-A +A

Taxatie in personenbelasting van voordeel alle aard sluit aanslag geheime commissielonen in vennootschapsbelasting niet uit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 20/02/2012
A.R.: 
F.12.0161.N

Een taxatie in de personenbelasting van een voordeel van alle aard sluit de aanslag geheime commissielonen van datzelfde voordeel in de vennootschapsbelasting niet uit wanneer het voordeel van alle aard niet werd aangegeven door de genieter.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. F.12.0161.N
1. T H,
2. S N,
3. P C bvba,
eisers,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van het controlecentrum Hasselt-Beringen, met kantoor te 3500 Hasselt, Voor-straat 43,
verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 14 februari 2012.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

1. Krachtens artikel 352 WIB92 behoort het aan de belastingplichtige het be-wijs te leveren van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de andere te zijnen name in aanmerking komende gegevens indien hij ambtshalve is aange-slagen.

2. De appelrechters stellen vast dat de administratie op 8 november 2005 ken-nis gaf van een aanslag van ambtswege in de personenbelasting van de eerste en de tweede eisers.

Zij oordelen dat "wanneer de belastingplichtigen menen dat er een andere oorzaak kan gevonden worden voor het feit dat door de bvba een te hoge prijs werd betaald voor het vruchtgebruik van een gebouw met grond, toebehorend aan haar bedrijfsleiders, dan dienen de belastingplichtigen hiervan het bewijs te leveren" en "er geen enkele valabele reden wordt aangetoond, waarom een dergelijk bedrag zou dienen te worden betaald voor het vestigen van een dergelijk vruchtgebruik".

3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de meerprijs terecht als een belastbaar voordeel van alle aard werd gekwalificeerd in hoofde van de be-drijfsleiders, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

4. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de motiveringsplicht miskent en is mitsdien in zoverre niet ontvankelijk.

5. Het middel voert aan dat de appelrechters de bewijskracht miskennen van "de voorliggende stukken (akte vestiging vruchtgebruik, factuur verkoop vrucht-gebruik en btwaangifte)".

6. De stukken zijn niet gevoegd bij het verzoekschrift, noch is de inhoud ervan weergegeven in het arrest.

In zoverre is het middel eveneens niet ontvankelijk.

7. In zoverre het middel opkomt tegen de waardering van het vruchtgebruik door de appelrechters, vraagt het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het niet ontvankelijk.

Derde middel

Eerste onderdeel

8. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de appelrechters wettig be-slissen dat de meerprijs als een belastbaar voordeel van alle aard werd gekwalifi-ceerd in hoofde van de bedrijfsleiders.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

9. Krachtens artikel 219, vierde lid, WIB92, zoals van toepassing voor de wij-ziging bij de wet van 27 november 2002, is de afzonderlijke aanslag niet van toe-passing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten, ver-meld in artikel 57, begrepen is in een door de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte.

Hieruit volgt dat een taxatie in de personenbelasting van een voordeel van alle aard de aanslag geheime commissielonen van datzelfde voordeel in de vennoot-schapsbelasting niet uitsluit wanneer het voordeel van alle aard niet werd aange-geven door de genieter.

10. De appelrechters oordelen dat:
- de kosten die ten laste werden genomen door de derde eiseres, berusten op het feit dat de eerste en tweede eisers bedrijfsleider waren en zij terecht gekwalifi-ceerd werden als bezoldigingen in de zin van artikel 32 WIB92;
- de uitgaven van de derde eiseres niet op individuele fiches werden vermeld.

11. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de uitgaven van de derde eiseres terecht werden onderworpen aan een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

12. Het onderdeel voert geen schending aan van een wettelijke bepaling en is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eisers op 1153,87 euro en voor de verweerder op 379,79 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 05/08/2015 - 12:43
Laatst aangepast op: wo, 05/08/2015 - 12:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.