel du 12 mars 2011, la Cour de Strasbourg a décidé que « de l'avis de la Cour, ce qui importe en matière d'accès à un tribunal, c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies et de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'une personne qui avait été condamnée par défaut est détenue ou n'est pas représentée par un avocat lorsqu'elle reçoit notification d'un jugement de condamnation: elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d'introduction. (…) » (Cour eur. D.H., 12 mars 2011, Faniel / Belgique, J.T., 2011, pp. 560 et s.).

23. Des commentateurs de cette jurisprudence ont plaidé pour ne pas la cantonner à la seule matière répressive, eu égard au champ d'application de la garantie du droit d'accès à un tribunal consacré à l'article 6, 1., C.E.D.H. L'exigence d'information relative aux modalités de recours consacrée par ces arrêts devait donc également toucher les procédures mettant en cause des droits de caractère civil (voy. M. Baetens-Spetschinsky, o.c., p. 697).

24. La Cour européenne des droits de l'homme a, par l'arrêt Assunçao Chaves / Portugal du 31 janvier 2012, fait application de cette jurisprudence dans une matière qui, à proprement parlé, ne relève pas du droit pénal mais de la protection des mineurs.

Elle a jugé que:

« 80. La Cour estime cependant qu'il est légitime de se demander si le requérant a été dûment informé au sujet des démarches à suivre pour contester le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne dans la mesure où il était absent lors du prononcé du jugement, n'était pas représenté par un avocat au cours de la procédure de protection devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne et disposait seulement d'un délai de 10 jours pour faire appel.

81. Dans une affaire portant toutefois sur une procédure pénale à l'issue de laquelle un individu avait été condamné in absentia, la Cour a jugé qu'en matière d'accès à un tribunal, il importe que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n'est pas représentée par un avocat lorsqu'elle reçoit notification d'un jugement de condamnation: elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d'introduction. Il ne s'agit pas d'interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d'indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement (Faniel / Belgique, 1er mars 2011, n° 11892/08, § 30).

82. La Cour estime qu'une procédure de protection d'enfant en danger est complexe non seulement en raison des questions litigieuses qu'elle est appelée à trancher mais aussi en raison des conséquences extrêmement graves et délicates qu'elle présente autant pour l'enfant que pour les parents concernés.

83. La Cour admet que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne a pris toutes les mesures que l'on pouvait exiger de lui pour que le requérant et sa compagne participent effectivement à la procédure.

84. Elle estime néanmoins que des précautions et des diligences supplémentaires auraient dû être prises à partir du moment où le tribunal a constaté que le requérant n'avait pas pris connaissance de la date prévue pour le prononcé du jugement (voir § 39 ci-dessus), de surcroît en tenant compte du fait qu'il n'était pas représenté par un avocat.

85. Or, la Cour observe que le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n'indique ni le suivi à lui donner ni la date prévue pour l'acquisition de force jugée, la loi portugaise n'exigeant pas, en l'occurrence, que cette information y figure s'agissant de ce type de procédure.

86. Eu égard aux observations qui précèdent, la Cour estime que l'on ne saurait dès lors reprocher au requérant de ne pas avoir contesté le jugement en respectant les formes et les voies prévues par la loi en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.

87. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la Cour estime que l'absence d'information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours, à l'égard du requérant ont porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6, 1., de la convention.

88. Partant, il y a eu violation de l'article 6, 1., de la convention. » (cons. www.hudoc.echr.coe.int/fre#{\itemid]:[\001-108838]]}).

25. Il me paraît difficile, au vu des circonstances de fait énoncés dans cette cause et de la motivation particulièrement factuelle de la Cour eur. D.H., de tirer de cet arrêt un enseignement général et de soutenir qu'à l'avenir tant en matière civile qu'en matière pénale, les Etats membres de l'Union sont tenus d'assurer au justiciable une information officielle, claire et fiable portant sur l'existence de l'accès à une juridiction de recours, les délais et modalités concrètes d'exercice de ce droit ainsi que les conséquences éventuelles de son inaction, le tout sous peine de recevabilité d'un recours hors délai (B. Biémar, « La prise de cours du délai en matière d'administration provisoire des personnes inaptes à gérer leurs biens » (note sous Civ. Mons, 27 juin 2012), J.L.M.B., 2012, pp. 1961 et s., spéc. p. 1966. On relèvera que les juges Tulkens et Raimondi avaient émis une opinion dissidente, estimant que l'application des principes issus de l'arrêt Faniel, précité, n'était pas pertinente dans cette affaire, entre autres parce que cet arrêt touchait à la matière pénale. Il ne peut en être déduit, je pense, que le fait que la Cour n'ait pas suivi cette position témoigne de sa volonté de faire de ces principes une règle tant en matière pénale que civile).

