-A +A

Sekslijnen strijdig met openbare orde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
woe, 29/11/1995

Artikel 380quinquies, § 2, Strafwetboek, ingevoegd bij wet van 27 maart 1995 (B.S. 6 juli 1995), bestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank, hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard met een direct of indirect winstoogmerk, die worden verleent bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel.

Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek vereisen een rechtmatig belang bij het instellen van een rechtsvordering.

Een daad die strafbaar wordt gesteld is een daad strijdig met de openbare orde.

Iedere rechtshandeling die strijdig is met een wet van openbare orde, is van rechtswege nietig, al is deze handeling verricht vóór inwerkingtreding van de wet (art. 6, 1131 en 1133 B.W).

De toegang tot de rechtbank kan niet kan worden verleend aan een justitiabele wiens vordering steunt op een economische activiteit die tegen de openbare orde en/of goede zeden indruist.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
98
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

B.V.B.A. T. t/ N.V. D. e.a.

Overwegende dat de vordering van eiseres ertoe strekt om de overeenkomst tussen haarzelf en eerste en tweede verweerster te horen ontbinden ten laste van laatstgenoemden en verweersters solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding gelijk aan 2.602.360 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interesten, te horen veroordelen;

Overwegende dat de vordering steunt op een overeenkomst van 24 juli 1992 met betrekking tot de levering en het onderhoud van een «one to one»-systeem, dat eiseres bestelde met het oog op de exploitatie in België van een 077-nummer lijn, ook «roze telefoon»- of «sex-lijn» genoemd, vanaf 1 september 1992; dat het een algemeen bekend feit is dat bij wege van dit telecommunicatiemiddel, diensten van seksuele aard worden verleend met een direct winstoogmerk;

Overwegende dat eiseres vergoeding vraagt van de schade die zij beweert te hebben geleden wegens de te late levering door verweersters van voornoemd «one to one»-systeem, en wegens het feit dat de op 28 oktober 1992 geleverde installatie gebrekkig functioneerde;

Overwegende dat eiseres onder meer terugbetaling vraagt van de door haar gemaakte aansluitings-, installatie- en publicitaire kosten, geraamd op 191.360 frank; dat zij tevens een bedrag van 2.412.000 frank vordert voor de gederfde winst voor de maand oktober; dat zij ter staving van deze schade wegens winstderving stukken overlegt waaruit blijkt dat haar aandeel op de aan de gebruikers van de betrokken lijn 077 door de RTT gefactureerde bedrage, voor de periode november-december 1992, 2.326.280 frank bedroeg;

Overwegende dat het belang, dat krachtens de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek vereist is bij het instellen van een rechtsvordering, rechtmatig moet zijn;

Overwegende dat krachtens artikel 380quinquies, § 2, Strafwetboek, ingevoegd bij wet van 27 maart 1995 (B.S. 6 juli 1995), met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard met een direct of indirect winstoogmerk, die worden verleent bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel;

Overwegende dat iedere rechtshandeling die strijdig is met een wet van openbare orde, van rechtswege nietig is, al is deze handeling verricht vóór inwerkingtreding van de wet (art. 6, 1131 en 1133 B.W.; Cass., 30 oktober 1924, Pas., 1924, 561);

Overwegende dat eiseres stelt nutteloze kosten te hebben gemaakt in verband met de publicitaire actie die zij gevoerd zou hebben ter bekendmaking en promotie van de diensten van seksuele aard die zij vanaf 1 september 1991 wenste te verlenen via een 077-lijn; dat haar belang, bij het instellen van deze rechtsvordering, indruist tegen een wet van openbare orde;

Overwegende dat zij tevens schadevergoeding beoogt voor de gederfde winst die zij had kunnen maken bij de exploitatie van een sekslijn;

Overwegende dat betreffende de diensten van seksuele aard aangeboden via telefoon, enkel de reclame strafbaar werd gesteld; dat hieruit niet volgt dat de exploitatie zelf van een sekslijn, met winstoogmerk, een geoorloofde activiteit is; dat integendeel, het verlenen onder bezwarende titel van diensten van seksuele aard, tegen de goede zeden indruist, al wordt het verlenen van zulke diensten in onze samenleving geduld; dat de nadruk tevens kan worden gelegd op het feit dat de 077-lijnen in de betrokken periode toegankelijk waren voor minderjarigen daar de aansluiting op zulke lijnen automatisch was (Ontwerp van wet tot invoeging in het Strafwetboek van een artikel 380quinquies — Verslag namens de Commissie voor de Justitie — 1246-2 (1994-1995);

Overwegende dat eiseres zich erover beklaagt geen diensten van seksuele aard te hebben kunnen aanbieden in oktober 1992 bij gebrek aan degelijk materiaal, en hierdoor schade te hebben geleden; dat de toegang tot de rechtbank evenwel niet kan worden verleend aan een justitiabele wiens vordering steunt op een economische activiteit die tegen de goede zeden indruist;

...

Noot: 

Cass. 2 april 1998, RW 1998-99, 502, noot; Cass. 2 maart 2006, RW 2007-08, 487, noot.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 04/07/2017 - 18:28
Laatst aangepast op: di, 04/07/2017 - 18:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.