Bref, c'est là un cas assez particulier, mettant en cause des mesures protectionnelles à l'égard d'un enfant mineur, où la notification par recommandé n'avait pas atteinte les parents et était revenue, où le greffe ne renseigna pas le père, lorsqu'il s'y présenta pour prendre connaissance du jugement, sur les voies de recours possible, le tout sans avocat.

26. Certes, comme le relève P. Thevissen, aux yeux de la Cour de Strasbourg, « renoncer au droit d'être jugé contradictoirement est une chose bien trop importante pour pouvoir être déduite d'un simple silence, d'une inaction qui, par sa neutralité, ne lève aucune ambiguïté. La Cour veut être certaine que, lorsqu'elle est décidée, une renonciation est choisie en parfaite connaissance de cause et de façon éclairée. C'est la raison pour laquelle elle déplace son attention de l'attitude du condamné vers celle des autorités nationales pour examiner quels moyens celles-ci ont mis en œuvre pour l'informer des voies de recours » (P. Thevissen, « La notification des règles d'opposition comme condition du procès équitable » (note sous Cour eur. D.H., 12 mars 2011, Faniel / Belgique, J.L.M.B., 2011, pp. 794 et s., spéc. pp. 795-796).

Cette préoccupation mérite un approfondissement. En effet, la jurisprudence de notre Cour, que j'ai exposée précédemment, ne concerne que les délais d'appel et de pourvoi en cassation. Or, comme le souligne le même auteur, « [à l'égard du justiciable condamné au terme d'un procès contradictoire] il n'est pas certain que [la Cour européenne des droits de l'homme] réclamerait de la Belgique qu'elle informe de la même manière les condamnés par défaut et les personnes jugées au terme d'un procès contradictoire. La raison en est que les problèmes sont différents: l'information après jugement contradictoire concerne l'accès à un deuxième degré de juridiction. Or, ce que protège la [Cour européenne des droits de l'homme] c'est le droit du justiciable d'être jugé contradictoirement une première fois. (…) Rappelons, en effet, que le droit au double degré de juridiction n'est pas garanti par la convention elle-même, mais par l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à la convention, lequel n'a pas été ratifié par la Belgique » (Id., o.c., p. 798).

27. Cette opinion doit être nuancée. S'il est vrai qu'en matière civile la Cour de Strasbourg confirme de manière répétée que l'article 6 de la convention concerne d'abord les juridictions de première instance et ne requiert pas l'existence de juridictions supérieures (voy. J. Van Compernolle, « Le double degré de juridiction et les exigences du procès équitable », Le double degré de juridiction. Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 3 et s., spéc. p. 3 et la jurisprudence citée en note 3), il n'en reste pas moins qu'aux termes d'une jurisprudence toute aussi constante, elle décide que, lorsqu'un état institue des juridictions d'appel ou de cassation, il doit garantir que les justiciables jouiront auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 C.E.D.H. (Id., o.c., p. 9), et notamment, parmi celles-ci, un droit d'accès concret et effectif aux tribunaux de recours (voy. à cet égard G. Closset-Marchal, J.-Fr. Van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, « Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé - Les voies de recours (1993-2005) », R.C.J.B., 2006, pp. 83 et s., spéc. p. 90, n° 6 et la jurisprudence citée).

28. Dans l'affaire qui nous occupe, laquelle concerne une procédure commerciale non pénale, la Cour est saisie de la question sous l'angle du délai d'opposition.

Pour ce qui est de ce délai, la Cour, à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Da Luz Domingues Ferreira et Hakimi précités, a, en matière pénale, jugé que « lorsque la signification de l'arrêt rendu par défaut ne mentionne pas le droit de faire opposition et le délai imparti pour l'exercice de ce droit, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du droit d'accès à un tribunal » (Cass., 23 février 2011, P.10.2047.F, Pas., 2011, n° 161; voy. égal. Cass., 9 avril 2008, P.08.0051.F, Pas., 2008, n° 214 avec Concl. de M. Vandermeersch, Av. gén.).

Si les arrêts Da Luz Domingues Ferreira et Hakimi précités concernent des procédures pénales privatives de liberté, l'arrêt Assunçao Chaves précité, en revanche, vise un cas de mesure protectionnelle en faveur d'un mineur, ce qui, sensu stricto, n'est plus du droit pénal. Toutefois, je l'ai dit ci-avant, les circonstances de cette cause ne permettent pas, sans risque de trahir la pensée des juges européens, de jeter praeter legem un pont d'application de l'enseignement Da Luz Domingues Ferreira et Hakimi, formulé dans des cas de peines privatives de liberté, vers la matière commerciale (certes, la solution contraire permettrait de pallier l'absence de promulgation et, partant, d'entrée en vigueur de l'art. 46bis C. jud., pourtant voté et sanctionné il y a plus de 10 ans déjà lequel dispose précisément que « l'acte de notification ou de signification de la décision doit, à peine de nullité, indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas ou une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé »).

29. En conclusion, je ne pense pas pouvoir conclure différemment de ce que j'ai soutenu dans mes conclusions précédentes (conclusions précédant l'arrêt précité de la Cour du 27 novembre 2014) et maintenant proposer à la Cour d'accueillir le moyen en ses première ou deuxième branches.

D'abord, de lege lata, faire une telle proposition ne repose à l'évidence sur aucun fondement, nonobstant la volonté législative claire coulée dans l'article 46bis nouveau du Code judiciaire mais qui pour l'heure n'est toujours pas d'application à défaut d'être promulgé.

Ensuite, madame B. Vanlerberghe, dans une contribution récente sur l'accès aux droits de recours et l'application raisonnable des exigences de formes et de délais (B. Vanlerberghe, « De toegankelijkheid van de rechtsmiddelen. Over de redelijke toepassing van de vorm- en termijnvereisten », in Civiel procesrecht vandaag en morgen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, pp. 115 et s.), reproduit, sans la critiquer, la jurisprudence très claire de notre Cour, selon laquelle, si la notification fait courir le délai, « uit het enkele feit dat de wet niet uitdrukkelijk bepaalt dat de kennisgeving de termijn doet lopen, [kan] niet worden afgeleid dat de toegang tot de rechter hierdoor op onevenredige wijze zou worden beperkt » (Id., n° 19, p. 134).

Enfin, après un examen de la jurisprudence de la Cour eur. D.H., elle souligne, d'une part, que « op zich kan uit deze rechtsspraak [i. e. Da Luz Domingues Ferreira et Faniel] in strafzaken niet worden afgeleid dat artikel 6, 1. EVRM een algemene verplichting bevat om bij de betekening of kennisgeving van een rechterlijk beslissing informatie te geven over de rechtsmiddelen die tegen deze beslissing kunnen worden ingesteld » (Id., n° 18, p. 133) et, d'autre part, que « uit deze rechtspraak [les trois arrêts précités] kan geen algemene regel worden afgeleid dat de kennisgeving steeds de nodige informatie moet bevatten in verband met het instellen van rechtsmiddelen en de vormen waarin en de termijnen waarbinnen dit moet gebeuren » (o.c.).

30. Considérant l'ensemble de ce qui précède, je suis d'avis qu'en ses trois branches, le moyen manque en droit.

31. Pour le surplus, en considérant que « le [demandeur] ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'opposition signifiée le 3 octobre 2012 est recevable au motif que (…) [la jurisprudence suivant laquelle la notification au failli prévue à l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites fait courir le délai d'opposition et d'appel alors qu'aucune disposition ne prévoit que cette notification a cet effet] viole la sécurité juridique ainsi que le droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur visées au moyen, en sa deuxième branche.

IV. Conclusion
Rejet.

Noot: 

• Rechtskundig Weekblad [RW] VANLERBERGHE, Beatrix; Noot 'Informatie over de rechtsmiddelen in de kennisgeving bij gerechtsbrief' 2016-17, nr. 26, p. 1013-1018.
• Journal des tribunaux [JT] DE LEVAL, Georges; VAN COMPERNOLLE, Jacques; Observations 'Une embellie partielle dans le domaine de l'information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours' 2016, n° 6658, p. 521-526.
• Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht [P&B] TOREMANS, Tom; Noot 'De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden' 2016, nr. 2, p. 63-68.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 13/07/2017 - 18:45
Laatst aangepast op: do, 13/07/2017 - 18:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.